Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Conference of Speakers of the... > Meetings of the Conference of... > Konferencja w Bratysławie

 

logo be

AAA Print

Konferencja w Bratysławie

24-27.05.2007

PORZĄDEK DZIENNY

 1. Wystąpienie inauguracyjne przewodniczącego Rady Narodowej Republiki Słowackiej Pavola Paški
 2. Przemówienie Premiera Republiki Słowackiej Roberta Fico
 3. Przyszłość Europy
  - wystąpienie przewodniczącego Rady Narodowej Republiki Słowackiej Pavola Paški
  - sprawozdanie przewodniczącego Bundestagu Norberta Lammerta
  - wystąpienie wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Manuela dos Santosa
  - wystąpienie przewodniczącego francuskiego Senatu Christiana Ponceleta
  - wystąpienie przewodniczącej niderlandzkiej Izby Reprezentantów Gerdi Verbeet
  - wystąpienie przewodniczącej niderlandzkiego Senatu Yvonne Timmerman-Buck
 4. Współpraca międzyparlamentarna
  - wystąpienie przewodniczącego Rady Narodowej Republiki Słowackiej Pavola Paški
  - sprawozdanie grupy roboczej zaprezentowane przez przewodniczącego Rady Narodowej Republiki Słowackiej Pavola Paška
 5. Wzmacnianie świadomości europejskiej na poziomie narodowym
  - wystąpienie przewodniczącego Rady Narodowej Republiki Słowackiej Pavola Paški
  - sprawozdanie komisarza do spraw polityki podatkowej i unii celnej László Kovácsa
 6. Pomoc parlamentom nowych i powstających demokracji
  - wystąpienie przewodniczącego Rady Narodowej Republiki Słowackiej Pavola Paški
 7. Ukraina, wschodni sąsiad Unii Europejskiej
  - wystąpienie przewodniczącego Rady Narodowej Republiki Słowackiej Pavola Paški
  - sprawozdanie przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Oleksandra Moroza
 8. Wystąpienie zamykające przewodniczącego Rady Narodowej Republiki Słowackiej Pavola Paški

wersja pdf

WNIOSKI PREZYDENCJI

Przewodniczący parlamentów Unii Europejskiej serdecznie witają w swoim gronie Bułgarię i Rumunię jako pełnoprawne państwa członkowskie Unii Europejskiej i wyrażają swoje poparcie dla starań obu państw o aktywne uczestnictwo w działalności Unii Europejskiej oraz w tej Konferencji. Jednocześnie zapewniają państwa kandydujące o jednolitym stanowisku Unii Europejskiej wobec procesu jej rozszerzania w ramach odnowionej struktury instytucjonalnej.

Przyszłość Europy

Przewodniczący parlamentów przyjmują do wiadomości inicjatywę prezydencji niemieckiej w Radzie, w szczególności Deklarację Berlińską przyjętą 25 marca 2007 roku w celu ożywienia procesu reform instytucjonalnych oraz uznają jej istotny wkład w rozwiązywanie problemów dotyczących przyszłości Europy, włączając w to twarde stanowisko przyjęte przez prezydencję na rzecz osiągnięcia nowego porozumienia instytucjonalnego przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku.

Przewodniczący parlamentów zwracają się z prośbą do najbliższej prezydencji portugalskiej o podsumowanie poglądów i propozycji parlamentów narodowych na temat przyszłego rozwoju Unii Europejskiej i przekazanie ich urzędującej prezydencji Rady, Parlamentowi Europejskiemu oraz Komisji Europejskiej, aby wzięto je należycie pod uwagę w przyszłym procesie reform instytucjonalnych. Jednocześnie przewodniczący parlamentów wzywają instytucje europejskie do uwzględnienia roli parlamentów narodowych w procesie integracji europejskiej oraz procesie formułowania polityki. Przewodniczący nalegają, aby rola parlamentów narodowych pozostała co najmniej równa tej, która została dla nich przewidziana w Traktacie Konstytucyjnym.

Przewodniczący parlamentów wyrażają wspólne zainteresowanie wypracowaniem przez Radę Europejską w czerwcu 2007 roku konsensu w sprawie odnowionej wspólnej podstawy Unii Europejskiej.

Współpraca międzyparlamentarna

Przewodniczący parlamentów przyjęli z zadowoleniem raport grupy roboczej na temat współpracy międzyparlamentarnej i uznali, że stanowi on niewątpliwy wkład we wzmocnienie międzyparlamentarnej współpracy wewnątrz Unii Europejskiej. Przewodniczący wezwali wszystkie zainteresowane strony do przyjęcia praktycznych sugestii i propozycji zawartych w raporcie w celu osiągnięcia lepszej koordynacji współpracy międzyparlamentarnej w Unii Europejskiej, lepszego planowania oraz spójności programów i prac, a także uniknięcia dublowania się podejmowanych inicjatyw.

Przewodniczący parlamentów przyjęli z zadowoleniem nowy system ustalania prezydencji Konferencji Przewodniczących Parlamentów, w sytuacji gdy większość parlamentów postrzega tę propozycję jako niezbędny krok w kierunku lepszej koordynacji pomiędzy Konferencją Przewodniczących i parlamentem państwa członkowskiego sprawującego prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Zgodnie z nowym systemem, parlament państwa członkowskiego sprawującego prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie roku kalendarzowego sprawowałby prezydencję Konferencji i organizował to spotkanie w następnym roku kalendarzowym.

Przewodniczący parlamentów poparli również propozycje ustaleń w sprawie nowego systemu wyznaczania prezydencji:

  - Konferencja decyduje, z dwuletnim wyprzedzeniem, które parlamenty będą obejmować prezydencję Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej
  - sekretarze generalni przedstawiają niezbędne propozycje w sytuacji, gdy prezydencja nie może być zapewniona zgodnie z nowo przyjętym systemem np. z powodu wyborów do wyznaczonego parlamentu.

Przewodniczący parlamentów z zadowoleniem przyjęli wyrażoną przez portugalski parlament gotowość do wdrożenia nowego systemu już w odniesieniu do następnej Konferencji oraz przejęcia prezydencji Konferencji w 2008 roku. Francuski parlament jako kolejny będzie pełnił rolę gospodarza na Konferencji w 2009 roku.

Przewodniczący parlamentów z zadowoleniem przyjęli propozycję grupy roboczej, aby zmniejszyć koszty parlamentu będącego gospodarzem Konferencji w ten sposób, że koszty zakwaterowania uczestników spotkania sekretarzy generalnych oraz Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej pokryją poszczególne parlamenty. Przewodniczący parlamentów wezwali najbliższą prezydencję do poczynienia odpowiednich przygotowań w celu wdrożenia tej decyzji.

Przewodniczący parlamentów wezwali najbliższą prezydencję do wspierania prac grupy roboczej ds. współpracy międzyparlamentarnej w celu ich zakończenia, tak aby ich efekty wzmocniły wytyczne haskie odzwierciedlające rozwój ostatnich osiągnięć w zakresie współpracy międzyparlamentarnej. Wyniki jej prac powinny zostać przedstawione przed kolejnym spotkaniem sekretarzy generalnych.

Przewodniczący parlamentów Unii Europejskiej przyjęli pomysł rocznych ram czasowych międzyparlamentarnej współpracy przedstawiony przez grupę roboczą i wezwali do kontynuowania dyskusji na ten temat.

IPEX

Przewodniczący parlamentów z zadowoleniem przyjęli udany start strony internetowej IPEX oraz odnotowali, że większość parlamentów narodowych aktywnie uczestniczy w przekazywaniu informacji dotyczących ich kontroli spraw UE. W celu usprawnienia wymiany informacji, przewodniczący parlamentów zachęcają parlamenty narodowe do zamieszczania w bazie IPEX streszczeń ważnych decyzji w języku angielskim lub francuskim.

Przewodniczący parlamentów zapraszają COSAC i IPEX do wzmocnienia współpracy w celu eliminacji dublowania się pracy i zapewnienia, by informacje zamieszczone w IPEX były przydatne dla użytkowników końcowych w parlamentach narodowych. Przewodniczący parlamentów zapraszają również COSAC i IPEX do podjęcia wszelkich możliwych działań zmierzających do minimalizacji powtarzania się pracy nad kalendarzami zamieszczonymi na stronach obu instytucji.

Przewodniczący parlamentów wezwali IPEX do stworzenia wspólnego portalu dla różnych międzyparlamentarnych stron jako środka ułatwienia wymiany informacji pomiędzy parlamentami Unii Europejskiej.

Przewodniczący parlamentów wezwali Komisję Europejską oraz Urząd Oficjalnych Publikacji do współpracy z IPEX w celu usprawnienia przekazywania dokumentów Komisji do IPEX.

Współpraca pomiędzy różnymi forami/uczestnikami współpracy międzyparlamentarnej

Przewodniczący parlamentów zauważyli, że nawet po wprowadzeniu nowego sytemu wyznaczania prezydencji, przewodnictwo w Konferencji oraz w COSAC nie będą pokrywały się w pełni. Z tego powodu i w celu osiągnięcia lepszej koordynacji pomiędzy dwoma konferencjami, przewodniczący parlamentów wezwali parlamenty przewodniczące obu konferencjom do znalezienia dróg lepszej koordynacji, zwłaszcza w sprawie programów konferencji, przekazywania wniosków jednej konferencji do prezydencji drugiej konferencji oraz określania terminów spotkań w celu wzmocnienia uczestnictwa parlamentów w formułowaniu polityki Unii Europejskiej.

Współpraca pomiędzy parlamentami narodowymi a Komisją Europejską

Przewodniczący parlamentów z zadowoleniem przyjęli wdrożenie zobowiązania Komisji Europejskiej do przekazywania wszystkich nowych propozycji legislacyjnych i dokumentów konsultacyjnych bezpośrednio do parlamentów narodowych jako środka zwiększania kontroli parlamentarnej, szczególnie odnośnie do zasad pomocniczości i proporcjonalności. Przyczynia się to również do zwiększenia przejrzystości procesu decyzyjnego Unii Europejskiej, a tym samym do usprawnienia procesu formułowania polityki w Unii Europejskiej.

Przewodniczący parlamentów wzywają Komisję Europejską do ułatwienia publikacji w bazie IPEX odpowiedzi Komisji na opinie parlamentów narodowych dotyczących unijnych dokumentów legislacyjnych i nielegislacyjnych.

Współpraca pomiędzy parlamentami narodowymi a Parlamentem Europejskim

Przewodniczący parlamentów popierają rozwijającą się współpracę parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego, która jest realizowana na różnych szczeblach współpracy międzyparlamentarnej, takich jak wspólne spotkania parlamentarne lub wspólne spotkania komisji oraz współpraca w ramach IPEX. Z zadowoleniem witają działania podjęte przez Parlament Europejski razem z parlamentami krajów sprawujących prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w celu usprawnienia tej współpracy.

Przewodniczący parlamentów dziękują Parlamentowi Europejskiemu za jego nieoceniony wkład w IPEX wyrażający się zaangażowaniem w rozwój strony internetowej IPEX. Przewodniczący parlamentów wzywają Parlament Europejski do monitorowania i zwiększania wydajności strony w celu zapewnienia wysokiej jakości usług dla użytkowników IPEX.

Wzmacnianie świadomości europejskiej na poziomie narodowym

W związku z różnicami oraz pomimo różnic w modelach kontroli spraw Unii Europejskiej stosowanych przez parlamenty narodowe, przewodniczący parlamentów z zadowoleniem przyjęli do wiadomości fakt, że parlamenty narodowe zdołały zwiększyć swoją rolę w procesach Unii Europejskiej oraz aktywność i wydajność uczestnictwa w takich dziedzinach jak przeprowadzanie, koordynowanych przez COSAC, kontroli zasad pomocniczości i proporcjonalności. W tym kontekście, przewodniczący parlamentów zachęcili parlamenty narodowe do dalszej intensyfikacji współpracy oraz zaprosili COSAC do kontynuowania podjętych działań koordynacyjnych przy pełnym wykorzystaniu IPEX.

Przewodniczący parlamentów zwrócili uwagę na informację w sprawach parlamentarnych dyskusji nad roczną strategią polityczną oraz programem legislacyjnym i prac Komisji Europejskiej, opracowaną przez prezydencję słowacką. Informacja ta jest użytecznym źródłem wiadomości o kontroli prowadzonej przez parlamenty narodowe Unii Europejskiej i dostarcza pełnego przeglądu debat parlamentów narodowych na temat rocznej strategii politycznej oraz programu legislacyjnego i prac Komisji Europejskiej. Ponadto wspomniana informacja dostarcza przeglądu poszczególnych działań realizowanych w roku 2006 przez różne parlamenty/izby parlamentarne w celu przybliżenia Unii Europejskiej jej obywatelom.

W świetle tych wniosków, przewodniczący parlamentów zachęcili parlamenty do dyskusji, w formie którą uznają za najwłaściwszą, nad programem legislacyjnym i pracy oraz do wykorzystania w jak najlepszy sposób wspomnianej informacji dla przyszłego rozwoju i poprawy jakości oraz treści tych debat.

Przewodniczący parlamentów wyrazili swoje uznanie dla działalności COSAC w promowaniu wymiany informacji na temat różnych debat nad roczną strategią polityczną Komisji Europejskiej w parlamentach narodowych i prezentacji dokumentu Komisji, poprzedzającej debatę w trakcie ostatniego spotkania w Berlinie w dniach 14-15 maja 2007.

Pomoc dla parlamentów nowych i powstających demokracji

Przewodniczący parlamentów Unii Europejskiej wyrażają podziw dla podjętego przez słowacką prezydencję wysiłku i rezultatów uzyskanych w realizowaniu celów ustalonych na Konferencji Przewodniczących Parlamentów w Kopenhadze w sprawie poprawy współpracy parlamentów Unii Europejskiej z parlamentami nowych i powstających demokracji (NEDs).

Przewodniczący parlamentów Unii Europejskiej z zadowoleniem przyjmują zobowiązanie Komisji Europejskiej do lepszej współpracy z parlamentami Unii Europejskiej w sprawie nowych i powstających demokracji. Przewodniczący parlamentów Unii Europejskiej podkreślają potrzebę wzmocnienia programów współpracy pomiędzy parlamentami w ramach inicjatyw zarządzanych przez Komisję Europejską dla zapewniania pomocy parlamentom nowych i powstających demokracji.

Przewodniczący parlamentów Unii Europejskiej zgadzają się z działaniami zaproponowanymi przez prezydencję słowacką dla zapewnienia kontroli i kontynuacji inicjatyw i projektów realizowanych obecnie i upoważnili grupę roboczą do kontynuowania jej działalności pod przewodnictwem parlamentu państwa sprawującego najbliższą prezydencję.

Przewodniczący parlamentów uznają, że parlamenty państw Europy Środkowej mają szczególnie wiele do zaoferowania w zakresie pomocy parlamentom nowych i powstających demokracji. Wynika to z ich doświadczeń 15-letniego okresu transformacji, podczas którego skutecznie wdrożyły dorobek 50 lat integracji europejskiej do swoich systemów politycznych, społecznych i gospodarczych.

Przewodniczący parlamentów Unii Europejskiej zalecili najbliższej prezydencji wspieranej przez grupę roboczą, aby:

 • kontynuowała współpracę z Komisją Europejską, skupiając się na rozwijaniu następujących zagadnień:
  - procedurze konsultacji z przedstawicielami administracji parlamentarnych w trakcie sporządzania projektów programów, projektów i strategii pomocy technicznej, które wymagają pomocy parlamentarnej,
  - wymiany informacji z parlamentami Unii Europejskiej na temat programów, ogłoszonych przetargów, próśb o pomoc parlamentarną złożonych bezpośrednio do parlamentów narodowych,
  - możliwości dostępu do funduszy Komisji Europejskiej dla parlamentów państw członkowskich w ramach systemu pomocy zewnętrznej Unii Europejskiej;
 • kontynuowała pracę nad wdrażaniem bazy danych na temat pomocy dla parlamentów nowych i powstających demokracji na stronie IPEX – wliczając w to informacje z parlamentów narodowych Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej;
 • podjęła odpowiednie inicjatywy dla rozszerzenia koordynacji i wymiany informacji na temat parlamentów nowych i powstających demokracji poza Unię Europejską. Obecnie najbliższa prezydencja mogłaby:
  - poprosić Konferencję Przewodniczących Parlamentów Rady Europy o zbadanie możliwości użycia ECPRD (Europejskiego Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej) dla rozpoczęcia projektu – we współpracy z IPEX – w celu zapewnienia wymiany informacji o parlamentach nowych i powstających demokracji w całej Europie,
  - poprosić Unię Międzyparlamentarną (IPU) o oszacowanie prawdopodobieństwa utworzenia globalnej sieci informacyjnej na temat pomocy parlamentom nowych i powstających demokracji, najlepiej we współpracy z IPEX i ECPRD. Współpraca z ECPRD i IPU byłaby pomocna także w zbieraniu informacji o potrzebach beneficjentów tej pomocy.

Ukraina, wschodni sąsiad Unii Europejskiej

Przewodniczący parlamentów potwierdzili, że dla wspierania dużej skali europejskiego projektu, decydujące znaczenie ma pobudzenie kontaktów i stałej komunikacji z państwami sąsiadującymi z Unią Europejską, tak aby promować trwający proces reform, które w przyszłości mogą doprowadzić do członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Przewodniczący parlamentów, śledząc całościowy rozwój kraju i uznając rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji, wyrazili poparcie dla integracyjnych ambicji Ukrainy. Podkreślili fakt, że ukraińskie ambicje integracyjne wykraczają poza ramy współpracy określone w europejskiej polityce sąsiedztwa i że Unia Europejska złożyła Ukrainie najważniejszą ofertę – europejskiej perspektywy.

Przewodniczący parlamentów wezwali polityków ukraińskich do rozwiązania obecnej sytuacji politycznej w sposób odpowiadający standardom demokratycznym, aby tym samym uniknąć potencjalnej radykalizacji nastrojów społecznych.

Przekazanie wniosków

Prezydencja słowacka zamieszcza wnioski prezydencji na stronie Konferencji Przewodniczących oraz przekazuje je przewodniczącemu Komisji Europejskiej, urzędującemu przewodniczącemu Rady i trójce COSAC.

Tłum. z jęz. angielskiego.: Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej Kancelarii Senatu

wróć do góry