Home > Parlament Europejski > Informacja o wybranych debatach i... > Posiedzenie Parlamentu Europejskiego,...

 

The-logo-for-the-Czech-Presidency-is-made-of-colored

AAA Print

Posiedzenie Parlamentu Europejskiego, 12-15 stycznia 2004, Strasburg

I. Skrócona informacja o porządku obrad
II. Informacja z Parlamentu Europejskiego

I. Skrócona informacja o porządku obrad
W porządku obrad Parlamentu Europejskiego znalazły się m. in. następujące punkty:

 1. Oświadczenie Komisji na temat bezpieczeństwa lotów oraz umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie przekazywania danych osobowych w związku z przelotami nad Atlantykiem.
 2. Połączona debata na temat bezpieczeństwa na morzu.
 3. Połączona debata na temat energii atomowej.
 4. Debata w sprawie finansowania elektrowni atomowych z pożyczek udzielanych przez Euroatom.
 5. Debata w sprawie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.
 6. Debata w sprawie ram działania agencji europejskich.
 7. Debata na temat perspektyw rundy z Doha w sprawie rozwoju po posiedzeniu Rady Generalnej WTO z 15 grudnia 2003 r.
 8. Debata w sprawie nielegalnego handlu mięsem dzikich zwierząt.
 9. Oświadczenie Komisji w sprawie pomocy UE dla Iranu w związku z trzęsieniem ziemi.
 10. Debata w sprawie tuńczyka.
 11. Debata w sprawie detergentów.
 12. Debata na temat zagadnień związanych ze zdrowiem oraz redukcji biedy.
 13. Debata w sprawie Nowego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Afryki (NEPAD).
 14. Debata w sprawie różnorodności kulturowej.
 15. Uroczyste posiedzenie w sprawie Serbii i Czarnogóry.
 16. Komunikat Komisji w sprawie usług w ramach rynku wewnętrznego.
 17. Oświadczenie Rady w sprawie programu prezydencji irlandzkiej.
 18. Oświadczenie Rady i Komisji na temat przygotowań do 60 sesji Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka.
 19. Debata w sprawie imigracji, integracji i zatrudnienia.
 20. Debata w sprawie nielegalnej imigracji, przemytu i handlu ludźmi.
 21. Debata w sprawie tworzenia miejsc pracy w sektorze usług.
 22. Debata w sprawie implementacji dyrektywy nr 96/71/EC.
 23. Pytanie ustne na temat molestowania w miejscu pracy.
 24. Debata w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.
 25. Połączona debata na temat podatków.
 26. Debata w sprawie prawa autorskiego.
 27. Debaty dotyczące przypadków łamania praw człowieka oraz demokracji i rządów prawa.


II. Informacja z Parlamentu Europejskiego

 1. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego – program prezydencji irlandzkiej (punkt 17 skróconej informacji o porządku obrad) - Strasburg, 14 stycznia 2004 r.
 2. Spotkanie Intergrupy "Konstytucja Europejska" w Parlamencie Europejskim - Strasburg, 14 stycznia 2004 r.
 3. Konferencja prasowa PiS w PE - Strasburg, 13 stycznia 2004 r.


1. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego – program prezydencji irlandzkiej (punkt 17 skróconej informacji o porządku obrad) - Strasburg, 14 stycznia 2004 r.

Premier Irlandii Bertie Ahern przedstawił w trakcie debaty priorytety prezydencji irlandzkiej. Irlandia chciałaby, aby efekty działań prezydencji były pozytywnie odczuwane przez Europejczyków. W tym celu trzeba zapewnić, żeby Unia umiała skorzystać z poprawy światowej sytuacji ekonomicznej i zapewnić ludziom więcej lepszej pracy. Inne cele ogólne to przyjęcie środków umożliwiających obywatelom UE bezpieczne życie i poruszanie się w obrębie Unii oraz zapewnienie, żeby Unia mogła odegrać pozytywną i konstruktywną rolę w świecie.

Mówiąc o Konferencji Międzyrządowej (IGC), B. Ahern stwierdził, że nowa konstytucja ma fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia demokracji, odpowiedzialności, przejrzystości i efektywności Unii. B. Ahern potwierdził, że dotarło do niego wezwanie Parlamentu Europejskiego do przyspieszenia prac IGC. Powiedział, że prezydencja podejmuje to wyzwanie i zrobi wszystko, co w jej mocy, aby doprowadzić prace do końca. Potrzebna jest jednak wystarczająca zbiorowa wola polityczna. Prezydencja będzie dążyła do jak najszybszego osiągnięcia porozumienia, ale nie może zagwarantować, że uda się je osiągnąć do końca jej trwania. B. Ahern poprosił Parlement Europejski, aby wsparł go w wysiłkach, mających na celu nakłonienie poszczególnych krajów do zmiany stanowiska.

Do marca B. Ahern będzie prowadził konsultacje z członkami Rady, aby na szczyt w marcu przygotować możliwie pełny raport. Z dotychczasowych konsultacji wynika, że wszyscy rozmówcy sygnalizowali wolę wsparcia prezydencji w znalezieniu rozwiązania. Prezydencja irlandzka rozpoczęła się w Unii 15 państw, a zakończy w Unii liczącej 25 członków, dlatego integracja i sprawne działanie Rady są priorytetem. B. Ahern potwierdził, że będą kontynuowane negocjacje z Bułgarią i Rumunią, tak, aby można je było zakończyć w tym roku. Z zadowoleniem powitał próby wypełnienia przez Turcję kryteriów kopenhaskich oraz postęp w sprawie Cypru.

Sprawy agendy lizbońskiej będą należały do najważniejszych, w szczególności zrównoważony rozwój i kwestie dobrego jakościowo zatrudnienia. Podczas wiosennego szczytu Rady powinno się przedyskutować najważniejsze wyzwania ekonomiczne i społeczne stojące przed Europą. Głównym motorem rozwoju i tworzenia miejsc pracy powinien być rozwijający się sektor usług.

W kwestiach sprawiedliwości i spraw wewnętrznych prezydencja skoncentruje się na programie z Tampere i Traktacie Amsterdamskim, tak więc w agendzie znajda się m.in. sprawy azylu, imigracji, współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych.

W stosunkach zewnętrznych Unia będzie ściśle współpracowała z ONZ. W kwestiach praw człowieka UE przyjmie europejskie wytyczne w sprawie wspierania obrońców praw człowieka oraz europejską strategię w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych.

O stosunkach UE - USA B. Ahern powiedział, że kiedy Unia i USA współpracują, świat staje się bezpieczniejszy i lepszy. Jako obszary współpracy wymienione zostały Bliski Wschód, Irak, Afganistan oraz handel i kwestie ekonomiczne.
W sprawach Rosji przedstawiciel prezydencji stwierdził, że rozszerzenie nadało nowy wymiar wzajemnym stosunkom, a szczyt UE - Rosja będzie dobrą okazją do stworzenia nowej relacji.

W odniesieniu do Bałkanów Zachodnich B. Ahern wyraził gotowość podjęcia prac nad przyjęciem agendy ustalonej na szczycie w Salonikach.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Romano Prodi podkreślił, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy zostaną wprowadzone zmiany na wiele lat. Rozpocznie się nowa kadencja PE, zostanie powołana nowa Komisja Europejska, Unia rozszerzy się o 10 państw, będzie ustalona nowa perspektywa finansowa i wreszcie nowy Traktat Konstytucyjny.
W kwestiach rozszerzenia R. Prodi poinformował, że prowadzi rozmowy z rządami nowych państw członkowskich w sprawie wyznaczenia komisarzy, tak aby mogli oni przystąpić do prac bezpośrednio po uzyskaniu akceptacji ze strony PE.

R. Prodi uznał rok 2004 za rok Konstytucji Europejskiej. Zapewnił, że prezydencje irlandzka i holenderska będą miały pełne wsparcie Komisji, gdyż uchwalenie traktatu jest sprawą priorytetową.
R. Prodi potwierdził, że na wiosenną sesję Rady Komisja Europejska przygotuje propozycje zgodne z mapą drogową nakreśloną w strategii lizbońskiej

H. G. Pottering, w imieniu grupy, stwierdził, że priorytetem dla EPP w tym półroczu jest osiągnięcie porozumienia w sprawie Traktatu Konstytucyjnego. Grupa jest przeciwna Europie dwóch prędkości, ale popiera zasadę podejmowania decyzji podwójną większością głosów.
Wezwał, aby po wyborach przy obsadzaniu najwyższych stanowisk, w tym przewodniczącego Komisji i komisarzy, uwzględniać wyniki wyborów. W kwestii stosunków z USA zaapelował o pewne zdystansowanie się i podkreślił znaczenie przestrzegania praw człowieka, w szczególności w Zatoce Guantanamo i Czeczenii.

E. Barón Crespo, w imieniu grupy, wyraził zadowolenie, że prezydencja ponownie przeszła w ręce Irlandii, która już raz doskonale wywiązała się ze swojej roli przed przyjęciem Traktatu z Maastricht. Przedstawiciel PES położył nacisk na konieczność uchwalenia statutu deputowanych do PE. Prezydencja, która będzie odpowiedzialna za przyjęcie nowej perspektywy finansowej, będzie miała możliwość wykazania się solidarnością z nowymi państwami członkowskimi.

G. R. Watson, w imieniu grupy ELDR, z zadowoleniem powitał fakt, że prezydencja skoncentruje się na sprawach rozszerzenia i stwierdził, że Unia potrzebuje motoru, jakim jest konstytucja. G. R. Watson wezwał do odnowienia Paktu Stabilności "w jakiejś formie". Wyraził zaniepokojenie odejściem Rosji od pluralizmu oraz zwrócił uwagę na więźniów w Guantanamo.

F. Wurtz, w imieniu GUE/NGL, uznał wynik IGC za objaw kryzysu wynikającego z braku wspólnych celów. Wezwał, aby przyznać, że euro nie spełniło swojego zadania w kreowaniu nowych miejsc pracy. Kryzys nastąpił również w kwestiach solidarności i rozszerzenia, czego dowodem są propozycje zamrożenia budżetu UE na poziomie 1% PKB. W stosunkach zewnętrznych za kryzys uznał odkrycie kłamstwa o broni masowego rażenia.

D. M. Cohn-Bendit, w imieniu grupy (Greens/EFA), zadał pytanie, czy Europa jest w stanie stawić czoło przyszłości. Wyśmiał stwierdzenie, że Konwent odniósł sukces, gdyż Unia nadal nie może się zgodzić, w jakim trybie będzie podejmować decyzje. Wyraził zdumienie wobec nowej ekonomii, zgodnie z którą Europa może być większa, mimo mniejszego budżetu. Wezwał do powiedzenia prawdy o przestrzeganiu praw człowieka w Czeczenii, Tybecie i na Tajwanie.

G. Collins, w imieniu UEN, uznał, że wynik szczytu w Brukseli był pewnym krokiem wstecz, lecz zwołanie kolejnego szczytu pochopnie i zbyt prędko może spowodować poważny kryzys. Teraz jest czas na refleksje i uspokojenie nastrojów, a kwestie redukcji budżetu czy dwóch prędkości, przeciwko którym się opowiedział, temu nie sprzyjają.

J. P. Bonde, w imieniu EDD, zasugerował, że podczas następnego szczytu powinno się wziąć pod uwagę wkład obywateli w proces podejmowania decyzji. Uznał, że cezura 50% populacji służy jedynie dużym krajom i opowiedział się za pozostawieniem prawa weta stosowanego na otwartym forum, z poparciem parlamentu narodowego. Wezwał też, aby referendum w sprawie przyjęcia Traktatu Konstytucyjnego odbyło się we wszystkich krajach tego samego dnia.

I. Paisley, w imieniu niezrzeszonych, uznał, że konstytucja powinna być przyjmowana w drodze referendów. Jako deputowany z Irlandii Północnej skoncentrował się na kwestiach irlandzkich. Zaapelował, aby pomaganie Polsce nie odbywało się kosztem pomocy dla irlandzkiego rolnictwa.


2. Spotkanie Intergrupy "Konstytucja Europejska" w Parlamencie Europejskim – Strasburg, 14 stycznia 2004 r.

W dniu 14.01.2004 odbyło się posiedzenie Intergrupy "Konstytucja Europejska"*. Tematem spotkania był "Plan działań dla Konstytucji Europejskiej". Prowadzący obrady Jo Leinen (PSE) stwierdził, że Parlament powinien zaangażować się w działania na rzecz uchwalenia Traktatu Konstytucyjnego. Upoważnia go do tego apel Bertie Aherna wygłoszony na porannym posiedzeniu PE. Zdaniem J. Leinena Parlament powinien symbolicznie przyjąć tekst Konstytucji w wersji zaproponowanej przez Konwent. Uczestnicy uznali, że działania należy podjąć jak najszybciej, jeżeli mają one być źródłem nacisku na rządy.

Początkowo w wyniku dyskusji wyłoniła się koncepcja stopniowego zwiększania nacisku poprzez przyjęcie pisemnego oświadczenia zgodnie z art. 51 Regulaminu PE (M. Frassoni, Verts), następnie poprzez uchwałę Parlamentu symbolicznie przyjmującą tekst Traktatu Konstytucyjnego, aż po odmowę współpracy, np. w kwestiach perspektywy finansowej, aż do momentu podpisania Traktatu (R. Corbett, PSE).

W efekcie dyskusji zaproponowano, aby do porządku najbliższej sesji plenarnej w Brukseli (28-29 stycznia) włączyć punkt dotyczący uchwały w sprawie Traktatu Konstytucyjnego, w której Parlament Europejski wezwie państwa członkowskie do przyjęcia Traktatu przed 1 maja 2004, a parlamenty narodowe do wywarcia w tej kwestii nacisku na rządy.

Symboliczny gest przyjęcia przez PE Traktatu Konstytucyjnego może, zdaniem członków grupy, zostać wykonany jedynie zdecydowaną większością parlamentarną. Istnieje jednak obawa, czy będzie on miał tak szerokie poparcie jak raport Tsatsosa i Gil-Roblesa. Dodatkowo, poszczególne grupy postulują przyjęcie tekstu w różnym stopniu - od całości do wyłącznie rozdziałów I i II.

Jeżeli taki projekt uchwały miałby powstać, powinna być powszechna zgoda co do tego, że będzie on dotyczyć przyjęcia całego traktatu, aby uniknąć otwarcia dyskusji nad poszczególnymi jego częściami.

Po uzyskaniu zgody Konferencji Przewodniczących co do zmiany agendy i po konsultacjach w grupach, zostanie przedstawiony projekt uchwały.

A. Duff (Liberałowie) poinformował w trakcie dyskusji, że, o ile mu wiadomo, w wyniku spotkań prezydencji w sprawie IGC okazało się, że premier J. M. Aznar jest dużo bardziej elastyczny, niż można się było tego spodziewać, Niemcy są bardzo pozytywnie nastawione do pomysłu zakończenia negocjacji przed 1 maja, Wielka Brytania ma świadomość, że musi zmodyfikować niektóre swoje propozycje. W odniesieniu do Polski A. Duff stwierdził, że można negocjować z nią wszystkie kwestie technicznie, nienegocjowalna pozostaje polska duma.


3. Konferencja prasowa PiS w PE - Strasburg, 13 stycznia 2004 r.

W związku ze zmianą przynależności do grupy politycznej (z EPP na UEN) przez polskich obserwatorów z Prawa i Sprawiedliwości, w dniu 13 stycznia 2004 odbyła się konferencja prasowa posłów Marka Jurka i Kazimierza Michała Ujazdowskiego, którzy na zaproszenie przewodniczącego grupy UEN M. Ch. Pasqua zaprezentowali PiS.

Zarówno posłowie M. Jurek i K. Ujazdowski, jak również biorący udział w konferencji Michał Kamiński i Marcin Libicki podkreślili, że przynależność do grupy UEN, która jako jedyna nie nakłada dyscypliny w głosowaniach, lecz pozwala na zajęcie stanowiska zgodnego z interesem narodowym, pozwoli grupie polskich obserwatorów na konsekwentne realizowanie celów, takich jak m.in. zaangażowanie w prace przeciwko przyjęciu Traktatu Konstytucyjnego w formie zaproponowanej przez Konwent.

Poseł M. Jurek stwierdził, że zarówno strona rządowa, jak i opozycja w Polsce, w sprawie projektu Konstytucji mówią jednym głosem i są popierane przez opinię publiczną. Poseł M. Jurek podkreślił, że premier L. Miller potwierdził swoje stanowisko w tej sprawie, a poseł K. Ujazdowski przypomniał uchwałę Sejmu w sprawie Traktatu Konstytucyjnego.

Posłowie PiS przedstawili też swoją deklarację, w której podkreślili, że Europa dwóch prędkości, o której wspominał R. Prodi jest nie do zaakceptowania i doprowadzi do porażki procesu rozszerzenia. Propozycja ta w rzeczywistości zmierza do obrony za wszelką cenę utopijnej koncepcji Europy federalnej.

Opracowanie: Kaja Krawczyk


* Intergrupa „Konstytucja Europejska” została powołana 15 września 1999 roku. Spotkania Intergrupy odbywają się raz w miesiącu, podczas sesji PE w Strasburgu. Uczestniczą w nich deputowani do PE, jak również zatrudnieni przez nich pracownicy oraz członkowie organizacji pozarządowych. Podczas posiedzeń Intergrupy odbywają się nieformalne dyskusje w sprawie stanowiska Parlamentu Europejskiego w najważniejszych kwestiach dotyczących konstytucjonalizacji UE. W ramach Intergrupy został powołany komitet sterujący, w skład którego wchodzą deputowani z różnych grup politycznych: Carlos Carnero Gonzalez (PSE), Andrew Duff (ELDR), Monica Frassoni (Verts), Alain Lamassoure (PPE), Cecilia Malstrom (ELDR), Mario Mantovani (PPE), Mihail Papayannakis (GUE) [przypis OIDE].