Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Meetings of the of the Committees on... > Meetings of the of the EU Affairs... > XI SPOTKANIE

 

logo prez port

AAA Print

XI SPOTKANIE

5-6.09.2010, PÄRNU (ESTONIA)

 

W spotkaniu uczestniczyli pos. Andrzej Gałażewski (PO), przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej UE oraz sen. Edmund Wittbrodt (PO), przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP.

PORZĄDEK DZIENNY

  1. Dyskusja na temat zagadnień zawartych w agendzie kolejnego spotkania COSAC:
    - strategia Europa 2020,
    - parlamentarna kontrola Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
  2. Perspektywy współpracy Polski z państwami regionu Morza Bałtyckiego w ramach UE.
  3. Polska prezydencja w Radzie UE w 2011 r.

wersja pdf

CONCLUSIONS *

Representatives of the commissions for European affairs of Riigikogu of the Republic of Estonia, Seimas of the Republic of Lithuania, Saeima of the Republic of Latvia, Sejm and Senate of the Republic of Poland, who met in Pärnu on September 5-6, 2010:


Sustainable development and the programme EU2020

- Stress that Member States should take into account lessons learned from the implementation of the Lisbon strategy.

- Express their common belief that the clear objective of EU 2020 strategy should be to regain scope for action and be able to mobilize the necessary resources to sustain growth-enhancing investments while ensuring the sustainability of public finances and social protection systems in order to maintain intergenerational solidarity and cohesion.

- Strongly support development and creation of transport and energy interconnections and the creation of European energy policy.

- Emphasize that the goals of EU2020 should be supported by the future Financial Perspective.


Parliamentary control of the European Security and Defence Policy

- Note that creation of a special mechanism, structure or forum cannot be decided before the common understanding of the interpretation of Lisbon Treaty Article 9 of Protocol 1 on the role of national Parliaments in parliamentary control of CSDP has been reached. The creation of a new format is not desirable per se unless it has been convincingly proved that the existing forms cannot provide the same results than the possible new forms;

- Suggest that the Member State holding the rotating Presidency could have a special role irrespective of the creation of a new body or leaving the scrutiny to be exercised by the existing bodies (COFACC and “CODAC”);

- Believe that it is best to avoid additional costs for national Parliaments and to accommodate new role of national Parliaments into the existing framework that will allow to keep within the current budget.


The Belgian Presidency

- Strongly support the strengthening of budgetary policies and overall level of competitiveness in the European Union.

- Are of the opinion that sustainability of public finances is the main operative tool for recovery of EU's economies.

- Stress that rigorous implementation of the stability and growth pact, enhanced economic policy coordination, and when necessary, establishment of tougher sanctions are needed.

- Emphasize that our interest is a smoothly functioning single market. In the context of the re-launch of the single market it is important that the Single Market Act, currently prepared by the European Commission, be ambitious and lead to reduction of differences and market fragmentation.

- Confirm their belief that the reform of EU common agricultural policy should be carried out in a way that it would be fair to all Member States and would enable European agricultural sector to become more competitive and sustainable in the future.


wersja pdf

KONKLUZJE

Przedstawiciele komisji spraw europejskich Riigikogu Republiki Estonii, Seimasu Republiki Litwy, Saeimy Republiki Łotwy, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zebrali się w Pärnu, w dniach 5-6 września 2010 roku:


Zrównoważony rozwój i strategia Europa 2020

- Podkreślają, że państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę wnioski płynące z wdrażania strategii lizbońskiej.

- Wyrażają wspólne przekonanie, że jasnym celem strategii Europa 2020 powinno być odzyskanie możliwości działania i zmobilizowanie niezbędnych środków na realizację inwestycji wzmacniających wzrost, zapewniając jednocześnie zrównoważenie finansów publicznych i systemów opieki społecznej dla utrzymania międzypokoleniowej solidarności i spójności.

- Zdecydowanie popierają rozwój i tworzenie połączeń wzajemnych w transporcie i energetyce oraz stworzenie europejskiej polityki energetycznej.

- Podkreślają, że cele strategii Europa 2020 powinny być wspierane w ramach przyszłej perspektywy finansowej.


Parlamentarna kontrola Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony

- Zwracają uwagę, że nie można podjąć decyzji co do stworzenia specjalnego mechanizmu, struktur lub forum kontroli parlamentarnej WPBiO przed uzgodnieniem interpretacji art. 9 Protokołu nr 1 załączonego do Traktatu z Lizbony w sprawie roli parlamentów narodowych. Stworzenie nowego formatu nie jest pożądane per se, chyba, że można wystarczająco udowodnić, że istniejące formy nie mogą zapewnić tych samych rezultatów, co ewentualne nowe formy.

- Sugerują, że państwo członkowskie sprawujące prezydencję rotacyjną mogłoby odgrywać szczególną rolę, niezależnie od utworzenia nowego organu czy pozostawienia wykonywania kontroli istniejącym organom (COFACC i CODAC).

- Uważają, że należy unikać dodatkowych kosztów obciążających parlamenty narodowe i objąć nową rolę parlamentów narodowych istniejącymi ramami współpracy, co pozwoli na zachowanie obecnego budżetu.


Prezydencja belgijska

- Zdecydowanie popierają wzmocnienie polityki budżetowej i ogólnego poziomu konkurencyjności w Unii Europejskiej.

- Uważają, że zrównoważone finanse publiczne stanowią główne narzędzie operacyjne wzrostu gospodarczego w UE.

- Podkreślają, że potrzebne jest rygorystyczne stosowanie paktu stabilności i rozwoju, wzmocniona koordynacja polityk gospodarczych oraz, gdy to konieczne, ustanowienie ostrzejszych sankcji.

- Zwracają uwagę, że w naszym interesie jest sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku. W kontekście odnowienia jednolitego rynku ważne jest, aby akt prawny w sprawie jednolitego rynku, przygotowywany obecnie przez Komisję Europejską, był ambitny i prowadził do zmniejszenia różnic i niwelowania defragmentacji rynku.

- Potwierdzają swoje przekonanie, że reforma unijnej wspólnej polityki rolnej powinna zostać przeprowadzona w sposób sprawiedliwy w stosunku do wszystkich państw członkowskich i stwarzający możliwość, aby europejski sektor rolny stał się
w przyszłości bardziej konkurencyjny i zrównoważony.

Tłumaczenie z jez. ang.: Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej


*Tekst przyjęty w jęz. ang.  

wróć do góry