Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > COSAC > COSAC meetings > XLIV COSAC

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

XLIV COSAC

24-26.10.2010, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Stanisław Rakoczy (PSL) – przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, pos. Andrzej Gałażewski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji, pos. Tadeusz Iwiński (SLD) – wiceprzewodniczący Komisji, pos. Dariusz Lipiński (PO) - wiceprzewodniczący Komisji, sen. Edmund Wittbrodt (PO) – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP, sen. Maciej Klima (PiS) – wiceprzewodniczący Komisji.

PORZĄDEK DZIENNY

Poniedziałek, 25 października 2010

  1. Powitanie przez przewodniczącego Izby Reprezentantów i przewodniczącego Federalnej Komisji Doradczej do Spraw Europejskich Andrégo Flahauta oraz współprzewodniczącego Federalnej Komisji Doradczej do Spraw Europejskich Philippe Mahoux
  2. Omówienie 1. tematu półrocznego raportu COSAC: Zrównoważony rozwój i program Europa 2020
  3. Omówienie 3. tematu półrocznego raportu COSAC: Przyszła rola COSAC po wejściu w życie Traktatu z Lizbony
  4. Informacja o przebiegu belgijskiej prezydencji w Radzie UE
  5. Omówienie 2. tematu półrocznego raportu COSAC: Kontrola parlamentarna europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony

Wtorek, 26 października 2010

  1. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso
  2. Wystąpienie przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuy
  3. Debata i przyjęcie wkładu i konkluzji XLIV COSAC

DOKUMENTY

 


wersja pdf

Wkład XLIV spotkania COSAC

(Dz. Urz. UE 2010 C 340, s.9)

Bruksela, 24– 26 października 2010 r.

1. Zrównoważony rozwój w ramach strategii Europa 2020

1.1. COSAC jest zdania, że strategia Europa 2020 stanowi dobrze zintegrowane i skoordynowane podejście, które musi prowadzić do osiągnięcia racjonalnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy należytym uwzględnieniu zarówno gospodarczych, jak i naukowych zmian w UE i poza nią, społecznych i środowiskowych konsekwencji strategii oraz poszanowania praw człowieka.

1.2. Wsparcie COSAC dla strategii Europa 2020 nie jest bezwarunkowe. Dlatego też zachęca się, aby w trakcie procesu tworzenia prawodawstwa w przyszłości, Komisja Europejska i Rada miały na uwadze potrzebę ograniczenia liczby celów, zapewnienia spójności z innymi inicjatywami UE, zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Europy oraz unikania spadku efektywności. Strategię Europa 2020 należy wziąć pod uwagę podczas procesu reformowania zarządzania gospodarczego w Europie.

1.3. COSAC wzywa parlamenty narodowe i Parlament Europejski do przyjęcia odpowiedzialności politycznej za strategię Europa 2020 poprzez czynne monitorowanie jej wdrażania.

1.4. COSAC wzywa ponadto Komisję Europejską, Radę i Parlament Europejski do zwiększenia stopnia, w jakim wyzwania związane ze strategią Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju są włączane w projekty aktów ustawodawczych i inne inicjatywy.

1.5. COSAC zauważa z zadowoleniem, że parlamenty narodowe są zdania, iż proces podejmowania decyzji jest wystarczająco rygorystyczny oraz że zapewniono wystarczający nadzór parlamentarny. W tym kontekście szczególne znaczenie ma wzajemne oddziaływanie.

1.6. Wreszcie, w ramach działań następczych związanych ze strategią Europa 2020, COSAC zwraca się do parlamentów narodowych o zastanowienie się nad ich przyszłą rolą w odniesieniu do krajowych planów reform.

2. Kontrola parlamentarna wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (zwanych dalej "WPZiB" oraz "WPBiO")

2.1. COSAC podkreśla potrzebę prowadzenia kontroli parlamentarnej zarówno w odniesieniu do WPZiB, jak i do WPBiO.

(i) W kontrolę parlamentarną WPZiB i WPBiO powinny być zaangażowane zarówno parlamenty narodowe, jak i Parlament Europejski.

(ii) Mechanizm kontroli parlamentarnej WPZiB i WPBiO powinien być przykładem osiągania większych korzyści w stosunku do poniesionych kosztów, a także powinien być wartością dodaną dla działań, jakie parlamenty już prowadzą w tym obszarze.

(iii) Nie należy tworzyć nowych instytucji ani organów.

(iv) W działania z zakresu kontroli parlamentarnej powinni być zaangażowani członkowie specjalizujący się w sprawach zagranicznych, obronności i sprawach Unii Europejskiej.

2.2. W rezultacie COSAC pragnie, aby nowy mechanizm kontroli parlamentarnej dotyczącej WPBiO został wdrożony w 2011 r.

3. Zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej

3.1. Chociaż COSAC z zadowoleniem przyjmuje niedawne propozycje w sprawie zarządzania gospodarczego i wzywa do przyjęcia podejścia przewidującego ich szybką realizację, to podkreśla, że długoterminowe oddziaływanie tych propozycji wymaga szczegółowej kontroli i zwraca uwagę na konieczność stworzenia kompleksowego procesu podejmowania decyzji, który będzie prowadził do osiągnięcia prawdziwego zaangażowania politycznego, zarówno na szczeblu krajowym, jak i na szczeblu UE. Skuteczność kontroli parlamentarnej prowadzonej przez parlamenty narodowe i Parlament Europejski w żadnym wypadku nie może zostać naruszona.

4. Przyszła rola COSAC

4.1. COSAC podkreśla swoją rolę w zakresie monitorowania poprzez wymianę informacji i najlepszych praktyk, a w szczególności poprzez jej raporty półroczne.

4.2. COSAC jest zdania, że szeroko zakrojona debata nad programem prac Komisji Europejskiej stanowi podstawowy i stały element jej porządku obrad. W związku z tym COSAC zachęca przyszłe prezydencje do uwzględnienia debaty nad programem prac Komisji Europejskiej w porządkach obrad zwyczajnych posiedzeń COSAC. Podczas ustalania dat tych posiedzeń prezydencje COSAC powinny uwzględniać termin publikacji programu prac Komisji Europejskiej.

4.3. COSAC, jako forum wymiany informacji, jest odpowiednim organem, w ramach którego należy omawiać konkretne europejskie kwestie i strategie polityczne. Dyskusje prowadzone w ramach COSAC pokazały podobne zainteresowanie takim rodzajem debaty wśród parlamentów narodowych i w Parlamencie Europejskim.

4.4. COSAC zachęca parlamenty narodowe do odgrywania czynnej roli w zapewnianiu sprawnego funkcjonowania Unii Europejskiej poprzez wykorzystywanie wszystkich możliwości oferowanych im na mocy Traktatu z Lizbony. COSAC zachęca izby parlamentów UE w szczególności do:

a) monitorowania stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności zgodnie z procedurami określonymi w Protokole nr 2 załączonym do traktatów;

b) kontynuowania dialogu politycznego z Komisją Europejską, nieograniczonego tylko do projektów aktów ustawodawczych, lecz wykraczającego także poza kwestię pomocniczości.

COSAC zapozna się z rezultatami tych działań w celu wymiany informacji i najlepszych praktyk między parlamentami narodowymi.

5. Współpraca z instytucjami Unii Europejskiej

5.1. COSAC zdecydowanie docenia to, że przewodniczący Rady Europejskiej Herman VAN ROMPUY po raz pierwszy wziął udział w posiedzeniu COSAC. COSAC jest przekonana, że jej współpraca z Radą oraz z Radą Europejską będzie nadal tak bliska, jak i pomyślna.

5.2. W odniesieniu do definicji "projektu aktu ustawodawczego", COSAC odwołuje się do wkładu XLIII COSAC i zwraca się do Rady o ponowne rozpatrzenie jej początkowego stanowiska.

5.3. COSAC wyraża zadowolenie z wysłuchania wystąpienia José Manuela BARROSO, przewodniczącego Komisji Europejskiej, i z zadowoleniem przyjmuje następującą po nim debatę dotyczącą wyzwań stojących przed Unią w nadchodzącym roku. COSAC ma nadzieję, że ten bezpośredni dialog stanie się regularnym punktem w porządku obrad COSAC, dzięki czemu parlamenty narodowe i Parlament Europejski będą mogły prowadzić otwartą dyskusję z Komisją Europejską.

5.4. COSAC podkreśla, że stosowanie porozumienia ramowego zawartego między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską musi podlegać ciągłemu monitorowaniu pod względem prawnym.

5.5. COSAC podkreśla, że wszystkie instytucje są zobowiązane do utrzymywania równowagi instytucjonalnej, wynikającej z ducha i litery traktatów.

5.6. W świetle przyszłych dokumentów konsultacyjnych i projektów aktów ustawodawczych w sprawie Europolu i Eurojustu, COSAC podkreśla pilną potrzebę przeprowadzenia w odpowiednim czasie przez Komisję Europejską szeroko zakrojonych wstępnych konsultacji z parlamentami narodowymi. COSAC zwraca się do Komisji Europejskiej o opublikowanie projektów aktów ustawodawczych w sprawie Europolu i Eurojustu w tym samym czasie.

5.7. COSAC zachęca Komisję Europejską, prezydencję Rady i Parlament Europejski do odpowiedzi na niniejszy wkład. 

  


 

wersja pdf

KONKLUZJE XLIV KONFERENCJI COSAC

Bruksela, 24–26 października 2010 r. 

1. COSAC uważa za konieczne przeprowadzanie regularnych debat na temat wdrażania postanowień Traktatu z Lizbony, dotyczących nowych uprawnień parlamentów narodowych. 

2. COSAC zachęca parlamenty narodowe, aby opracowały procedurę ustalania, które projekty aktów ustawodawczych UE powinny podlegać kontroli stosowania zasady pomocniczości. W odniesieniu do rocznego programu pracy Komisji Europejskiej poproszono prezydencję COSAC o przedstawienie propozycji, w jaki sposób przeprowadzić zorganizowane debaty nad tym programem. 

3. Mając za względzie konkluzje Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej w sprawie zastosowania nowych technologii we współpracy międzyparlamentarnej, COSAC ponownie podkreśla znaczenie stosowania i optymalizacji nowych technologii w ramach COSAC i zaprasza Zarząd IPEX i jego Jednostkę Wsparcia Centralnego do sformułowania konkretnych propozycji w tym zakresie.

4. COSAC odnotowuje szereg propozycji parlamentów narodowych dotyczących zmiany regulaminu COSAC i wzywa przyszłą węgierską prezydencję do zapoczątkowania debaty w celu sformułowania konkretnych propozycji.

5. Odnośnie do udziału komisji wyspecjalizowanych w jej pracach, COSAC nawiązuje do swojego regulaminu z jednej strony, a z drugiej - do autonomicznego prawa parlamentów narodowych do decydowania o składzie swoich delegacji na COSAC. W związku z tym, COSAC zaprasza parlamenty narodowe do zgłaszania poprawek do jej regulaminu.

6. COSAC z zadowoleniem przyjmuje 14. raport półroczny opracowany przez Sekretariat COSAC, wyrażając serdeczne podziękowanie za jego znakomitą pracę. Raport ten jest ważnym źródłem informacji o strategii Europa 2020, kontroli parlamentarnej WPZiB i WPBiO oraz o przyszłej roli COSAC.

Tłum. Anna Trębaczkiewicz, BSM

 

wróć do góry