Home

 

logo-spanish-pr

AAA Print

XIII SPOTKANIE

 4-6.09.2011, MOLĖTAI REGION

 

W spotkaniu uczestniczyli pos. Edward Siarka (PiS), zastępca przewodniczącego Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP oraz sen. Edmund Wittbrodt (PO), przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP .

PORZĄDEK DZIENNY

 1. Rozwój europejskiego rynku wewnętrznego (w dziedzinie transportu i energii).
 2. Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa (ze szczególnym uwzględnieniem Partnerstwa Wschodniego).
 3. Wieloletnie ramy finansowe (wspólne podejście).
 4. Przygotowanie do XLVI konferencji COSAC.
 5. Przyjęcie konkluzji.

wersja pdf

Meeting of the Delegations of the Committees of European Affairs
of the National Parliaments of Estonia, Latvia, Lithuania and Poland

Molėtai Region, 4-6 September 2011

Meeting conclusions*

The representatives of the Committees on European Affairs of the national Parliaments of Estonia, Latvia, Lithuania and Poland, met in Molėtai Region on 4-6 September 2011 to exchange views on European Union policy issues of common interest, have arrived at the following conclusions:

Development of the European internal energy market

 • Welcome the Polish Presidency initiative to continue inter-parliamentary discussions on creation of the internal energy market, aiming at the implementation of ideas, which were expressed in Jerzy Buzek and Jacques Delors’ Declaration “Towards European Energy Community”;
 • Stress that an open, transparent, integrated and competitive EU energy market is needed in order to achieve competitive energy prices, security of supply and sustainability by 2015 [as it was decided by the European Council on 4th February 2011];
 • Emphasise the significant role of BEMIP as a potential and already proven regional platform for consolidation of energy systems of the EU Baltic Sea region. This instrument proved to be significant and beneficial for the mobilisation of common efforts in implementing strategic European internal energy market goals;
 • Acknowledge the need to strengthen external dimension of EU energy policy and congratulate the Polish Presidency in taking corresponding efforts. Solidarity and coordination mechanism in EU external energy policy should be strengthened and expanded;
 • Stress the necessity for the third countries to consistently and unconditionally comply with the safety requirements set forth in universally recognised international legal documents when selecting sites, designing, constructing, operating and decommissioning nuclear facilities with prior comprehensive environmental impact assessment;
 • Emphasize the need to put the external dimension of EU energy policy in a regulatory framework, to implement measures for third countries for imported electricity, and to increase investors’ confidence to invest in our region.

Development of the European transport network

 • Consider the Rail Baltica as a strategic EU Baltic Sea regional project and reiterate support for it as a contribution to the development of integrated European transport network and strengthening of the European internal market;
 • Call on the national governments to keep on track with the implementation of the Rail Baltica project, and to take final decisions on the prospective route selection according to the proposals in the recent feasibility study.

Review of the European Neighbourhood Policy

 • Express support for the recent European Neighbourhood Policy review – a New Response to a Changing Neighbourhood, and note that universal values such as a respect for democracy and human rights should remain the criteria for assessing the effectiveness of the reforms in the European Neighbourhood countries;
 • Consider that the support for the European Neighbourhood countries should be based on the principle of differentiation, and stress that mobility and people-to-people contacts are essential, therefore the negotiations on visa facilitation and liberalization, according to the fulfilment of relevant criteria, as well as deep and comprehensive free trade agreements should be speeded up;
 • Call for the ambitious and far reaching second Eastern Partnership Summit in Warsaw to give a new impetus for the relations between the EU and 6 EaP partners;
 • Note the increasing role of national parliaments and parliamentary diplomacy, and consider involvement of national parliaments as a strengthening tool towards effective and efficient Eastern Partnership dimension;
 • Condemn the actions of Belarus’ authorities, which made use of mutual agreements on legal assistance and cooperation for the persecution of political opponents, and invite Member States and the EU institutions to take concrete efforts to prevent recurrance of such actions and pursue the release human rights defenders and political prisoners in Belarus;
 • Express opinion that entering the Schengen area of third country residents, who have committed crimes against humanity or for other reasons are personum non grata in the Member States, must be rigorously assessed, and concrete sanctions of detention should be used.

Multiannual Financial Framework

 • Acknowledges that the Commission‘s proposal on the next EU Multiannual Financial Framework is a good starting point for further debate;
 • Stress that cohesion policy is an essential instrument and played an important role in fostering solidarity, reducing economic and social disparities among the Member States and achieving EU strategic goals, should remain focused on further growth and development of the least developed regions;
 • Consider it inappropriate to cap the cohesion policy allocation which would result in a considerable reduction of investments in convergence countries;
 • Express an opinion that the Common Agricultural Policy should remain a common EU policy financed from the European budget. The top priorities should be: to establish a direct payment system that would ensure fair and equitable competition conditions for all farmers of the European Union; to adjust the distribution of direct payments so as to avoid substantial differences between highest and lowest levels of direct payments; to ensure that the new direct payment system is fully set in place as soon as possible;
 • Welcome the Commission’s initiative to allocate a significant amount of EU budget for energy infrastructure projects during 2014-2020 and stress the particular importance of EU funding for the projects of European interest which are commercially unviable but are essential for achieving EU energy policy objectives of well-functioning internal energy market and energy security. Such instruments, however, should bring added value not at the expenses of the cohesion policy or other current financing possibilities.

wersja pdf

Spotkanie delegacji komisji do spraw europejskich
parlamentów narodowych Estonii, Litwy, Łotwy i Polski

Region Molėtai, 4-6 września 2011 r.

KONKLUZJE SPOTKANIA*

Przedstawiciele komisji do spraw europejskich parlamentów narodowych Estonii, Litwy, Łotwy i Polski, którzy spotkali się w Regionie Molėtai w dn. 4-6 września 2011 r. w celu wymiany poglądów na temat kwestii z zakresu polityki Unii Europejskiej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, doszli do następujących konkluzji:

Rozwój europejskiego wewnętrznego rynku energii

 • z zadowoleniem przyjmują inicjatywę Polskiej Prezydencji, aby kontynuować międzyparlamentarne debaty na temat stworzenia wewnętrznego rynku energii, których celem miałoby być wdrożenie pomysłów wyrażonych w Deklaracji Jerzego Buzka i Jacques'a Delorsa „W kierunku Europejskiej Wspólnoty Energetycznej (EEC)";
 • podkreślają, że otwarty, transparentny, zintegrowany i konkurencyjny unijny rynek energii jest niezbędny do zapewnienia konkurencyjnych cen energii, bezpieczeństwa dostaw i zrównoważonego rozwoju do 2015 roku [zgodnie z decyzjami podjętymi przez Radę Europejską w dniu 4 lutego 2011 r.];
 • podkreślają istotną rolę planu działań związanych z połączeniami międzysystemowymi na rynku energii państw bałtyckich (Baltic Energy Market Interconnection Plan, BEMIP) jako potencjalnej i sprawdzonej platformy regionalnej służącej do konsolidacji systemów energetycznych regionu Morza Bałtyckiego UE. Rola i korzyści płynące z tego instrumentu ujawniły się już podczas mobilizacji wspólnych wysiłków na rzecz wdrożenia strategicznych europejskich celów dotyczących wewnętrznego rynku energii;
 • uznają konieczność wzmocnienia zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej UE i gratulują polskiej Prezydencji podjęcia odpowiednich kroków. Należy wzmocnić i rozszerzyć solidarność i mechanizmy koordynacji w zewnętrznej polityce energetycznej UE;
 • podkreślają konieczność konsekwentnego i bezwarunkowego przestrzegania przez państwa trzecie wymogów bezpieczeństwa określonych w powszechnie uznanych międzynarodowych aktach prawnych podczas doboru lokalizacji, projektowania, budowy, użytkowania i likwidacji obiektów atomowych, przy założeniu uprzedniego wykonania pełnej oceny oddziaływania na środowisko;
 • podkreślają konieczność ustalenia ram regulacyjnych dla zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej UE, implementacji środków dla państw trzecich importujących elektryczność oraz zwiększenia zaufania inwestorów do inwestowania w naszym regionie.

Rozwój europejskiej sieci transportowej

 • uważają linię kolejową Rail Baltica za strategiczny projekt UE dla regionu Morza Bałtyckiego i powtórnie wyrażają swoje poparcie dla tego projektu, jako wkładu w rozwój zintegrowanej europejskiej sieci transportowej i wzmocnienia europejskiego rynku wewnętrznego;
 • wzywają rządy do przestrzegania ram czasowych wdrażania projektu Rail Baltica oraz do podjęcia ostatecznych decyzji w kwestii ustalenia trasy zgodnie z propozycjami zamieszczonymi w ostatnim studium wykonalności.

Przegląd Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

 • wyrażają poparcie dla ostatniego przeglądu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa zatytułowanego „Nowa odpowiedź na zmieniające się sąsiedztwo" i odnotowują, że kryterium oceny efektywności reform w państwach objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa powinny pozostać uniwersalne wartości takie jak szacunek dla demokracji i praw człowieka;
 • uważają, że wsparcie dla państw objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa powinno być oparte o zasadę różnicowania i podkreślają, że mobilność oraz bezpośrednie kontakty międzyludzkie są niezbędne, należy więc przyspieszyć negocjacje dotyczące usprawnienia i liberalizacji systemu wizowego w oparciu o spełnienie odpowiednich kryteriów oraz zawieranie daleko idących i kompleksowych umów z zakresu wolnego handlu;
 • wzywają do przyjęcia ambitnego i daleko idącego podejścia podczas drugiego Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Warszawie, które dałoby nowy impuls w stosunkach między Unią Europejską a 6 państwami Partnerstwa Wschodniego;
 • odnotowują wzrost roli parlamentów narodowych i dyplomacji parlamentarnej oraz uważają że zaangażowanie parlamentów narodowych stanowi instrument służący wzmocnieniu skuteczności Partnerstwa Wschodniego;
 • potępiają działania władz Białorusi, które wykorzystały umowy dwustronne o pomocy i współpracy prawnej do prześladowania przeciwników politycznych oraz zachęcają państwa członkowskie i instytucje UE do podjęcia konkretnych kroków, aby nie dopuścić do powtórzenia się takich działań oraz doprowadzić do uwolnienia obrońców praw człowieka i więźniów politycznych na Białorusi;
 • wyrażają opinię, że należy rygorystycznie traktować przekraczanie granicy strefy Schengen przez rezydentów państw trzecich, którzy popełnili zbrodnie przeciw ludzkości lub z innych powodów są persona non grata w państwach członkowskich, oraz że należy korzystać w tym zakresie z konkretnych sankcji w postaci zatrzymania.

Wieloletnie Ramy Finansowe

 • uznają propozycję Komisji dotyczącą kolejnych Wieloletnich Ram Finansowych UE za dobry punkt wyjścia do dalszej debaty;
 • podkreślają, że polityka spójności, która jest podstawowym instrumentem i odegrała ważną rolę w budowaniu solidarności oraz zmniejszaniu ekonomicznych i społecznych różnic pomiędzy państwami członkowskimi i osiągnięciu strategicznych celów UE, powinna nadal skupiać się na dalszym wzroście i rozwoju najmniej rozwiniętych regionów;
 • uważają, za niewłaściwe zmniejszanie środków na politykę spójności, co przyczyni się do wyraźnego spadku inwestycji w państwach konwergencji;
 • są zdania, że wspólna polityka rolna powinna pozostać wspólną polityką unijną finansowaną z budżetu europejskiego. Priorytetami powinny być: ustanowienie systemu płatności bezpośrednich, który zapewniłby sprawiedliwe i równe warunki konkurencji każdemu rolnikowi w Unii Europejskiej; dostosowanie przyznawania dopłat bezpośrednich w taki sposób, aby uniknąć istotnych różnic pomiędzy najwyższym a najniższym poziomem dopłat bezpośrednich; zapewnienie, że nowy system dopłat bezpośrednich będzie zrealizowany jak najszybciej;
 • z zadowoleniem przyjmują inicjatywę Komisji, aby w latach 2014-2020 przeznaczyć znaczną część unijnego budżetu na projekty z zakresu infrastruktury energetycznej oraz podkreślają kluczową wagę funduszy UE dla istotnych z europejskiego punktu widzenia projektów, które wprawdzie są komercyjnie nierentowne, ale są niezbędne do osiągnięcia unijnych celów w zakresie polityki energetycznej, tzn. dobrze działającego wewnętrznego rynku energii oraz bezpieczeństwa energetycznego. Wartość dodana takich instrumentów nie powinna jednak być uzyskana kosztem polityki spójności lub innych aktualnych możliwości finansowania.

Tłumaczenie z jez. ang.: J. Heger, BSM Kancelarii Sejmu


 

*Tekst przyjęty w jęz. ang.