Home

 

logo be

AAA Print

Single Market Act 13.06.2014

Kryzys finansowy, a co za tym idzie, potrzeba stymulowania wzrostu gospodarczego były powodem umieszczenia wśród priorytetów politycznych Komisji, działań na rzecz nowej strategii dla jednolitego rynku. Konsekwencją tego było przyjęcie Aktu o jednolitym rynku, który określa 12 “dźwigni” mających na celu trwałą poprawę sytuacji gospodarczej i zapewnienie nowych miejsc pracy. W październiku 2012 Komisja zaproponowała zestaw kolejnych 12 kluczowych działań, czyli Akt o jednolitym rynku II, który stanowi kontynuację pierwszego zestawu środków przedstawionych przez Komisję oraz jest nowym etapem w procesie pogłębiania i integracji jednolitego rynku.

 

DOKUMENTY
Komisja Europejska

 1. Komunikat Komisji. Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2014 r.{SWD(2013) 800 final}, Bruksela, COM(2013) 800,13.11.2013.
 2. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jednolity rynek na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: analiza poczynionych postępów i utrzymujących się przeszkód w państwach członkowskich. Wkład do rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2014 r., Bruksela, dnia 13.11.2013 r., COM(2013) 785.
 3. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego stan integracji jednolitego rynku na 2013 r. - Wkład do rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2013 r., COM(2012) 752 , 28.11.2012.
 4. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów. Akt o jednolitym rynku II. Razem na rzecz nowego wzrostu gospodarczego, COM(2012) 573, 3.10.2012. 
 5. Akt o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania „Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego”, COM(2011) 206, 13.04.2011.
  (wraz z załącznikiem zawierającym plan legislacyjny Komisji Europejskiej w zakresie działań priorytetowych)

Parlament Europejski

 1. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2014 (2013/2194(INI)), P7_TA(2014)0130.
 2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lutego 2013 r. zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem (2012/2260(INI)), P7_TA(2013)0054.
 3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Aktu o jednolitym rynku - następne kroki na ścieżce wzrostu (2012/2663(RSP)).
 4. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie jednolitego rynku dla Europejczyków (2010/2278(INI)).
 5. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu (2010/2277 (INI)).
 6. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzania i partnerstwa na jednolitym rynku (2010/2289(INI)).

Rada Europejska

 1. Konkluzje Rady Europejskiej, 24-25 października 2013 r.
 2. Konkluzje Rady Europejskiej, 14-15 marca 2013 r., s.6.
 3. Konkluzje Rady Europejskiej, 13-14 grudnia 2012 r., s.7.
 4. Konkluzje Rady Europejskiej, 18-19 października 2012 r., s.9.
 5. Konkluzje Rady Europejskiej, 23 października 2011 r., s.1.
 6. Konkluzje Rady Europejskiej, 28-29 czerwca 2012 r., s. 9.

STRONY INTERNETOWE

 1. The EU Single Market
 2.  Akt o jednolitym rynku – portal Europa
 3. The EU Single Market – Consultations
 4. Results of the consultation on the Single Market Act
 5. 20-lecie jednolitego rynku. Razem na rzecz nowego wzrostu