Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Regional Partnership > Regional Partnership Meetings > V SPOTKANIE

 

logo prez port

AAA Print

V SPOTKANIE

01-02.12.2005, BRATYSŁAWA

 

W spotkaniu uczestniczyli Marszałek Sejmu Marek Jurek oraz Wicemarszałek Senatu Maciej Płażyński.

PORZĄDEK DZIENNY

  1. Implementacja nowych postanowień wzmacniających rolę parlamentów narodowych Unii Europejskiej i umożliwiających bardziej efektywne stosowanie zasady pomocniczości
  2. Współpraca pomiędzy parlamentami narodowymi
  3. Postępy Rumunii i Bułgarii w drodze do członkowstwa w Unii Europejskiej
  4. Aktualne problemy procesu przyjmowania Traktatu Konstytucyjnego – przyczyny kryzysu i perspektywy jego rozwiązania w świetle podstawowych zasad Unii Europejskiej

wersja pdf

STATEMENT *

The participants of the 5th Regional Meeting of the Presidents of Parliaments decided that the development of the European Union, as well as ensuring its decision making procedures are more democratic, efficient and transparent require the inclusion of national parliaments into a mechanism of decision making on the Community level.

A specific and natural role of the national parliaments is to control the application of the subsidiarity and proportionality principles. The provisions related to this issue have been included in the Constitutional Treaty. The Interinstitutional Agreement proposed by the President of the National Council of the Republic of Austria in his report would allow for the implementation of the above mentioned principles and at the same time it would be a starting point for further works of the Conference of Speakers of the EU parliaments.

The representatives of the meeting of the parliaments of the Regional Partnership (Central Europe) note that works on Financial Perspective 2007 – 2013 should also take into consideration the principle of solidarity.

The speakers of the parliaments of Bulgaria and Romania were invited to take part in the 5th Regional Partnership meeting. They reported on the progress made by Bulgaria and Romania towards acceding to the EU as of January 1, 2007.


wersja pdf

WSPÓLNE STANOWISKO

Uczestnicy V Spotkania Przewodniczących Parlamentów Państw Partnerstwa Regionalnego uznali, że rozwój Unii Europejskiej i nadanie jej procedurom bardziej demokratycznego, sprawnego i przejrzystego charakteru, wymaga włączenia parlamentów narodowych w mechanizm podejmowania decyzji na szczeblu Wspólnoty.

Szczególną i naturalną rolą parlamentów narodowych jest kontrola przestrzegania zasad pomocniczości i proporcjonalności. Przepisy dotyczące tej kwestii znalazły się w Traktacie Konstytucyjnym. Ich wprowadzenie w życie byłoby możliwe w drodze zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Narodowej Austrii porozumienia międzyinstytucjonalnego, które byłoby dobrym punktem wyjścia do dalszych prac na forum Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej.

Przedstawiciele spotkania parlamentów partnerstwa Regionalnego (Europy Środkowej) zauważyli, że w pracach nad perspektywą finansową 2007-2013 powinna być wzięta pod uwagę także zasada solidarności.

Przewodniczący parlamentów Bułgarii i Rumunii byli zaproszeni do udziału w V Spotkaniu Przewodniczących Parlamentów Państw Partnerstwa Regionalnego. Przedstawili sprawozdanie na temat postępów Bułgarii i Rumunii na drodze do przystąpienia 1 stycznia 2007 r. do Unii Europejskiej.


* Tekst komunikatu opracowany i przyjęty w jęz. angielskim.

wróć do góry