Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Meetings of the European Parliament... > Parliamentary committees meetings

 

AAA Print

Parliamentary committees meetings


VIII kadencja

Międzyparlamentarne spotkania komisji (ICM)

2017

 • 22 listopada 2017, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Przyszłość polityki spójności po 2020 roku: możliwości, wyzwania i kolejne kroki"
  - Powitanie i uwagi wstępne
  - Rozpoczęcie debaty: Przyszłość polityki spójności po 2020 roku
  - Otwarta debata między członkami Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych
  - Wnioski
  Informacje w języku angielskim
 • 21 listopada 2017, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Proces przystąpienia Bałkanów Zachodnich do UE. Perspektywa regionalna"
  - Uwagi wstępne
  - Przemówienie – pan Christian Danielsson, Dyrektor Generalny ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w Sprawie Rozszerzenia, DG NEAR, Komisja Europejska
  - Uwagi wstępne posłów z państw Bałkanów Zachodnich
  - Perspektywa integracji z UE i procesu akcesyjnego
  - Pytania i odpowiedzi - sesja I
  - Pytania i odpowiedzi - sesja II
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 21 listopada 2017, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Wdrożenie programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030"
  - Uwagi wstępne
  - Przemówienie – pani Barbara Pesce-Monteiro, dyrektor Biura ONZ / UNDP w Brukseli
  - Europejski konsens w sprawie rozwoju: europejska odpowiedź na realizację celów zrównoważonego rozwoju w krajach rozwijających się - uwagi wstępne, wymiana poglądów
  - Perspektywy realizacji celów zrównoważonego rozwoju - uwagi wstępne, wymiana poglądów
  - Prezentacja pani poseł Keit Pentus-Rosimannus, parlament Estonii (Riigikogu), wymiana poglądów
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 21 listopada 2017, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Konwencja stambulska - zapobieganie przemocy wobec kobiet na poziomie krajowym i UE"
  - Panel 1. Konwencja stambulska w państwach członkowskich: ratyfikacja i monitorowanie
  - Panel 2. Cztery “P” (Prevention, Protection, Prosecution together with the implementation of integrated Policies - zapobieganie, ochrona, ściganie wraz z wdrażaniem zintegrowanych polityk) w praktyce: jak państwa członkowskie przeciwdziałają przemocy związanej z płcią i przemocy w rodzinie
  - Panel 3. Droga do przystąpienia UE do Konwencji Stambulskiej
  Informacje w języku angielskim
 • 11 października 2017, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "
  Przyszłość Europy: debata nad propozycją Parlamentu Europejskiego oraz białą księgą Komisji"
  - Uwagi wstępne
  - Pogłębienie unii gospodarczej i walutowej, przyszłość finansów UE, wymiar społeczny
  - Debata
  - Przyszłość europejskiej obrony i wykorzystanie możliwości płynących z globalizacji
  - Debata
  - Sesja zamykająca
  Informacje w języku angielskim
 • 22 czerwca 2017, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Ustanowienie mechanizmu UE na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych"
  - Uwagi wstępne
  - Pierwsza sesja: W kierunku paktu UE na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych - perspektywa międzyinstytucjonalna i rola parlamentów narodowych
  - Druga sesja: Rola parlamentów narodowych w utrzymywaniu demokracji, praworządności i praw podstawowych
  - Sesja zamykająca
  Informacje w języku angielskim
 • 2 maja 2017, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Implementacja postanowień traktatowych dotyczących parlamentów narodowych"
  - Uwagi wstępne
  - Prezentacja opracowania „The implementation of the Treaty provisions concerning national Parliaments”
  - Implementacja postanowień traktatowych dotyczących parlamentów narodowych
  Debata
  Prezentacje ekspertów: współpraca parlamentarna na poziomie unijnym, pomocniczość i parlamenty narodowe, usystematyzowany dialog polityczny i parlamenty narodowe
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 8-9 marca 2017, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet: działajmy razem!"
  - Powitanie - Antonio Tajani, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
  - Wystąpienie powitalne - Vĕra Jourová, Komisarz ds. sprawiedliwości, konsumentów i równości płci
  - Wystąpienia (Michaëlle Jean, Dr Vandana Shiva, Alia El-Yassir)
  - Warsztaty:
  Kobiety w obszarze STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) – wyhamowanie czy erozja postępu?
  Perspektywa globalna: wolność od przemocy i wzmocnienie pozycji
  Prowadzenie polityki przy uwzględnieniu kwestii płci jako podstawa wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu
  Czy trzeba czekać na wiek, aby osiągnąć równowagę w życiu zawodowym dla kobiet i mężczyzn?
  Perspektywa globalna: wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet i cele zrównoważonego rozwoju ONZ
  - Wystąpienia gości specjalnych (Lamya Haji Bashar, Hauwa Ibrahim, Mara Marinaki)
  - Sprawozdania z warsztatów
  - Debata
  - Komisja Europejska, DG GROW: prezentacja europejskiej platformy przedsiębiorczości kobiet - WEgate, młodzi ambasadorzy kampanii ONE
  - Zamknięcie spotkania: Mairead McGuinness, Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego
  Informacje w języku angielskim
 • 28 lutego 2017, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Trzecia reforma wspólnego europejskiego systemu azylowego - gotowi na wyzwanie"
  - Uwagi wstępne
  - Sesja I: Wyzwania związane ze wspólnym europejskim systemem azylowym (wystąpienia, debata z przedstawicielami parlamentów narodowych i PE, konkluzje)
  - Sesja II: Zapewnienie dostępu do azylu i sprawiedliwy rozdział osób występujących o azyl w UE (wystąpienia, debata z przedstawicielami parlamentów narodowych i PE, konkluzje)
  - Sesja III: Bezpieczne kraje pochodzenia oraz koncepcja bezpiecznego kraju trzeciego - doświadczenia państw członkowskich (wystąpienia, debata z przedstawicielami parlamentów narodowych i PE, konkluzje)
  - Warsztaty (zapobieganie handlowi ludźmi, współpraca administracyjna między organami państw członkowskich w ramach systemu dublińskiego: co działa, pomoc prawna i alternatywy dla zatrzymania w trakcie procedury azylowej: wymiana dobrych praktyk państw członkowskich)
  - Sesja IV: Ochrona migrujących dzieci (wystąpienia, debata z przedstawicielami parlamentów narodowych i PE, konkluzje)
  - Sesja  zamykająca
  Informacje w języku angielskim

2016

 • 29 listopada 2016, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego. Nowelizacja prawa wyborczego UE. Przyszła ewolucja instytucjonalna UE"
  - Uwagi wstępne
  - Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego
  - Nowelizacja prawa wyborczego UE
  - Przyszła ewolucja instytucjonalna UE
  - Jakie rozwiązania konstytucyjne dla przyszłego rozwoju UE?
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 28 listopada 2016, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Kontrola parlamentarna Europolu w ramach polityki bezpieczeństwa wewnętrznego UE"
  - Uwagi wstępne
  - Sesja I: Urzeczywistnianie unii bezpieczeństwa oraz rola Europolu w jej ramach: współpraca operacyjna, dzielenie się informacjami i zaufanie – obecna sytuacja
  - Sesja II: W kierunku skutecznej i funkcjonującej kontroli parlamentarnej Europolu
  Informacje w języku angielskim
 • 8 listopada 2016, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "W kierunku lepszego wydatkowania w ramach zarządzania dzielonego: bardziej kooperacyjny model kontroli parlamentarnej"
  - Uwagi wstępne,
  - Sesja I: Zarządzanie dzielone: jak zrównoważyć zaufanie i kontrolę? Skuteczność krajowych systemów zarządzania i kontroli oraz wiarygodność danych zbieranych przez państwa członkowskie,
  - Sesja II: Koniec z nonsensem zasady "wykorzystaj albo strać". W stronę wydatkowania ukierunkowanego na wyniki,
  - Sesja III: Nowy model współpracy między Unią Europejską a administracjami państw członkowskich,
  - Debata,
  - Uwagi końcowe.
  Informacje w języku angielskim
 • 8 listopada 2016, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – stan prac"
  - Kolejne kroki w realizacji globalnej strategii Unii Europejskiej,
  - Roczne sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
  Informacje w języku angielskim
 • 12 października 2016, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Ukierunkowana rewizja przepisów dotyczących delegowania pracowników"
  - Uwagi wstępne,
  - Prezentacja wniosku dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę o delegowaniu pracowników,
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 11 października 2016, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Sektor kultury i twórczości w UE"
  - Panel wprowadzający,
  - Panel tematyczny nr 1 – Strategie promujące sektor kultury i twórczości,
  - Panel tematyczny nr 2 – Wspieranie zaangażowania obywateli w kulturę,
  - Konkluzje
  Informacje w języku angielskim
 • 3 marca 2016, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Uchodźczynie i kobiety ubiegające się o azyl w UE"
  - Wystąpienia inauguracyjne,
  - Warsztaty (Warsztat 1: Przemoc wobec uchodźczyń i kobiet ubiegających się o azyl w UE, Warsztat 2: Gender i opieka zdrowotna: sytuacja uchodźców i osób ubiegających się o azyl, Warsztat 3: Integracja uchodźczyń),
  - Debata i uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 23 lutego 2016, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Nadchodzący szczyt NATO w Warszawie" oraz "Konflikty w regionie MENA"
  - Wymiana poglądów z wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, wiceprzewodniczącą Komisji, Federicą Mogherini,
  - Wymiana poglądów z panem Nabih Berrim, przewodniczącym libańskiego parlamentu,
  - Wymiana poglądów z panem Jensem Stoltenbergiem, sekretarzem generalnym NATO,
  - Wymiana poglądów z panem Martinem Koblerem, specjalnym przedstawicielem Sekretarza Generalnego ONZ ds. Libii.
  Informacje w języku angielskim

2015

 • 3 grudnia 2015, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Edukacja i młodzież"
  - Polityka młodzieżowa w Europie,
  - Włączenie społeczne i dialog międzykulturowy poprzez edukację,
  - Kształcenie ustawiczne: od szkoły do aktywnego życia,
  - Wnioski.
  Informacje w języku angielskim
 • 19 listopada 2015, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Przyszła ewolucja instytucjonalna Unii: wzmocnienie dialogu politycznego między PE i parlamentami narodowymi oraz wzmocnienie kontroli nad władzą wykonawczą na szczeblu europejskim"
  - Przyszła ewolucja instytucjonalna Unii,
  - Wzmocnienie kontroli parlamentarnej nad zarządzaniem UE.
  Informacje w języku angielskim

Spotkania przewodniczących komisji

2017

 • 21-22 września 2017, Tallin
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. gospodarki na temat połączeń transportowych w Europie
  - Otwarcie spotkania (przemówienie powitalne, uwagi wstępne)
  - Sesja I: Polityka transportowa UE - instrument „Łącząc Europę", debata
  - Sesja II: Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa dla poprawy łączności w ramach i dla Europy, debata
  - Sesja III: Zrównoważony transport i innowacje. Jaka jest przyszłość transportu?, debata
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 6-7 kwietnia 2017, Malta
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. gospodarczych i środowiska
  - Otwarcie spotkania (przemówienie powitalne, uwagi wstępne, wystąpienia)
  - Sesja I: Gospodarcze i społeczne skutki zmian klimatu – koszty zaniechania działań, debata
  - Sesja II: Finansowanie działań – zmiana klimatu jako okazja dla podmiotów niepaństwowych, część A: Finansowanie ze środków publicznych i prywatnych, debata
  - Sesja III: Finansowanie działań – zmiana klimatu jako okazja dla podmiotów niepaństwowych, część B: Praktyczna dyskusja na temat zaangażowania podmiotów niepaństwowych, debata
  - Zamknięcie spotkania
  Informacje w języku angielskim
 • 23-24 marca 2017, Malta
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. społecznych
  - Otwarcie spotkania
  - Sesja I: Ubóstwo i wykluczenie społeczne: działania na rzecz bardziej otwartej Europy, debata,
  - Sesja II: Co wpływa na wykluczenie społeczne jednostki? Różne perspektywy i wymiana najlepszych praktyk, debata,
  - Sesja III: Podsumowanie dotychczasowej polityki w ramach Europy 2020 i przyszłe działania, debata,
  - Uwagi końcowe.
  Informacje w języku angielskim

2016

 • 1-2 grudnia 2016, Bratysława
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. gospodarki na temat unii energetycznej
  - Otwarcie spotkania: przemówienie powitalne, uwagi wstępne,
  - Sesja I: Stan unii energetycznej, debata,
  - Sesja II: Unia energetyczna - zintegrowane podejście do badań i innowacji, debata,
  - Sesja III: Przyszłość inteligentnych systemów energetycznych UE z konsumentem w roli głównej, debata.
  Informacje w języku angielskim
 • 3-4 kwietnia 2016, Haga
  Spotkanie przewodniczących komisji na temat "Energia, innowacja i gospodarka o obiegu zamkniętym"
  - Otwarcie sesji,
  - Wystąpienia (Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej, Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, Henk Kamp, minister gospodarki Królestwa Niderlandów),
  - Debata,
  - Targi informacyjne nt. innowacyjnych projektów w holenderskich prowincjach,
  - Debata panelowa,
  - Sesje równoległe:
       Sesja I: infrastruktura energetyczna i bezpieczeństwo dostaw,
       Sesja II: Oszczędzanie energii - miasta energooszczędne,
       Sesja III: Odnawialne źródła energii,
       Sesja IV: Gospodarka o obiegu zamkniętym.
  Informacje w języku angielskim
 • 13-14 marca 2016, Haga
  Spotkanie przewodniczących komisji na temat "Handel ludźmi w epoce cyfrowej"
  - Sesja wprowadzająca: krótkie filmy dokumentalne dotyczące tematu konferencji oraz nieformalna dyskusja,
  - Sesja: Handel ludźmi w epoce cyfrowej,
  - Panel I: Jak Internet zmienia wzorce handlu ludźmi,
  - Panel II: Migracja.
  Informacje w języku angielskim

2015

 • 11 grudnia 2015, Luksemburg
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. rozwoju
  - Dalsze działania i kontrola parlamentarna polityki rozwoju i pomocy humanitarnej,
  - Koordynacja dotycząca okresu "po 2015" pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi w zakresie rozwoju,
  - Doświadczenia wynikające z zarządzania kryzysami humanitarnymi,
  - Wnioski.
  Informacje w języku angielskim

Inne spotkania

2017

 • 10 października 2017, Bruksela
  Wymiana poglądów z przedstawicielami parlamentów narodowych państw UE na temat „Zalecenia dla poszczególnych krajów i wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych"

  - Prezentacja projektu sprawozdania na temat polityki gospodarczej strefy euro
  - Dyskusja na temat sprawozdania, w tym debata dotycząca polityki gospodarczej w strefie euro
  - Uwagi końcowe sprawozdawcy
  - Prezentacja sprawozdania na temat wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych oraz projektu sprawozdania na temat wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych
  - Dyskusja na temat sprawozdań
  - Uwagi końcowe sprawozdawców
  Informacje w języku angielskim
 • 11 maja 2017, Bruksela
  Wymiana poglądów Parlament Europejski - parlamenty narodowe - społeczeństwo obywatelskie na temat "Kompleksowa ocena polityki bezpieczeństwa UE"

  - Przywitanie
  - Prezentacja wstępnych ustaleń
  - Wystąpienia parlamentów narodowych
  - Wystąpienia przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
  - Sesja pytań i odpowiedzi z udziałem parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego
  - Wystąpienie Juliana Kinga, komisarza ds. unii bezpieczeństwa
  - Konkluzje
  Informacje w języku angielskim

2016

 • 29 listopada 2016, Bruksela
  Wymiana zdań (lunch debate) z parlamentami narodowymi nt. CETA
  - Przywitanie i uwagi wstępne
  - Obecny stan prac nad CETA w PE i kolejne kroki
  - Dyskusja z parlamentami narodowymi na temat zawartości porozumienia i przyszłego procesu ratyfikacji
  - Uwagi końcowe
  Informacje w języku angielskim
 • 17 października 2016, Bruksela
  Warsztat z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych UE na temat robotyki i sztucznej inteligencji - kwestie etyczne i regulacyjne
  - Kwestie etyczne związane z robotyką i sztuczną inteligencją – Czy sztuczna inteligencja przyniesie utopię czy destrukcję? (pytania/dyskusja),
  - Co powinien zrobić ustawodawca i na jakim poziomie? – Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy ustawodawczej (pytania/dyskusja),
  - Co powinien zrobić ustawodawca i na jakim poziomie? – Działania podejmowane w parlamentach w Europie (pytania/dyskusja).
  Informacje w języku angielskim
 • 17 lutego 2016, Bruksela
  Warsztat z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych UE na temat "Nowe przepisy dotyczące umów cyfrowych"
  - Wprowadzenie,
  - Przedstawienie propozycji Komisji Europejskiej,
  - Zakres stosowania i ogólne ramy nowych przepisów dotyczących umów cyfrowych,
  - Zgodność, brak zgodności oraz środki zaradcze w umowach o dostarczanie treści cyfrowych oraz umowach sprzedaży dóbr materialnych zawieranych przez Internet
  lub w inny sposób na odległość,
  - Inne aspekty umów dotyczących dostarczenia treści cyfrowych: zmiana umowy i rozwiązywanie umów długoterminowych,
  - Podsumowanie warsztatu.
  Informacje w języku angielskim

wróć do góry

 

Spotkania komisji parlamentarnych