Print

Parliamentary committees meetings


IX kadencja

Międzyparlamentarne spotkania komisji (ICM)

2022

26.10.2022, Konkluzje Konferencji w sprawie przyszłości Europy i rola parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) zorganizowane przez Komisję Spraw Konstytucyjnych (AFCO)

Uczestnicy: sen. Danuta Jazłowiecka (KO), wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Europejskich Senatu RP

PROJEKT PROGRAMU

Dokumenty i informacje na stronie spotkania

12. 07.2022, Prawa ukraińskich kobiet uciekających przed wojną, międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) zorganizowane przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia PE (FEMM), Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE (LIBE), Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE (EMPL)

Uczestnicy: pos. Anita Kucharska-Dziedzic (Lewica), wiceprzewodnicząca Komisji Ustawodawczej Sejmu RP

PROGRAM

Dokumenty i informacje na stronie spotkania

27.06.2022, Polityka rozszerzenia UE w następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) zorganizowane prze Komisję Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego (AFET), format hybrydowy
Z udziałem członków parlamentów Albanii, Bośni i Hercegowiny, Gruzji, Kosowa, Czarnogóry, Mołdawii, Macedonii Północnej, Serbii, Turcji i Ukrainy.

PROGRAM

Dokumenty i informacje na stronie spotkania

16.06.2022, Wspólne doświadczenia i wyzwania w zakresie sprawowania kontroli budżetowej, międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) zorganizowane przez Komisję Kontroli Budżetowej PE (CONT)

Uczestnicy: sen. Kazimierz Kleina (KO), przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP

PROGRAM

Otwarcie spotkania, Monika Hohlmeier, przewodnicząca komisji CONT
Panel I - Procesy kontroli i audytu, w tym:
- Procedury kontrolne (sprawozdania, kwestionariusze, wysłuchania)
- Zwiększająca się digitalizacja procesów
- Przyspieszenie procesów udzielania absolutorium
- Współpraca pomiędzy podmiotami sprawującymi kontrolę (komisje parlamentarne, zarządzające i kontrolne organy państwa, krajowe trybunały obrachunkowe)
- Prewencja i wykrywanie oszustw, nadużyć, konfliktów interesów itd.
- Finansowe korekty (sposób włączenia parlamentów, sprawozdawczość)

Panel II - Wyniki audytu i kontroli, w tym:
- Więcej lepszej informacji o odbiorcach funduszy publicznych
- Lepsza kontrola (ARACHNE, unijne i krajowe systemy informatyczne i bazy danych)
- Równowaga pomiędzy zgodnością a skutecznością audytu
- Link do procedur budżetowych

Dokumenty i informacje na stronie spotkania

14.06.2022, Kryzys zadłużenia w krajach rozwijających się, międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) zorganizowane przez Komisję ds. Rozwoju Parlamentu Europejskiego (DEVE), format hybrydowy

Uczestnicy: pos. Przemysław Czarnecki (PiS), wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zgranicznych Sejmu RP 

PROJEKT PROGRAMU
Powitanie: Pierrette Herzberger Fofana, wiceprzewodnicząca DEVE
Sesja 1: Zadłużenie krajów rozwijających się: tykająca bomba zegarowa?
- Anna Gelpern, ekspert ds. długu państwowego i regulacji finansowych, Georgetown University Law Centre, Deborah Düring, deputowana do Bundestagu
- Przypadek Zambii – zaproszeni mówcy z Zambii, Banku Światowego i in.
- Pytania, komentarze, odpowiedzi panelistów
Sesja 2: Co należy zrobić?
- Iolanda Fresnillo, EURODAD (Europejska Sieć ds. Zadłużenia i Rozwoju), Charles Goerens, członek PE, sprawozdawca rezolucji PE z 2018 r. w sprawie poprawy zdolności obsługi zadłużenia przez kraje rozwijające się; urzędnicy Komisji Europejskiej
- Debata
Uwagi końcowe: Pierrette Herzberger Fofana, wiceprzewodnicząca DEVE

 

17.05.2022, Pierwsze wyniki Konferencji w sprawie przyszłości Europy, międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) zorganizowane przez Komisję Spraw Konstytucyjnych PE (AFCO), format hybrydowy

Uczestnicy: pos. Radosław Fogiel (PiS), Komisja Spraw Zagranicznych, pos. Kacper Płażyński (PiS), Komisja do Spraw Unii Europejskiej 

PROGRAM

Dokumenty i informacje na stronie spotkania

25.04.2022, Mechanizm pomocniczości Unii Europejskiej, międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) zorganizowane przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego (JURI)

Uczestnicy: pos. Rafał Bochenek (PiS), Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP

Dokumenty i informacje na stronie spotkania

 

21.04.2022, Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poważne naruszenia praw człowieka w krajach trzecich, międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) zorganizowane przez Komisję Prawną (JURI) i Podkomisję ds. Praw Człowieka (DROI) Parlamentu Europejskiego

Uczestnicy: pos. Krzysztof Lipiec (PiS), Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP

 

PROGRAM

 

 

 

03.03.2022, Ambitna przyszłość dla kobiet w Europie po epidemii COVID-19: obciążenie psychiczne, równość płci w pracy zdalnej i bezpłatna praca w opiece po pandemii, międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia PE (FEMM) z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2022, wideospotkanie

PROGRAM

Dokumenty i informacje na stronie spotkania

  

2021

Uczestnicy: pos. Kacper Płażyński (PiS), Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP

PROGRAM

Dokumenty i informacje na stronie spotkania

Uczestnicy: pos. Anna Kwiecień (PiS), Komisja do Spraw UE, sen. Dorota Tobiszowska (PiS), Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

PROGRAM

Dokumenty i informacje na stronie spotkania

 

Uczestnicy: pos. Robert Telus (PiS), przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pos. Kazimierz Gołojuch (PiS), Komisja ds. UE, sen. Jerzy Chróścikowski, (PiS), przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PROGRAM

Dokumenty i informacje na stronie spotkania

 

Uczestnicypos. Krzysztof Gawkowski (Lewica), Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, pos. Daniel Milewski (PiS), Komisja ds. UE, sen. Danuta Jazłowiecka (KO), wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i UE

PROGRAM

Dokumenty i informacje na stronie spotkania

 

Uczestnicy: pos. Arkadiusz Mularczyk (PiS), wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, pos. Kacper Płażyński (PiS), członek Komisji do Spraw Europejskich, przewodniczący Podkomisji stałej ds. Konferencji o przyszłości Europy

PROGRAM

 Dokumenty i informacje na stronie spotkania

 

Uczestnicy: pos. Anna Kwiecień (PiS), wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, Komisja do Spraw UE; sen. Beata Małecka-Libera (KO), przewodnicząca Komisji Zdrowia

PROGRAM

Główni mówcy: Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Iva Dimic, przew. Podkomisji ds. Monitorowania Raka w Zgromadzeniu Narodowym Słowenii

Uczestnicy: pos. Anita Czerwińska (PiS), wiceprzewodnicząca Komisji do Spraw UE, pos. Kacper Płażyński (PiS), Komisja do Spraw UE, przewodniczący Podkomisji stałej do spraw Konferencji o przyszłości Europy
Program
Wypowiedzi wprowadzające: Antonio Tajani, przewodniczący AFCO, Věra Jourova, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej
Sesja I – Reforma europejskiego prawa wyborczego
Prezentacje: Domènec Ruiz Devesa, sprawozdawca AFCO do spraw nowelizacji Aktu dotyczącego wyborów członków PE w powszechnych wyborach bezpośrednich, zgodnie z art. 223 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE (202/2220(INL)); Isabel Oneto, portugalskie Zgromadzenie Republiki, Marguerite Deprez-Audebert, francuskie Zgromadzenie Narodowe; Debata
Sesja II – Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego
PrezentacjeDomènec Ruiz Devesa, sprawozdawca AFCO do spraw projektu rozporządzenia PE w sprawie szczegółowych przepisów regulujących wykonywanie przez Parlament Europejski uprawnień śledczych oraz uchylającego decyzję 95/167/WE, Euratom, EWWiS Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (art. 240 Regulaminu PE – sprawy w toku); André Coelho Lima, portugalskie Zgromadzenie Republiki; Debata 
Uwagi końcowe: Domènec Ruiz Devesa, Antonio Tajani

Informacja na stronie PE

 2020


VIII kadencja

Międzyparlamentarne spotkania komisji (ICM)

2019

 

2018

2017

2016

2015

Spotkania przewodniczących komisji

2019

 

2018

2017

2016

2015

Inne spotkania

2020

 

2019

 

2018

2017

2016

wróć do góry

 

Spotkania komisji parlamentarnych