Strona główna

 

logo fr

AAA Drukuj

Konferencja w sprawie przyszłości Europy Opublikowano: 19.05.2022

10 marca 2021 przewodniczący trzech instytucji, Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, podpisali wspólną deklarację precyzującą ostateczny kształt i mandat konferencji: Wspólna deklaracja dotycząca Konferencji w sprawie przyszłości Europy

19 kwietnia 2021 uruchomiono wielojęzyczną platformę cyfrową konferencji: Oficjalna strona internetowa Konferencji w sprawie przyszłości Europy

9 maja 2021 - uroczysta inauguracja konferencji w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

19 czerwca 2021 - pierwsza sesja plenarna konferencji

29-30 kwietnia 2022 - końcowa sesja plenarna konferencji

Sprawozdanie z wyników końcowych - maj 2022 (EN)

INFOGRAFIKA: Konferencja w sprawie przyszłości Europy, styczeń 2022

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA. Projekt konferencji został przedstawiony przez Ursulę von der Leyen w lipcu 2019, w Parlamencie Europejskim. Cel konferencji został zdefiniowany jako nadanie nowego impulsu europejskiej demokracji poprzez zorganizowanie debaty z udziałem obywateli, szczególnie młodych Europejczyków, ze wszystkich grup społecznych i zakątków Unii nad wyzwaniami i priorytetami Europy. Unijne instytucje zobowiązują się do wysłuchania obywateli i podjęcia działań wynikających z zaleceń konferencji.

STRUKTURY I METODY PRACY. Konferencja pracuje pod wspólnym przewodnictwem przewodniczących Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej. W skład Zarządu wchodzą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (po 3 przedstawicieli i po 4 obserwatorów z każdej instytucji), trojka prezydencji COSAC jako obserwatorzy, a także inni zapraszani obserwatorzy. Zarząd odpowiada za podejmowanie decyzji w drodze konsensusu w odniesieniu do prac konferencji, przygotowuje sesje plenarne, w tym wkłady obywateli i działania następcze. Prace Zarządu wspiera wspólny sekretariat.

Konferencja pracuje na sesjach plenarnych (co najmniej raz na 6 miesięcy), a uczestniczą w niej przedstawiciele trzech instytucji, przedstawiciele wszystkich parlamentów narodowych na równych prawach oraz obywatele. Reprezentowani są też: Komitet Regionów, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatelskie.

Reprezentatywne europejske i krajowe panele obywatelskie zapewniają materiał dla sesji plenarnych.

Wkład ze wszystkich wydarzeń jest publikowany w trakcie trwania konferencji na wielojęzycznej platformie cyfrowej.

OSTATECZNE WYNIKI. Efekty pracy konferencji zostaną podsumowane w sprawozdaniu dla wspólnego przewodnictwa, które ma być przedstawione w czasie francuskiej prezydencji Rady UE w pierwszej połowie 2022.

TEMATYKA KONFERENCJI. Dyskutowane zagadnienia powinny być związane ze strategicznym programem Rady Europejskiej, wytycznymi politycznymi Komisji na lata 2019-2024, czy wyzwaniami, jakie stawia Covid-19, i obejmować m.in. zdrowie, zmiany klimatu, sprawiedliwość społeczną, cyfrową transformację, europejskie prawa i wartości, w tym praworządność, kwestie migracji, bezpieczeństwa, rolę UE w świecie, sposoby wzmocnienia demokratycznych procesów rządzących UE. Dyskusje mogą również dotyczyć lepszego stanowienia prawa, stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, wdrażania dorobku prawnego UE czy transparentności. Obywatele mogą podnosić dodatkowe kwestie.

W załączonym pliku publikujemy linki do podstawowych dokumentów, informacji i ważniejszych opracowań zarówno z okresu przygotowań, jak i samej konferencji. pdf


Słowa kluczowe: Unia Europejska, dalszy rozwój UE, polityki UE, reforma instytucjonalna, parlament narodowy