PRINT
30 września 2018
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU

13 września 2018 Sejm przeprowadził debatę nad informacją bieżącą w sprawie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (stenogram pkt 14).

13 września 2018 Sejm rozpatrzył informację dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach UE w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. (przewodnictwo Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (stenogram pkt 17); projekt uchwały został odesłany do komisji.

DOKUMENTY UE W SEJMIE

We wrześniu 2018 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 4 posiedzeniach: nr 229-232. W trakcie tych posiedzeń komisja rozpatrzyła:

  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – projekty aktów ustawodawczych UE dotyczących m.in. ustanowienia unijnego tymczasowego dokumentu podróży (COM(2018) 358), Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (COM(2018) 499), współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (COM(2018) 378),
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – dokumenty KE dotyczące m.in. stosowania rozporządzenia o ochronie danych (COM(2018) 43), rozwoju sztucznej inteligencji w Europie (COM(2018) 237), finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej (COM(2018) 393),
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Gospodarczych i Finansowych oraz Rady ds. Ogólnych,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – projekty aktów prawnych dotyczących m.in. uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na 2018 rok (COM(2018) 500) czy umowy o wspólnym obszarze lotniczym z Gruzją (COM(2018) 495).

***

We wrześniu 2018 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 229-232 dostarczone przez sekretariat komisji.

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Na podstawie informacji z bazy IPEX według stanu 04.10.2018, we wrześniu 2018 badaniu pomocniczości podlegały 72 projekty aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

24-25 września 2018, Bruksela, Spotkanie Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu (GWKP)

 • Przyjęcie porządku obrad i uwagi wstępne współprzewodniczących GWKP
 • Przedstawienie priorytetów GWKP przez trojkę prezydencji 2018-2019
 • Projekt wieloletniego dokumentu programowego Europolu 2019-2021
 • Działania Zarządu Europolu w okresie marzec-wrzesień 2018
 • Ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności ochrona danych osobowych, w odniesieniu do działalności Europolu
 • Wkład Europolu w zwalczanie przestępczości finansowej, prania brudnych pieniędzy oraz odzyskiwanie mienia
 • Przemówienie Juliana Kinga, komisarza ds. unii bezpieczeństwa
 • Uwagi końcowe współprzewodniczących GWKP

17-18 września 2018, Wiedeń, Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej

 • Spotkania grup politycznych
 • Otwarcie konferencji
 • Sesja I: Wdrożenie ram zarządzania budżetem UE, debata
 • Sesja II: Inwestycje, innowacje i edukacja jako siły sprzyjające bardziej konkurencyjnej Europie, debata
 • Sesja III: Zwalczanie uchylania się od płacenia podatków, debata
 • Sesja IV: Digitalizacja i jej wpływ na zatrudnienie, debata
 • Uwagi końcowe