PRINT
30 września 2019
DOKUMENTY UE W SEJMIE

We wrześniu 2019 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 3 posiedzeniach: nr 279 – 281. W trakcie tych posiedzeń, oraz na pos. nr 278 w dn. 30 sierpnia, komisja:

 • w trybie art. 151 ust 1 Regulaminu Sejmu rozpatrzyła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Instytutu Innowacji i Technologii (wersja przekształcona) (COM(2019) 331) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 278],
 • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu:
  • Rady ds. Ogólnych, 16 września – COM(2018) 322 [pos. nr 279],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • komunikat Komisji: Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska 2019: Europa, która chroni swoich obywateli i podnosi jakość ich życia (COM(2019) 149) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 278],
  • komunikat Komisji: Europejski semestr 2019 - zalecenia dla poszczególnych krajów (COM(2019) 500) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 278],
  • komunikat Komisji: Komunikat w sprawie polityki rozszerzenia UE w 2019 r. (COM(2019) 260) [pos. nr 279],
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 4 projektów aktów ustawodawczych, w tym do projektu decyzji PE i Rady w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) na lata 2021–202 [...] (COM(2019) 330) oraz do COM(2019) 610 [pos. nr 278], do projektu rozporządzenia PE i Rady w sprawie ram zarządzania instrumentem budżetowym na rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy euro (COM(2019) 354) oraz do COM(2019) 359 [pos. nr 279],
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 46 projektów aktów prawnych, w tym do projektu decyzji PE i Rady zmieniającej decyzję (UE) 2019/276 w odniesieniu do dostosowań kwot uruchamianych z instrumentu elastyczności na 2019 r. do wykorzystania w związku z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa (COM(2019) 600) oraz innych: COM(2019) 284, 296, 297, 298, 307, 313, 314, 321, 326, 327, 337, 338, 341, 344, 345 [pos. nr 278]; do projektu decyzji Rady ws. stanowiska, jakie należy zająć w imieniu UE w Komitecie ds. Handlu ustanowionym na mocy Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a państwami Pacyfiku, w odniesieniu do zmian załącznika II i VIII do protokołu II do umowy (COM(2019) 346) oraz innych: C(2019) 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4422, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428, COM(2019) 347, 348, 364 [pos. nr 279],
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 18 dokumentów, w tym do sprawozdania Komisji ws. stosowania dyrektywy PE i Rady 2014/62/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie prawnokarnych środków ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem [...] (COM(2019) 311) oraz innych: COM(2019), 315, 318, 322, 323, 324, 334, 335, 336, 339, 342, 350, 351 [pos. nr 278]; do komunikatu Komisji: Równoważność w dziedzinie usług finansowych (COM(2019) 349) oraz innych: COM(2019) 355, 356, 358, 367 [pos. nr 279],
 • w trybie art. 20 ust. 2 w powiązaniu z art. 19 ustawy kooperacyjnej zaopiniowała kandydaturę p. Janusza Wojciechowskiego na stanowisko członka Komisji Europejskiej w kadencji 2019-2024 [pos. nr 278],
 • odbyła następujące spotkania [pos. nr 280]:
  • z przedstawicielem prezydencji rumuńskiej, Ambasadorem Rumunii w Polsce panem Ovidiu Drangą, nt. bilansu prezydencji rumuńskiej w Radzie UE,
  • z przedstawicielem prezydencji fińskiej, Ambasadorem Republiki Finlandii w Polsce panem Juha Tapio Ottmanem, nt. programu prezydencji fińskiej w Radzie UE.

SUE wspólnie z Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrzyła informację na temat polityki młodzieżowej Unii Europejskiej oraz krajowej polityki młodzieżowej [pos. nr 281].

***

We wrześniu 2019 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 278 i 279 dostarczone przez sekretariat komisji.

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Na podstawie informacji z bazy IPEX według stanu na 08.10.2019, we wrześniu 2019 badaniu pomocniczości podlegało 7 projektów aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

30 września - 1 października 2019, Helsinki, Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w UE (KM SKZG)

 • Spotkania grup politycznych
 • Otwarcie konferencji, przemówienie powitalne, uwagi wstępne
 • Sesja 1: Zarządzanie gospodarcze w Unii Gospodarczej i Walutowej – co dalej?, dyskusja
 • Sesja 2: Wykraczając poza strategię Europa 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: nowe cele i wskaźniki?, dyskusja
 • Sesja 3: Jak uruchomić inwestycje publiczne i prywatne w UE?, dyskusja
 • Sesja 4: Jak wspierać innowacje na rzecz zrównoważonego wzrostu?, dyskusja
 • Uwagi końcowe

29-30 września 2019 r., Wilno/Kowno, Spotkanie komisji do spraw europejskich parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski

 • Wymiana poglądów na temat programu LXII COSAC (Helsinki, 1-3 grudnia 2019 r.)
 • Negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 (status quo, dalsze działania i główne priorytety)

23-24 września 2019 r., Bruksela, Grupa ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu (GWKP)

 • Przyjęcie porządku obrad i uwagi wstępne współprzewodniczących GWKP
 • Przedstawienie działalności Europolu w okresie marzec - wrzesień 2019 oraz Projektu Wieloletniego Dokumentu Programowego Europolu 2020-2022
 • Sprawozdanie Zarządu Europolu z działalności w okresie marzec - wrzesień 2019, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji wymienionych w art. 11 rozporządzenia Europolu (rozporządzenie (UE) 2016/794)
 • Regulamin GWKP – 1 część: prezentowanie przez delegacje wniesionych poprawek
 • Sprawozdania Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz Rady Współpracy Europolu
 • Wystąpienie Marii Ohisalo, minister spraw wewnętrznych Finlandii
 • Priorytety Europolu w zakresie zarządzania informacją w 2019
 • Regulamin GWKP – 2 część: cd. debaty
 • Wyznaczenie przedstawiciela GWKP na spotkania Zarządu Europolu
 • Uwagi końcowe współprzewodniczących GWKP

8-10 września 2019 r., Sárospatak, Spotkanie komisji ds. europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej

 • Sesja I – Wieloletnie ramy finansowe po 2020 r. i strategiczny program UE na lata 2019–2024
 • Sesja  II – Regionalne i międzyregionalne projekty infrastrukturalne
 • Sesja III – Perspektywa turystyki transgranicznej

8-9 września 2019 r., Helsinki, Konferencja międzyparlamentarna w sprawie azylu i imigracji 

 • Otwarcie konferencji i powitanie uczestników
 • Sesja I – Kompleksowe podejście UE do spraw migracji i azylu – rozwiązania na przyszłość
 • Sesja II – Podejście UE do spraw migracji i azylu – od polityki do praktycznego działania
 • Uwagi końcowe

4-6 wrzesnia 2019,  Helsinki, Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (KM WPZiB/WPBiO)

 • Spotkanie trojki prezydencji oraz Parlamentu Europejskiego
 • Spotkania grup politycznych
 • Otwarcie sesji: uwagi wstępe
 • Sesja I: Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego i Arktyki, debata
 • Sesja II: Wymiana poglądów na temat priorytetów UE w zakresie WPZiB/WPBiO, debata
 • Sesja III: Przywracanie jedności transatlantyckiej w sprawach globalnych, debata
 • Sesja IV: Quo vadis obrono UE: siły pokojowe czy siły wojskowe?, debata
 • Warsztat 1: Sytuacja polityczna na Bałkanach Zachodnich
 • Warsztat 2: Przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym: ocena polityk i instrumentów UE
 • Warsztat 3: Iran - możliwości dla UE i przyszłość umowy nuklearnej
 • Sesja V: Zmiany klimatu i bezpieczeństwo, debata
 • Uwagi końcowe