PRINT
30 listopada 2020
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU

19 listopada 2020 Sejm przyjął informację w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2019 r. (przewodnictwo Finlandii w Radzie Unii Europejskiej) - uchwała oraz w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2020 r. (przewodnictwo Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej) - uchwała. Wcześniej na posiedzeniu plenarnym odbyła się debata nad informacją z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrada Szymańskiego (stenogram pkt 6 i 7).

19 listopada 2020 Sejm przyjął uchwałę wspierającą działania Rady Ministrów w zakresie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej – uchwała. Wcześniej na posiedzeniu plenarnym odbyła się debata nad projektami czterech uchwał w sprawie negocjacji nad wieloletnimi ramami finansowymi i funduszem odbudowy (stenogram pkt 47).

DOKUMENTY UE W SEJMIE

W listopadzie 2020 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 2 posiedzeniach prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość: nr 37-38. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty (COM(2020) 642) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 38],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • sprawozdanie Komisji z postępu prac we wdrażaniu sieci TEN-T w latach 2016-2017 (COM(2020) 433) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 38],
  • komunikat Komisji: Impuls dla gospodarki neutralnej dla klimatu: strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego (COM(2020) 299) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 38],
  • sprawozdanie Komisji - Wdrażanie unijnej polityki bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego: czwarte sprawozdanie dwuletnie (COM(2020) 285) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 38],
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 5 projektów aktów ustawodawczych, w tym do projektu rozporządzenia PE i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 w odniesieniu do zdolności Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego do działania jako organ weryfikujący skuteczność działania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (COM(2020) 577) i innych COM(2020) 579, 688, 961, 962 [pos. nr 38],
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 20 projektów aktów prawnych, w tym do projektu rozporządzenia PE i Rady ustanawiającego system dokumentowania połowów tuńczyka błękitnopłetwego (Thunnus thynnus) i uchylającego rozporządzenie Rady (UE) nr 640/2010 (COM(2020) 670) i do innych: 599, 617, 621, 632, 633, 636, 637, 639, 640, 649, 651, 654, 655, 656, 658, 666, 668, 671, 960 [pos. nr 38];
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 27 dokumentów, w tym do sprawozdania Komisji dla PE i Rady: Ewaluacja śródokresowa programu wspierania reform strukturalnych (COM(2020) 603) i do innych: COM(2020) 619, 620, 624, 625, 628, 629, 634, 635, 638, 641, 643, 661, 662, 663, 664, 675, 676, 677, 678, 680, 683, 685, 686, 687, 952, JOIN(2020) 16, sygn. Rady 11413/20) [pos. nr 38],
 • SUE wspólne z Komisją Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii wysłuchały informacji Ministra Cyfryzacji na temat stanowiska w sprawie prac nad Kodeksem Usług Cyfrowych (DSA), ze szczególnym uwzględnieniem ponownego otwarcia dyrektywy w sprawie handlu elektronicznego (2000/31/WE) oraz znaczenia tych regulacji dla rozwoju polskiego sektora cyfrowego i nowoczesnych technologii [pos. 37].

***

W listopadzie 2020 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty z posiedzeń SUE nr 37-38 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
26.11.2020, rozpatrzyła informację przedstawioną przez komisarza UE ds. Rolnictwa, Janusza Wojciechowskiego, o planach i wyzwaniach stojących przed europejską polityką rolną, w związku z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027 (pos. nr 29).
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Na podstawie informacji z bazy IPEX według stanu na 03.12.2020, w listopadzie 2020 badaniu pomocniczości podlegało 16 projektów aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

30 listopada - 1 grudnia 2020, LXIV posiedzenie COSAC - spotkanie w trybie zdalnym, Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC)

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC
 • Otwarcie spotkania, przemówienie powitalne Wolfganga Schäuble, przewodniczącego Bundestagu; uwagi wstępne; przyjęcie porządku obrad LXIV plenarnego posiedzenia COSAC przeprowadzonego w trybie zdalnym
 • Kwestie proceduralne i sprawy różne; informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC; prezentacja 34. raportu półrocznego COSAC; prezentacja listu prezydencji proponowanego do podpisania; listy otrzymane przez prezydencję
 • Sesja I: Sprawy bieżące - Restart stosunków transatlantyckich
 • Sesja II: Wnioski płynące z koronakryzysu – Współpraca w UE na wypadek pandemii i w zakresie ochrony zdrowia
 • Sesja III: Przegląd niemieckiej Prezydencji Rady UE; wystąpienie Angeli Merkel, kanclerz Republiki Federalnej Niemiec
 • Sesja IV: Przyszłość Unii Europejskiej; wystąpienie Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej
 • Sesja V: Rola Europy w świecie – Odpowiedzialne partnerstwo z Afryką; wystąpienie Horsta Köhlera, prezydenta Republiki Federalnej Niemiec (2004-2010)
 • Końcowe uwagi przewodniczących