PRINT
31 grudnia 2020
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W grudniu 2020 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 4 posiedzeniach prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość: nr 39-42. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej (COM(2020) 682) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 39],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania azylem i migracją oraz zmieniającego dyrektywę Rady 2003/109/WE i proponowane rozporządzenie (UE) XXX/XXX [Fundusz Azylu i Migracji] (COM(2020) 610) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 40],
  • zmieniony projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną procedurę ubiegania się o ochronę międzynarodową w Unii i uchylającego dyrektywę 2013/32/UE (COM(2020) 611) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 40],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego kontrolę przesiewową obywateli państw trzecich na granicach zewnętrznych oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 i (UE) 2019/817 (COM(2020) 612) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 40],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reagowania na sytuacje kryzysowe i spowodowane działaniem siły wyższej w dziedzinie migracji i azylu (COM(2020) 613) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 40],
  • zmieniony projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania danych biometrycznych w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją] i rozporządzenia (UE) XXX/XXX [Rozporządzenie w sprawie przesiedleń] na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz (...) oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) 2018/1240 i (UE) 2019/818 (COM(2020) 614) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 40],
  • projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2030 r. (COM(2020) 652) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 41],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków kryptoaktywów i zmieniającego dyrektywę (UE) 2019/1937 (COM(2020) 593) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 42],
 • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • informację Rady Ministrów o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Środowiska 17 grudnia 2020 - COM(2020) 78, 80, 563, 642, 798 [pos. nr 41],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej planowanym na 10-11 grudnia 2020 r. [pos. nr 39],
  • komunikat Komisji dotyczący nowego paktu o migracji i azylu (COM(2020) 609) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 40],
  • informację Rady Ministrów o wynikach posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 10-11 grudnia 2020 r. [pos. nr 41],
  • komunikat Komisji: Program prac Komisji na 2021 r. (COM(2020) 690) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 41],
  • komunikat Komisji: Unia rynków kapitałowych dla obywateli i przedsiębiorstw - nowy plan działania (COM(2020) 590) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 42],
  • komunikat Komisji w sprawie unijnej strategii w zakresie płatności detalicznych (COM(2020) 592) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 42],
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 5 projektów aktów ustawodawczych, w tym do projektu rozporządzenia PE i Rady ustanawiającego unijne środowisko jednego okienka w dziedzinie ceł i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 (COM(2020) 673) i innych: COM(2020) 692 [pos. nr 39], 594, 739, 748 [pos. nr 41],
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 12 projektów aktów prawnych, w tym do projektu decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu w odniesieniu do przyjęcia decyzji wyłączającej niektóre zakupy żywności z zakresu stosowania zakazów lub ograniczeń wywozowych (COM(2020) 729) [pos. nr 39], i do innych: COM(2020) 700, 704, 706, 707, 708, 735, 736, 737, 743, 744, 754 [pos. nr 41];
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 22 dokumentów, w tym do sprawozdania Komisji dla PE i Rady: Realizacja trzeciego Programu działań UE w dziedzinie zdrowia w 2018 r. (COM(2020) 691) i do innych: COM(2020) 963 [pos. nr 39], COM(2020) 696, 699, 705, 714, 715, 724, 728, 732, 733, 738, 740, 741, 742, 745, 747, 750, 751, 752, 756, 771 [pos. nr 41],
 • powołała Podkomisję stałą do spraw Sprawiedliwej Transformacji oraz dokonała zmian w składzie Prezydium Komisji i w składzie Podkomisji stałej do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej [pos. 39].

***

W grudniu 2020 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty z posiedzeń SUE nr 39-42 dostarczone przez sekretariat komisji.

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Uzasadnione opinie przyjęte w grudniu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 11.01.2021)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2020) 579 17.12.2020 14.12.2020/ - Izba Reprezentantów (Malta)
COM(2020) 610 20.01.2021 16.12.2020/ 21.12.2020 Zgromadzenie Narodowe
(Węgry)
COM(2020) 611 20.01.2021 16.12.2020/ 21.12.2020 Zgromadzenie Narodowe
(Węgry)
COM(2020) 612 21.01.2021 16.12.2020/ 21.12.2020 Zgromadzenie Narodowe
(Węgry)
COM(2020) 613 12.01.2021 16.12.2020/ 21.12.2020 Zgromadzenie Narodowe
(Węgry)
COM(2020) 614 22.01.2021 16.12.2020/ 21.12.2020 Zgromadzenie Narodowe
(Węgry)
COM(2020) 682  21.01.2021 15.12.2020/ - Folketing
(Dania)
- /15.12.2020 Riksdag
(Szwecja)

Na podstawie informacji z bazy IPEX według stanu na 11.01.2021, w grudniu 2020 badaniu pomocniczości podlegało 19 projektów aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 8 uzasadnionych opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

2 grudnia 2020, Międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Spraw Zagranicznych PE (AFET), wideospotkanie

 • Bałkany Zachodnie: 25 lat po porozumieniach z Dayton
 • Wspólna reakcja UE na rzecz wsparcia demokratycznej zmiany w Białorusi

1 grudnia 2020, „Ocena działalności Eurojustu” - międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE (LIBE), wideospotkanie (pierwsze spotkanie międzyparlamentarne parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego ws. oceny działalności Eurojustu, zgodnie z art. 85 TfEU i rozporządzeniem 2018/1772)

 • Obecna i przyszła działalność Eurojustu, z uwzględnieniem obecnej pandemii
 • Przyszła współpraca między Eurojustem a nowo utworzoną Prokuraturą Europejską
 • Współpraca z krajami trzecimi i wyzwania związane z brexitem w zakresie zwalczania terroryzmu i zorganizowanej przestępczości transgranicznej
 • Uwagi końcowe