PRINT
31 stycznia 2021
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W styczniu 2021 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 4 posiedzeniach prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość: nr 43-46. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia roli Europejskiej Agencji Leków w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowej i zarządzania kryzysowego w odniesieniu do produktów leczniczych i wyrobów medycznych (COM(2020) 725) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 43] oraz przyjęła konkluzje [pos. nr 45],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 851/2004 ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (COM(2020) 726) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 43],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego zarządzania danymi (akt w sprawie zarządzania danymi) (COM(2020) 767) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 43],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014 oraz (UE) nr 909/2014 (COM(2020) 595) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 44],\
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2006/43/WE, 2009/65/WE, 2009/138/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 i (UE) 2016/2341 (COM(2020) 596) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 44],
  • projekt dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przyznania Komisji uprawnień wykonawczych w celu określenia znaczenia terminów stosowanych w niektórych przepisach tej dyrektywy (COM(2020) 749) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 44],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylające decyzję nr 1082/2013/UE (COM(2020) 727) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 45],
  • projekt rozporządzenia PE i Rady w sprawie baterii i zużytych baterii, uchylającego dyrektywę 2006/66/WE i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 (COM(2020) 798) i odnoszący się niego projekt stanowiska RP [pos. nr 46],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • sprawozdanie Komisji: Początek drogi do osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie do 2050 r. Sprawozdanie z postępów działań UE na rzecz klimatu za 2020 r. (COM(2020) 777) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 45],
  • komunikat Komisji: Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2020 r. Prognoza strategiczna - w kierunku bardziej odpornej Europy (COM(2020) 493) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 46],
  • komunikat Komisji: Roczna strategia równoważonego wzrostu gospodarczego na rok 2021 (COM(2020) 575) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 46],
  • komunikat Komisji: Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności na rzecz nietoksycznego środowiska (COM(2020) 667) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 46],
  • sprawozdanie Komisji: Ocena za 2020 r. postępów poczynionych przez państwa członkowskie we wdrażaniu dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej i wprowadzaniu w UE wymogów dotyczących budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz wymagań minimalnych dotyczących optymalnej pod względem kosztów charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (COM(2020) 954) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 46],
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 7 projektów aktów ustawodawczych, w tym do projektu decyzji PE i Rady upoważniającej Komisję do głosowania za podwyższeniem kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (COM(2020) 774) i innych: COM(2020) 782, 826, 827, 828 [pos. nr 43], COM(2020) 852, 853 [pos. nr 45],
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 23 projektów aktów prawnych, w tym do projektu decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do uzgodnienia sektorowego w sprawie kredytów eksportowych dotyczących cywilnych statków powietrznych (COM(2020) 847 i innych: COM(2020) 659, 709, 746, 757, 759, 763, 764, 765, 769, 770, 780, 781, 783, 787, 792, 794, 801, 802, 812, 814 [pos. nr 43]; COM(2020) 849, COM(2021) 1[pos. nr 45],
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 49 dokumentów, w tym do komunikatu Komisji: Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Wachlarz możliwości (COM(2020) 710) i do innych: COM(2020) 713, 730, 731, 755, 760, 761, 766, 768, 772, 773, 775, 776, 778, 779, 784, 785, 786, 788, 789, 793, 795, 799, 803, 804, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 813, 819, 820, 821, 822, 830, 831, 836, 838, 846, 848, 851, SWD(2020) 920, JOIN(2020) 17 [pos. nr 43], COM(2020) 857, SWD(2020) 402, 403, C(2020) 9660 [pos. nr 45],
 • rozpatrzyła projekt planu Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2021 r. [pos. nr 44].
 
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Uzasadnione opinie przyjęte w styczniu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 05.02.2021)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)

COM(2020) 610

20.01.2021 19.01.2021/
25.01.2021
Senat
(Włochy)
13.01.2021/ -   Rada Państwa
(Słowacja)
COM(2020) 682  21.01.2021 20.01.2021/- Izba Reprezentantów (Malta)

Na podstawie informacji z bazy IPEX według stanu na 05.02.2021, w styczniu 2021 badaniu pomocniczości podlegały 32 projekty aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 3 uzasadnione opinie w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

Uwaga
Uzasadnione opinie do ww. dokumentów zostały zgłoszone także w grudniu 2020 - por. Biuletyn OIDE, grudzień 2020

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

12 stycznia 2021, Spotkanie Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej, wideospotkanie

 • Rozwój parlamentarnej współpracy wyszehradzkiej. Uchwała upamiętniająca 30 rocznicę powstania Grupy Wyszehradzkiej
 • Współpraca regionalna na rzecz walki z kryzysem gospodarczym i społecznym wywołanym przez COVID-19
 • Nowy zielony ład, nowy Pakt ws. azylu i migracji, inne bieżące zagadnienia z agendy unijnej
 • V4 wobec aktualnych wyzwań w polityce zagranicznej (sytuacja na Białorusi, integracja europejska Bałkanów Zachodnich, polityka USA w stosunku do Europy Środkowej po wyborach prezydenckich)

11 stycznia 2021, Spotkanie przewodniczących COSAC, wideospotkanie zorganizowane przez prezydencję portugalską

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC
 • Otwarcie wideokonferencji - uwagi wstępne (przyjęcie porządku obrad przewodniczących COSAC)
 • Sprawy proceduralne i różne (informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC, projekt programu LXV COSAC, projekt 35 raportu półrocznego COSAC, pisma otrzymane przez prezydencję, sprawy różne); debata
 • Sesja I – Priorytety portugalskiej prezydencji Rady UE; debata
 • Sesja II – Odbudowa Unii Europejskiej i jej odporność; debata
 • Uwagi końcowe