PRINT
31 grudnia 2021
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU
15 grudnia 2021 - w Sejmie odbyła się debata z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotra Wawrzyka oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemara Budy nad informacją w sprawie kierunków i strategii polskiej polityki względem Unii Europejskiej, wybranych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych (stenogram pkt 7).
DOKUMENTY UE W SEJMIE
W grudniu 2021 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 5 posiedzeniach: nr 97-101. W trakcie tych posiedzeń komisja:
 • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu:
  • Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów planowanym na 6-7 grudnia 2021 - COM(2021) 93, 577, 627, 287 COM(2020) 682, 725, 726, 727 COM(2008) 426 [pos. nr 97],
  • Rady ds. Gospodarczych i Finansowych planowanym na 7 grudnia 2021 - COM(2018) 20, COM(2021) 420, 421, 422, 423, 564, 563, 568, 721, 722, 723, 726, COM(2015) 586 [pos. nr 97],
  • Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych planowanym na 9-10 grudnia 2021 - COM(2016) 271, COM(2018) 225, COM(2020) 829, COM(2021) 231, 397, 399 [pos. nr 97],
  • Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa planowanym na 13-14 grudnia 2021 - COM(2018) 368, COM(2021) 477, 706 [pos. nr 98],
  • Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii planowanym na 9 grudnia 2021 - COM(2021) 561, 559, 562 [pos. nr 98],
  • Rady ds. Środowiska planowanym na 20 grudnia 2021 - COM(2017) 282, COM(2020) 798, COM(2021) 627, 634, 555, 554, 556, 568, 551, 706, 709 [pos. nr 101],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • komunikat Komisji: HERA - Europejski Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia, czyli kolejny krok w kierunku dokończenia budowy Europejskiej Unii Zdrowotnej (COM(2021) 576) oraz odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 97],
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych planowanym na 13 grudnia 2021 [pos. nr 98],
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej planowanym na 16-17 grudnia 2021 [pos. nr 99],
  • komunikat Komisji: Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2021 r. Zdolność i swoboda UE w zakresie podejmowania działań (COM(2021) 750) oraz odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 99],
  • sprawozdanie Komisji dotyczące europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (SURE) w następstwie pandemii COVID-19 na podstawie art. 14 rozporządzenia Rady (UE) 2020/672 SURE: rok później (COM(2021) 596) oraz odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 100],
  • komunikat Komisji dotyczący sprawozdania w sprawie migracji i azylu (COM(2021) 590) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 100],
  • komunikat Komisji dotyczący gospodarki UE po pandemii COVID19: wpływ na zarządzanie gospodarcze (COM(2021) 662) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 100],
  • komunikat Komisji: Odnowiony unijny plan działania na rzecz zwalczania przemytu migrantów na lata 2021-2025 (COM(2021) 591) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 100],
  • komunikat Komisji w sprawie polityki rozszerzenia UE w 2021 r. (COM(2021) 644) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 101],
  • komunikat Komisji: Nowa strategia leśna UE 2030 (COM(2021) 572) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 101],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu rozpatrzyła:
  • projekt rozporządzenia Rady w sprawie ram środków służących zapewnieniu zaopatrzenia w medyczne środki przeciwdziałania mające znaczenie w sytuacjach kryzysowych w przypadku stanu zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii (COM(2021) 577) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 97],
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 2 projektów aktów ustawodawczych: COM(2021) 642, 656 [pos. nr 98],
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 27 projektów aktów prawnych: COM(2021) 637, 639, 651, 653, 657, 661, 666, 667, 668, 669, 671, 672, 673, 674, 677, 678, 681, 683, 686, 935, 936, 963 [pos. nr 98], COM(2021) 704, 707, 710, 711, 712 [pos. nr 100],
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 26 dokumentów: COM(2021) 638, 641, 647, 648, 652, 654, 659, 675, 676, 680, 682, 684, 685, 952, 961, 962, 950, C(2021) 7742 [pos. nr 98], COM(2021) 687, 688, 689 [pos. nr 99], COM(2021) 701, 705, 708, 716, 737 [pos. nr 100].

***

W grudniu 2021 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty z posiedzeń SUE nr 97-101 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 2021.12.16, rozpatrzyła informację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zasad wspierania rybactwa i akwakultury w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej [pos. 102].

Komisja Spraw Zagranicznych

 • 2021.12.13, przyjęła stanowisko w sprawie Partnerstwa Wschodniego [pos. 70].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
W grudniu 2021 badaniu pomocniczości podlegało 10 projektów aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

10 grudnia 2021, wideokonferencja, Trzecia Konferencja międzyparlamentarna wysokiego szczebla ws. migracji i azylu,  współorganizowana przez Parlament Europejski i słoweńskie Zgromadzenie Narodowe

 • Przemówienia powitalne i wprowadzające
 • Sesja 1 – Wielowymiarowa współpraca w kształtowaniu dostosowanego partnerstwa migracyjnego z krajami trzecim; debata
 • Sesja 2 – Wewnętrzny wymiar migracji i azylu w UE rok po przedstawieniu projektu paktu; debata
 • Uwagi końcowe

9 grudnia 2021, wideokonferencja, Stan praworządności w Unii Europejskiej, międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE (LIBE)

 • Uwagi wstępne
 • Sesja I – Wymiana opinii ws. dorocznego komunikatu Komisji „Sprawozdanie na temat praworządności 2021”
 • Sesja II – Kierunek dalszych działań w sprawie mechanizmu na rzecz demokracji,  praworządności i praw podstawowych
 • Uwagi końcowe