PRINT
31 stycznia 2022
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W styczniu 2022 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 7 posiedzeniach: nr 102-108. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków wobec przewoźników, którzy ułatwiają handel ludźmi lub przemyt migrantów w związku z nielegalnym wjazdem na terytorium Unii Europejskiej lub zajmują się takim handlem lub przemytem (COM(2021) 753) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 103],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 549/2013 oraz uchylającego 11 aktów prawnych w dziedzinie rachunków narodowych (COM(2021) 776) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 107],
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych (COM(2021) 762) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 107],
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do uprawnień nadzorczych, sankcji, oddziałów z państw trzecich i ryzyka z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego oraz zmieniająca dyrektywę 2014/59/UE (COM(2021) 663) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 108],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących ryzyka kredytowego, ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej, ryzyka operacyjnego, ryzyka rynkowego oraz poziomu wyjściowego (COM(2021) 664) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 108],
 • w trybie art. 8 ust 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt decyzji Rady w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych na rzecz Łotwy, Litwy i Polski (COM(2021) 752 i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 105],
 • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu:
  • Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, 18 stycznia 2022 - COM(2021) 823 [pos. nr 102],
  • Rady ds. Ogólnych, 25 stycznia 2022 - COM(2021) 731, 732, 733, 734 [pos. nr 103],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • informację Rady Ministrów o wynikach posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2021 [pos. nr 103],
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych planowanym na 24 stycznia 2022 [pos. nr 103],
  • sprawozdanie Komisji: Przyspieszenie działań na rzecz klimatu podejmowanych na szczeblu europejskim w kontekście dążenia do zapewniania ekologicznej, sprawiedliwej i dostatniej przyszłości (COM(2021) 960) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 104],
  • komunikat Komisji dotyczący reakcji na rosnące ceny energii: zestaw działań i środków wsparcia (COM(2021) 660) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 107],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu rozpatrzyła:
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/138/WE w odniesieniu do proporcjonalności, jakości nadzoru, sprawozdawczości, środków dotyczących gwarancji długoterminowych, narzędzi makroostrożnościowych, ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, nadzoru nad grupą i nadzoru transgranicznego (COM(2021) 581) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 102],
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz zmieniająca dyrektywy 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2009/138/WE, (UE) 2017/1132 i rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 648/2012 (COM(2021) 582) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 102],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 i dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do traktowania ostrożnościowego grup globalnych instytucji o znaczeniu systemowym stosujących strategię restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wielokrotnego punktu kontaktowego oraz metodykę pośredniej subskrypcji instrumentów kwalifikujących się do spełnienia minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (COM(2021) 665) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 102],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1257/2013 i rozporządzenie (UE) 2020/1056 (COM(2021) 709) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 104],
  • projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program polityki "Droga ku cyfrowej dekadzie" do 2030 r. (COM(2021) 574) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 105],
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 2 projektów aktów ustawodawczych: COM(2021) 769 [pos. nr 102]; COM(2021) 817 [pos. nr 108];
  • o w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 21 projektów aktów prawnych: COM(2021) 735, 736, 743, 745, 746, 749, 754, 755, 770, 772, 773, 780, 781, 783, 785 [pos. nr 102]; COM(2022) 3 [pos. nr 107]; COM(2021) 801, 807, 825, 833, 834 [pos. nr 108];
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 52 dokumentów: JOIN(2021) 30, 32, COM(2021) 670, 713, 717, 720, 729, 730, 738, 741, 742, 747, 761, 763, 764, 765, 766, 771, 774, 777, 778, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 793, 799, 818, 819, 820, 900, 915, 916 [pos. nr 102]; JOIN(2021) 35, C(2021) 9040, 9041, COM(2021) 794, 797, 798, 800, 809, 810, 814, 816, 822, 827, 829, 830, 965, 970 [pos. nr 108];
 • rozpatrzyła odpowiedź Ministra Klimatu i Środowiska na dezyderat nr 3 w sprawie włączenia energetyki jądrowej do zielonej taksonomii finansowania Unii Europejskiej [pos. nr 104],
 • rozpatrzyła projekt planu pracy komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku [pos. nr 104],
 • rozpatrzyła projekt dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania ze strony unijnych organów właściwej transparentności i złożenia dokładnych wyjaśnień w tzw. sprawie "handlu wpływami" opisanej przez francuską gazetę Liberation [pos. nr 105],
 • wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych odbyła posiedzenie [nr 106]:
  • nt. bilansu Prezydencji słoweńskiej w Radzie Unii Europejskiej z udziałem przedstawiciela Prezydencji słoweńskiej, Ambasador Republiki Słowenii w Polsce, panią Boženą Forštnarič Boroje,
  • nt. programu Prezydencji francuskiej w Radzie Unii Europejskiej z udziałem przedstawiciela Prezydencji francuskiej, Ambasadora Republiki Francuskiej w Polsce, panem Frédérikiem Billet,
 • rozpatrzyła projekt dezyderatu do Ministra do spraw Unii Europejskiej w sprawie reformy przepisów dotyczących uzyskiwania dodatkowych dochodów przez posłów do Parlamentu Europejskiego [pos. nr 108].

***

W styczniu 2022 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty z posiedzeń SUE nr 102-108 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja do Spraw Petycji
 • 11.01.2022, rozpatrzyła odpowiedź na dezyderat nr 103 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta [pos. nr 88].
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
 • 26.01.2022, wysłuchała informacji na temat "Sprawozdania rocznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z wykonania budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku" wraz z przeglądem ustaleń w zakresie polityki spójności oraz wybranych raportów specjalnych dotyczących Polski. Informację przedstawił członek ETO Marek Opioła [pos. nr 80].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
W styczniu 2022 badaniu pomocniczości podlegało 29 projektów aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
14 stycznia 2022, Spotkanie Przewodniczących COSAC
 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC
 • Otwarcie spotkania i uwagi wstępne
 • Sprawy proceduralne i inne kwestie ogólne
  • Przedstawienie wyników spotkania trojki prezydencji COSAC
  • Projekt programu LXVII posiedzenia plenarnego COSAC
  • Projekt 37 raportu półrocznego COSAC
  • Pisma otrzymane przez prezydencję
  • Sprawy proceduralne
  • Debata
 • Sesja I – Prezentacja priorytetów prezydencji francuskiej; debata
 • Sesja II – Nowe metody pracy w ramach COSAC; debata
 • Sesja III - 20 rocznica euro: osiągnięcia i przyszłość euro; debata
 • Uwagi końcowe przewodniczących