PRINT
28 lutego 2022
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W lutym 2022 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 6 posiedzeniach prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej: nr 109-114. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2020/2093 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 (COM(2021) 569) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 110], COM(2021) 569 – kontynuacja [pos. nr 111],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udostępniania na rynku unijnym i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 995/2010) (COM(2021) 706) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 112],
  • projekt decyzji Rady zmieniającej decyzję (UE, Euratom) 2020/2053 w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (COM(2021) 570) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 112],
  • projekt dyrektywy Rady ustanawiającej szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (wersja przekształcona) (COM(2021) 732) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 113],
  • projekt dyrektywy Rady ustanawiającej szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (wersja przekształcona) (COM(2021) 733) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 113],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (wersja przekształcona) (COM(2021) 734) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 114],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego platformę współpracy mającą na celu wspieranie funkcjonowania wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1726 (COM(2021) 756) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 114],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1727 oraz decyzję Rady 2005/671/WSiW w odniesieniu do wymiany informacji cyfrowych w sprawach związanych z terroryzmem (COM(2021) 757) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 114],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie cyfryzacji współpracy sądowej i dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych, handlowych i karnych o charakterze transgranicznym oraz zmieniające niektóre akty w dziedzinie współpracy sądowej (COM(2021) 759) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 114],
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2003/8/WE, decyzje ramowe Rady 2002/465/WSiSW, 2002/584/WSiSW, 2003/577/WSiSW, 2005/214/WSiSW, 2006/783/WSiSW, 2008/909/WSiSW, 2008/947/WSiSW, 2009/829/WSiSW i 2009/948/WSiSW oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/41/UE w odniesieniu do cyfryzacji współpracy sądowej (COM(2021) 760) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 114],
 • w trybie art. 8 ust 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do podpisania, w interesie Unii Europejskiej, drugiego protokołu dodatkowego do Konwencji o cyberprzestępczości w sprawie wzmocnionej współpracy i ujawniania elektronicznego materiału dowodowego (COM(2021) 718) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 109],
  • projekt decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, drugiego protokołu dodatkowego do Konwencji o cyberprzestępczości w sprawie wzmocnionej współpracy i ujawniania elektronicznego materiału dowodowego (COM(2021) 719) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 109],
 • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu:
  • Rady ds. Konkurencyjności, 24-25 lutego 2022 [pos. nr 112],
  • Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, 3-4 marca 2022 - COM(2020) 571, COM(2018) 225, 226, COM(2021) 891 [pos. nr 113],
 • W trybie art. 12 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu:
  • Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, 3-4 marca 2022 - COM(2021) 777 [pos. nr 113],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • komunikat Komisji: Strategia UE na rzecz ochrony gleb 2030 - Korzyści ze zdrowych gleb dla ludzi, żywności, przyrody i klimatu (COM(2021) 699) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 109],
  • komunikat Komisji na temat rocznej analizy zrównoważonego wzrostu gospodarczego 2022 (COM(2021) 740) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 109],
  • informacji Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych planowanym na 21 lutego 2022 [pos. nr 110],
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 10 projektów aktów ustawodawczych: COM(2021) 767, 998 [pos. nr 109]; COM(2022) 37 [pos. nr 110]; COM(2021) 725, 726, 832, 997, COM(2022) 4, 26, 81 [pos. nr 112];
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 11 projektów aktów prawnych: COM(2021) 698, COM(2022) 6, 8, 9 10, 11, 15 [pos. nr 109]; COM(2022) 20, 22, 23, 25 [pos. nr 112];
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 9 dokumentów: COM(2022) 1, 2, 7, 12 [pos. nr 109]; COM(2022) 2, 7, 19, 21, 27 [pos. nr 112];
 • rozpatrzyła przygotowaną w trybie art. 3 ust. 1 ustawy kooperacyjnej informację dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2021 r. (przewodnictwo Słowenii w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 2001) [pos. nr 111].

***

W lutym 2022 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty z posiedzeń SUE nr 109-114 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
 Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
 • 09.02.2022, rozpatrzyła informację Ministra Klimatu i Środowiska na temat aktualizacji granic obszarów Natura 2000 i oceny przyrodniczej i utylitarnej działalności gospodarki leśnej i rolniczej oraz demograficznej na obszarach Natura 2000 [pos. nr 104],
 • 09.02.2022, rozpatrzyła informację Ministra Klimatu i Środowiska o wszczętym przez Komisję Europejską postępowaniu przeciwnaruszeniowym wobec Polski w związku z opóźnieniami w formalnym wyznaczaniu prawem krajowym obszarów siedliskowych Natura 2000 oraz w ustanawianiu celów i środków ochrony dla obszarów Natura 2000 [pos. nr 104],

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 10.02.2022, rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Krajowego planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 [pos. nr 111].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Uzasadnione opinie przyjęte w lutym
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 07.03.2022)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2021) 753 22.02.2022 17.02.2022  Riksdag
(Szwecja)

W lutym 2022 badaniu pomocniczości podlegały 53 projekty aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 1 uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

28 lutego 2022, 10 spotkanie Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu [wideospotkanie]

 • Spotkanie trojki prezydencji (przy drzwiach zamkniętych)
 • Przyjęcie porządku obrad i uwagi wstępne; informacje przewodniczącego, streszczenie wyników spotkania trojki
 • Działalność Europolu w okresie październik 2021 - luty 2022 oraz prezentacja stanu negocjacji dotyczących projektu zmian rozporządzenia ws. Europolu; wymiana opinii
 • Debata tematyczna: Udział Europolu w zwalczaniu przemytników migrantów; wymiana opinii
 • Debata tematyczna: Sztuczna inteligencja – zagrożenia i szanse dla Europolu; wymiana opinii
 • Uwagi końcowe współprzewodniczących

24-25 lutego 2022, Paryż, Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczństwa i Obrony

 • Spotkanie trojki prezydencji i Parlamentu Europejskiego
 • Otwarcie sesji
 • Sesja specjalna poświęcona sytuacji w Ukrainie
  • Prezentacja projektu wspólnego oświadczenia KM WPZiB/WPBiO w sprawie sytuacji w Ukrainie
 • Sesja I: Odpowiedź Unii Europejskiej na kryzys w Ukrainie; debata
 • Sesja II: Działania Unii Europejskiej na rzecz wsparcia suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy; debata
 • Uwagi końcowe

2 lutego 2022, 2 doroczne międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) ws. oceny działalności Eurojustu [format hybrydowy]

 • Przyjęcie porządku dziennego i uwagi wprowadzające
 • Sesja I - Obecna i przyszła działalność Eurojustu, z uwzględnieniem obecnej pandemii; sesja pytań i odpowiedzi
 • Sesja II - Współpraca między Eurojustem a Prokuraturą Europejską i władzami krajowymi; sesja pytań i odpowiedzi
 • Uwagi końcowe