PRINT
31 marca 2022
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU
23 marca 2022 - w Sejmie odbyła się debata z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemara Budy nad rządowym projektem ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (celem ustawy jest optymalne stosowanie unijnych rozporządzeń wdrażających politykę spójności) (stenogram, pkt 10).
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W marcu 2022 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 12 posiedzeniach prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej: nr 115-126. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (wersja przekształcona) (COM(2021) 734) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 115],
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/40/UE w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (COM(2021) 813) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 115],
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne i zastępującej dyrektywę 2008/99/WE (COM(2021) 851) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 116],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony Unii i jej państw członkowskich przed stosowaniem wymuszenia ekonomicznego przez państwa trzecie (COM(2021) 775) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 116],
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymiany informacji między organami ścigania państw członkowskich, uchylającej decyzję ramową Rady 2006/960/WSiSW (COM(2021) 782) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 116],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych na potrzeby współpracy policyjnej ("Prüm II"), zmieniającego decyzje Rady 2008/615/WSiS i 2008/616/WSiW oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726, 2019/817 i 2019/818 (COM(2021) 784) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 116],
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2011/61/UE i 2009/65/WE w zakresie ustaleń dotyczących przekazywania funkcji, zarządzania ryzykiem utraty płynności, sprawozdawczości nadzorczej, świadczenia usług depozytowych i powierniczych oraz udzielania pożyczek przez alternatywne fundusze inwestycyjne (COM(2021) 721) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 117],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (EU) 2015/760 w odniesieniu do zakresu dopuszczalnych aktywów i inwestycji, wymogów dotyczących składu portfela i dywersyfikacji, zasad zaciągania pożyczek i kredytów środków pieniężnych oraz innych funduszy oraz w odniesieniu do wymogów dotyczących zezwoleń, polityki inwestycyjnej i warunków prowadzenia działalności w zakresie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (COM(2021) 722) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 117],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski pojedynczy punkt dostępu zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji mających znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju (COM(2021) 723) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 117],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do zwiększenia przejrzystości danych rynkowych, usuwania przeszkód w powstawaniu systemów publikacji informacji skonsolidowanych, optymalizacji obowiązków obrotu oraz zakazu otrzymywania płatności za przekazywanie zleceń klientów (COM(2021) 727) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 117],
  • projekt dyrektywy Rady w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania grup wielonarodowych w Unii (COM(2021) 823) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 122],
  • projekt dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy mające na celu zapobieganie nadużywaniu przedsiębiorstw fasadowych do celów podatkowych i zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE (COM(2021) 565) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 122],
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej niektóre dyrektywy w odniesieniu do ustanowienia i funkcjonowania pojedynczego punktu dostępu (COM(2021) 724) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 122],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2021/1153 i rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1315/2013 (COM(2021) 812) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 123],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2021/953 w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (COM(2022) 50) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 125],
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) (COM(2021) 802) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 125],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 516/2014 ustanawiające Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/1147 ustanawiające Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (COM(2022) 112) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 125],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sytuacji instrumentalizacji w obszarze migracji i azylu (COM(2021) 890) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 126],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (COM(2021) 891) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 126];
 • w trybie art. 8 ust 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt zalecenia Rady w sprawie budowania mostów na rzecz skutecznej europejskiej współpracy w szkolnictwie wyższym (COM(2022) 17) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 126],
 • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu:
  • Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumentów, 14 marca 2022 - COM(2012) 614 [pos. nr 116],
  • Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, 15 marca 2022 [pos. nr 117],
  • Rady ds. Ogólnych, 22 marca 2022 - COM(2021) 734 [pos. nr 119],
  • Rady ds. Środowiska, 17 marca 2022 - COM(2020) 798, COM(2021) 555, 554, 556, 568, 656, 706, 851 [pos. nr 120],
  • Rady ds. Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, 5 kwietnia 2022 - COM(2021) 823 [pos. nr 122],
  • Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, 29 marca 2022 [pos. nr 125],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • komunikat Komisji: Nowe unijne ramy mobilności miejskiej (COM(2021) 811) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 115],
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej planowanym na 24-25 marca 2022 roku [pos. nr 119],
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych planowanym na 21 marca 2022 [pos. nr 120],
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych (w formacie ministrów ds. obrony) planowanym na 21 marca 2022 [pos. nr 120],
  • sprawozdanie Komisji dotyczące wdrażania wspólnych ram monitorowania i oceny wraz z oceną realizacji celów wspólnej polityki rolnej 2014-2020 (COM(2021) 815) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 120],
  • komunikat Komisji w sprawie europejskiej strategii na rzecz szkół wyższych (COM(2022) 16) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. 126],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu rozpatrzyła:
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej (COM(2021) 731) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 119],
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 5 projektów aktów ustawodawczych: COM(2022) 32, 39 [pos. nr 116]; COM(2022) 51, 53, 55 [pos. nr 122],
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 19 projektów aktów prawnych: COM(2022) 29, 33, 35, 41 [pos. nr 115]; COM(2022) 36, 38, 40, 47, 49 [pos. nr 116]; COM(2022) 54, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70 [pos. nr 122],
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 18 dokumentów: COM(2021) 30, 31, 34, SWD(2022) 26, 27, C(2022) 630, 700 [pos. nr 115]; COM(2022) 42, 44, 45 [pos. nr 116]; JOIN(2022) 4, COM(2022) 43, 52, 60, 61, 66, 74, 78 [pos. nr 122],
 • wysłuchała informacji na temat "Sprawozdania rocznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z wykonania budżetu Unii Europejskiej za rok 2020" wraz z przeglądem ustaleń w zakresie polityki spójności oraz wybranych raportów specjalnych dotyczących Polski - referował członek ETO Marek Opioła [pos. nr 118],
 • rozpatrzyła odpowiedź Ministra do spraw Unii Europejskiej na dezyderat nr 4 w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania ze strony unijnych organów właściwej transparentności i złożenia dokładnych wyjaśnień w tzw. sprawie "handlu wpływami" opisanej przez francuską gazetę Libération [pos. nr 119],
 • rozpatrzyła odpowiedź Ministra do spraw Unii Europejskiej na dezyderat nr 5 w sprawie reformy przepisów dotyczących uzyskiwania dodatkowych dochodów przez posłów do Parlamentu Europejskiego [pos. nr 119],
 • wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyła: rządowy projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (druk nr 2022) [pos. nr 121] oraz poprawki zgłoszone do niego w czasie drugiego czytania (druki nr 2022 i 2065) [pos. nr 124],
 • w trybie art. 18 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których termin transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech miesięcy (stan na dzień 25 lutego 2022) [pos. nr 123].

***

W marcu 2022 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty z posiedzeń SUE nr 115-126 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
 Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
 • 22.03.2022, wysłuchała informacji przedstawionej przez dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu ds. Pracy na temat roli oraz programu działania Europejskiego Urzędu ds. Pracy [pos. nr 86].

Komisja Finansów Publicznych

 • 09.03.2022, wysłuchała „Sprawozdania rocznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z wykonania budżetu Unii Europejskiej za rok 2020" wraz z przeglądem ustaleń w zakresie polityki spójności przedstawionego przez  członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego [pos. nr 274].

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 • 8.03.2022, rozpatrzyła informację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zasad wspierania rybactwa i akwakultury w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej [pos. nr 88].

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 22.03.2022, wysłuchała informacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska na temat prac nad rządowym projektem nowelizacji ustawy "bio" w kontekście implementacji dyrektywy RED2 [pos. nr 118].
 • 07.03.2022, wysłuchała informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju na temat wpływu umowy handlowej UE - Mercosur na rolnictwo oraz sektor rolno-spożywczy w Polsce [pos. nr 115].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Uzasadnione opinie przyjęte w marcu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 05.04.2022)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2021) 802 01.04.2022 17.03.2022 Eduskunta
(Finlandia)
COM(2021) 803 14.04.2022 30.03.2022 Izba Deputowanych
(Czechy)  
COM(2021) 804 22.04.2022   30.03.2022
 COM(2021) 805 22.04.2022   30.03.2022
COM(2021) 570 08.03.2022 02.03.2022 Riksdag
(Szwecja)
COM(2021) 706 14.03.2022 02.03.2022
COM(2021) 762 08.03.2022 02.03.2022
COM(2021) 851 29.03.2022  23.03.2022
COM(2021) 565 14.04.2022  30.03.2022
COM(2021) 823 14.04.2022 30.03.2022

W marcu 2022 badaniu pomocniczości podlegało 60 projektów aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 10 uzasadnionych opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

28-29 marca 2022, Brdo pri Kranju, Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej

 • Spotkanie przewodniczących parlamentów trojki (Niemcy, Słowenia, Czechy, Parlament Europejski)
 • Sesja inauguracyjna
  • powitanie uczestników
  • przyjęcie porządku obrad
 • Sesja I: Rola parlamentów w polityce sytuacji nadzwyczajnych – budowanie odporności demokratycznych rządów
 • Sesja II: Unia Europejska jako gwarant stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu w regionie (i poza nim)
 • Debata i przyjęcie konkluzji
 • Uwagi końcowe
15-16 marca 2022, Europejski Tydzień Parlamentarny
15 marca 2022, XVII spotkanie Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w UE
 • Powitanie: Roberta Metsola przewodnicząca PE, Éric Woerth przewodniczący Komisji Finansów Zgromadzenia Narodowego, Claude Raynal przewodniczący Komisji Finansów Senatu; wystąpienie Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej
 • Posiedzenie plenarne: Zasoby własne UE; debata
 • Posiedzenie plenarne: Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu; debata
16 marca 2022, Konferencja wysokiego szczebla ws. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności: wnioski na przyszłość
 • Sesja 1 – Główne wystąpienie: Antonio Costa, premier Portugalii; wystąpienia panelowe; debata
 • Sesja 2 – Główne wystąpienie: Kyriakos Mitsotakis, premier Grecji; wystąpienia panelowe; debata
 • Uwagi końcowe współprzewodniczących

3-5 marca 2022, Paryż, LXVII COSAC

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC
 • Otwarcie LXVII posiedzenia COSAC, przyjęcie porządku obrad
 • Sesja I – Pierwszy bilans francuskiej prezydencji Rady UE; debata
 • Kwestie proceduralne i sprawy różne
  • informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC
  • prezentacja 37 raportu półrocznego COSAC
  • listy otrzymane przez prezydencję
  • sprawy różne
 • Sesja II – Plan odbudowy dla Europy i wychodzenie z kryzysu; debata
 • Sesja III – Zmiany klimatyczne i transformacja energetyczna; debata
 • Sesja IV – Konferencja w sprawie przyszłości Europy; debata
 • Sesja V – Sprawozdania z postępów prac w grupach roboczych
 • Sesja VI – Debata w sprawie Ukrainy
 • Zamknięcie posiedzenia

3 marca 2022, Ambitna przyszłość dla kobiet w Europie po epidemii COVID-19: obciążenie psychiczne, równość płci w pracy zdalnej i bezpłatna praca w opiece po pandemii, międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia PE (FEMM) z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2022, wideospotkanie

 • Powitanie: Robert Biedroń, przewodniczący komisji FEMM
 • Wystąpienia otwierające: Roberta Metsola, przewodnicząca PE, Élisabeth Moreno, minister ds. równouprawnienia, różnorodności i równych szans, Francja, Věra Jourová, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. wartości i przejrzystości
 • Główne wystąpienie: Katrín Jakobsdóttir, premier Islandii
 • Wystąpienie Ivanny Klympush-Tsintsadze, przewodniczącej Komisji ds. Integracji Ukrainy z Unią Europejską Rady Najwyższej Ukrainy
 • Dyskusja panelowa z udziałem ekspertów
 • Zamknięcie spotkania: Helena Dalli, komisarz europejski ds. równości, Robert Biedroń przewodniczący komisji FEMM