PRINT
30 czerwca 2022
2010
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W czerwcu 2022 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 8 posiedzeniach prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej: nr 142-149. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla zrównoważonych produktów i uchylającego dyrektywę 2009/125/WE (COM(2022) 142) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 142],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) 2018/1046 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (COM(2022) 184) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 144],
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) i dyrektywę Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (COM(2022) 156) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 145],
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2011/83/UE w zakresie umów o usługi finansowe zawieranych na odległość oraz uchylającej dyrektywę 2002/65/WE (COM(2022) 204) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 146],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 305/2011 (COM(2022) 144) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 147],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w odpowiedzi na wpływ rosyjskiej inwazji na Ukrainę (COM(2022) 242) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 148],
 • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu:
  • Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, 9-10 czerwca 2022 - COM(2018) 225, 226; COM(2021) 756, 757, 782, 784, 851, 891; COM(2022) 18 [pos. nr 142],
  • Rady ds. Ogólnych, 21 czerwca 2022 - COM(2021) 731, COM(2022) 122 [pos. nr 143],
  • Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, 14 czerwca 2022 - COM(2020) 727, COM(2022) 197 [pos. nr 144],
  • Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, 16 czerwca 2022 - COM(2021) 762 [pos. nr 144],
  • Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, 13 czerwca 2022 - COM(2022) 134 [pos. nr 145],
  • Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, 27 czerwca 2022 - COM(2020) 791, COM(2016) 798, COM(2021) 558, COM(2021) 557, COM(2021) 802, COM(2022) 135, COM(2021) 805 [pos. nr 147],
  • Rady ds. Środowiska, 28 czerwca 2022 - COM(2022) 242, COM(2016) 798, COM(2021) 552, COM(2021) 571, COM(2021) 555, COM(2021) 554, COM(2021) 556, COM(2021) 568, COM(2021) 706, COM(2021) 709, COM(2022) 150, COM(2022) 156, COM(2022) 142, COM(2021) 551 [pos. nr 148],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 30-31 maja 2022 [pos. nr 143],
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych planowanym na 20 czerwca 2022 [pos. nr 144],
  • sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wykonania i stosowania Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony: 1 stycznia - 31 grudnia 2021 r. (COM(2022) 126) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 143],
  • komunikat Komisji: REPowerEU: Wspólne europejskie działania w kierunku bezpiecznej i zrównoważonej energii po przystępnej cenie (COM(2022) 108) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 145],
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej planowanym na 23-24 czerwca 2022 [pos. nr 146],
  • komunikat Komisji: w kierunku zielonej, cyfrowej i odpornej gospodarki - nasz europejski model wzrostu (COM(2022) 83) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 147],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu rozpatrzyła:
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób, które angażują się w debatę publiczną, przed ewidentnie bezpodstawnymi lub stanowiącymi nadużycie postępowaniami sądowymi ("strategiczne powództwa zmierzające do stłumienia debaty publicznej") (COM(2022) 177) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 148],
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 2 projektów aktów ustawodawczych: COM(2022) 150, 189 [pos. nr 142];
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 43 projektów aktów prawnych: COM(2022) 188, 193, 194, 199, 200, 201, 205, 207, 208, 214, 215, 218 [pos. nr 142]; COM(2022) 246, 248 [pos. nr 146]; JOIN(2021) 33, COM(2022) 219, 227, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 623, 624, 625, 626, 627 [pos. nr 147];
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 17 dokumentów: COM(2022) 196, 198, 210, 213, 225 [pos. nr 142]; COM(2022) 228, 234, 240, 243, 301, 302, 629, 630, JOIN(2022) 13, 15, 16, 24 [pos. nr 147];
 • rozpatrzyła projekt planu pracy komisji na okres 1 lipca - 31 grudnia 2022 [pos. nr 146],
 • rozpatrzyła i zaopiniowała [pos. nr 149]:
  • dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej - sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2021 r. (druk nr 2346) w zakresie działania Komisji,
  • dla Komisji Finansów Publicznych - sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. (druk nr 2306) wraz z analizą NIK w zakresie odpowiednich części budżetowych.

***

W czerwcu 2022 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty z posiedzeń SUE nr 142-149 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
08.06.2022, rozpatrzyła informację na temat projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 (lista programów i stan ich realizacji) [pos. nr 151]
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Uzasadnione opinie przyjęte w czerwcu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 07.07.2022)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2022) 216 22.06.2022 22.06.2022 Riksdag
(Szwecja)
COM(2022) 177 30.06.2022 30.06.2022  Senat
(Francja)
COM(2022) 156 23.06.2022   23.06.2022  Izba Reprezentantów
(Czechy)
 COM(2022) 150 23.06.2022   23.06.2022  Zgromadzenie Narodowe
(Bułgaria)
2020/2220(INL)* 13.07.2022 22.06.2022  Riksdag
(Szwecja)

W czerwcu 2022 parlamenty narodowe zgłosiły 5 uzasadnionych opinii w sprawie niezgodności badanych projektów aktów ustawodawczych z zasadą pomocniczości.

* Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego ws. projektu rozporządzenia Rady w sprawie wyboru posłów do PE

WYSZUKIWANIE UZASADNIONYCH OPINII PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

27 czerwca 2022, Polityka rozszerzenia UE w następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane prze Komisję Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego (AFET), format hybrydowy
Z udziałem członków parlamentów Albanii, Bośni i Hercegowiny, Gruzji, Kosowa, Czarnogóry, Mołdawii, Macedonii Północnej, Serbii, Turcji i Ukrainy

 • Powitanie i otwarcie spotkania – David McAllister, przewodniczący komisji AFET
 • Wystąpienie komisarza ds. sąsiedztwa i rozszerzenia, Olivéra Várhelyi

16 czerwca 2022, Wspólne doświadczenia i wyzwania w zakresie sprawowania kontroli budżetowej, międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) zorganizowane przez Komisję Kontroli Budżetowej PE (CONT)

 • Otwarcie spotkania, Monika Hohlmeier, przewodnicząca komisji CONT
 • Panel I - Procesy kontroli i audytu, w tym:
  • Procedury kontrolne (sprawozdania, kwestionariusze, wysłuchania)
  • Zwiększająca się digitalizacja procesów
  • Przyspieszenie procesów udzielania absolutorium
  • Współpraca pomiędzy podmiotami sprawującymi kontrolę (komisje parlamentarne, zarządzające i kontrolne organy państwa, krajowe trybunały obrachunkowe)
  • Prewencja i wykrywanie oszustw, nadużyć, konfliktów interesów itd.
  • Finansowe korekty (sposób włączenia parlamentów, sprawozdawczość)
 • Panel II - Wyniki audytu i kontroli, w tym:
  • Więcej lepszej informacji o odbiorcach funduszy publicznych
  • Lepsza kontrola (ARACHNE, unijne i krajowe systemy informatyczne i bazy danych)
  • Równowaga pomiędzy zgodnością a skutecznością audytu
  • Link do procedur budżetowych
 • Uwagi końcowe - Monika Hohlmeier, przewodnicząca komisji CONT

14 czerwca 2022, Kryzys zadłużenia w krajach rozwijających się, międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) zorganizowane przez Komisję ds. Rozwoju Parlamentu Europejskiego (DEVE), format hybrydowy

 • Powitanie: Pierrette Herzberger Fofana, wiceprzewodnicząca DEVE
 • Sesja 1: Zadłużenie krajów rozwijających się: tykająca bomba zegarowa?
  • Anna Gelpern, ekspert ds. długu państwowego i regulacji finansowych, Georgetown University Law Centre, Deborah Düring, deputowana do Bundestagu
  • Przypadek Zambii – zaproszeni mówcy z Zambii, Banku Światowego i in.
  • Pytania, komentarze, odpowiedzi panelistów
 • Sesja 2: Co należy zrobić?
  • Iolanda Fresnillo, EURODAD (Europejska Sieć ds. Zadłużenia i Rozwoju), Charles Goerens, członek PE, sprawozdawca rezolucji PE z 2018 r. w sprawie poprawy zdolności obsługi zadłużenia przez kraje rozwijające się; urzędnicy Komisji Europejskiej
  • Debata
  • Uwagi końcowe: Pierrette Herzberger Fofana, wiceprzewodnicząca DEVE