PRINT
31 sierpnia 2022
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W lipcu-sierpniu 2022 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 10 posiedzeniach: nr 150-159. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt dyrektywy Rady w sprawie ustanowienia przepisów dotyczących ulgi służącej przeciwdziałaniu zjawisku uprzywilejowania finansowania dłużnego w stosunku do kapitałowego oraz w sprawie ograniczenia możliwości odliczania odsetek do celów związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych (COM(2022) 216) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 151],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych w odniesieniu do produktów rzemieślniczych i przemysłowych, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 i (UE) 2019/1753 oraz decyzję Rady (UE) 2019/1754 (COM(2022) 174) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 151],
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (COM(2022) 222) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 155],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia (COM(2022) 197) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 155],
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi (wersja przekształcona) (COM(2022) 650) oraz projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim (wersja przekształcona) (COM(2022) 655) i odnoszących się do nich projektów stanowisk RP [pos. nr 156],
  • projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2023 (COM(2022) 400) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 157],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2021/241 w odniesieniu do rozdziałów REPowerEU w planach odbudowy i zwiększania odporności oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2021/1060, rozporządzenie (UE) 2021/2115, dyrektywę 2003/87/WE i decyzję (UE) 2015/1814 (COM(2022) 231) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 157],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (COM(2022) 304) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 159],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 i rozporządzenie (UE) 2021/1060 w odniesieniu do dodatkowej elastyczności w celu przeciwdziałania skutkom agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej FAST (Flexible Assistance for Territories – elastyczna pomoc dla terytoriów) – CARE (COM(2022) 325) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 159],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 w odniesieniu do przekształcenia sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych w sieć danych dotyczących zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych (COM(2022) 296) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 159],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2115 (COM(2022) 305) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 159],
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odzyskiwania i konfiskaty mienia (COM(2022) 245) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 159],
 • w trybie art. 8 ust 2 ustawy kooperacyjnej:
  • projekt decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich (COM(2022) 241) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 154],
  • projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Polski (COM(2022) 268) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 155],
  • projekt decyzji Rady w sprawie dodania naruszenia unijnych środków ograniczających do dziedzin przestępczości określonych w art. 83 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (COM(2022) 247) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 156],
  • zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2022 r., zawierającego opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2022 r. (COM(2022) 622) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 157],
 • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu:
  • Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, 18 lipca 2022 - COM(2020) 842, COM(2021) 706, COM(2022) 179, 288, 305 [pos. nr 154],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych, planowanym na 18 lipca 2022 [pos. nr 154],
  • komunikat Komisji: Przyciąganie umiejętności i talentów do UE (COM(2022) 657) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 154],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu rozpatrzyła:
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny program bezpiecznej łączności na lata 2023-2027 (COM(2022) 057) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 151],
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 3 projektów aktów ustawodawczych: COM(2022) 288 [pos. nr 155]; COM(2022) 313 [pos. nr 157]; COM(2022) 329 [pos. nr 159],
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 22 projektów aktów prawnych: COM(2022) 257, 259, 275, 281, 282 [pos. nr 151]; COM(2022) 263, 265, 276, 277, 293 [pos. nr 154]; COM(2022) 290, 306, 307, 308, 309, 310, 312 [pos. nr 155]; COM(2022) 311 [pos. nr 157]; COM(2022) 316, JOIN(2022) 11, 12, 14 [pos. nr 159],
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 38 dokumentów: COM(2022) 226, 251, 252, 256, 258, 266, 280, 292, 303, C(2022) 3631 [pos. nr 151]; COM(2022) 254, 264, 274, 283, 284, 401 [pos. nr 154]; COM(2022) 279, 287, 314, 404 [pos. nr 155]; COM(2022) 294, 295, 321, 323, 409, JOIN(2022) 28 [pos. nr 157]; COM(2022) 289, 315, 317, 318, 324, 326, 328, 331, 332, 333, 335, 342 [pos. nr 159],
 • wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych:
  • rozpatrzyła informację ministra do spraw Unii Europejskiej Konrada Szymańskiego na temat wyników posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 23 i 24 czerwca 2022 [pos. nr 150],
  • spotkała się z Ambasadorem Republiki Francuskiej w Polsce Frédérikiem Billet i rozpatrzyła informację na temat bilansu prezydencji francuskiej w Radzie Unii Europejskiej [pos. nr 153],
  • spotkała się z Ambasadorem Republiki Czeskiej w Polsce Jakubem Dürrem i rozpatrzyła informację na temat programu prezydencji czeskiej w Radzie Unii Europejskiej [pos. nr 153],
 • rozpatrzyła informację przedstawioną przez premiera Mateusza Morawieckiego na temat warunków, jakie musi spełnić Polska, żeby otrzymać środki finansowe w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) [pos. nr 152],
 • rozpatrzyła informację przedstawiciela Sejmu RP w Grupie roboczej COSAC do spraw roli parlamentów narodowych w UE, posła Rafała Bochenka, na temat wyników prac grupy podczas prezydencji francuskiej w Radzie UE [pos. nr 157],
 • rozpatrzyła informację na temat wpływu wyłączenia działania elektrowni jądrowych w Niemczech na zmiany klimatyczne i bezpieczeństwo energetyczne państw Unii Europejskiej; możliwość wydzierżawienia niemieckich elektrowni jądrowych przez Polskę [pos. nr 158].

***

W lipcu-sierpniu 2022 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty z posiedzeń SUE nr 150-159 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja Finansów Publicznych
20.07.2022, rozpatrzyła informację dotycząca przeglądu ustaleń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej przedstawioną przez Marka Opiołę, członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego [pos. nr 323].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Uzasadnione opinie przyjęte w lipcu i sierpniu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 07.09.2022)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
2020/2220(INL)  

13.07.2022

 
08.07.2022 Folketing
(Dania)
07.07.2022 Izba Reprezentantów
(Niderlandy)
 13.07.2022 Senat
(Niderlandy)

W lipcu i sierpniu 2022 parlamenty narodowe zgłosiły 3 uzasadnione opinie w sprawie niezgodności badanych projektów aktów ustawodawczych z zasadą pomocniczości.

* Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego ws. projektu rozporządzenia Rady w sprawie wyboru posłów do PE

WYSZUKIWANIE UZASADNIONYCH OPINII PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

9-10 lipca 2017, Praga, Spotkanie przewodniczących COSAC

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC
 • Sesja inauguracyjna – powitanie i uwagi wstępne
 • Sprawy proceduralne i inne kwestie ogólne
  • Przyjęcie programu spotkania
  • Przedstawienie wyników spotkania trojki prezydencji COSAC
  • Projekt programu LXVIII COSAC
  • Projekt 38 raportu półrocznego COSAC
  • Pisma otrzymane przez prezydencję
  • Sprawy proceduralne
  • Prezentacja wyników prac grup roboczych COSAC przez przedstawicieli komisji europejskich francuskiego parlamentu
 • Sesja I – Prezentacja priorytetów czeskiej prezydencji; debata
 • Sesja II – Media i demokracja: obecne wyzwania; debata
 • Uwagi końcowe przewodniczących

12 lipca 2022, Prawa ukraińskich kobiet uciekających przed wojną, międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) zorganizowane przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia PE (FEMM), Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE (LIBE), Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE (EMPL)

 • Powitanie i uwagi otwierające: Robert Biedroń, przewodniczący komisji FEMM, Pietro Bartolo, wiceprzewodniczący komisji LIBE, Dragoş Pîslaru, przewodniczący komisji EMPL
 • Panel I – Sytuacja ukraińskich kobiet uchodźczyń: warunki przyjmowania, środki ochrony i zagrożenia dla bezpieczeństwa
 • Panel II – Ukraińskie kobiety uciekające przed wojną: dostęp do opieki społecznej i rynku pracy, mieszkania, żłobków i przedszkoli oraz edukacji