PRINT
31 marca 2011
DOKUMENTY UE W SEJMIE
W marcu Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 9 posiedzeniach: nr 230-238. Rozpatrzyła 56 dokumentów UE. Komisja przeprowadziła także dyskusję na temat przyszłości budżetu UE (nr 231) oraz wysłuchała informacji Rady Ministrów na temat wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (nr 230), przyszłej polityki spójności i perspektywy finansowej (nr 235) oraz programu kulturalnego polskiej prezydencji (nr 238).

W marcu opublikowano:

 • informacje oraz dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 232-234 i 237, dostarczone przez sekretariat Komisji - w bazach SUE i IPEX,
 • uchwałę podjętą na 86. posiedzeniu Sejmu - w bazie IPEX

3.03.2011, na 86. posiedzeniu Sejm przyjął uchwałę zawierającą uzasadnioną opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu COM(2010) 799 wersja ostateczna.

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
 

Badanie pomocniczości w marcu

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 4.04.2011)

Projekt aktu ustawodawczego
Termin badania zasady pomocniczości upływa
Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii
Izba / parlament (państwo)
COM(2010) 748 02.03.2011 17.02.2011/17.02.2011 Izba Reprezentantów (Niderlandy)
17.02.2011/17.02.2011 Senat (Niderlandy)
COM(2010) 784 04.03.2011 - -
COM(2010) 799
08.03.2011 04.03.2011/07.03.2011 Folketing (Dania)
04.03.2011/07.03.2011 Sejm (Polska)
04.03.2011/08.03.2011 Senat (Polska)
09.03.2011/ - Riksdag (Szwecja)
COM(2010)781 09.03.2011 - -
COM(2011) 001 11.03.2011 - -
COM(2010) 804 11.03.2011 -  -
COM(2011) 008 18.03.2011 -  -

 

W BAZIE UST
W marcu do Sejmu wpłynęły trzy projekty ustaw zawierające przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej - por. druki nr:
 • 3939 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
 • 3974 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym,
 • 4016 – Rządowy projekt ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej.

Spośród projektów ustaw umieszczonych wcześniej w bazie UST, uchwalono następujące ustawy [druk nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw [3812],
 • Ustawa o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw [3772],
 • Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw [3755],
 • Ustawa o efektywności energetycznej [3514],
 • Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [3490, 3486].

Opublikowano następujące ustawy zawierające przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw [3781],
 • Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach [3737],
 • Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw [3597].
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

W marcu 2011 roku odbyły się  następujące spotkania komisji parlamentarnych:

 • 31.03-1.04.2011, Budapeszt, spotkanie przewodniczących komisji rolnictwa
  Informacje w języku angielskim
 • 15.03.2011, Bruksela, pierwsza debata na temat europejskiego semestru (europejskiego okresu oceny) na rzecz koordynacji polityki gospodarczej
  Informacje w języku angielskim
 • 14.03.2011, Bruksela, międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat „Inwestowanie w realną gospodarkę: narzędzie dla wzrostu gospodarczego, innowacyjności i spójności”
  Informacje w języku angielskim
 • 3-4.03.2011, Budapeszt, wspólne spotkanie przewodniczących komisji do spraw rozwoju regionalnego i zrównoważonego rozwoju
  Informacje w języku angielskim
 • 3.03.2011, Bruksela, międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat „Kobiety w polityce w Unii Europejskiej”
  Informacje w języku angielskim
 •  

WAŻNE DEBATY O KWESTIACH USTROJOWYCH UE

PROGRAM PRAC KOMISJI NA 2011 ROK

3 marca 2011 

Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP odbyła dyskusję na temat Programu prac Komisji na 2011 rok z udziałem Komisarza ds. Programowania Finansowego i Budżetu Janusza Lewandowskiego.

Biuletyn z 231. posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej

 

ZMIANA ART. 136 TFUE

7 marca 2011
Komisja Spraw Konstytucyjnych PE przyjęła:

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady Europejskiej w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilizacyjnego dla państw członkowskich, których walutą jest euro (2010/0821(NLE)), 7.03.2011

23 marca 2011
Parlament Europejski uchwalił:

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady Europejskiej w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilizacyjnego dla państw członkowskich, których walutą jest euro (2010/0821(NLE))

wiecej

 

STOSOWANIE ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 2004/2003 W SPRAWIE PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PARTIE POLITYCZNE NA POZIOMIE EUROPEJSKIM

15 marca 2011
Komisja Spraw Konstytucyjnych PE przyjęła:

Sprawozdanie w sprawie stosowania rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (2010/2201(INI)), 18.03.2011

wiecej

 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 


 

SPRAWY BIEŻĄCE I KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dostępnych on-line, dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej

 

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE *

Galetta D.U.: PROCEDURAL AUTONOMY OF EU MEMBER STATES: PARADISE LOST? A Study on the "Functionalized Procedural Competence" of EU Member States, Berlin 2010

Autorka, profesor prawa administracyjnego i europejskiego prawa administracyjnego na Uniwersytecie Mediolańskim, podejmuje analizę związków dwóch zasad: pierwszeństwa europejskiego prawa materialnego (EU substantive law) i autonomii proceduralnej państw członkowskich (procedural autonomy). Podkreśla zasadniczy brak kompetencji Unii do wydawania przepisów proceduralnych ze względu na brak podstaw prawnych, zarówno traktatowych, jak i dorozumianych, które wynikałyby z kompetencji przyznanych przez traktaty w różnych sferach prawa materialnego. Rozważa pojęcie autonomii proceduralnej z punktu widzenia zasad regulujących stosunki między prawem narodowym a unijnym, a w szczególności analizuje wpływ wywierany przez UE na proceduralne kompetencje państw członkowskich poprzez mechanizm effet utile skutku bezpośredniego.

Zasadnicza część książki jest poświęcona omówieniu najważniejszych orzeczeń ETS dotyczących autonomii proceduralnej, wydawanych w trybie prejudycjalnym. To orzecznictwo pozwala doprecyzować pojęcie „funkcjonalnej" kompetencji proceduralnej państw członkowskich jako służebnej w stosunku do ich obowiązku zagwarantowania skuteczności europejskiemu prawu materialnemu.

Autorka, zwracając uwagę na rozszerzanie, za sprawą sądów krajowych, zakresu spraw objętych trybem prejudycjalnym, identyfikuje przesłanki leżące u podstaw tych orzeczeń i dowodzi, że ETS, kierując się spójną logiką, zapewnia stałą równowagę między zasadą pierwszeństwa prawa materialnego UE a zasadą autonomii proceduralnej państw członkowskich.

***

Bunse S.: SMALL STATES AND EU GOVERNANCE. Leadership through the Council Presidency, Londyn 2009

Rotacyjna prezydencja Rady UE znalazła się w centrum debaty nad reformą traktatów i dostarczyła argumentu w irlandzkim referendum, w którym odrzucono Traktat z Lizbony. Autorka przygląda się tej instytucji z perspektywy małych państw członkowskich UE przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony. Analizuje prezydencję w ramach ówczesnej równowagi instytucjonalnej UE, śledzi ewolucję jej zadań i uwarunkowania sukcesów. Podkreśla, że jej funkcje nie sprowadzają się do zwykłego administrowania. Pokazuje mechanizmy, które – „dzieląc" przywództwo pomiędzy wiele podmiotów – zapobiegają powstawaniu silnego, stałego centrum (hegemonii). Osobne rozdziały poświęcono analizie prezydencji 3 państw: Finlandii (1999), Belgii (2001) i Grecji (2003), prezentując szczegółowo ich wpływ w dwóch dziedzinach: na regulacje rynku wewnętrznego i politykę zagraniczną. Pokazano, że argumenty o nadmiernym przeciążeniu małych państw zadaniami związanymi z prezydencją są nieprawdziwe. Małe rozmiary krajów, a zatem ograniczone środki materialne, nie są przeszkodą dla kształtowania agendy UE czy łatwiejszego uzyskiwania wyników uwzględniających krajowe preferencje.

W podsumowaniu autorka stwierdza, że polityczny cel rotacyjnej prezydencji, jakim jest zachowanie równości w UE, jej potencjał ustalania nowych priorytetów i innowacyjnych rozwiązań oraz osiągane pozytywne rezultaty są w interesie nie tylko małych państw, ale dobrze służą, a raczej służyły, całej Unii.

***

Lindseth P.L.: POWER AND LEGITIMACY. Reconciling Europe and the Nation–State, Oxford 2010

Autor podejmuje próbę analizy charakteru integracji europejskiej przeprowadzając syntezę prawno-historyczną, w ramach której integracja ta została zdefiniowana jako kolejny etap rozwoju zarządzania administracyjnego (administrative governance). „Administracyjny” w ujęciu Lindsetha nie znaczy nie-polityczny czy techniczny, ale oznacza, że ponadnarodowa władza regulacyjna jest „delegowana” przez historycznie ustanowione, konstytucyjne organy państwa narodowego (rząd, parlament, sądy). To właśnie te narodowe struktury dostarczają szerokich ram legitymizujących dla europejskiej integracji, która podlega ich nadzorowi według wzorca „przeniesionej legitymizacji” rozwiniętego najpierw w ramach powojennego państwa administracyjnego, a dopiero później zastosowanego na szczeblu europejskim. Ten mechanizm pozwala przezwyciężyć istotne „pęknięcie” pomiędzy wykonywaniem autonomicznej ponadnarodowej „władzy” regulacyjnej z jednej strony a trwaniem państwa narodowego jako pierwotnym źródłem demokratycznej i konstytucyjnej legitymizacji europejskiego systemu z drugiej. Autor wykazuje, że to właśnie poprzez odwoływanie się do legitymizujących struktur i zasad normatywnych „powojennej konstytucyjnej struktury zarządzania administracyjnego”, prawo europejskie było w stanie godzić „Europę” i państwo narodowe przez ponad 50 lat.

***

WYBRANE ARTYKUŁY I OPRACOWANIA

 • Costa O., Dehousse R., Trakalovà A.: La codécision et les "accords précoces" : progrès ou détournement de la procédure legislative, Notre Europe, Etudes & Recherches No 84.
 • Giegerich T.: Ostatnie słowo Niemiec w sprawie zjednoczonej Europy - wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Traktatu z Lizbony, „Europejski Przegląd Sądowy" 2011, nr 3, s. 4.
 • Hardacre A., Kaeding M.: Delegated & Implementing Acts - The New Comitology, EIPA Essential Guide, March 2011.
 • Łazowski A.: Half full and half empty glass: The application of EU law in Poland (2004–2010), „Common Market Law Review" 2011, Vol. 48, iss. 2, s. 503.
 • Schoutheete P.: Mode de décision dans l'Union, Notre Europe, Bref No 24, 28.03.2011
 • Van Vooren B.: A legal-institutional perspective on the European External Action Service, „Common Market Law Review" 2011, Vol. 48, iss. 2, s. 475.
 • de Wilde P.: No effect, weapon of the weak or reinforcing executive dominance? How media coverage affects national parliaments' involvement in EU policy-formulation, "Comparative European Politics" 2011, Vol. 9, iss.2, s. 123.

* Opisy wybranych nowości z księgozbioru Biblioteki Sejmowej oraz spis artykułów z czasopism specjalistycznych dostępnych w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.

 

Delors J., Fernandes S., Mermet E.: Le Semestre européen : un essai à transformer, Notre Europe, Les Brefs, n° 22, février 2011