PRINT
30 czerwca 2012
DOKUMENTY UE W SEJMIE

 W czerwcu 2012 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 8 posiedzeniach: nr 53-60. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła 129 dokumentów UE,
 • wysłuchała informacji nt. "Semestr europejski - bilans pierwszych doświadczeń" - przedstawionej przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Dominika oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażynę Henclewską (posiedzenie nr 55),
 • rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała (opinia nr 16) dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 (posiedzenie nr 58),
 • rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała (opinia nr 17) dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2011 roku w zakresie właściwości SUE (posiedzenie nr 58),
 • rozpatrzyła informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej 28-29 czerwca 2012 przedstawioną przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotra Serafina (posiedzenie nr 59).

W czerwcu 2012 w bazach "Dokumenty UE w Sejmie" i IPEX opublikowano:
- dokumenty UE, w stosunku do których rozpoczęto w czerwcu postępowanie w Sejmie,
- informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 53, 54, 56, 57 i 60, dostarczone przez sekretariat komisji.

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
 

Badanie pomocniczości w czerwcu

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 5.07.2012)

Projekt aktu ustawodawczego
Termin badania zasady pomocniczości upływa
Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii
Izba / parlament (państwo)
COM(2012) 164 8.06.2012 - -
COM(2012) 167 13.06.2012 12.06.2012 / - Rada Federalna (Austria)
12.06.2012 / - Cortes Generales (Hiszpania)
COM(2012) 217 16.07.2012 - -
COM(2012) 238 3.09.2012 - -
COM(2012) 329 17.09.2012 - -

 

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
W BAZIE UST
W czerwcu 2012 skierowano do I czytania pięć projektów ustaw zawierających przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej - por. druki nr:
 • Rządowy projekt ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich [454],
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi [455],
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego [492],
 • Rządowy projekt ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię [533],
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych [534].

W czerwcu 2012 spośród projektów ustaw umieszczonych wcześniej w bazie UST, uchwalono następującą ustawę [druk nr]:

 • Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [120].

W czerwcu 2012 opublikowano następującą ustawę zawierającą przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw [229].
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
 • 25 czerwca 2012, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Reforma wspólnej polityki rolnej"
  Informacje o spotkaniu
 • 7-8 czerwca 2012, Kopenhaga
  Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. rolnictwa i środowiska naturalnego
  Informacje o spotkaniu
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
 
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 

 Leksykon wielostronnej współpracy parlamentarnej na stronie OIDE

 

SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dostępnych on-line, dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej


PROBLEMATYKA USTROJOWA UE*
Wybrane książki

Fałkowska M., Łada A.: EUROPOSEŁ W SIECI, Warszawa 2012

Autorki książki Europoseł w sieci, która jest efektem badania przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych w okresie październik 2011 – styczeń 2012 na całkowitej grupie polskich posłów do PE, podejmują zagadnienie wykorzystania Internetu w praktyce parlamentarnej europosłów. Kryzys w Unii Europejskiej, a także wzrastające uprawnienia Parlamentu Europejskiego po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, powodują większą liczbę pytań ze strony obywateli. W tej sytuacji, gdy europosłowie powinni być naturalnym łącznikiem pomiędzy UE a obywatelami, wzrasta rola Internetu jako łatwego i szybkiego sposobu komunikacji.

W książce przeanalizowano znaczenie Internetu w codziennej pracy posłów do Parlamentu Europejskiego oraz narzędzia internetowe, za pomocą których porozumiewają się oni z wyborcami. Wykorzystywane są tu zarówno aplikacje służące do komunikacji statycznej takie jak strona WWW, newsletter czy biuletyn, jak i dynamicznej - pozwalające internautom na podejmowanie aktywności (np. Facebook, Twitter). Ponadto sprawdzono, jak wygląda komunikacja na linii europoseł – obywatel: tematyka (europejska czy krajowa), dwustronność komunikacji, czy jest ona skierowana wyłącznie do obywateli polskich i jaki jest odbiór zewnętrzny polskiego europosła w sieci.

We wnioskach stwierdzono m.in., że polscy posłowie do PE w większości nie wykorzystują potencjału narzędzi internetowych do komunikowania się z obywatelami i – zamiast działać – ograniczają się do istnienia w sieci. Ta tendencja jest niezależna od wieku ani grupy politycznej posła.

***

Piris J.-C.: THE FUTURE OF EUROPE. TOWARDS A TWO-SPEED EU?, Cambridge 2012

Jean-Claude Piris, długoletni dyrektor generalny Służby Prawnej Rady UE oraz doradca podczas konferencji międzyrządowych (od Maastricht po Lizbonę), poddaje analizie potencjalne scenariusze rozwoju Unii w przyszłości. Jak wskazuje autor, wyzwania, przed którymi stoi dziś Unia Europejska, są związane nie tylko z kryzysem strefy euro, ale także ze spadkiem zaufania europejskiej opinii publicznej do UE oraz ograniczonymi możliwościami instytucji europejskich do wypracowania skutecznych rozwiązań w oparciu o obecne procedury. Reformy przewidziane w Traktacie z Lizbony okazały się – zdaniem autora – niewystarczające dla prowadzenia przez liczącą 27 członków Unię spójnych działań zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. 

Jean-Claude Piris wskazuje trzy warianty na przyszłość: istotną reformę traktatów, kontynuowanie obecnej drogi współpracy oraz rozważenie ściślejszej współpracy grupy państw (prawdopodobnie strefy euro), przez co powstanie Europa „dwóch prędkości". To ostatnie rozwiązanie można zastosować, podpisując nową umowę międzynarodową lub – w „miękkim" wariancie – bez dodatkowych instrumentów prawnych.

Autor analizuje poszczególne możliwości, uwzględniając obecne uwarunkowania polityczne i ekonomiczne. Zmiana traktatów jest jego zdaniem mało prawdopodobna ze względów politycznych. Metoda ograniczająca się do zastosowania istniejących mechanizmów jest możliwa pod warunkiem wystarczającej woli politycznej i większej dyscypliny ze strony państw, niesie jednak za sobą ryzyko osłabienia roli UE w wymiarze wewnętrznym i na arenie międzynarodowej. Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem wydaje się czasowa ściślejsza integracja polityczna i ekonomiczna grupy państw dążących do celów wspólnych dla całej Unii, pod warunkiem, że pozostanie ona otwarta dla innych (Europa „dwóch prędkości"). Zdaniem autora, nie należy tego mylić z Europą „dwóch klas", oznaczającą trwały, strukturalny podział, który nie był rozważany w prezentowanej publikacji. 

***

THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE AND THE AUTONOMY OF THE MEMBER STATES (red. H.-W. Micklitz, B. De Witte), Cambridge – Antwerp – Portland 2012

Publikacja zawiera zbiór esejów napisanych w oparciu o referaty wygłoszone podczas konferencji zorganizowanej w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji w 2009 roku. Autorzy analizują w niej napięcia pomiędzy ekspansywnym Trybunałem Sprawiedliwości, dążącym do rozszerzenia europejskiego porządku prawnego, a państwami członkowskimi zaniepokojonymi ich stopniowo ograniczaną autonomią. Zwracają uwagę na fakt, że pomimo krytyki Trybunału ze strony poszczególnych państw członkowskich, zwłaszcza w wypadku orzeczeń prowadzących do ograniczenia autonomii państw w dziedzinach postrzeganych jako wrażliwe, ogół członków Unii każdorazowo przy okazji rewizji traktatów wyraża zgodę na wzrost jego uprawnień. Sytuacja ta wynika – zdaniem autorów – z przekonania państw członkowskich, że ograniczenie uprawnień TS niekorzystnie wpłynęłoby na efektywność procesu integracji europejskiej.

Książka składa się z czterech części poświęconych następującym kwestiom:

 1. kształt autonomii państw członkowskich w orzecznictwie TSUE jako problem kompetencji;
 2. rynek wewnętrzny, obywatelstwo i migracja (np. stosowanie i metodologia zasady proporcjonalności w orzecznictwie dotyczącym rynku wewnętrznego, autonomia państw członkowskich w kontekście obywatelstwa UE);
 3. orzecznictwo dotyczące praw podstawowych i ich konstytucyjny wymiar w kontekście autonomii państw członkowskich;
 4. sądowa doktryna „autonomii proceduralnej" i jej znaczenie dla autonomii prawa procesowego państw członkowskich.

Z przedstawionych artykułów wynika, że w doktrynie przyszły wpływ Trybunału na kierunek europejskiej integracji budzi rozmaite wątpliwości. W tym kontekście autor ostatniego, podsumowującego konferencję artykułu, Hans-W. Micklitz, który uważa, że TSUE całkiem dobrze zachowuje równowagę pomiędzy rozszerzaniem unijnego prawa i autonomią państw członkowskich, uzasadnia tezę, że rola Trybunału w obszarze tworzenia „autentycznego" i „autonomicznego" europejskiego systemu prawa, środków ochrony prawnej i procedur powinna ulec wyraźnemu zwiększeniu.


PROBLEMATYKA USTROJOWA UE*
Wybrane artykuły i opracowania
 

 • Bast J.: New categories of acts after the Lisbon reform: Dynamics of parliamentarization in EU law, „Common Market Law Review" 2012, Vol. 49, Iss. 3, s. 885–927.
 • Bełdowski J., Zachariasiewicz M.: Nowy etap harmonizacji prawa umów w UE (cz. I), „Europejski Przegląd Sądowy" 2012, nr 6, s. 4.
 • Broeksteeg H., de Waele H.: The semi-permanent European Council Presidency: Some reflections on the law and early practice, „Common Market Law Review" 2012, Vol. 49, Iss. 3, s. 1039–1074.
 • Craig P.: The Stability, Coordination and Governance Treaty: Principle, Politics and Pragmatism, „European Law Review" 2012,Vol. 37. No.3, p.231-248.
 • Enderlein H., Bofinger P., Boone L. i in.: Completing the Euro. A road map towards fiscal union in Europe. Report of the „Tommaso Padoa-Schioppa Group", Notre Europe, June 2012.
 • De León S. A.: Regions and Subsidiarity in the European Union: A Look at the Role of the Spanish and other Regional Parliaments in the Monitoring of Compliance with the Principle of Subsidiarity, „European Public Law" 2012, Iss. 2, s. 305–321.
 • Goldoni M., Mindus, P.: Between Democracy and Nationality: Citizenship Policies in the Lisbon Ruling, „European Public Law" 2012, Iss. 2, s. 351–371.
 • Nieto-Garrido E.: Possible Developments of Article 298 TFEU: Towards an Open, Efficient and Independent European Administration, „European Public Law" 2012, Iss. 2, s. 373–397.
 • Schwarze J.: European Administrative Law in the Light of the Treaty of Lisbon, „European Public Law" 2012, Iss. 2, s. 285–304.

* Opisy wybranych nowości z księgozbioru Biblioteki Sejmowej oraz spis artykułów z czasopism specjalistycznych dostępnych w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.