PRINT
31 października 2013
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W październiku 2013 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 7 posiedzeniach: 191-197. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła 56 dokumentów UE,
 • wysłuchała informacji na temat stanu prac nad ostatecznym kształtem Umowy Partnerstwa – kierunków wsparcia rozwoju Polski na lata 2014-2020, przedstawionej przez podsekretarza stanu w MRR Marcelego Niezgodę oraz podsekretarz stanu w MRiRW Zofię Szalczyk (pos. nr 191),
 • rozpatrzyła informację o pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których termin transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech miesięcy, przedstawioną przez przedstawicieli odpowiednich ministerstw (stan na dzień 16.08.2013, pos. nr 192),
 • rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała (opinia nr 46) dla Komisji Finansów Publicznych projekt ustawy budżetowej na rok 2014 w zakresie kompetecji komisji (pos. nr 193),
 • rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (druk nr 1831, pos. nr 197).

***

W październiku 2013 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legisjacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 192-196, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
 • 08.10.2013, powołała podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1051 (pos. nr 130);
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
 • 09.10.2013, rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji zaleceń Rady Unii Europejskiej z dnia 12 lipca 2011 w sprawie krajowego programu reform Polski z 2011 oraz zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2011-2014 (pos. nr 85);
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
 • 10.10.2013, rozpatrzyła informację Ministra Gospodarki o krajowych ramach strategicznych na rzecz inteligentnej specjalizacji w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 (pos. nr 93);
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 09.10.2013, rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RiRW) o udziale w pracach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa we wrześniu 2013 (pos. nr 144);
 • 22.10.2013, rozpatrzyła informację Ministra RiRW na temat stanu prac nad ostatecznym kształtem Umowy Partnerstwa, dokumentu Rady Ministrów określającego strategię wykorzystania funduszy europejskich na lata 2014-2020, z uwzględnieniem w szczególności obszarów wiejskich (pos. nr 147);
 • 23.10.2013, rozpatrzyła informację Ministra RiRW na temat pakietu legislacyjnego dotyczącego wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020 oraz informację Ministra RiRW na temat nowego systemu zdrowia roślin w UE (pos. nr 149).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST

W październiku 2013

 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [1831],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [1795],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina [1793],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw [1789].
 • uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo UE [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [1831],
  • Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw [1698],
  • Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych [1490].
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym [1627],
  • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw [1588],
  • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw [1493],
  • Ustawa z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych [1589].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w październiku

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 5.11.2013)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2013) 521 7.10.2013 - -
COM(2013) 512 14.10.2013 - -
COM(2013) 493 18.10.2013 - -
COM(2013) 500 14.10.2013 - -
COM(2013) 497 18.10.2013 - -
COM(2013) 498 18.10.2013 - -
COM(2013) 520 18.10.2013 - / 17.10.2013 Riksdag (Szwecja)
COM(2013) 509 21.10.2013 - -
COM(2013) 525 21.10.2013 - -
COM(2013) 522 28.10.2013 - -
COM(2013) 534* 28.10.2013 - / 23.10.2013 Izba Reprezentantów (Cypr)
9.10.2013 / 14.10.2013 Senat (Czechy)
28.10.2013 / - Senat (Francja)
21.10.2013 / 22.10.2013 Zgromadzenie Narodowe (Węgry)
16.10.2013 / 24.10.2013 Oireachtas (Irlandia)
- / 28.10.2013 Izba Reprezentantów (Malta)
28.10.2013 / - Izba Deputowanych (Rumunia)
25.10.2013 / - Zgromadzenie Narodowe (Słowenia)
- / 25.10.2013 Riksdag (Szwecja)
15.10.2013 / 17.10.2013 Senat (Niderlandy)
 - / 10.10.2013 Izba Reprezentantów (Niderlandy)
 28.10.2013 / -  Izba Lordów (Zjednoczone Królestwo)
23.10.2013 / - Izba Gmin (Zjednoczone Królestwo)
COM(2013) 535 28.10.2013 9.10.2013 / 14.10.2013 Senat (Czechy)
COM(2013) 560 28.10.2013 - -
COM(2013) 577 28.10.2013 - -
COM(2013) 578 28.10.2013 - -
COM(2013) 579 28.10.2013 - -
COM(2013) 580 28.10.2013 - -
COM(2013) 611 28.10.2013 - -
COM(2013) 615 5.11.2013 - -
COM(2013) 620 5.11.2013 8.10.2013 / 9.10.2013 Rada Federalna (Austria)
COM(2013) 627 7.11.2013 - -
COM(2013) 554 12.11.2013 - -
COM(2013) 516 13.11.2013 - -
COM(2013) 618 13.11.2013 - -
COM(2013) 619 13.11.2013 - -
COM(2013) 621 21.11.2013 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX

* Według danych wprowadzonych przez parlamenty narodowe do bazy IPEX, 13 parlamentów / izb, dysponujących, w świetle Protokołu nr 2, łącznie 18 głosami, przesłało uzasadnioną opinię w odniesieniu do Wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej, COM(2012) 534. Parlamenty osiągnęły tym samym próg niezbędny do uruchomienia procedury żółtej kartki (w tym przypadku 14 głosów).

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

27-29 października 2013, Wilno, L Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC)
- Litewska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej,
- Wkład COSAC we wzmocnienie współpracy międzyparlamentarnej w UE,
- Wybory europejskie w 2014 roku: platforma do debaty z obywatelami nad przyszłością UE,
- Dyplomacja parlamentarna - PE-Ukraina - case study,
- Wdrożenie strategii Europa 2020,
- Legitymacja demokratyczna w UE i rola parlamentów UE,
- Agenda cyfrowa: wyzwania i perspektywy.

16-17 października 2013, Wilno, I spotkanie Międzyparlamentarnej Konferencji ds. Zarządzania Gospodarczego i Finansowego w UE
- Wyzwania związane z pobudzeniem wzrostu i konkurencyjności w Europie,
- Rzeczywista Unia Gospodarcza i Walutowa: konieczność podjęcia kolejnych kroków,
- Cele i wizja Międzyparlamentarnej Konferencji ds. Zarządzania Gospodarczego i Finansowego w UE,
- Ustanowienie właściwych ram dla zarządzania gospodarczego w UE po kryzysie,
- Unia bankowa i integracja finansowa w UE,
- Konsolidacja budżetowa i reformy strukturalne w Europie: teraz i w przyszłości.

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 NA STRONIE OIDE

Tematy prawne i ustrojowe – nowe pozycje

Białe i zielone księgi – charakterystyka dokumentów konsultacyjnych KE, sposoby wyszukiwania, lista ostatnich konsultacji

Dokumenty parlamentarne w sprawie stowarzyszenia UE-Ukraina – prezentacja stanu przygotowań do podpisania umowy stowarzyszeniowej: dokumenty współpracy międzyparlamentarnej, wybrane publikacje

Reforma ochrony danych w UE - krótkie omówienie propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej reformy ochrony danych, wybrane dokumenty i strony internetowe

Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości – krótkie omówienie unijnej tablicy wyników wymiarów sprawiedliwości i jej źródeł, informacja o planowanej konferencji na temat roli wymiaru sprawiedliwości w UE


***

SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 06.11.2013)

 ***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 06.11.2013)

 ***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

Szczerba-Zawada Aleksandra.: POZYCJA USTROJOWA RADY EUROPEJSKIEJ W SYSTEMIE INSTYTUCJONALNYM UNII EUROPEJSKIEJ, Warszawa 2013

Przedmiotem publikacji jest analiza pozycji ustrojowej Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym UE w świetle zmian wprowadzonych Traktatem z Lizbony, który nadał Radzie Europejskiej status instytucji UE.

W pierwszym rozdziale zaprezentowano genezę Rady Europejskiej, akcentując proces stopniowego jej wmontowywania w strukturę organizacyjną Wspólnot i Unii. Podkreślono, że stała się ona zarówno jednym z najistotniejszych stymulatorów procesu integracji, jak i narzędziem realizacji potrzeb ujawnionych w jego trakcie. Następnie przedstawiono wpływ organizacji wewnętrznej Rady Europejskiej na jej pozycję ustrojową, analizując jej skład i międzyrządowy charakter, w tym pozycję przewodniczącego, przygotowywanie i przebieg posiedzeń, proces decyzyjny oraz charakter przyjmowanych decyzji i aktów. Rozdział trzeci poświęcony został analizie funkcji pełnionych przez Radę Europejską w oparciu o kompetencje przyznane jej na mocy traktatów, ale również w zestawieniu z funkcjami innych unijnych gremiów z udziałem szefów państw i rządów państw członkowskich, jak np. szczyty państw strefy euro, które pomimo analogicznego składu stanowią odrębne fora współpracy unijnych przywódców. W ostatnim, czwartym rozdziale przedmiotem refleksji jest miejsce Rady Europejskiej w systemie władzy UE, w tym jej relacji z KE, PE i Radą UE w sferze prerogatyw wykonawczych i prawodawczych.

Autorka podkreśla, że sposób skodyfikowania w traktatach kompetencji Rady Europejskiej potwierdza jej istotną rolę w systemie UE. Zwraca uwagę, że mimo zanegowania prawodawczych uprawnień Rady Europejskiej w art. 15 ust. 1 TUE, traktaty przyznają jej, w ściśle określonych przypadkach, prerogatywy w procesie legislacyjnym (w ramach tzw. hamulca bezpieczeństwa) oraz ważne kompetencje w sferze ustrojodawczej. Jednocześnie nadanie Radzie Europejskiej statusu instytucji UE powoduje poddanie niektórych aspektów jej działalności kontroli ze strony TSUE.

***

THE LAW OF EU EXTERNAL RELATIONS. CASES, MATERIALS AND COMMENTARY ON THE EU AS AN INTERNATIONAL LEGAL ACTOR, red. P. J. Kuijper, J. Wouters, F. Hoffmeister, G. De Baere, T. Ramopoulos, Oxford 2013

Książka stanowi kompleksowe i szczegółowe omówienie prawa w zakresie stosunków zewnętrznych UE wg stanu na 1 stycznia 2013. Podstawą komentarza są zawarte w publikacji kluczowe materiały źródłowe, w tym przede wszystkim postanowienia traktatów UE, prawo wtórne i orzecznictwo TSUE, ETPCz, MTS, Trybunału EFTA czy wybranych sądów krajowych, a także odpowiednie fragmenty umów i statutów organizacji międzynarodowych oraz uregulowań państw członkowskich UE i innych.

W publikacji odniesiono się do ogólnych podstaw działań zewnętrznych UE i ich relacji do prawa międzynarodowego (osobowość prawna UE, reprezentacja, procedury zawierania umów międzynarodowych), jak też zawarto analizę prawa i praktyki UE w poszczególnych dziedzinach działań zewnętrznych, takich jak wspólna polityka handlowa, współpraca z państwami trzecimi oraz w zakresie rozwoju i pomocy humanitarnej, rozszerzenie i polityka sąsiedztwa, zewnętrzna polityka ochrony środowiska, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, czy wreszcie stosowanie sankcji i środków odwetowych.