PRINT
31 stycznia 2014
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W styczniu 2014 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 11 posiedzeniach: 216-226. W trakcie tych posiedzeń: 

SUE

 • rozpatrzyła 89 dokumentów UE,
 • przyjęła opinię dotyczącą dokumentów UE (op. nr 49),
 • rozpatrzyła projekt planu prac SUE na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 (pos. nr 216),
 • przeprowadziła dyskusję na temat Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Program prac Komisji na rok 2014 (COM(2013) 739 wersja ostateczna) oraz Komunikatu Komisji: Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2014 r. (COM(2013) 800 wersja ostateczna), przedstawionych przez Janusza Lewandowskiego, Komisarza ds. budżetu i programowania finansowego (pos. nr 220),
 • wysłuchała informacji Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Rozporządzenia Komisji nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 odnośnie do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych (pos. nr 223).

SUE wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych (pos. nr 225)

 • spotkała się z ambasador Republiki Litewskiej Loretą Zakarevičiené i wysłuchała informacji nt. bilansu prezydencji litewskiej,
 • spotkała się z ambasador Republiki Greckiej Tasią Athanasiou i wysłuchała informacji nt. programu prezydencji greckiej.

SUE wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

 • rozpatrzyła sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1881, pos. nr 222),
 • rozpatrzyła wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1881 i 2057, pos. nr 226).

***

W styczniu 2014 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legisjacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 216-219, 221, 223 i 224, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 08.01.2014, rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RiRW) o udziale w pracach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w grudniu 2013 (pos. nr 164);
 • 09.01.2014, wysłuchała (w trybie art. 157 regulaminu Sejmu) informacji Ministra RiRW udzielonej na temat realizacji płatności bezpośrednich z tytułu kampanii 2013 oraz płatności bezpośrednich za 2014 (w tym nt. wysokości wsparcia krajowego) (pos. nr 165);
 • 22.01.2014, przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk nr 2068). Projekt ma na celu wykonanie prawa UE i dotyczy wdrożenia rozwiązań przejściowych na 2014 w odniesieniu do systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych rozporządzeniem (UE) nr 1310/2013 PE i Rady z dnia 17.12.2013 r. (pos. nr 167);
 • 23.01.2014, uchwaliła dezyderat nr 21 skierowany do Ministra RiRW w sprawie propozycji wprowadzenia limitów powierzchniowych, dla upraw wspieranych w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne", zawartych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (pos. nr 169);
 • 23.01.2014, wysłuchała informacji Ministra Zdrowia oraz Ministra RiRW dotyczącej rozporządzenia Komisji (UE) nr 835/2011 z dnia 19.08.2011 (pos. nr 168);

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

 • 09.01.2014, wysłuchała informacji na temat zagrożenia realizacji inwestycji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 z powodu obniżenia potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego (pos. nr 234);

Komisja Ustawodawcza

 • 22.01.2014, pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druk nr 1881). Projekt dotyczy stworzenia podstaw prawnych do przygotowania nowego okresu programowania UE 2014-2020 (pos. nr 86).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST

W styczniu 2014

 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [2095],
  • Rządowy projekt ustawy o prawach konsumenta [2076],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych [2087],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego [2068],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw [2051],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw [2050].
 • uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo UE [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego [2068],
  • Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [2000],
  • Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy [1983].
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina [1793],
  • Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw [1698].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w styczniu

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 4.02.2014)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2013) 721 2.01.2014 24.12.2013 / 24.12.2013 Senat (Francja)
29.11.2013 / - Bundesrat (Niemcy)
COM(2013) 761 3.01.2014 - -
COM(2013) 769 6.01.2014 - -
COM(2013) 781 8.01.2014 - -
COM(2013) 798 14.01.2014 - -
COM(2013) 812 17.01.2014 - -
COM(2013) 794 29.01.2014 - -
COM(2013) 796 29.01.2014 21.01.2014 / 22.01.2014 Cortes Generales (Hiszpania)
COM(2013) 814 29.01.2014 29.01.2014 / 29.01.2014 Riksdag (Szwecja)
PE-CONS(2013)001 29.01.2014 - -
COM(2013) 813 30.01.2014 - -
COM(2013) 860 10.02.2014 - -
COM(2013) 839 11.02.2014 - -
COM(2013) 821 12.02.2014 - -
COM(2013) 822 12.02.2014 - -
COM(2013) 824 12.02.2014 - -
COM(2013) 892 17.02.2014 - -
COM(2013) 893 17.02.2014 - -
COM(2013) 894 17.02.2014 - -
COM(2013) 919 17.02.2014 - -
COM(2013) 920 17.02.2014 - -
COM(2013) 853 03.03.2014 - -
COM(2013) 930 6.03.2014 - -
COM(2014) 6 18.03.2014 - -
COM(2014) 24 24.03.2014 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
20-22 stycznia 2014, Bruksela, Parlamentarny tydzień semestru europejskiego
- Sesja plenarna: wdrożenie semestru europejskiego 2013 i priorytety na 2014 rok,
- Międzyparlamentarne spotkania komisji zorganizowane przez Komisję Gospodarczą i Monetarną, Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisję Budżetową PE.

20-22 stycznia 2014, Bruksela, Międzyparlamentarna Konferencja ds. Zarządzania Gospodarczego i Finansowego w UE
- Zaburzenia równowagi makroekonomicznej w Europie,
- Demokratyczna legitymizacja programów dostosowania gospodarczego,
- Wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie poprzez finansowanie realnej gospodarki,
- Wzmocniony nadzór fiskalny w UGW.

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 NOWE NA STRONIE OIDE

W dziale Tematy prawne i ustrojowe

Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości

4 lutego 2014 PE przyjął rezolucję na temat unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości, w której wzywa Komisję do rozwinięcia tego narzędzia, zwraca uwagę na kwestie metodologii i wskaźników oraz apeluje do państw członkowskich o przeanalizowanie tablicy i wyciągnięcie wniosków.

***

SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 06.02.2014)

 ***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 06.02.2014)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

Yordanova N.: ORGANISING THE EUROPEAN PARLIAMENT. The role of committees and their legislative influence, Colchester 2013

Parlament Europejski, który powstał jako organ konsultacyjny, wraz z kolejnymi nowelizacjami traktatów zdobywał coraz większe uprawnienia. Po Traktacie z Lizbony stał się, obok Rady UE, równoprawnym podmiotem w procesie stanowienia prawa. Zmiany te miały wpływ na strukturę i sposób działania Parlamentu Europejskiego, w tym komisji, w których odbywa się większość prac i gdzie de facto wypracowywane są stanowiska w ramach procesu legislacyjnego.

Autorka – na podstawie danych dotyczących prac Parlamentu Europejskiego VI kadencji (2004-2009) oraz wywiadów z posłami do PE i pracownikami – analizuje, w jaki sposób wewnętrzna organizacja PE umożliwia wypełnianie jego ustawodawczych zadań i wpływa na treść przyjmowanych aktów prawnych, w tym, czyje interesy mają decydujący wpływ na sposób funkcjonowania komisji, jaka jest faktyczna rola sprawozdawców, dlaczego komisje pozwalają sprawozdawcom negocjować z Radą poza forum komisji, oraz jakie warunki muszą zostać spełnione, aby parlament przyjął stanowisko komisji w odniesieniu do projektu aktu prawnego. N. Yordanova, zauważając podobieństwa PE do Kongresu USA, wykorzystuje w swojej pracy teorie dotyczące struktury i organizacji prac Kongresu dla wyjaśnienia decydującej roli komisji w PE.

W podsumowaniu podkreśla się, że organizacja PE wyraźnie ułatwia tworzenie koalicji grup partyjnych na etapie przedplenarnym, a następnie zdominowanie przez daną grupę procesu decyzyjnego w komisjach i na plenum. Wpływa to również na relację pomiędzy PE a Radą UE. Jednocześnie, wraz ze wzrostem elastyczności i skuteczności, dają się zauważyć nieformalność i brak przejrzystości procesu decyzyjnego w parlamencie, choć, jak zauważa autorka, podjęte już zostały działania zaradcze w tym zakresie.

***

Brandsma G.J.: CONTROLLING COMITOLOGY. Accountability in a multi-level system, Basingstoke 2013
Początki systemu komitologii sięgają lat 60-tych XX wieku. Został on utworzony jako narzędzie kontroli aktów wykonawczych Komisji przez przedstawicieli państw członkowskich. Obecnie w jego skład wchodzi 220 komitetów, które rozpatrują rocznie ponad 2000 środków i starają się osiągać optymalne rezultaty poprzez najlepsze technicznie rozwiązania, zgodnie z profesjonalną wiedzą i doświadczeniem ich członków. Komitety działają bez udziału opinii publicznej, a zważywszy na to, że faktycznie decydują w bardzo szerokim zakresie unijnych zagadnień, powstaje kwestia ich demokratycznej odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Analizując zagadnienie kontroli komitologii, G.J. Brandsma zauważa, że problematyka ta nie została dotychczas omówiona kompleksowo – autorzy skupiali się albo na podmiotach europejskich, albo na poziomie narodowym. Stara się w związku z tym uzupełnić istniejącą lukę, biorąc pod uwagę wielowymiarowość systemu komitologii i wielopoziomowość unijnego zarządzania.

Rozważania na temat kontroli poprzedza część teoretyczna dotycząca ewolucji systemu komitologii (autor uwzględnia Traktat z Lizbony, który wprowadził podział na akty delegowane i wykonawcze) oraz pojęcia odpowiedzialności i zarządzania wielopoziomowego. Następnie autor charakteryzuje kolejno odpowiedzialność na poziomie: systemowym (relacje pomiędzy instytucjami UE), komitetów (w stosunku do instytucji, w tym w szczególności Parlamentu Europejskiego) oraz członków komitetów (wobec ich przełożonych w państwach członkowskich). G.J. Brandsma, analizując istniejące procedury, wskazuje, że komitologia, pomimo wielu braków, pozwala na rozliczenie zarówno decyzji komitetu, jak i wkładu każdego z jego członków.

***

Hussein Kassim [i in.].: THE EUROPEAN COMMISSION OF THE TWENTY-FIRST CENTURY, Oxford 2013.

W książce poddano analizie wewnętrzne funkcjonowanie Komisji Europejskiej i jej personelu, jak również profil urzędników KE, ścieżkę ich kariery oraz przekonania. Analizę oparto o wyniki ankiet oraz wywiadów przeprowadzanych z urzędnikami KE w okresie jesień 2008 – jesień 2009.

W publikacji odniesiono się do pięciu obszarów. Omówiono doświadczenie zawodowe i przebieg kariery urzędników KE, poddano analizie nieformalne kontakty wewnątrz KE i ich znaczenie dla funkcjonowania instytucji oraz przedstawiono przekonania urzędników KE w zakresie zarządzania, kwestii ideologicznych i kierunków polityki UE. Następnie omówiono problemy przywództwa i koordynacji wewnątrz KE. W tym pierwszym obszarze odniesiono się m.in. do postrzegania aktywności J. M. Barroso na różnych szczeblach organizacji oraz oceny kolejnych przewodniczących, poczynając od J. Delorsa, na czterech płaszczyznach: planowania prac, efektywności zarządzania, realizacji priorytetów i obrony KE w systemie instytucjonalnym UE. Odniesiono się także do rosnącej roli Sekretariatu Generalnego. W ostatnich rozdziałach omówiono wpływ reformy administracyjnej i rozszerzenia UE na praktykę funkcjonowania KE.

Uzyskane wyniki pozwalają określić Komisję, jako instytucję postnarodową i postpartyjną, w której przekonania urzędników nie są zdominowane przez ideę federalizmu i zwiększania roli UE, a dużą rolę odgrywają doświadczenie i wiedza ekspercka. Komisja jest również instytucja spójną i dobrze skoordynowaną, m.in. dzięki skutecznej współpracy przewodniczącego z Sekretariatem Generalnym oraz denacjonalizacji gabinetów.

Mimo ogólnie pozytywnej oceny funkcjonowania KE i jej możliwości dostosowania się do istniejących wyzwań, autorzy wskazują pewne możliwe problemy związane z działaniem Komisji: niedoreprezentacja większych państw członkowskich, w tym Polski, zmiana równowagi demograficznej po rozszerzeniach w 2004 i 2007 roku, niedoreprezentacja kobiet oraz różnice poglądów na temat pozycji przewodniczącego i Sekretariatu Generalnego.