PRINT
31 stycznia 2015
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W styczniu 2015 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 5 posiedzeniach: nr 309-313. W trakcie tych posiedzeń Komisja:

 •  rozpatrzyła 38 dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 5 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących m.in. budżetu korygującego do budżetu ogólnego UE na 2014, uchylenia niektórych aktów prawnych w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych czy zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 13 dokumentów Komisji Europejskiej (9 sprawozdań, 3 komunikaty i 1 opinia), dotyczących m.in. ogólnej oceny projektów planów budżetowych na 2015, rocznego sprawozdania za 2013 dotyczącego Instrumentu na rzecz Stabilności czy postępów w realizacji celów z Kioto i celów strategii "UE 2020",
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu – projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015,
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa oraz Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 14 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in. uprawnień do połowów na 2015 dla niektórych stad ryb na wodach Morza Czarnego, środków ograniczających wobec Iranu czy upoważnienia Austrii, Belgii i Polski do ratyfikowania lub przystąpienia do budapeszteńskiej konwencji w sprawie umowy przewozu ładunków w żegludze śródlądowej (CMNI),
 • przyjęła do wiadomości informację na temat wyników szczytu Rady Europejskiej, który odbył się w dniach 18-19 grudnia 2014, przedstawioną przez sekretarza stanu w MSZ Rafała Trzaskowskiego (pos. nr 310),
 • rozpatrzyła informację rządu o udziale RP w pracach UE w okresie lipiec-grudzień 2014 w trakcie przewodnictwa Włoch w Radzie UE (druk nr 3042, pos. nr 310),
 • wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych (pos. nr 311)
  • spotkała się z ambasadorem Republiki Włoskiej Alessandro de Pedysem i wysłuchała informacji nt. bilansu prezydencji włoskiej,
  • spotkała się z ambasadorem Republiki Łotewskiej Ilgvarsem Kļava i wysłuchała informacji na temat programu prezydencji łotewskiej,
 • pozytywnie zaopiniowała (opinia nr 63) kandydatów na członków Komitetu Regionów UE na lata 2015-2020 (pos. nr 313).

***

W styczniu 2015 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 309, 312 i 313, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 14.01.2015, zapoznała się z informacją na temat instrumentów wsparcia badań i innowacji w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (pos. nr 146);

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 14.01.2015, rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w grudniu 2014 (pos. nr 230);
 • 27.01.2015, przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk nr 3080) (pos. nr 233);

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

 • 15.01.2015, uzupełniła skład podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1051) (pos. nr 216);

Komisja Gospodarki, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

 • 15.01.2015, rozpatrzyły i negatywnie zaopiniowały dla Marszałka Sejmu wnioski: Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwa Polska oraz Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji rządu o szczycie klimatycznymi z dnia 23-24.10.2014 (pos. nr 141).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
 W styczniu 2015
 • skierowano do I czytania następujący projekt ustawy wykonujący prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów [3057],
  • Rządowy projekt ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego [3080].
 • uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo UE [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. o odnawialnych źródłach energii [2604],
  • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw [2959],
  • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw [2930],
  • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych [2709],
  • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw [2394].
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw [2930],
  • Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw [2708],
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych [2847],
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw [2734],
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka [2653].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w styczniu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 02.02.2015)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2014) 713 27.01.2015 - -
COM(2014) 714 27.01.2015 - -
COM(2014) 715 27.01.2015 - -
COM(2015) 724 4.02.2015 - -
COM(2015) 005 6.03.2015 - -
COM(2015) 010 17.03.2015 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
W styczniu 2015 badaniu pomocniczości podlegało 6 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 2 lutego 2015, parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

NOWE NA STRONIE OIDE

Zaktualizowano następujące działy:

Bibliografie - Pozycja parlamentów narodowych w UE pod rządami Traktatu z Lizbony oraz Przystąpienie UE do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,

Materiały OIDE - Przystąpienie UE do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPCz),

Informacja UE - Zmiany w źródłach informacji UE (ujednolicenie numeracji aktów prawnych UE),

Ustawy o ratyfikacji - VII kadencja (układ o stowarzyszeniu z Gruzją).

 ***

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 05.02.2015)

  ***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 05.02.2015)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

PARLAMENTY NARODOWE WOBEC ZASADY POMOCNICZOŚCI W ŚWIETLE PRAWA I PRAKTYKI UNII EUROPEJSKIEJ, Warszawa 2015
Zasadniczą częścią publikacji Biura Analiz Sejmowych jest opracowanie prof. C. Mika, którego przedmiotem jest analiza zasady pomocniczości i ustalenie względnie zobiektywizowanych kryteriów umożliwiających rzetelną ocenę poszanowania tej zasady jako narzędzia parlamentów narodowych po Traktacie z Lizbony.
Autor prezentuje najpierw genezę i ewolucję zasady pomocniczości w procesie integracji europejskiej. W części drugiej przedstawia dogmatyczno-teoretyczną interpretację zasady pomocniczości w aktualnym stanie prawnym UE. Rekonstruuje jej najistotniejsze cechy, stosunek do innych zasad (zwłaszcza legalności, proporcjonalności i solidarności), strukturę normatywną, zakres i stosowane kryteria, wreszcie mechanikę działania i kontroli sądowej.
W części trzeciej C. Mik omawia działanie zasady pomocniczości w świetle praktyki europejskiej i krajowej. W ostatniej, czwartej formułuje konkluzje i wytyczne operacyjne dla Sejmu, które, jak twierdzi, powinny mieć charakter kodeksu dobrych praktyk - niewiążącego narzędzia pomagającego komisjom (oraz izbom) w uzyskaniu względnie zobiektywizowanego rezultatu kontroli, zarówno na etapie uchwalania aktu prawnego, jak i przygotowywania ewentualnej skargi do Trybunału Sprawiedliwości.
Uzupełnieniem raportu prof. Mika jest opinia K. Kuszela i M. Zredy dotycząca jakości odpowiedzi Komisji Europejskiej na uzasadnione opinie parlamentów narodowych w sprawie niezgodności projektu aktu ustawodawczego z zasadą pomocniczości. Podstawą jest katalog i charakterystyka zarzutów, jakimi posługują się parlamenty narodowe w odniesieniu do 2 projektów, które uruchomiły żółtą kartkę.

***

AFTER LISBON: NATIONAL PARLIAMENTS IN THE EUROPEAN UNION (ed. by K. Auel, T.Christiansen), WEST EUROPEAN POLITICS, 30.01.2015

Drugi w tym roku, specjalny numer West European Politics został poświęcony przeglądowi aktywności parlamentów narodowych po Lizbonie, ich nowej roli w demokratycznej legitymizacji procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej. Publikacja jest efektem badań przeprowadzonych w okresie 2011–2014 przez OPAL – Observatory of National Parliaments after Lisbon, czyli międzynarodowe konsorcjum badawcze skupiające zespoły z uniwersytetów w Paryżu, Kolonii, Cambridge i Maastricht.
Autorzy artykułów analizują sposób, w jaki parlamenty narodowe korzystają ze swoich praw, wzmocnionych i rozszerzonych przez Traktat z Lizbony. Badają parlamentarną kontrolę legislacji UE, w tym udział parlamentów w systemie wczesnego ostrzegania (m.in. na przykładzie reakcji 40 izb parlamentarnych na 411 projektów aktów ustawodawczych w okresie 01.01.2010 – 31.12.2013). Zastanawiają się nad mechanizmami aktywności parlamentów w sprawach UE (prerogatywy instytucjonalne vs motywacje polityczne), wskazując na brak porównywalnych danych empirycznych, nie pozwalający przedstawić rzetelnej analizy problemu. Prezentują zaangażowanie parlamentów narodowych w politykę zagraniczną UE, ich rolę w formułowaniu unijnej odpowiedzi na kryzys strefy euro (w oparciu o dane ilościowe dotyczące „kryzysowej" aktywności parlamentów w okresie 2010-2012). Badając interakcje pomiędzy komisjami parlamentarnymi, grupami politycznymi i administracjami na przykładzie parlamentów 3 krajów w wybranych obszarach procesu legislacyjnego UE, autorzy dochodzą do wniosku, że to grupy polityczne nadal odgrywają kluczową rolę w definiowaniu efektów procesu kontroli. Wreszcie, na podstawie wywiadów z urzędnikami parlamentarnymi i przeglądu porównawczego, zajmują się mało rozpoznanym obszarem badawczym, jaki stanowi rola administracji parlamentarnej w kontrolowaniu spraw unijnych (wsparcie czysto techniczne i wykraczające poza techniczne).

***

PARLIAMENTARY COMMUNICATION IN EU AFFAIRS. CONNECTING WITH THE ELECTORATE? (ed. by K.Auel, T. Raunio), London, New York 2015

Zbiór esejów prezentowanych w książce został opublikowany po raz pierwszy w specjalnym wydaniu Journal of Legislative Studies. Autorzy zajęli się w swych publikacjach nieco marginalnie traktowaną dotychczas problematyką znaczenia komunikacji parlamentarnej, która, ich zdaniem, jest co najmniej tak samo istotna w sprawach UE, jak parlamentarna kontrola. Właśnie nieczytelność procesu decyzyjnego w UE i brak publicznej debaty zostały uznane za najistotniejsze problemy demokratycznej legitymizacji Unii, a parlamenty – za mające potencjał pozwalający im przezwyciężyć te problemy i stać się forum dyskusji nad ważnymi europejskimi kwestiami.
Autorzy zajęli się m.in. analizą porównawczą debat parlamentarnych nad sprawami UE w W. Brytanii, Finlandii, Niemczech i Francji, prezentacją „dyskursu unijnego" w Holandii, Danii i Irlandii na przykładzie relacji prasowych i debat na posiedzeniach plenarnych parlamentów odnoszących się do kwestii budżetowych UE, konsekwencjami integracji europejskiej dla polityki i dyskursu partyjnego w Hiszpanii i Włoszech, wreszcie tym, w jaki sposób polityzacja unijnego procesu decyzyjnego wpływa na wypełnianie przez parlamenty narodowe ich zadań w stosunku do obywateli i do rządów. Niektórymi parlamentami zajęto się w sposób bardziej szczegółowy, przedstawiono np. sposoby informowania obywateli o sprawach europejskich przez parlament austriacki czy kwestię „europeizacji" pytań parlamentarnych we francuskim Zgromadzeniu Narodowym.