PRINT
31 marca 2015
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W marcu 2015 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 9 posiedzeniach: nr 321-329. W trakcie tych posiedzeń Komisja:

 • rozpatrzyła 60 dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 4 projekty aktów ustawodawczych UE dotyczących: handlu produktami z fok;, zwiększenia kwoty początkowych płatności zaliczkowych wypłacanych na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; ochrony przed skutkami eksterytorialnego stosowania przepisów przyjętych przez państwo trzecie oraz działaniami opartymi na nich lub z nich wynikającymi; procedur unijnych w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Unii zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 17 dokumentów Komisji Europejskiej (12 sprawozdań, 4 komunikaty i 1 projekt wspólnego sprawozdania), dotyczących m.in. unijnych działań antydumpingowych, antysubsydyjnych i ochronnych (w 2013 roku), okresowej oceny wspólnego programu badawczo-rozwojowego na rzecz Morza Bałtyckiego BONUS czy kontroli stosowania prawa UE (w 2013 roku),
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii i Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 31 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in. uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, niektórych uprawnień do połowów dotyczących labraksa czy zawarcia w imieniu Unii Europejskiej protokołu zmieniającego porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu,
 • wysłuchała informacji na temat unii energetycznej, przedstawionej przez sekretarza stanu w MG Tomasza Tomczykiewicza (pos. nr 321),
 • rozpatrzyła informację o pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których termin transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech (stan na 20.02.2015), przedstawioną przez przedstawicieli odpowiednich ministerstw (pos. nr 326).

SUE wspólnie z:

 • Komisją Infrastruktury i Komisją Spraw Zagranicznych - wysłuchała informacji Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie narzucenia przez Niemcy na polskie podmioty gospodarcze płacy minimalnej i innych obowiązków informacyjnych, które spowodują dramatyczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej i możliwości funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, a szczególnie krajowych przewoźników (pos. nr 322),
 • Komisją Rolnictw i Rozwoju Wsi - przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3109, pos. nr 328).

***

W marcu 2015 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 323-327 i 329, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
 • 04.03.2015, wysłuchały informacji nt. oceny możliwości włączenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jako instytucji wdrażających Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w świetle ustawy z 11.07.2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (KOŚZNiL - pos. nr 170, KSTiPR - pos. nr 327);

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 18.03.2015, wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RiRW) oraz Ministra Zdrowia nt. stanu wdrażania dyrektywy 2014/40/UE z 03.04.2014, tzw. dyrektywy tytoniowej (pos. nr 245);
 • 18.03.2015, przyjęła informację Ministra RiRW nt. płatności obszarowych za 2014 (pos. nr 246);

Komisja Finansów Publicznych oraz Komisja Spraw Zagranicznych

 • 19.03.2015, przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o ratyfikacji decyzji Rady z 26.05.2014 w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2014/335/UE, Euratom), druk nr 3198 (KFP - pos. nr 446, KSZ – pos. nr 171);

Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 19.03.2015, rozpatrzyła informacje: o Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz o Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (pos. nr 155).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
 W marcu 2015
 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw [3249],
  • Rządowy projekt ustawy o leczeniu niepłodności [3245],
  • Rządowy projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [3244].
 • uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo UE [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach [3149],
  • Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw [3147],
  • Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym [3110].
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności [3138],
  • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 [3130],
  • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw [2959],
  • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii [2604].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w marcu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 09.04.2015)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2015) 005 06.03.2015 - -
COM(2015) 010 17.03.2015 - -
COM(2015) 45 06.04.2015 - -
COM(2015) 46 07.04.2015 - -
COM(2015) 129 21.05.2015 - -
COM(2015) 141 21.05.2015 - -
COM(2015) 135 25.05.2015 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
W marcu 2015 badaniu pomocniczości podlegało 7 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 9 kwietnia 2015, parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

30 marca 2015, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat „Od COP 21 w Paryżu do 2050: mapa drogowa ku innowacyjnej, niskoemisyjnej Europie efektywnie korzystającej z zasobów"
- „Przymierze paryskie" dla COP 21 - wyzwania, interesy i rola europejskiej dyplomacji klimatycznej
- Po COP 21 w Paryżu: ku innowacyjnej, niskoemisyjnej Europie efektywnie korzystającej z zasobów

19-20 marca 2015, Bratysława, Spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej
- V4 a Europa i świat: cel współpracy międzyparlamentarnej oraz dyplomacji parlamentarnej w UE oraz w wymiarze wielostronnym
- V4 a obywatele: kryzys demokracji przedstawicielskiej?
- V4 w erze cyfrowej: gdzie jest nasza wartość dodana?

5 marca 2015, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat „Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt poprzez edukację"
- Znaczenie eliminowania nierówności między płciami w edukacji i szkoleniach
- Wyzwania dla równego dostępu do nieprzerwanego, wysokiej jakości kształcenia
- W kierunku wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt dzięki edukacji w Unii Europejskiej

4-6 marca 2015, Ryga, Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
- Stan realizacji europejskiej polityki sąsiedztwa
- Europejska wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony i NATO – lepsza współpraca w świetle nowych wyzwań dla bezpieczeństwa
- Priorytety i zadania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
- Warsztaty (W kierunku szczytu w Rydze – redefinicja Partnerstwa Wschodniego, Europejska odpowiedź na niestabliności i zagrożenia w południowym regionie Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie, Wojna hybrydowa – nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa Europy, Wyzwania i rozwiązania dla rozmieszczenia grup bojowych UE w ramach istniejącego porządku prawnego)
- Zamknięcie Konferencji – prezentacja wyników dyskusji w ramach warsztatów, przyjęcie konkluzji

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

NOWE NA STRONIE OIDE

W dziale Materiały OIDE

Zaktualizowano: Zielone i białe księgi, Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości

***

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 09.04.2015)

 ***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 09.04.2015)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

Jaremba U.: NATIONAL JUDGES AS EU LAW JUDGES: THE POLISH CIVIL LAW SYSTEM, Leiden, Boston 2014

Książka prezentuje problematykę sądowego stosowania prawa unijnego na płaszczyźnie krajowej, a w szczególności analizuje kwestię funkcjonowania sędziów sądów powszechnych pierwszej i drugiej instancji orzekających w sprawach cywilnych w Polsce jako sędziów prawa UE i wynikające stąd problemy praktyczne.
Po przedstawieniu założeń teoretycznych i metodologicznych, autorka zajmuje się procesem europeizacji narodowych systemów prawnych i jego skutkami dla systemów sądowniczych, wreszcie zobowiązaniami, które są nakładane na sędziów krajowych przez prawo UE. Innymi słowy – teoretycznym modelem sędziego krajowego jako sędziego prawa UE w kontekście oczekiwań prawa unijnego. Rozdział trzeci zapoznaje czytelnika z architekturę sądownictwa w Polsce i polskim systemem prawnym, w tym miejscem prawa unijnego w ramach tego systemu, koniecznymi dla zrozumienia kontekstu instytucjonalnego, w którym działają sędziowie. Kolejne dwa rozdziały prezentują wyniki badań empirycznych dotyczących wiedzy, doświadczeń i oczekiwań polskich sędziów. Rozdział szósty porównuje wybrane wyniki badań w Niemczech, Holandii i Polsce. Wreszcie ostatni, stanowiący podsumowanie, przedstawia zestaw rozwiązań i rekomendacji, które mogłyby ułatwić sędziom krajowym skuteczne wykonywanie ich nowych, europejskich kompetencji.

***

PROCEDURY DECYZYJNE UNII EUROPEJSKIEJ (red. J. Galster, A. Szczerba-Zawadzka), Warszawa 2015

Publikacja została poświęcona analizie procesu decyzyjnego UE, czyli wielu różnorodnym procedurom realizowanym w wielu obszarach przez różne podmioty reprezentujące odmienne interesy. Celem książki jest przybliżenie problematyki osiągania kompromisu pomiędzy technokratycznym a demokratycznym mechanizmem stanowienia prawa w UE.
Prezentowane artykuły dotyczą m.in. charakterystyki procesu decyzyjnego Rady Europejskiej w kontekście czynników zarówno formalnych, jak i nieformalnych; procedur legislacyjnych analizowanych w świetle zasad demokratycznych, równowagi instytucjonalnej i pomocniczości, z uwzględnieniem roli parlamentów narodowych, trudności z traktatową definicją aktu ustawodawczego czy nową koncepcją inicjatywy obywatelskiej. Odrębny artykuł poświęcono uprawnieniom Parlamentu Europejskiego i jego publicznym procedurom podejmowania decyzji. Autorka zajmuje się przede wszystkim zwykłą procedurą ustawodawczą, wpływem komisji parlamentarnych na procedurę oraz transparentnością podejmowania decyzji. W kolejnych artykułach przeanalizowano komitety i grupy robocze Rady, komitologię, agencje jako element unijnej inżynierii decyzyjnej, otwartą metodę koordynacji, wreszcie uproszczone procedury zmiany traktatów.

***

Słomczyńska I.: STRATEGIE MAKROREGIONALNE UNII EUROPEJSKIEJ JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA WIELOPOZIOMOWEGO / EUROPEAN UNION'S MULTI-REGIONAL STRATEGIES AS A MULTI-LEVEL GOVERNANCE TOOL, Zeszyty Natolińskie 2014

Przedmiotem opracowania jest nowy model zarządzania wielopoziomowego (multilevel governance – MLG) poprzez strategie makroreginalne, w perspektywie celów wyznaczanych tym strategiom przez Komisję Europejską. Autorka zajmuje się w szczególności rolą MLG jako instrumentu wspierającego zmianę koncepcji zarządzania przestrzennego w Europie.
W pierwszej części publikacji przedstawiono charakterystykę założeń strategii makroregionalnych i koncepcji zarządzania wielopoziomowego, identyfikując elementy MLG występujące w tych strategiach. W drugiej części poddano analizie proces formułowania istniejących strategii makroregionalnych: dla regionu Dunaju (2009) i dla regionu Morza Bałtyckiego (2011), a także propozycji nowych strategii, które nie zostały jeszcze przyjęte, ze szczególnym naciskiem na relacje między instytucjami UE w tym procesie. W kolejnej części zawarto refleksję nad pojęciami, koncepcjami oraz rolą kategorii terytorium i przestrzeni, a także celami koncepcji makroregionalnych. W podsumowaniu podjęto próbę oceny koncepcji strategii makroregionalnych przez pryzmat możliwych scenariuszy rozwoju.

o    Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw [3249],

o    Rządowy projekt ustawy o leczeniu niepłodności [3245],

Rządowy projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. [3244