PRINT
31 maja 2015
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W maju 2015 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 5 posiedzeniach: nr 333-337. W trakcie tych posiedzeń Komisja:

 • rozpatrzyła 45 dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 8 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących m.in. handlu niektórymi wyrobami stalowymi pomiędzy UE a Republiką Kazachstanu, wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym czy umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy na swoim terytorium,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 11 dokumentów Komisji Europejskiej (6 sprawozdań, 2 wspólne sprawozdania, 1 komunikat, 1 wspólny dokument konsultacyjny i 1 wspólny komunikat), dotyczących m.in. doświadczeń zdobytych podczas wdrażania dyrektywy w sprawie kontroli wysoce radioaktywnych źródeł zamkniętych i odpadów radioaktywnych, wdrożenia rozporządzenia w sprawie wywozu dóbr kultury (1.01.2011-31.12.2013) czy postępów w zakresie wdrażania wspólnego podejścia do zdecentralizowanych agencji UE,
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Konkurencyjności,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 20 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in. wyznaczenia Europejskich Stolic Kultury na rok 2019 w Bułgarii i we Włoszech, uruchomienia Funduszu Solidarności UE czy stanowiska, jakie ma zająć UE w Komisji Mieszanej UE-EFTA ds. wspólnego tranzytu, w sprawie przyjęcia decyzji zmieniającej Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej,
 • pozytywnie zaopiniowała kandydatów na członków Komitetu Regionów UE na lata 2015-2020 (uzupełnienie składu polskiej delegacji, opinia nr 64 i załącznik),
 • przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji umowy ustanawiającej stowarzyszenie między UE i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, sporządzonej w Tegucigalpie dnia 29.06.2012 (druk nr 3289, pos. nr 333),
 • wysłuchała informacji na temat wyników szczytu Rady Europejskiej, który odbył się w dniu 23 kwietnia 2015, przedstawionej przez sekretarza stanu w MSZ Rafała Trzaskowskiego (pos. nr 334),
 • wysłuchała informacji na temat rewizji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, przedstawionej przez Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetynę (pos. nr 336),
 • wspólnie z Komisją Finansów Publicznych i Komisją Gospodarki wysłuchała informacji nt. zaleceń dla Polski w związku z realizacją semestru europejskiego w 2015 roku; informację przedstawili Grażyna Henclewska, podsekretarz stanu w MG oraz Artur Radziwiłł, podsekretarz stanu w MF (pos. nr 337).

***

W maju 2015 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 334-336, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

 • 14.05.2015, rozpatrzyły i przyjęły odpowiedź Ministra Środowiska na dezyderat nr 2/6 w sprawie udziału wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020 (KOŚZNiL - pos. nr 178, KSTiPL – pos nr 342),

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 13.05.2015, kontynuowała rozpatrywanie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Zdrowia nt. stanu wdrażania dyrektywy 2014/40/UE z 03.04.2014, tzw. dyrektywy tytoniowej, oraz uchwaliła dezyderat w tej sprawie skierowany do Prezesa Rady Ministrów (pos. nr 256),
 • 14.05.2015, przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, druk nr 3365 (pos. nr 258),
 • 27.05.2015, rozpatrzyła poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, druki nr 3365 i 3403 (pos. nr 260),

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

 • 14.05.2015, wysłuchała informacji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli nt. wykorzystania środków unijnych na zadania związane z informatyzacją prokuratury (pos. nr 238).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
 W maju 2015
 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych [3449],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw [3433],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym [3427],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw [3369].
 • uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej [3365],
  • Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw [3323],
  • Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw [3033],
  • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [3293],
  • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw [3150],
  • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych [3106],
  • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane [2493].
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach [3149],
  • Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw [3147].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w maju
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 02.06.2015)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2015) 129 21.05.2015 - -
COM(2015) 141 21.05.2015 - -
COM(2015) 135 25.05.2015 21.05.2015 / 21.05.2015 Riksdag (Szwecja)
COM(2015) 174 18.06.2015 - -
COM(2015) 177 23.06.2015 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
W maju 2015 badaniu pomocniczości podlegało 5 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 2 czerwca 2015, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 1 uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

28-29 maja 2015, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat „Demokratyczny nadzór nad służbami wywiadowczymi w Unii Europejskiej"
- Następstwa nadzoru nad wywiadem w szybko zmieniającym się świecie
- Przyszłe wyzwania dla organów nadzoru - zmieniający się charakter zagrożeń dla bezpieczeństwa i szybki rozwój technologiczny
-  Promowanie współpracy i wymiany najlepszych praktyk między organami nadzoru wywiadu w UE
- Rola krajowych komisji śledczych i komisji nadzorczych w zglobalizowanym świecie

13-14 maja 2015, Warszawa, Spotkanie komisji ds. europejskich parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski
- Agresja Rosji na Ukrainie: implikacje dla geopolityki i bezpieczeństwa energetycznego UE
- Szczyt Partnerstwa Wschodniego, Ryga, 21-22 maja 2015
- Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe I Inwestycyjne (TTIP) - stanowisko UE w światowym handlu. Czy TTIP jest dobre dla Europy?

11-12 maja 2015, Lizbona, Sesja plenarna Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
- Spotkania komisji
- Spotkanie Prezydium oraz spotkanie Prezydium z przewodniczącymi komisji i grup roboczych
- Otwarcie sesji plenarnej - imigracja, azyl i prawa człowieka w regionie eurośródziemnomorskim
- Prezentacja działalności Unii dla Śródziemnomorza
- Prezentacja i zatwierdzenie rekomendacji poszczególnych komisji ZPUŚ
- Deklaracja Drugiego Szczytu Przewodniczących Parlamentów Unii dla Śródziemnomorza
- Przekazanie przewodnictwa ZPUŚ Maroku

11 maja 2015, Lizbona, Szczyt Przewodniczących Parlamentów Unii dla Śródziemnomorza
- Imigracja, azyl i prawa człowieka w regionie eurośródziemnomorskim
- Przyjęcie deklaracji ze szczytu

5 maja 2015, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat „Przegląd Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Perspektywy czerwcowej Rady Europejskiej w sprawie obronności"
- Przegląd Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
- Perspektywy czerwcowej Rady Europejskiej w sprawie obronności
- Wysłuchanie ekspertów na temat stanu bezpieczeństwa w Libii

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

NOWE NA STRONIE OIDE

W dziale Materiały OIDE

Europejski program w zakresie migracji, Europejska Agenda Bezpieczeństwa

Zaktualizowano następujące działy

Bibliografie: Pozycja parlamentów narodowych w UE pod rządami Traktatu z Lizbony, Parlamenty narodowe w UE - nowości

***

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 03.06.2015)

***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 03.06.2015)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

SELECTING EUROPE'S JUDGES: A CITICAL REVIEW OF THE APPOINTMENT PROCEDURES TO THE EUROPEAN COURTS (ed. by M. Bobek), Oxford 2015

W ostatniej dekadzie sposoby powoływania sędziów do Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka uległy istotnym zmianom zarówno na poziomie narodowym, jak i europejskim. W obu systemach dążenie do zapewnienia pełnej profesjonalnej wiedzy i doświadczenia wyraziło się powoływaniem rozmaitych komitetów selekcyjnych i paneli doradczych (tzw. komitologia sądownicza). W Unii Europejskiej od 2010 istnieje komitet art. 255 TfUE, który opiniuje kandydatury do funkcji sędziego i rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości i Sądzie przed ich mianowaniem przez rządy państw członkowskich. W Radzie Europy Komitet Ministrów, również w 2010, powołał panel ekspertów doradzających wysokim umawiającym się stronom, czy kandydaci do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka spełniają kryteria zapisane w europejskiej konwencji.

Autorzy artykułów analizują, czy reformy instytucjonalne, skierowane na przestrzeganie procedur powoływania sędziów, przyniosły pożądane efekty w postaci wyższej jakości profesjonalnej kandydatur (i dlaczego zajęto się tą kwestią dopiero niedawno), czy mogą one mieć pozytywny wpływ na legitymację europejskich sądów, jak wpływają na równowagę instytucjonalną wewnątrz organizacji oraz pomiędzy organizacjami a ich państwami członkowskimi. Przedstawione w książce zagadnienia rozważono w perspektywie komparatystycznej i interdyscyplinarnej, analizując nowe mechanizmy w odniesieniu do takich zasad i wartości jak demokracja, niezawisłość sędziowska, transparentność, reprezentatywność i legitymacja.

***

THE NORDIC COUNTRIES AND THE EUROPEAN UNION. Still the other European community? (ed. by C. Howard Grøn, P. Nedergaard, A. Wivel), Abindon, New York 2015

Książka zawiera analizę porównawczą relacji państwa nordyckie - Unia Europejska. Państwa te (Dania, Szwecja i Finlandia – będące członkami UE, oraz Norwegia i Islandia – pozostające poza Unią, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i strefy Schengen) przez wiele lat były postrzegane jako tworzące spójny blok, „wspólnotę w obrębie Unii".

W publikacji opisano, jak kształtowało się „nordyckie" stanowisko wobec integracji europejskiej i przedstawiono, które elementy są wspólne dla tych pięciu państw i dlaczego. Po nakreśleniu tła historycznego, autorzy przeanalizowali stosunki państw nordyckich z instytucjami UE (Radą, Komisją i Parlamentem Europejskim). Omówili także zaangażowanie parlamentów narodowych tych państw (bez Islandii) w sprawy UE, proponując teoretyczne modele ich parlamentarnej kontroli kwestii unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli przestrzegania zasady pomocniczości. W ostatniej części scharakteryzowano stanowiska państw nordyckich w wybranych obszarach działalności UE, takich jak polityka rolna, wspólny rynek, unia gospodarcza i walutowa czy polityka bezpieczeństwa i obrony.

W podsumowaniu wykazano, że państwa nordyckie stosowały zawsze pragmatyczny funkcjonalizm w odniesieniu do procesu integracji europejskiej, pielęgnując własną odrębność. Rozważono, czy i do jakiego stopnia można nadal mówić o „nordyckim wyjątku" w kontekście UE. Wskazano łączące te państwa wspólne podejście do spraw unijnych, które można określić jako postawę „tak, ale..." oraz znaczenie tej postawy dla ich przyszłego udziału w europejskiej integracji.