PRINT
29 lutego 2016
DOKUMENTY UE W SEJMIE
W lutym 2016 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 9 posiedzeniach: nr 23-31. W trakcie tych posiedzeń komisja:
 • rozpatrzyła 69 dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 11 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących m.in. niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość, niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych czy Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 20 dokumentów Komisji Europejskiej (8 sprawozdań, 10 komunikatów, 1 wspólna decyzja i 1 zalecenie), dotyczących m.in., udziału Unii Europejskiej w różnych organizacjach ds. współpracy na rzecz zapobiegania terroryzmowi i jego zwalczania, strategii rozszerzenia UE czy europejskiego programu bezpieczeństwa lotniczego,
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych, Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Rady ds. Konkurencyjności oraz Rady ds. Środowiska,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 14 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in. zawarcia umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Islamską Republiką Afganistanu, zawarcia umowy między UE a Nową Zelandią o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych czy uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji,
 • pozytywnie zaopiniowała kandydatury:
  • Jarosława Starzyka na stanowisko Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej (opinia nr 5, pos. nr 25),
  • Piotra Nowaka na stanowisko członka Rady Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (opinia nr 6, pos. nr 30),
 • wysłuchała informacji na temat handlu ludźmi w dobie cyfrowej, przedstawionej przez sekretarza stanu w MSWiA Jakuba Skibę (pos. nr 27),
 • przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie polityki imigracyjnej Polski (druk nr 230, pos. nr 29),
 • rozpatrzyła poselski projekt uchwały w sprawie polityki imigracyjnej państwa polskiego na forum Unii Europejskiej (druk nr 18, pos. nr 29).

***

W lutym 2016 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 23, 24, 26-28, 30 i 31, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 10.02.2016, uchwaliła dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie implementacji dyrektywy 2014/40/UE, tzw. dyrektywy tytoniowej; zapoznała się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RiRW) w sprawie harmonogramu wdrażania w 2016 roku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pos. nr 13);
 • 09.02.2016, rozpatrzyła informację Ministra RiRW nt. wprowadzenia instrumentów wsparcia dla produkcji tytoniu ze środków krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 oraz nt. obrony interesów polskich producentów tytoniu; rozpatrzyła informację Ministra Zdrowia nt. stanu prac nad implementacją dyrektyw tytoniowej, a w szczególności nad projektem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; przystąpiła do rozpatrzenia projektu dezyderatu w sprawie implementacji dyrektywy tytoniowej (pos. nr 12).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST

W lutym 2016

 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw [275],
  • Rządowy projekt ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku [248],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt [245],
  • Rządowy projekt ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych [217].
 • uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 26 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw [69],[70],
  • Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji [203],
  • Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego [141].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w lutym
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 08.03.2016)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2015) 593 02.02.2016 - -
COM(2015) 594 02.02.2016 - -
COM(2015) 595 * 02.02.2016 02.02.2016 / - Senat (Francja)
COM(2015) 596 02.02.2016 - -
COM(2015) 750 * 02.02.2016 - -
COM(2015) 615 03.02.2016 - -
COM(2015) 646 09.02.2016 - -
COM(2015) 648 11.02.2016 - -
COM(2015) 627 12.02.2016 - -
COM(2015) 583 16.02.2016 - -
COM(2015) 586 16.02.2016 - -
COM(2015) 625 17.02.2016 - -
COM(2015) 613 02.03.2016 16.02.2016 / -  Senat (Włochy)
- / 01.03.2016 Izba Reprezentantów (Malta)
COM(2015) 634 08.03.2016 - / 07.03.2016 Senat (Francja)
COM(2015) 635 08.03.2016 - / 07.03.2016 Senat (Francja)
COM(2015) 667 * 14.03.2016 - -
COM(2015) 670 15.03.2016 - -
COM(2015) 671 15.03.2016 - -
 COM(2015) 668 24.03.2016 - -
COM(2016) 031 29.03.2016 - -
COM(2016) 025  30.03.2016  - -
COM(2016) 026  30.03.2016  - -
COM(2016) 039 30.03.2016  - -
COM(2016) 043 30.03.2016  - -
COM(2016) 007 12.04.2016 - -
COM(2016) 056 12.04.2016 - -
COM(2016) 057 12.04.2016  - -
COM(2016) 053 20.04.2016  - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX

W lutym 2016 badaniu pomocniczości podlegało 28 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 08.03.2016, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 5 uzasadnionych opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

* W styczniu 2016 do dokumentów COM(2015) 595, COM(2015) 667 oraz COM(2015) 750 zgłoszono uzasadnione opinie - por. poprzedni Biuletyn OIDE – styczeń 2016.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

23 lutego 2016, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Nadchodzący szczyt NATO w Warszawie" oraz "Konflikty w regionie MENA"

 • Wymiana poglądów z Wysoką Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, wiceprzewodniczącą Komisji, Federicą Mogherini
 • Wymiana poglądów z panem Nabih Berrim, przewodniczącym libańskiego parlamentu
 • Wymiana poglądów z panem Jensem Stoltenbergiem, Sekretarzem Generalnym NATO
 • Wymiana poglądów z panem Martinem Koblerem, specjalnym przedstawicielem Sekretarza Generalnego ONZ ds. Libii

17 lutego 2016, Bruksela, Warsztat z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych UE na temat "Nowe przepisy dotyczące umów cyfrowych"

 • Wprowadzenie
 • Przedstawienie propozycji Komisji Europejskiej
 • Zakres stosowania i ogólne ramy nowych przepisów dotyczących umów cyfrowych
 • Zgodność, brak zgodności oraz środki zaradcze w umowach o dostarczanie treści cyfrowych oraz umowach sprzedaży dóbr materialnych zawieranych przez Internet lub w inny sposób na odległość
 • Inne aspekty umów dotyczących dostarczenia treści cyfrowych: zmiana umowy i rozwiązywanie umów długoterminowych
 • Podsumowanie warsztatu

16-17 lutego 2016, Bruksela, Europejski Tydzień Parlamentarny 2016

 • Semestr europejski
  • Sesja plenarna (część 1): Odnowiony semestr europejski oraz rola Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych
  • Sesja plenarna (część 2): Polityczne priorytety cyklu semestru europejskiego 2016
  • Międzyparlamentarne spotkania komisji

Międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Gospodarczą i Monetarną PE (ECON)
- Kontynuacja BEPS (Base Erosion and Profit Shifting - erozja podstawy opodatkowania i przenoszenie zysków)
- Unia bankowa: stan prac
Międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE (EMPL)
- Czym jest „rating AAA” w wymiarze socjalnym – europejski filar praw socjalnych, w tym mechanizm ustalania płac
- Polityki inwestycyjne w celu tworzenia miejsc pracy: instrumenty inwestycyjne UE oraz strategie nabywania umiejętności
Międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Budżetową PE (BUDG)
- Unia Europejska i narodowe oczekiwania oraz jak zwiększyć demokratyczną odpowiedzialność przy kolejnych negocjacjach wieloletnich ram finansowych

7-8 lutego 2016, Haga, Spotkanie przewodniczących COSAC

 • Spotkanie trojki prezydencji COSAC
 • Otwarcie spotkania
 • Organizacja i współpraca w zakresie badania pomocniczości na podstawie przypadku dotyczącego Europolu
 • Sprawy proceduralne i inne kwestie
 • Europejskie priorytety na rok 2016 i w dalszej perspektywie
 • Uwagi końcowe
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

NOWE NA STRONIE OIDE

W dziale Materiały OIDE

Nowe porozumienie dla Zjednoczonego Królestwa w UEUnia energetyczna

Zaktualizowano następujące działy

Materiały OIDE: Agencja Praw Podstawowych UE, TTIP czyli Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne, Program UE dot. migracji i uchodźców, Semestr europejski - przebieg cyklu koordynacji na poziomie Unii i Polski (2011-2016)

***

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 04.03.2016)

 BREXIT

***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 04.03.2016)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

Dupré C.: THE AGE OF DIGNITY. HUMAN RIGHTS AND CONSTITUTIONALISM IN EUROPE, Oxford 2015

Przedmiotem analizy zaprezentowanej w książce jest znaczenie pojęcia godności ludzkiej dla europejskiego konstytucjonalizmu rozumianego jako zachodzące na siebie porządki prawne Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także roli, jaką może ono odegrać w rozwoju demokracji w XXI wieku.

C. Dupré zaczyna swoje badania od analizy źródeł i historii powstania tego pojęcia prawnego zajmującego dziś bardzo wysoką pozycje normatywną w ramach europejskiego konstytucjonalizmu. Pokazuje jego kodyfikację w europejskich konstytucjach po II wojnie światowej (jest dziś obecne w znakomitej ich większości) oraz w Karcie Praw Podstawowych UE i Traktacie z Lizbony, który wprowadził to pojęcie do art. 2 TUE jako fundamentalną wartość Unii Europejskiej. Tej wysokiej pozycji normatywnej nie towarzyszyła jednak dotąd teoretyczna analiza. Autorka próbuje wypełnić tę lukę przeprowadzając szczegółowe studia porównawcze orzecznictwa dwóch europejskich trybunałów, Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, oraz krajowych sądów konstytucyjnych, przede wszystkim niemieckiego, brytyjskiego, francuskiego i węgierskiego. Podkreśla wkład i podobieństwo metod sądów konstytucyjnych, które odwołują się do ogólnoeuropejskiego dorobku w tym zakresie.

Autorka dowodzi, że pojęcie ludzkiej godności, będąc elementem całego zestawu zasad konstytucyjnych takich jak państwo prawa, solidarność i demokracja, okazało się bardzo skutecznym narzędziem konstytucyjnej transformacji w kierunku lepszej jakości demokracji i ochrony praw człowieka. Pozwala też z innej perspektywy spojrzeć na rozwój europejskiego konstytucjonalizmu i dostrzec jego potencjał budowania demokracji opartej na pojęciu godności, którą nazywa „bogatszą wersją" demokracji liberalnej.

***

DEMOCRATIZATION IN EU FOREIGN POLICY. NEW MEMBER STATES AS DRIVERS OF DEMOCRACY PROMOTION (ed. by Berti B., Mikulova K., Popescu N.), London 2016

W połowie ubiegłej dekady, Polska, Czechy, Słowacja i niektóre inne kraje Europy Środkowej zaczęły odgrywać ważną rolę na arenie międzynarodowej jako promotorzy demokracji i programów rozwojowych nie tylko w stosunku do swych najbliższych sąsiadów: Ukrainy, Białorusi i innych państw post-sowieckich, ale także dla Bałkanów Zachodnich, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej (arabska wiosna 2011) i Azji Środkowej. Same będąc po świeżych doświadczeniach przemian – zamieniły się z odbiorców pomocy w twórców polityki pomocowej przekazujących własne know how na szczeblu unijnym i międzynarodowym.

Przyszła zatem pora na ocenę tych krajów jako donatorów i twórców polityki, refleksję nad ich motywacjami oraz metodami, a także efektami ich działalności. Przedstawiono wpływ tej aktywności na unijną politykę rozwoju i promowania demokracji w państwach trzecich oraz mechanizmy udanego transferu doświadczeń. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, co właściwie wnoszą kraje Europy Środkowej do obszaru międzynarodowego wspierania demokracji, jaka jest ich „tożsamość" w zestawieniu z podejściem „starych" państw członkowskich Unii. Przedstawiają ich preferencje, w tym bardziej „polityczne" podejście polegające na bezpośredniej pomocy dla podmiotów demokratycznych, co wyraziło się m.in. w utworzeniu Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy), powołanego z inicjatywy polskiej prezydencji w Radzie UE.

Publikacja pokazuje też – w szerszej perspektywie – wyzwania, przed którymi staje ta dziedzina współpracy oraz wpływ agendy krajów Europy Środkowej w zakresie promowania demokracji na politykę zagraniczną UE.

***

Wessels W.: THE EUROPEAN COUNCIL, London, New York 2016

Rada Europejska, instytucja skupiająca szefów państw i rządów państw członkowskich Unii, odegrała kluczową rolę w procesie integracji europejskiej. Podczas szczytów Rady Europejskiej podjęto szereg decyzji mających wpływ na ustrój Unii oraz jej politykę w wielu obszarach, a także na systemy polityczne państw członkowskich. Pomimo tego, rola Rady Europejskiej bywa często niedoceniana, a jej wpływ na kształt UE jest postrzegany tylko przez pryzmat odpowiednich postanowień traktatowych oraz przyjmowanych przez nią konkluzji. W doktrynie i piśmiennictwie poświęcono jej – w porównaniu z pozostałymi instytucjami UE – stosunkowo niewiele uwagi.

Próbę dokonania kompleksowej analizy tej specyficznej instytucji podjął Wolfgang Wessels – kierownik katedry nauk politycznych Jeana Monneta Uniwersytetu w Kolonii, wykładowca Kolegium Europejskiego w Brugii i Natolinie. Autor omówił w publikacji kolejno: ewolucję Rady Europejskiej, jej rolę w ramach architektury instytucjonalnej Unii oraz proces decyzyjny, w tym rolę prezydencji i metody osiągania kompromisu. Następnie przedstawił aktywność Rady Europejskiej w zakresie zmian ustrojowych (rewizje traktatowe), procesu rozszerzenia, a także podstawowych sfer unijnej działalności: zarządzania gospodarczego, działań zewnętrznych oraz obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Analizując szczegółowo dotychczasową pozycję i działania Rady Europejskiej, autor dochodzi do wniosku, że szefowie państw i rządów uczynili z tej instytucji „architekta konstytucyjnego" i ostatecznego decydenta UE. Jego zdaniem, istnieje tu jednak pewien paradoks – niewątpliwy sukces Rady Europejskiej może doprowadzić do jej osłabienia, gdyż decyzje podjęte przez jej członków, zwłaszcza środki zastosowane po wybuchu kryzysu gospodarczego dla ustabilizowania strefy euro, mogą wykraczać poza granice akceptowalne w państwach członkowskich. Stąd w opinii autora mogą one stanowić pretekst do ponownego „unarodowienia" i dezintegracji w wielu kluczowych dziedzinach.