Strona główna

 

logo

 

AAA Drukuj

LEKSYKON Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej (KM SKZG)

Strona KM SKZG

  1. Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego (KM SKZG) stanowi realizację postanowień art. 13 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej (TSKZ), który przewiduje powołanie konferencji przedstawicieli odpowiednich komisji PE i parlamentów narodowych mającej na celu omawianie polityk budżetowych oraz innych kwestii będących przedmiotem Traktatu.
  2. Konferencja została powołana na posiedzeniu inauguracyjnym w Wilnie 16-17 października 2013, w oparciu o decyzję Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE (KPPUE) w Nikozji 21-23 kwietnia 2013. Pierwsze spotkanie odbyło się pod nazwą Konferencja Międzyparlamentarna ds. Zarządzania Gospodarczego i Finansowego w Unii Europejskiej1. Kwestie nazwy konferencji oraz jej regulaminu były następnie omawiane podczas posiedzenia w Rzymie w dniach 29-30 września 2014. Nazwę - Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej - oraz zasady jej funkcjonowania określono na spotkaniu KPPUE w Rzymie 20-21 kwietnia 2015. KM SKZG przyjęła regulamin podczas posiedzenia w Luksemburgu 10 listopada 2015.
  3. W skład konferencji wchodzą delegacje właściwych komisji parlamentów narodowych państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego. Parlamenty decydują o składzie i liczebności swoich delegacji. Ponadto każdy parlament narodowy państwa kandydującego do członkostwa może być reprezentowany przez dwóch obserwatorów.
  4. Zgodnie z porozumieniem Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu, w pracach konferencji uczestniczy trzech posłów i trzech senatorów. Sejm i Senat, na podstawie decyzji Marszałków obu izb, są reprezentowane przez przewodniczących komisji właściwych do spraw Unii Europejskiej, finansów publicznych oraz gospodarki lub wskazanych przez nich przedstawicieli.
  5. Spotkania konferencji odbywają się dwa razy w roku i są skoordynowane z cyklem semestru europejskiego, przy czym w pierwszym półroczu konferencja zbiera się w Brukseli i współprzewodniczą jej Parlament Europejski i parlament państwa sprawującego prezydencję w Radzie UE, a w drugim półroczu – w państwie sprawującym prezydencję w Radzie UE, pod przewodnictwem parlamentu tego państwa. Sekretariat parlamentu przewodniczącego obradom przygotowuje konieczne dokumenty. W pierwszym semestrze każdego roku ta dokumentacja jest przygotowywana we współpracy z Parlamentem Europejskim. Językami roboczymi konferencji są angielski i francuski. Konferencja działa w oparciu o zasadę konsensu. Parlament prezydencji może przedstawić niewiążące konkluzje w sprawie wyniku spotkania. Są one publikowane w językach angielskim i francuskim na stronie internetowej konferencji w witrynie IPEX, a ich tłumaczenia na język polski – na stronie OIDE.

Zobacz:

 

Aktualizacja: 21.05.2018


1 Podczas drugiego spotkania 20-21 stycznia 2014 r. w Brukseli PE i prezydencja grecka posługiwały się nazwą Konferencja Międzyparlamentarna ds. Zarządzania Gospodarczego w UE. Następnie zaczęto stosować roboczą nazwę: Konferencja Międzyparlamentarna Artykułu 13 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu - Konferencja Artykułu 13.