Strona główna > Informacja UE > Zmiany w źródłach informacji

 

AAA Drukuj

Zmiany w źródłach informacji UE (wg stanu na maj 2017)


WCZEŚNIEJSZE KOMUNIKATY

 1. SYGNATURY DOKUMENTÓW

1.0. WPROWADZENIE NOWEGO EUROPEJSKIEGO IDENTYFIKATORA PRAWODAWSTWA (ELI)

W marcu 2016 wprowadzono Europejski identyfikator prawodawstwa (ELI), który pozwala na tworzenie w sposób spójny i niepowtarzalny odniesień do prawodawstwa w ramach systemu prawnego UE i krajowych systemów prawnych. Identyfikator obejmuje: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, akty prawne w wersji ujednoliconej. Znajduje się on na stronie każdego dokumentu w zakładce „Tytuł i odniesienie do publikacji". W niektórych rodzajach wyszukiwania można również zmieniać opcje URI ELI.

1.1. UJEDNOLICENIE NUMERACJI AKTÓW PRAWNYCH UE

Od 1 stycznia 2015 zmieniono sposób numeracji aktów prawnych UE publikowanych w serii L Dziennika Urzędowego UE w celu ujednolicenia dotychczasowych praktyk. Dokumentom nadawane są numery porządkowe niezależne od rodzaju aktu. Sygnatury są tworzone wg następującego wzoru: (domena) RRRR/N, gdzie N oznacza numer porządkowy dokumentu z danego roku, a domena dokumentu - czyli (UE), (Euratom), (UE, Euratom), (WPZiB) - jest umieszczana w nawiasie zawsze na początku dokumentu. Zmiana nie dotyczy dokumentów opublikowanych przed 01.01.2015 oraz publikowanych w pozostałych seriach Dziennika Urzędowego UE. Nie zmienia się także sposób tworzenia numeru CELEX. Nowa numeracja nie dotyczy dokumentów takich jak umowy międzynarodowe czy sprostowania, które nie będą numerowane.

Więcej informacji

1.2. DOKUMENTY WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA ORAZ WSPÓŁPRACY POLICYJNEJ I SĄDOWEJ W SPRAWACH KARNYCH – DESKRYPTORY CELEX

  Dokumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) oraz Współpracy Policyjnej i Sądowej w Sprawach Karnych (WPiSSK) znajdują się w sektorze 3 CELEX (prawodawstwo wtórne). Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony zmieniły się jednak ich deskryptory (kody literowe):

  • Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa przed Traktatem z Lizbony: wspólne stanowiska, wspólne działania, wspólne strategie – kod E. Dokumenty przyjęte w tej dziedzinie na mocy Traktatu z Lizbony mają formę decyzji i kod D;
  • Współpraca Policyjna i Sądowa w Sprawach Karnych przed Traktatem z Lizbony: wspólne stanowiska, decyzje ramowe, decyzje – kod F. Dokumenty przyjęte w tej dziedzinie na mocy Traktatu z Lizbony mają formę rozporządzeń, dyrektyw lub decyzji i odpowiednio kody R, L lub D.

  1.3. NOWE IDENTYFIKATORY AKTÓW PRZYGOTOWAWCZYCH

  W styczniu 2012 Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej wprowadził dwa nowe identyfikatory aktów przygotowawczych (sektor 5 CELEX):

  • JOIN (kod CELEX 5 JC) – dla wspólnych wniosków, komunikatów, sprawozdań, białych i zielonych ksiąg przyjętych przez Komisję i Wysokiego Przedstawiciela
  • SWD (kod CELEX 5 SC) – dla dokumentów roboczych służb Komisji oraz wspólnych dokumentów roboczych służb Komisji i Wysokiego Przedstawiciela (ocen skutków, podsumowań ocen skutków) Przed 2012 r. dokumenty robocze służb Komisji były oznaczone identyfikatorem SEC.

  Identyfikator SWD w całości zastąpił SEC.

  Identyfikator COM funkcjonuje nadal dla dokumentów przyjmowanych wyłącznie przez Komisję: wniosków i innych aktów w ramach procedury ustawodawczej oraz komunikatów, zaleceń, sprawozdań, białych i zielonych ksiąg.

  1.4. ZMIANA NUMERU CELEX DLA ORZECZNICTWA ETS

  Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony wprowadzono zmiany w deskryptorach CELEX dla dokumentów Trybunału Sprawiedliwości (sektor 6). Wszystkie istniejące już oraz nowe dokumenty otrzymały podwójny kod – jego pierwsza litera oznacza sąd (Trybunał Sprawiedliwości – C, Sąd / Sąd Pierwszej Instancji przed Traktatem z Lizbony – T, Sąd do spraw Służby Publicznej – F), a druga – rodzaj dokumentu (litery odpowiadające poszczególnym typom dokumentów można znaleźć w wykazie).

  Wyszukiwanie orzecznictwa przyjętego przed zmianami jest możliwe zarówno poprzez stary jak i nowy numer CELEX.

  1.5. PYTANIA EUROPOSŁÓW DO KOMISJI I RADY – SEKTOR 9 CELEX

  W związku z przygotowaniem do opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE pytań parlamentarnych o numerach pięciocyfrowych opracowano rozszerzoną numeracja CELEX dla sektora 9. Struktura numeru pozostaje bez zmian: sektor + rok + typ dokumentu (oznaczony deskryptorem – E dla pytań pisemnych, O dla pytań ustnych i H dla pytań zadanych w czasie na to przeznaczonym) + rozszerzony do sześciu (zamiast dotychczasowych czterech) cyfr numer wywodzący się z numeracji własnej dokumentu. Zmiana dotyczywszystkich pytań – dotychczasowych i przyszłych, jednak wyszukiwanie będzie możliwe zarówno przy użyciu cztero- jak i sześciocyfrowego numeru.

  wróć do góry

  2. BAZY DOKUMENTÓW

  2.0. ZMIANY W BAZIE EUR-LEX

  W styczniu 2017 zaczęła działać nowa wersja portalu EUR-Lex. Zmiany w bazie objęły wyświetlanie procedury wewnętrznej w odniesieniu do odrębnych aktów prawnych Komisji Europejskiej (aktów delegowanych, aktów wykonawczych, aktów dotyczących procedur regulacyjnych połączonych z kontrolą). Projekty tych aktów prawnych są przesyłane do serwisu EUR-Lex od lipca 2016 r. wraz z numerem identyfikacyjnym dokumentu w systemie ARES (np. Ares(2016)2922072), a informacje na temat procedury wewnętrznej, do której one należą, są dostępne w osobnej zakładce Procedura wewnętrzna, zawierającej też w miarę dostępności informacje o publikacji danego aktu w Dz.U. Od listopada do marca 2016 zmiany w funkcjonalności bazy EUR-Lex objęły m.in. wyszukiwarkę dokumentów i wyświetlanie wyników wyszukiwania: 

  • wprowadzono dokładniejsze wyniki w wyszukiwaniu zaawansowanym wg. numeru referencyjnego w orzecznictwie UE,
  • przy wyszukiwaniu aktów przygotowawczych dodano więcej rodzajów dokumentów (opinie KR-u, opinie EKES-u, stanowiska Rady wraz z uzasadnieniami),
  • w wyszukiwaniu zaawansowanym stworzono możliwość znajdowania według numeru Celex: aktu podstawowego dokumentów w wersji ujednoliconej a także krajowych środków wykonawczych,
  • wprowadzono bezpośredni dostęp do Dziennika Urzędowego, co daje możliwość wyszukiwania według roku i numeru Dz.U. bez podawania serii Dz.U.

  Ponadto: 

  • w dziale streszczeń prawodawstwa UE dodano glosariusz wyjaśniający pojęcia i terminy użyte w streszczeniach,
  • w krajowych środkach wykonawczych wprowadzono lepsze ich oznakowanie i prezentację (zwłaszcza w przypadku notatek zawierających więcej niż jeden numer CELEX),
  • na stronie CheckLex umożliwiono sprawdzenie autentyczności zarówno podpisu elektronicznego jak i elektronicznego wydania Dziennika Urzędowego UE.

  Więcej informacji na temat bieżących zmian w EUR-Lex można znaleźć na stronie: http://eur-lex.europa.eu/content/development/developmentLatest.html.

  2.1. ZMIANY W BAZIE EUR-LEX

  Od marca do czerwca 2015 wprowadzono pewne zmiany w funkcjonalności bazy EUR-Lex, które objęły m.in.: wyszukiwarkę dokumentów i wyświetlanie wyników wyszukiwania (do listy wyników dodano m.in. fragmenty traktatów, sprostowania oraz streszczenia orzecznictwa, a także wprowadzono informację o obowiązywaniu danego aktu; ponadto zmieniono kolejność wyświetlania wyników - rozporządzenia, dyrektywy oraz decyzje przyjęte przez Radę i PE znajdują się obecnie na początku listy), rekordy w bazie (do zakładki zawierającej informacje o dokumentach powiązanych dodano orzecznictwo zawierające odniesienia do danego dokumentu, przeniesiono także krajowe środki wykonawcze do osobnej zakładki) oraz wyświetlanie Dziennika Urzędowego UE (spisy treści poszczególnych Dz. Urz. zawierają teraz także link „Pokaż wszystkie dokumenty opublikowane w tym Dzienniku Urzędowym", dzięki któremu można wyświetlić listę wszystkich dokumentów z danego Dz. Urz.). Więcej informacji na temat bieżących zmian w EUR-Lex można znaleźć na stronie: http://eur-lex.europa.eu/content/development/developmentLatest.html.

  2.2. BAZA KE: OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH I ODPOWIEDZI KOMISJI

  Zmiany w bazie gromadzącej opinie przesyłane przez parlamenty narodowe do Komisji Europejskiej w ramach dialogu politycznego oraz uzasadnione opinie objęły wygląd i zawartość strony głównej bazy, treść i sposób prezentowania dokumentów parlamentów narodowych pozostały w dotychczasowym kształcie. Do bazy dodano również informacje na temat kontroli zasady pomocniczości oraz dialogu politycznego, a także linki do stron dotyczących współpracy międzyparlamentarnej, baz danych oraz dokumentów i sprawozdań.

  2.3. NOWA STRONA EUROSTAT

  W grudniu 2014 roku uruchomiono nową wersję strony internetowej Eurostatu. Zmiany dotyczyły przede wszystkim unowocześnienia i uproszczenia wyglądu oraz sposobu korzystania ze strony. Funkcjonalności dotyczące dostępu do danych i narzędzi ich przeglądania pozostały niezmienione.

  2.4. ZAMKNIĘCIE BAZY PRELEX

  Strona PreLex została zamknięta 15 grudnia 2014. Informacje na temat procedur ustawodawczych są dostępne w bazie EUR-Lex: Wyszukiwanie w procedurach ustawodawczych oraz w rekordach poszczególnych dokumentów w zakładce "Procedura".

  2.5. NOWA BAZA EUR-LEX

  20 marca 2013 uruchomiono nową bazę EUR-Lex pod zmienionym adresem: http://new.eur-lex.europa.eu. Zmiany w bazie objęły modernizację interfejsu, wyszukiwanie (trzy poziomy: wyszukiwanie proste, zaawansowane oraz eksperckie), możliwość rejestracji oraz subskrypcji kanałów RSS. Zarejestrowani użytkownicy bazy mogą m.in. zapisywać dokumenty i wyniki wyszukiwania, ustalać własne preferencje wyświetlania stron, eksportować wyniki wyszukiwania (do 50) w formie tabeli Excell lub w formatach CSV, TSV, XML lub PDF oraz tworzyć własne kanały RSS.

  Od marca 2014 baza EUR-Lex w nowej wersji funkcjonuje pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html, uzupełniona o wszystkie dokumenty z poprzedniej wersji i aktualizowana codziennie.  

  2.6. ELEKTRONICZNE WYDANIE DZIENNIKA URZĘDOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 216/2013, od 1 lipca 2013 jedynym autentycznym i wywołującym skutki prawne wydaniem Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej będzie jego elektroniczne wydanie, publikowane w językach urzędowych UE . Elektroniczne wydanie Dz. Urz. UE jest udostępniane w bazie EUR-Lex.
  Źródło: Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2013 L 69, s. 1.

  2.7. NOWOŚCI W BAZIE N-LEX

  Baza N-Lex, została wyposażona w narzędzia łączące ją z narodowymi bazami danych wykorzystującymi XML, co ma zapewnić jej stabilniejsze połączenie i zapobiec problemom związanym z ewentualnymi zmianami w bazach narodowych. Nowy system został wdrożony w 25 państwach, docelowo ma obejmować wszystkie państwa członkowskie UE.

  2.8. PUBLIKACJA DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH SPRZED 1998 W BAZIE EUR-LEX

  Dzienniki Urzędowe, które zostały opublikowane przed 1998 rokiem są obecnie wprowadzane do bazy EUR-Lex w formacie pdf. Zgodnie ze stanem na 27.01.2012 wprowadzono 80 % materiału sprzed 1968 roku, całość serii L z lat 1968-1997 oraz 20% serii C z tego okresu. Wszystkie Dzienniki Urzędowe wydane po 1998 roku są dostępne w bazie w całości.

  W nowej wersji bazy EUR-Lex, która w marcu 2014 w całości zastąpiła poprzednią, wszystkie Dzienniki Urzędowe UE są dostępne w formacie pdf.

  2.9. STATYSTKI DOTYCZĄCE PRAWODAWSTWA UE

  Utworzona w 2011 roku nowa podstrona bazy EUR-Lex pozwala na zapoznanie się ze statystykami dotyczącymi aktów prawnych Unii Europejskiej. Informacje podzielono na dwie części: akty ustawodawcze (liczba aktów przyjętych w ciągu miesiąca oraz w ciągu roku, z podziałem na rodzaj aktu oraz jego autora) i treść (liczba tekstów według wersji językowej i formatu – pdf, doc i html oraz liczba notek bibliograficznych według sektora, również z podziałem na miesiące i lata).

  W nowej wersji bazy EUR-Lex, która w marcu 2014 w całości zastąpiła poprzednią, statystyki podzielono na: dotyczące prawodawstwa UE (informacje według roku i miesiąca o liczbie aktów prawnych wg języka i formatu, notek bibliograficznych wg rodzaju aktu oraz wg sektora; statystyki te obejmują: akty prawne, sprostowania i akty zmieniające oraz wnioski ustawodawcze) i dotyczące aktów ustawodawczych (informacje o liczbie rozporządzeń, dyrektyw i decyzji wg roku lub miesiąca z podziałem na akty podstawowe i zmieniające, a także na instytucje przyjmujące).

  2.10. ORZECZNICTWO KRAJOWE W BAZIE EUR-LEX - SEKTOR 8 CELEX

  Nowe kryterium – wyszukiwanie w orzecznictwie krajowym w bazie EUR-Lex, pozwala na dostęp do orzecznictwa państw członkowskich Unii Europejskiej (a także Kanady, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii oraz Trybunału Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka) związanego z prawem UE. Tytuł orzeczenia dostępny jest w języku wyroku, słowa kluczowe po angielsku i francusku, natomiast informacja bibliograficzna i narzędzia wyszukiwawcze – we wszystkich językach urzędowych UE.

  Deskryptory CELEX dla orzecznictwa krajowego odpowiadają kodom poszczególnych państw (np. dla Polski jest to PL, a dla państw spoza UE i trybunałów - XX).

  2.11. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH UE W WERSJI SKONSOLIDOWANEJ (UJEDNOLICONEJ) - SEKTOR 0 CELEX

  Dodany do bazy EUR-Lex w 2011 roku wykaz prawodawstwa skonsolidowanego umożliwia dostęp do ostatniej ujednoliconej wersji danego dokumentu (lub jego podstawowej wersji, jeżeli akt nie posiada poprawek). Wykaz podzielono na 20 działów tematycznych (obszerniejsze posiadają także poddziały). Możliwe jest także otrzymanie listy dokumentów w formacie pdf. Wykaz jest aktualizowany co miesiąc.

  Numer CELEX w sektorze 0 konstruowany jest wedłu zasady: 0 (symbol sektora) + numer CELEX ujednolicanego aktu + data wejścia w życie ostatniego ze zmieniających aktów.

   

  wróć do góry