Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Interparliamentary Cooperation of the... > EU-Poland Joint Parliamentary Committee > XVI PKWRPiUE

 

The-logo-for-the-Czech-Presidency-is-made-of-colored

AAA Print

XVI PKWRPiUE

3-4.12.2001, BRUKSELA

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Wacław Klukowski (Samoobrona RP), pos. Eugeniusz Kłopotek (PSL), pos. Marek Kotlinowski (LPR), pos. Janusz Lewandowski (PO), pos. Bogusław Liberadzki (SLD), pos. Janusz Lisak (UP), pos. Józef Oleksy (SLD), pos. Sylwia Pusz (SLD), pos. Aleksander Szczygło (PiS), sen. Bernard Drzęźla (SLD-UP), sen. Zdzisława Janowska (SLD-UP), sen. Edmund Wittbrodt („Blok Senat 2001”)

PORZĄDEK DZIENNY

 1. Przyjęcie porządku dziennego
 2. Przyjęcie protokołu z XV posiedzenia PKWRPiUE (Warszawa, 5-6 marca 2001 roku)
 3. Sytuacja polityczna i gospodarcza w Polsce. Stan wzajemnych stosunków RP i UE
  - wystąpienia przedstawicieli:
  • rządu RP
  • urzędującej prezydencji w Radzie UE
  • Komisji Europejskiej
  - dyskusja
 4. Przygotowania Polski do członkostwa
  - stan negocjacji akcesyjnych
  - perspektywy na przyszłość zgodnie z „mapą drogową” Komisji Europejskiej w świetle okresowego raportu Komisji Europejskiej z 13 listopada 2001 roku
  - Wystąpienia:
  • sprawozdawcy raportu PE na temat wniosku Polski o członkostwo w UE
  • współprzewodniczącego PKWRPiUE
  • głównych negocjatorów RP i UE
  - dyskusja
 5. Realizacja zaleceń XV posiedzenia PKWRPiUE (Warszawa, 5-6 marca 2001 roku)
 6. Debata nad przyszłością UE - przygotowania do Konferencji Międzyrządowej w 2004 roku
  - raport wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Guido Podesta Przygotowania dla Parlamentu w poszerzonej Unii
  - strategia komunikacji UE w okresie przedakcesyjnym
 7. Międzynarodowa sytuacja polityczna w świetle walki z terroryzmem
 8. Przyjęcie zaleceń
 9. Data i miejsce XVII posiedzenia PKWRPiUE

wersja pdf

DEKLARACJA I ZALECENIA

Parlamentarna Komisja Wspólna Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej pod wspólnym przewodnictwem deputowanej Ursuli Stenzel (Parlament Europejski) i posła Józefa Oleksego (Sejm) odbyła w Brukseli w dniach 3-4 grudnia 2001 roku swoje XVI posiedzenie.

Podczas posiedzenia członkowie Parlamentarnej Komisji Wspólnej wymienili poglądy z Głównym Negocjatorem ze strony polskiej ministrem Janem Truszczyńskim, reprezentującym polski rząd ministrem Jarosławem Pietrasem, reprezentującym Radę Unii Europejskiej prezydencji belgijskiej dyrektorem ds. Europy Środkowo-Wschodniej w belgijskim MSZ Philippe Nieuwenhuysem, członkiem Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za rozszerzenie Günterem Verheugenem oraz dyrektorem Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rozszerzenia Françoise Gaudenzi.

Podczas dyskusji członkowie PKWRPiUE poruszyli następujące kwestie:
- Sytuacja polityczna i gospodarcza w Polsce oraz stan wzajemnych stosunków RP i UE.
- Ocena stanu negocjacji akcesyjnych.
- Perspektywy na przyszłość zgodnie z harmonogramem negocjacji Komisji Europejskiej w świetle okresowego raportu komisji europejskiej z 13 listopada 2001 roku.
- Debata na temat przyszłości Unii Europejskiej, w tym przygotowania do Konferencji Międzyrządowej w 2004 roku, raport wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, pana Guido Podesta pt.: „Przygotowania Parlamentu do poszerzonej Unii Europejskiej” oraz strategia komunikacji UE w okresie przedakcesyjnym.
- Międzynarodowa sytuacja polityczna w świetle walki z terroryzmem.

Parlamentarna Komisja Wspólna RP i UE wystosowała następujące zalecenia do Rady Stowarzyszenia oraz instytucji polskich i unijnych:

na temat sytuacji w Unii Europejskiej:

1. Z zadowoleniem odnotowuje wyniki Konferencji Europejskiej w Brukseli z 20 października 2001 roku. Potępiając zamachy terrorystyczne w Stanach Zjednoczonych z 11 września 2001 roku, PKW z zadowoleniem przyjmuje reakcje Polski oraz innych krajów kandydujących na niepokojący rozwój wypadków na arenie międzynarodowej. PKW z zadowoleniem wita także wyniki Rady Europejskiej z Gandawy z 19 października 2001 roku oraz uzgodniony 21 września 2001 roku plan działania UE na rzecz walki z terroryzmem, do której zobowiązała się także Polska;

na temat sytuacji międzynarodowej:

2. Z zadowoleniem wita deklarację oraz plan działania przyjęte przez sześciu szefów państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej podczas Warszawskiej Konferencji w Sprawie Zwalczania Terroryzmu, która odbyła się 6 listopada 2001 roku. PKW zdecydowanie popiera pogląd, że w obecnej sytuacji światowej walki z terroryzmem, rozszerzenie Unii Europejskiej jest bardziej pożądane niż kiedykolwiek, jako że przyczyni się do stworzenia obszaru bezpieczeństwa i stabilności w Europie. PKW podkreśla znaczenie wzmocnienia drugiego (wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa) i trzeciego filaru UE (wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne);

na temat przyszłości Europy:

3. Przypomina apel Parlamentu Europejskiego o utworzenie Konwentu w celu rozpoczęcia demokratycznego procesu konstytucyjnego, który powinien stworzyć jasny i przyjazny obywatelom porządek prawny. PKW popiera pogląd, że w Konwencie powinni być obecni przedstawiciele parlamentów narodowych, rządów, Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej, których zadaniem będzie opracowanie propozycji przyszłego kształtu Unii Europejskiej, sprzyjającego utrzymaniu tożsamości narodowej krajów członkowskich. PKW uważa, że kraje kandydujące powinny być włączone do Konwentu. PKW podkreśla, że prace Konwentu oraz Konferencja Międzyrządowa nie stanowią nowego warunku rozszerzenia, ale ich sukces w dużym stopniu przyczyni się do powodzenia tego procesu;

4. Podkreśla znaczenie pilnego zakończenia procesu ratyfikacji Traktatu z Nicei;

na temat strategii rozszerzenia i negocjacji:

5. Z zadowoleniem wita konkluzje Rady Europejskiej z Goeteborga, w szczególności mówiące o tym, że proces rozszerzenia jest nieodwracalny, a „mapa drogowa” powinna umożliwić ich zakończenie do końca 2002 roku. Celem pozostaje uczestnictwo państw, które zakończą do tego czasu negocjacje, w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku jako członków UE;

6. Odnotowuje, że prezydencja belgijska uznaje rozszerzenie za jeden z najważniejszych priorytetów oraz potwierdza zasadę, że każdy kraj kandydujący powinien być oceniany na podstawie własnych osiągnięć oraz, w szczególności, na podstawie postępów we wdrażaniu acquis. PKW wyraża nadzieję, że deklaracja z Laeken wprowadzi nową dynamikę i da nowy impuls procesowi integracji i zjednoczenia Europy;

7. Wita z zadowoleniem strategię Komisji Europejskiej z 13 listopada 2001 roku, która stwierdza, że obecne ramy prawne i budżetowe UE są wystarczające do przyjęcia grupy obejmującej do 10 nowych państw członkowskich, oraz że, biorąc pod uwagę obecne tempo negocjacji, dotrzymanie terminów 2002 (zakończenie negocjacji) i 2004 (przystąpienie do UE) roku powinno być możliwe, a negocjacje mogą być zakończone niezależnie od decyzji na temat finansowania UE po roku 2006, reformy rolnictwa, polityki regionalnej i przyszłości Europy;

8. Wita z zadowoleniem zamiar zaprezentowania przez Komisję Europejską planu działania mającego na celu pomoc krajom kandydującym w dalszym wzmacnianiu ich potencjału administracyjnego;

9. Wita z zadowoleniem postęp, który nastąpił w negocjacjach akcesyjnych z Polską od czasu ich formalnego otwarcia 31 marca 1998 roku i wzywa wszystkie zainteresowane strony do utrzymania dynamiki tego procesu; z zadowoleniem odnotowuje w tym względzie, że dotychczas 29 obszarów negocjacyjnych zostało otwartych a 19 tymczasowo zamkniętych, oraz że zasada dyferencjacji w obrębie procesu negocjacyjnego funkcjonuje dobrze;

10. Odnotowuje z zainteresowaniem, że Polska ponownie rozważa swoje stanowisko w kilku wrażliwych kwestiach negocjacji akcesyjnych, takich jak: swobodny przepływ osób/siły roboczej. W tym kontekście przypomina się, że cztery kraje członkowskie UE już zdecydowały o otwarciu swoich rynków pracy natychmiast po rozszerzeniu (Dania, Irlandia, Holandia i Szwecja). PKW z zainteresowaniem odnotowuje fakt, iż Polska zamierza zmienić swój wniosek o okres przejściowy w sprawie zakupu gruntów rolnych z 18 na 12 lat. Odnotowuje się także fakt, że Polska zamierza zrezygnować z wnioskowania o pięcioletni zakaz nabywania gruntów pod inwestycje zagraniczne;

na temat postępów Polski na drodze do członkostwa oraz stosunków RP-UE

11. Z zadowoleniem wita pozytywny raport okresowy Komisji Europejskiej na temat postępów Polski na drodze do członkostwa w UE oraz z satysfakcją stwierdza, że Polska czyni postępy w przygotowaniach do członkostwa w UE. PKW zwraca jednak uwagę, iż pewne problemy i słabości wymagają zwiększonego wysiłku i bardziej zdecydowanego działania;

Kryteria polityczne

12. Z zadowoleniem odnotowuje fakt, że Polska spełnia polityczne kryteria członkostwa. PKW podkreśla jednak konieczność wzmocnienia struktur polskiej administracji i sądownictwa, intensyfikacji szkolenia sędziów oraz polepszenia warunków w polskich więzieniach. PKW wita z zadowoleniem postęp we wdrażaniu Ustawy o służbie cywilnej z 1999 roku. Jednak nadal konieczne są dalsze wysiłki, aby do czasu przystąpienia do UE zapewnić istnienie niezależnej, dobrze wykwalifikowanej i umotywowanej służby cywilnej;

13. Zwraca szczególną uwagę na problem korupcji, który pozostaje źródłem poważnego zaniepokojenia. Obecnie konieczne jest skupienie się na zapewnieniu spójnego podejścia do problemu korupcji oraz wdrażaniu prawa;

Kryteria ekonomiczne

14. Wyraża uznanie dla działającej w Polsce gospodarki rynkowej. Jeżeli obecne reformy będą kontynuowane i zintensyfikowane, Polska powinna być w stanie w krótkim czasie sprostać presji konkurencyjnej i siłom rynkowym wewnątrz UE. Odnośnie do jednolitego rynku, dalsze postępy zostały uczynione w sferze swobodnego przepływu towarów i prawa spółek. Usługi finansowe cechują się dużym stopniem zgodności i dobrym potencjałem administracyjnym. PKW zwraca uwagę na duże ujemne saldo w wymianie handlowej między RP a krajami Unii Europejskiej;

15. Wyraża zaniepokojenie obecnym spowolnieniem rozwoju gospodarczego, które odnotowano od połowy roku 2000 oraz zwraca uwagę na wysoki poziom bezrobocia;

Implementacja acquis:

16. wyraża uznanie dla wysiłków Polski w przyjmowaniu ustawodawstwa UE, zarówno pierwotnego, jak i wtórnego. Jednocześnie PKW podkreśla konieczność dalszych wysiłków w celu wzmocnienia potencjału administracyjnego w implementacji acquis;

17. Z zadowoleniem przyjmuje postęp w implementacji ustawodawstwa w obszarze rynku wewnętrznego, szczególnie regulacji prawa wtórnego dotyczącego standaryzacji i certyfikacji. Zwraca jednak uwagę na znaczny wysiłek, jaki jest jeszcze potrzebny dla zwiększenia niezbędnego potencjału administracyjnego. W dziedzinie konkurencji istnieje potencjał administracyjny, ale tempo implementacji powinno ulec przyspieszeniu. W kwestii bezpieczeństwa żywności ustawodawstwo ramowe zostało już przyjęte, ale musi być jeszcze włożony znaczny wysiłek w przyjmowanie ustawodawstwa wtórnego i rozwój potencjału administracyjnego;

18. Odnotowuje stopniowy postęp we wdrażaniu prawa w obszarze telekomunikacji. Jednocześnie zwraca uwagę na ograniczony postęp w dostosowaniu stawek pośredniego opodatkowania. Niezbędne są także dalsze prace w celu zapewnienia istnienia odpowiednich systemów umożliwiających wymianę danych pomiędzy UE i Polską;

19. Odnotowuje z zadowoleniem postęp w polityce przemysłowej, zwraca jednak uwagę na konieczność istotnych działań w zakresie polityki strukturalnej i prywatyzacji;

20. Wyraża zaniepokojenie w odniesieniu do sektora rolnictwa, w którym spójna strategia powinna być w pełni realizowana. Nadal nie nastąpiła zasadnicza transformacja jeśli chodzi o politykę, ustawodawstwo i struktury, zarówno w odniesieniu do rolnictwa, jak i rybołówstwa;

21. Odnotowuje z zadowoleniem znaczny postęp, który nastąpił w przyjmowaniu ustawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska. Dokonany został także pewien postęp w obszarach energii i transportu. We wszystkich tych sektorach niezbędne są jednak dalsze działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału administracyjnego. PKW wyraża zaniepokojenie niewielkim postępem w dziedzinie polityki regionalnej;

22. PKW z zadowoleniem odnotowuje fakt, że Polska odgrywa konstruktywną rolę we wzmacnianiu współpracy z Rosją. PKW zwraca uwagę na potrzebę wzmocnienia transgranicznej współpracy z Kaliningradem;

23. PKW zwraca uwagę na ważną rolę partnerów społecznych w tworzeniu prawa wspólnotowego oraz podkreśla wagę dialogu społecznego. PKW podkreśla znaczenie, jakie ma dostarczanie społeczeństwu regularnej i obiektywnej informacji na temat przygotowań Polski do członkostwa w UE.

Tłum. Tomasz Wieśniak

wróć do góry