Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Interparliamentary Cooperation of the... > Meetings of the President of the... > XII Spotkanie

 

The-logo-for-the-Czech-Presidency-is-made-of-colored

AAA Print

XII Spotkanie

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Janusz Wojciechowski (PSL) - Wicemarszałek Sejmu, sen. Longin Pastusiak (SLD–UP) - Marszałek Senatu

PORZĄDEK DZIENNY

Środa 5 grudnia 2001

  1. Otwarcie spotkania przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
  2. Dyskusja na temat przyszłości Unii Europejskiej w przededniu szczytu Rady Europejskiej w Laeken
  3. Przemowa urzędującego przewodniczącego Rady Europejskiej Guya Verhofstadt

Czwartek 6 grudnia 2001

  1. Wymiana poglądów z członkiem Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za rozszerzenie Günterem Verheugenem
  2. Dyskusja na temat postępów procesu rozszerzenia
  3. Wymiana poglądów z przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Elmarem Brokiem, oraz członkiem Komisji Europejskiej Günterem Verheugenem
  4. Przyjęcie dokumentu końcowego, ustalenie daty i miejsca następnego spotkania
  5. Konferencja prasowa
  6. Możliwość nawiązania kontaktów z prasą i udzielenia wywiadów telewizyjnych

wersja pdf

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Gospodarzem XII Spotkania przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z przewodniczącymi parlamentów krajów uczestniczących w procesie rozszerzenia, które odbyło się w Brukseli w dniach 5-6 grudnia 2001 roku, była obecna przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Nicole Fontaine.
W spotkaniu uczestniczyły delegacje parlamentów Bułgarii, Cypru, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Turcji.

Delegacji Parlamentu Europejskiego przewodniczyli wspólnie: wiceprzewodniczący odpowiedzialny za zagadnienia związane z rozszerzeniem Guido Podesta, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Elmar Brok, przewodniczący Komisji Spraw Konstytucyjnych Giorgio Napolitano oraz, reprezentujący tę samą komisję, Jo Leinen i Inigo Menoez de Vigo, sprawozdawcy raportów: „Przyszłość Europy” oraz „Przygotowania nowelizacji Traktatu o Unii Europejskiej".

Spotkanie dotyczyło przyszłości Unii Europejskiej, kolejnych kroków na drodze rozwoju ustrojowego Unii Europejskiej oraz procesu rozszerzenia i związanych z nim perspektyw.

Uczestnicy spotkania potępili organizatorów, sponsorów oraz wykonawców ataków terrorystycznych na Stany Zjednoczone Ameryki z 11 września 2001 roku. Wezwali Unię Europejską oraz kraje kandydujące do połączenia wysiłków w walce przeciwko terroryzmowi. Uczestnicy podkreślili również, że od czasu ataków z 11 września rozszerzenie Unii Europejskiej stało się pilniejsze ze względów politycznych, oraz że jest to najlepsza droga do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa na kontynencie europejskim. Zgodzili się, że ataki terrorystyczne udowodniły niezbędną potrzebę istnienia w ramach Unii Europejskiej skoordynowanej i spójnej polityki w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, jak również skutecznej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Zaapelowali o podjęcie dalszych konkretnych działań w obu tych kwestiach na szczycie Rady Europejskiej w Laeken.

A. Przyszłość Unii Europejskiej i spotkanie Rady Europejskiej w Laeken

Uczestnicy spotkania:

1. uważają, że przyszłe kraje członkowskie powinny zakończyć negocjacje akcesyjne do Unii Europejskiej, zanim zostanie zakończony proces zmian traktatu, zapoczątkowany przez Radę Europejską 14 grudnia w Laeken, a ponadto powinny móc zatwierdzić nowy traktat.
2. powtórzyli po raz kolejny, że reformy traktatu nie powinny dodać żadnych warunków do toczących się już negocjacji;
3. przypomnieli, że dla przyszłych państw członkowskich wsparcie opinii publicznej będzie w takim samym stopniu warunkiem sukcesu tych reform, jak dla obecnych państw członkowskich;
4. powtórzyli konkluzje Rady Europejskiej z Nicei oraz podkreślili potrzebę aktywnego udziału parlamentów krajów kandydujących w pracach Konwentu przygotowującego konferencję międzyrządową w sprawie dalszych reform Traktatu UE;

W odniesieniu do celów reformy Traktatu:

5. podkreślili potrzebę nie tylko utrzymania, lecz także wzmocnienia wspólnotowej procedury integracyjnej. Za istotne dla skuteczności podejmowania decyzji uznali zarówno wzmocnienie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym UE, jak i zmianę funkcjonowania Rady Ministrów w kierunku jak najszerszego stosowania większościowej procedury decyzyjnej;
6. podkreślili potrzebę dalszej, opartej na zasadzie subsydiarności, reformy Unii Europejskiej zmierzającej do jasnego określenia podziału kompetencji między Unią a krajami członkowskimi, co powinno przyczynić się do większej przejrzystości oraz do większego poparcia opinii publicznej dla kontynuowania procesu integracji europejskiej;

B. Proces akcesyjny

Uczestnicy spotkania:

7. z satysfakcją przyjęli raport Komisji Europejskiej z 13 listopada pt.: „Sukces rozszerzenia” oraz postępy osiągnięte w przygotowaniach do akcesji;

8. podkreślili, że rezultaty negocjacji akcesyjnych oraz rozwoju politycznego w krajach kandydujących spełniają oczekiwania oraz dostarczają solidnych podstaw do zakończenia negocjacji akcesyjnych do końca 2002 roku, zgodnie z wnioskami ze spotkania Rady Europejskiej z Nicei i Goeteborga;

9. odnotowali oczekiwania Komisji Europejskiej związane z zamknięciem negocjacji w roku przyszłym przez 10 państw kandydujących, jak również dalszą dyskusję nad raportem Komisji w Radzie do Spraw Ogólnych. Ponadto, podkreślili potrzebę utrzymania zasady dyferencjacji, zgodzili się, że każdy kraj musi być traktowany indywidualnie i wyłącznie na podstawie własnych zasług, oraz że każdy kraj kandydujący powinien przystąpić wówczas, kiedy będzie do tego gotowy;

10. z zadowoleniem przyjęli wnioski Rady Europejskiej z Nicei i Goeteborga, w których stwierdzono, że pierwsze kraje przystępujące oraz wszystkie kraje kandydujące, które zamkną negocjacje do końca przyszłego roku, powinny wziąć udział, jako pełnoprawni członkowie, w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku;

11. przywołali przepisy Traktatu, zgodnie z którymi wszystkie negocjacje akcesyjne w pierwszej kolejności powinny zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski, zanim zostaną poddane ratyfikacji przez parlamenty narodowe państw członkowskich UE oraz zainteresowanych krajów kandydujących;

12. odwołali się ponownie do rządów i parlamentarzystów państw członkowskich UE, aby przyspieszyli niezbędne procedury mające na celu ratyfikację Traktatu z Nicei.

Przewodniczący parlamentów państw kandydujących docenili raport pana Podesta oraz zwrócili się do Parlamentu Europejskiego, aby znalazł takie organizacyjne i prawne rozwiązania, które pozwoliłyby reprezentantom parlamentów krajów kandydujących uczestniczyć w pracach Parlamentu Europejskiego podczas okresu przejściowego, między podpisaniem traktatów akcesyjnych a pełnym wstąpieniem do UE.

Uczestnicy uzgodnili, że następne, XIII spotkanie, odbędzie się w Rydze, na Łotwie, w maju 2002 roku.

Tłum. Małgorzata Kaczorowska

wróć do góry