Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Interparliamentary Cooperation of the... > Meetings of the President of the... > XIII Spotkanie

 

The-logo-for-the-Czech-Presidency-is-made-of-colored

AAA Print

XIII Spotkanie

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Marek Borowski (SLD) - Marszałek Sejmu, sen. Ryszard Jarzembowski (SLD-UP) - Wicemarszałek Senatu

PORZĄDEK DZIENNY

Poniedziałek, 27 maja 2002

 1. Otwarcie spotkania przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Pata Coxa oraz przewodniczącego Sejmu Łotwy Janisa Strauma
 2. Sesja pierwsza: Wyzwania stojące obecnie przed Unią Europejską, zaprezentowane przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Pata Coxa
 3. Dyskusja
 4. Sesja druga: Przygotowanie do rozszerzenia Unii Europejskiej
  - Podstawowe zagadnienia negocjacji przedakcesyjnych, główny mówca: przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Bezpieczeństwa Publicznego i Obrony Elmar Brok
  - Nowe formy współpracy pomiędzy Parlamentem Europejskim i parlamentami narodowymi krajów kandydujących,

Wystąpienie Marszałka (27.05.2002)

Wtorek, 28 maja 2002

 1. Sesja trzecia: Konwent Europejski
 2. Dyskusja
 3. Sesja zamykająca
 4. Przyjęcie dokumentu końcowego
 5. Konferencja prasowa
Wystąpienie Marszałka (28.05.2002)

wersja pdf

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

1. Podczas spotkania uczestnicy zgodzili się, że rok 2002 jest rokiem kluczowym dla rozszerzenia Unii Europejskiej. Wyrazili zadowolenie z perspektywy zamknięcia negocjacji akcesyjnych z 10 krajami kandydującymi przed końcem 2002 roku oraz z przyspieszenia procesu akcesyjnego Rumunii i Bułgarii.

2. Z zadowoleniem przyjęli decyzję Rady Europejskiej z Laeken, która potwierdziła „mapę drogową” rozszerzenia oraz ustaliła podstawy utworzenia Konwentu Europejskiego.

3. Z równym zadowoleniem przyjęli determinację z jaką zarówno kraje kandydujące, jak i państwa członkowskie dążą do zamknięcia negocjacji przed końcem 2002 roku, tak aby umożliwić rozszerzenie o 10 pierwszych państw na samym początku 2004 roku. Jednocześnie wyrazili swoje jednomyślne poparcie dla zobowiązania Rumunii i Bułgarii do zamknięcia negocjacji tak szybko, jak to możliwe na podstawie jasnej „mapy drogowej”.

4. Przyjęli z zadowoleniem rozpoczęcie rokowań na Cyprze pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych i wyrazili nadzieję, że osiągnięcie pełnego porozumienia na temat przyszłości wyspy jest możliwe, tak aby Cypr w całości mógł przystąpić do UE. Jednocześnie oświadczyli, że takie porozumienie nie może być wstępnym warunkiem akcesji Cypru i przypomnieli konkluzje Rady Europejskiej z Helsinek, dotyczące kwestii cypryjskiej.

Uzgodnili, że należy wzmocnić strategię przedakcesyjną dla Turcji, zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z Laeken, oraz pomóc w spełnieniu kryteriów, tak aby można było rozpocząć negocjacje tak szybko, jak to tylko możliwe.

5. Zwrócili uwagę na propozycje Komisji Europejskiej dotyczące przyszłych ram finansowych i negocjacji w dziedzinie polityki rolnej. Ponadto, zwrócili również uwagę na deklarację przyjętą w Warszawie 22 maja 2002 roku przez ministrów spraw zagranicznych 10 krajów, zgodnie z którą zakończenie negocjacji ma nastąpić w roku 2002. Wezwali negocjujące strony do znalezienia wyważonego rozwiązania, które zapewniłoby zasadę równego traktowania i przyczyniłoby się do równych warunków konkurencji dla obecnych i przyszłych państw członkowskich. Zgodzili się, że pozycja finansowa żadnego nowego kraju członkowskiego nie powinna ulec pogorszeniu wskutek akcesji, nie wyłączając pierwszego roku członkostwa.

Mając na uwadze deklarację szczytu z Goeteborga, uzgodnili, że dodatkowe środki przedakcesyjne dla krajów, które przystąpią w późniejszym terminie, powinny zostać udostępnione najwcześniej jak to tylko możliwe.

6. Przewodniczący parlamentów państw uczestniczących w procesie rozszerzenia z zadowoleniem przyjmują fakt, że Parlament Europejski podejmuje wszelkie wysiłki w celu wypełnienia swojej historycznej misji, jaką jest rozszerzenie, wystarczająco szybko, aby umożliwić obywatelom nowych państw członkowskich udział w wyborach europejskich w roku 2004. Z zadowoleniem przyjmują także inicjatywę Parlamentu Europejskiego dotyczącą zaproszenia parlamentarzystów krajów kandydujących do uczestnictwa w charakterze obserwatorów w działaniach Parlamentu Europejskiego od razu po podpisaniu traktatów akcesyjnych.

7. Ponownie zaapelowali o satysfakcjonujące rozdzielenie miejsc w Parlamencie Europejskim, zgodnie z zasadami proporcjonalności i słuszności. Te zasady powinny znaleźć zastosowanie w odniesieniu do wszystkich krajów jednakowo, włączając w to Węgry, Czechy i Maltę, którym, zgodnie z Traktatem z Nicei, zaoferowano mniej mandatów niż innym państwom o porównywalnej populacji.

8. Z satysfakcją przyjęli rozpoczęcie prac przez Konwent Europejski. Doceniają możliwość uczestnictwa krajów kandydujących w jego pracach, podczas których mogą używać swoich języków narodowych i posiadać reprezentację w Prezydium. Oczekują, że kraje kandydujące będą w pełni uczestniczyć w następnej Konferencji Międzyrządowej, która zostanie zwołana zgodnie z postanowieniami deklaracji na temat przyszłości Unii Europejskiej.

9. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego ogłosił, że XIV spotkanie z przewodniczącymi parlamentów odbędzie się w Brukseli, przed spotkaniem Rady Europejskiej w Kopenhadze.

Po zamknięciu negocjacji akcesyjnych kolejne spotkanie odbędzie się na Malcie, na początku roku 2003.

Tłum. z jęz. ang.: Kinga Ostańska

wróć do góry