Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Interparliamentary Cooperation of the... > Meetings of the President of the... > XV Spotkanie

 

The-logo-for-the-Czech-Presidency-is-made-of-colored

AAA Print

XV Spotkanie

PORZĄDEK DZIENNY

Wtorek, 29 kwietnia 2003 roku

  1. Sesja robocza na temat: Konwent ds. przyszłości Europy z udziałem Jean-Luca Dehane i Inigo Méndez de Vigo
  2. Przemówienie Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Pata Coxa : Następny krok na drodze do przystąpienia
  3. Wystąpienia:
    - członka Komisji Europejskiej Güntera Verheugena
    - członka Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Elmara Broka
  4. Przyjęcie wspólnego oświadczenia
  5. Wymiana poglądów z członkiem Komisji Europejskiej Chrisem Pattenem na temat: Stosunki pomiędzy rozszerzoną Unią i jej sąsiadami

wersja pdf

STANOWISKO WSPÓLNE

Poszerzenie Unii Europejskiej ostatecznie dokonuje się. Po historycznym głosowaniu w Parlamen-cie Europejskim w dniu 9 kwietnia oraz decyzjach obywateli Malty, Słowenii i Węgier, w dniu 16 kwietnia 2003 r., w Atenach, podpisany został Traktat Akcesyjny.

Od początku maja tego roku, 162 parlamentarzystów z dziesięciu przyszłych krajów członkowskich UE będzie mogło brać udział, jako obserwatorzy, w pracach Parlamentu Europejskiego.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że historyczne osiągnięcie zjednoczenia Europy jest niezwykle korzystne tak dla pokoju jak i dobrobytu. Unia Europejska jest znakiem nadziei dla pokoju i pojed-nania, nie tylko dla samej Europy, ale dla całego świata. Uczestnicy spotkania usilnie zachęcali par-lamenty obecnych państw członkowskich UE, aby jak najszybciej zakończyły one proces ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego.

Przewodniczący wymienili poglądy z p. Jean-Luc Dehaenem, wiceprzewodniczącym Konwentu ds. przyszłości Europy oraz p. Inigo Méndezem de Vigo, przewodniczącym delegacji Parlamentu Eu-ropejskiego do Konwentu. Zgodzili się oni, że Konwent powinien zakończyć swoją pracę zgodnie z planem, w czerwcu 2003 r. Wyrazili zadowolenie z pełnego udziału w pracach Konwentu trzynastu krajów przystępujących i kandydujących do Unii. Wezwali do zapewnienia nowym państwom członkowskim UE pełnego udziału, na równych prawach w pracach zbliżającej się Konferencji Międzyrządowej, jak również Bułgarii i Rumunii udziału w niej na prawach obserwatorów. Wyniki kolejnej konferencji międzyrządowej muszą odzwierciedlać wolę wszystkich państw członkowskich Unii, obecnych i nowych.

Po wymianie opinii z komisarzami Verheugenem i Pattenem zgodzili się także, że poszerzenie UE powinno pozostać procesem integrującym, otwartym i ewolucyjnym, który oferuje perspektywy członkostwa w Unii dla wszystkich krajów europejskich, które wypełnią kryteria kopenhaskie.

Z zadowoleniem powitali oni inicjatywę Komisji Europejskiej ustabilizowania i pogłębienia relacji pomiędzy UE a wszystkimi jej obecnymi i przyszłymi sąsiadami, nawet tymi, dla których przystą-pienie do Unii nie jest pierwszorzędnym celem lub natychmiastową możliwością.
Przewodniczący przypomnieli swoje stanowisko z listopada ubiegłego roku, że piąte poszerzenie UE jest procesem ciągłym i nieodwracalnym. Zdecydowanie poparli oni rok 2007, jako docelową datę przystąpienia do Unii Bułgarii i Rumunii, zgodnie z ustaleniami kopenhaskiej Rady Europej-skiej. Wyrazili zachętę dla starań Bułgarii i Rumunii mających na celu zamknięcie negocjacji akce-syjnych jak najwcześniej w 2004 r.

Przewodniczący z zadowoleniem powitali porozumienie osiągnięte pomiędzy Parlamentem Euro-pejskim a Radą UE w sprawie dostosowania perspektywy finansowej Unii w sposób, który nie tylko uchroni nowe państwa członkowskie przed dyskryminacją, ale także poszerzy znaczenie określenia „strategii przedakcesyjnej”, tak aby objęła ona pomoc dla Turcji pod hasłem pomocy przedakcesyj-nej. Zachęcali Turcję, aby z determinacją podejmowała niezbędne reformy oraz oczekiwała na oce-nę swoich postępów przez Komisję Europejską. Wyrażono żal, że do chwili obecnej nie osiągnięto żadnego porozumienia pozwalającego na faktyczne przystąpienie do UE całej wyspy Cypru.

Przewodniczący zgodzili się odbyć swoje kolejne spotkanie w Budapeszcie na jesieni.

wróć do góry