Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Interparliamentary Cooperation of the... > Meetings of the President of the... > XVI Spotkanie

 

The-logo-for-the-Czech-Presidency-is-made-of-colored

AAA Print

XVI Spotkanie

PORZĄDEK DZIENNY

Środa, 4 lutego 2004 roku

  1. Powitanie wygłoszone przez przewodniczącą węgierskiego Zgromadzenia Narodowego, panią Katalin Szili
  2. Sesja robocza na temat: „Unia Europejska w przededniu rozszerzenia” – rezultat Konferencji Międzyrządowej. Wprowadzenie wygłoszone przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Pata Coxa oraz przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego Elmara Broka
  3. Spotkanie z prezydentem Węgier Ferencem Mádlem
  4. Sesja robocza na temat: „Współpraca parlamentarna pomiędzy rozszerzoną Unią Europejską a państwami Bałkanów Zachodnich”. Wprowadzenie wygłoszone przez przewodniczącego Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. Stosunków z Europą Południowo-Wschodnią.
  5. Przyjęcie wspólnego oświadczenia

Wystąpienie Marszałka (4.02.2004)


wersja pdf

STANOWISKO WSPÓLNE

Dnia 4 lutego 2004 r. w Budapeszcie odbyło się XVI spotkanie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego pana Pata Coxa z przewodniczącymi parlamentów państw uczestniczących w procesie rozszerzenia UE, którego gospodarzem była pani Katalin Szili, przewodnicząca Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego. Po raz pierwszy na spotkanie zostali zaproszeni przewodniczący parlamentów państw Bałkanów Zachodnich.

Przewodniczący przypomnieli, że spotkania te zostały zapoczątkowane w marcu 1995 r. z inicjatywy Parlamentu Europejskiego, i że od tego czasu forum to służyło umacnianiu stosunków międzyparlamentarnych między krajami kandydującymi a Parlamentem Europejskim i istotnie przyczyniło się do sukcesu procesu rozszerzenia.

Rozszerzenie Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. jest osiągnięciem historycznym które nie byłoby możliwe bez wspólnej determinacji mieszkańców Europy oraz niestrudzonych wysiłków i konsekwencji obywateli państw uczestniczących w rozszerzeniu. Data ta nie oznacza jednak końca procesu rozszerzenia, a jedynie dalsze jednoczenie Europy.

Każde państwo powinno być nadal traktowane według jego własnych zasług. Przewodniczący dali wyraz oczekiwaniu, że Bułgaria i Rumunia zakończy negocjacje akcesyjne do końca roku 2004, aby móc osiągnąć wspólny cel Unii złożonej z 25 państw, jakim jest przystąpienie do UE w styczniu 2007 r. Pamiętając, że Turcja jest krajem kandydackim, który ma przystąpić do UE, i że w grudniu 2004 r. Rada Europejska podejmie decyzję, czy Turcja wypełnia kopenhaskie kryteria polityczne, przewodniczący wyrazili uznanie dla działań Turcji, zmierzających do osiągnięcia tego celu. Wyrażono także uznanie dla obecnych starań na rzecz wznowienia procesu negocjacyjnego pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz zapewnienia skutecznej akcesji zjednoczonego na powrót Cypru do UE.

Oczekując na opinię Komisji Europejskiej wiosną tego roku, uczestnicy spotkania przyjęli z zadowoleniem i poparli wniosek Chorwacji o członkostwo w UE, przypominając, że jest on odzwierciedleniem naturalnych aspiracji oraz prawa przysługującego każdemu państwu Europy Południowo-Wschodniej. Przewodniczący wyrazili zadowolenie z zakończenia procesu ratyfikacji Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy UE a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii. Docenili oni także szeroki konsensus i szczególne działania podejmowane w tym kraju na rzecz akcesji do UE. Wyrazili oni także uznanie dla postępów w negocjacjach w sprawie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy UE a Albanią. Przewodniczący oczekują na możliwie jak najszybsze podpisanie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy UE a Bośnią i Hercegowiną oraz na możliwie jak najszybsze otwarcie negocjacji w sprawie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy UE a Serbią i Czarnogórą.

Przewodniczący omówili sytuację w UE w przededniu jej rozszerzenia oraz uznali nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego za szansę na odegranie przez obywateli 25 państw członkowskich istotnej roli w wyborze swoich przedstawicieli w celu wzmocnienia legitymizacji instytucji europejskich. Jeszcze piętnaście lat temu Europejczyków dzieliła żelazna kurtyna. Dlatego też usilnie nakłaniano wszystkich obywateli europejskich do skorzystania z czynnego prawa wyborczego, tak by wybory 2004 r. mogły okazać się kamieniem milowym na drodze do zjednoczenia Europy. W związku z tym przewodniczący wezwali wszystkich przywódców politycznych, partie oraz parlamenty do wzięcia aktywnego udziału we wspólnych działaniach na rzecz zapewnienia, aby wybory do Parlamentu Europejskiego faktycznie skoncentrowały się na sprawach europejskich.
Przewodniczący wezwali także rządy biorące udział w Konferencji Międzyrządowej, aby przyjęły traktat będący możliwym do zaakceptowania i wykonania porozumieniem konstytucyjnym. W interesie UE leży, aby traktat ten został uzgodniony przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący podkreślili kluczową, podobnie jak w przypadku Konwentu Europejskiego, rolę parlamentów w zapewnieniu odpowiedzialności za proces podejmowania decyzji w Unii i za jego przejrzystość, jak również udział parlamentów w bezpośrednim inicjowaniu szerokiej dyskusji publicznej nad przyszłością Europy.

Przewodniczący podkreślili, że na parlamentach narodowych spoczywa szczególna odpowiedzialność za zapewnienie nadzoru nad projektami aktów prawnych i ich odpowiednim wdrażaniem, jak również za rozwój świadomości problematyki europejskiej, a także odgrywanie kluczowej roli w kształtowaniu stanowisk narodowych w sprawie polityk UE.

Przewodniczący wezwali Komisję Europejską, do wystąpienia z propozycjami nowej perspektywy finansowej, która umożliwi nowej Europie spełnienie swoich ambicji oraz realizację swoich nowych kompetencji. Wezwali oni także rządy i Parlament Europejski, do wypełnienia swoich ról i zagwarantowania Unii środków budżetowych koniecznych do sprostania nowym wyzwaniom i oczekiwaniom.

Przewodniczący uzgodnili, że we wspólnym interesie wszystkich państw leży kontynuacja reform i pojednanie we wszystkich państwach Bałkanów Zachodnich.

Podczas dyskusji z przewodniczącymi parlamentów tych państw, wszyscy zgodzili się co do tego, że istnieje potrzeba zapewnienia efektywnego udziału parlamentów w procesie stabilizacji i stowarzyszania. W konsekwencji wizyty przewodniczącego Coxa w tych państwach, wszyscy uczestnicy przyjęli z zadowoleniem jego propozycję dalszego zacieśniania stosunków dwu- i wielostronnych z parlamentami tego regionu oraz podjęcia specjalnych działań w celu umocnienia efektywności i skuteczności działania tych parlamentów w sposób, jaki zastosowano we wczesnych latach dziewięćdziesiątych wobec pozostałych państw Europy Środkowej i Wschodniej. Wezwali oni do pogłębienia współpracy regionalnej i wspólnego działania w celu zwalczania przestępczości i procederu handlu ludźmi. Przewodniczący zgodzili się, że kraje Bałkanów Zachodnich powinny korzystać z doświadczeń parlamentów państw przystępujących do UE i wezwali Komisję do uwzględnienia tego faktu przy ustalaniu środków mających na celu wspomaganie budowy instytucji w tym regionie.

Uczestnicy XVI Spotkania Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z Przewodniczącymi Parlamentów Państw Uczestniczących w Procesie Rozszerzenia UE wyrazili uznanie dla węgierskiego Zgromadzenia Narodowego za stworzenie warunków, które umożliwiły uwieńczenie tego spotkania sukcesem.

Tłum. z jęz. ang. Albert Pol i Stanisław Puzyna

wróć do góry