Print

VIII Spotkanie

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Janusz Lewandowski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Sejmu

PROGRAM SPOTKANIA

  1. Omówienie agendy i formy Konwentu na temat przyszłości Unii Europejskiej
  2. Omówienie formuły Traktatu Akcesyjnego i procedury jego przyjmowania
  3. Przyjęcie wspólnego oświadczenia
  4. Wspólna konferencja prasowa

wersja pdf

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Przewodniczący komisji ds. europejskich parlamentów Cypru, Czech, Estonii, Polski, Słowenii i Węgier spotkali się po raz ósmy w Pafos, w dniach 26-27 kwietnia 2002 roku. Spotkaniu przewodniczył szef Komisji ds. Europejskich Izby Reprezentantów Republiki Cypru Tassos Papadopoulos. Spotkanie dotyczyło następujących kwestii:
- Negocjacje akcesyjne i proces „poszerzenia” Unii Europejskiej.
- Formuła i plan prac Konwentu Europejskiego.
- Formuła Traktatu Akcesyjnego i procedura ratyfikacyjna.

Konkluzje z trwającego dwa dni spotkania przewodniczących komisji przedstawiono we wspólnym oświadczeniu:

1. Z satysfakcją przyjmujemy stanowisko Parlamentu Europejskiego, które zakłada, że na zbliżającym się szczycie Unii Europejskiej w Kopenhadze, w grudniu br., zostanie przedstawiona decyzja dotycząca dopuszczenia konkretnych państw do członkostwa w UE.

2. Oczekujemy, że każde z sześciu państw, które reprezentujemy (Grupa Luksemburska), znajdzie się w pierwszej fali poszerzenia wraz z innymi kandydatami prowadzącymi negocjacje akcesyjne i uznanymi za spełniających podstawowe warunki i kryteria akcesji.

3. Z zadowoleniem przyjmujemy fakt rozpoczęcia prac Konwentu w sprawie przyszłości Unii Europejskiej, oczekując, że jego członkowie zaproponują na następnej Konferencji Międzyrządowej spójne propozycje rozwiązania problemów, z którymi boryka się Unia Europejska. W związku z tym spodziewamy się, że Konwent poprze postulat wzmocnienia roli parlamentów narodowych i przedstawi propozycje dotyczące zwiększenia aktywnego udziału „społeczeństwa obywatelskiego”.

4. Z radością przyjmujemy wybór do Prezydium Konwentu Alojza Peterle, przewodniczącego Komisji ds. Europejskich Zgromadzenia Narodowego Słowenii.

5. Wyrażamy przekonanie, że niezależnie od formuły i planu prac prowadzonej debaty, Konwent oraz przygotowania kolejnej Konferencji Międzyrządowej nie powinny spowodować opóźnienia procesu poszerzenia. Z drugiej zaś strony uważamy, że debata nt. przyszłości Unii mogłaby też stać się swoistą kampanią informacyjną, zarówno w państwach kandydujących do Unii, jak i w jej obecnych państwach członkowskich. Dlatego też z satysfakcją przyjmujemy decyzję zorganizowania równolegle Konwentu dla Młodych Ludzi Europy.

6. Z zadowoleniem odnotowujemy postęp w negocjacjach członkowskich pomiędzy Unią Europejską a państwami kandydującymi, oraz decyzję podjętą w grudniu 2001 roku w Laeken przez Radę Europejską, która zakłada, iż dziesięć państw kandydujących zamknie negocjacje do końca 2002 roku, oraz że procedura ratyfikacyjna zostanie przeprowadzona na czas, tak by państwa kandydujące dopuszczone do członkostwa mogły uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku.

7. Z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Pata Coxa, dotyczącą zaproszenia przedstawicieli parlamentów narodowych państw kandydujących do udziału w sesjach Parlamentu UE.

8. Wstępnie zgodziliśmy się na formułę i procedurę Traktatu Akcesyjnego, którego podstawy mają stanowić: (a) krótki jednolity Traktat Akcesyjny dla wszystkich państw kandydujących oraz (b) osobne akty lub protokoły akcesyjne dla poszczególnych kandydatów.

9. Spodziewamy się, że zarówno Unia Europejska i jej instytucje uczestniczące w przygotowaniach i procedurach związanych z przyjęciem Traktatu Akcesyjnego oraz aktów akcesyjnych, jak i państwa członkowskie wykażą się całkowitym zaangażowaniem w proces akcesji i zrealizują powierzone im zadania na czas.

10. Z satysfakcją przyjmujemy decyzję prezydencji hiszpańskiej dotyczącą powołania komisji roboczej, której zadaniem będzie przygotowanie aktów akcesyjnych państw kandydujących oraz Traktatu Akcesyjnego.

11. Wspólnie zdecydowaliśmy, iż kolejne IX Spotkanie Przewodniczących Komisji ds. Europejskich Parlamentów Cypru, Czech, Estonii, Polski, Słowenii i Węgier odbędzie się w Polsce na jesieni 2002 roku.

Tłum. C.Bernacka

wróć do góry