Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Interparliamentary Cooperation of the... > Meetings of chairpersons of... > IX Spotkanie

 

The-logo-for-the-Czech-Presidency-is-made-of-colored

AAA Print

IX Spotkanie

 

SKŁAD DELEGACJI

Pos. Józef Oleksy (SLD) – przewodniczący Komisji Europejskiej Sejmu, pos. Janusz Lewandowski (PO) – wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Sejmu

PROGRAM SPOTKANIA

  1. Omówienie stanu negocjacji akcesyjnych państw kandydujących
  2. Omówienie stanu prac w Konwencie Europejskim
  3. Omówienie reformy wspólnej polityki rolnej UE
  4. Przyjęcie wspólnego oświadczenia
  5. Wspólna konferencja prasowa

wersja pdf

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Przewodniczący komisji ds. europejskich parlamentów Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Słowenii, Węgier i Polski spotkali się w Krakowie w celu przedyskutowania następujących kwestii:

- stan negocjacji akcesyjnych państw kandydujących,

- stan prac w Konwencie Europejskim,

- reforma wspólnej polityki rolnej UE.

Uczestnicy spotkania wymienili poglądy z podsekretarzem stanu Jarosławem Pietrasem, wiceprzewodniczącym zespołu negocjującego członkostwo Polski w Unii Europejskiej, ambasadorem Bruno Dethomasem, szefem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jerzym Plewą.

Na zakończenie przewodniczący przyjęli następujące oświadczenie:

1. Z zadowoleniem odnotowujemy postęp, jaki dokonał się w procesie negocjacji akcesyjnych naszych państw. Doceniamy wysiłki Komisji Europejskiej, duńskiej prezydencji i państw członkowskich, mające na celu dotrzymanie kalendarza negocjacji.

2. Podtrzymujemy determinację naszych państw do zakończenia negocjacji akcesyjnych na szczycie Rady Europejskiej w Kopenhadze w grudniu br., tak aby mogły one stać się pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej od 1 stycznia 2004 roku.

3. Oczekujemy, że Rada Europejska w październiku br. w Brukseli przedstawi państwom kandydującym pakiet finansowy, który zrównoważy prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w UE oraz będzie w pełni wykorzystywał wszystkie możliwości wynikające z Agendy 2000.

4. Oczekujemy, że reforma wspólnej polityki rolnej nie zahamuje procesu rozszerzenia Unii Europejskiej. Wyrażamy nadzieję, że zostaną zachowane warunki równej konkurencji na rynku produkcji rolnej dla starych i nowych państw członkowskich, a nowe państwa będą w pełni uczestniczyć w pracach i podejmowaniu decyzji w kwestiach reformy WPR.

5. Oczekujemy także, że prace Konwentu Europejskiego zakończą się powodzeniem i że zostanie przygotowany taki projekt traktatu, który przybliży Unię Europejską jej obywatelom i umocni jej pozycję w świecie. Wierzymy także, że zaproponowany podział kompetencji umożliwi Unii skuteczne działanie w wymiarze globalnym, nie dopuszczając jednocześnie do takich zmian, które podważyłyby tożsamość państw członkowskich. Podkreślamy znaczenie, jakie dla nowych państw członkowskich ma przystąpienie do strefy Schengen, uwzględniając istniejące acquis Schengen, tak szybko jak to możliwe po przystąpieniu do Unii Europejskiej.

6. Uważamy, że przyszły Traktat Konstytucyjny powinien między innymi nadać Unii jednolitą osobowość prawną, uprościć istniejący proces decyzyjny, podkreślić konieczność respektowania zasady proporcjonalności oraz ustanowić ramy dla efektywnego włączenia parlamentów narodowych w monitorowanie zasady subsydiarności na wczesnym etapie prac legislacyjnych.

7. Oczekujemy, że następna Konferencja Międzyrządowa odbędzie się po przystąpieniu nowych członków do Unii Europejskiej, tak aby mogli oni uczestniczyć w niej na równych zasadach.

8. Mając nadzieję, że wkrótce wszyscy znajdziemy się w UE, uznajemy naszą współpracę w tej formule za zamkniętą. Jednakże deklarujemy chęć podtrzymywania bliskiej współpracy w przyszłości.

9. Przewodniczący Komisji wyrażają satysfakcję z owocnej współpracy w ramach Grupy Luksemburskiej i w obecnej poszerzonej formule oraz wyrażają nadzieję, że ich państwa będą kontynuowały współpracę po przystąpieniu do Unii Europejskiej jako pełnoprawni członkowie.

wróć do góry