Home > Bibliographies > Citizenship of the European Union > Wybrane orzeczenia Trybunału... > Unia Europejska > Tematy prawne i ustrojowe > Multiannual Financial Framework...

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

Multiannual Financial Framework 2014-2020 23.04.2014

Wieloletnie ramy finansowe (WRF), zwane tez perspektywą finansową, ustanawiają maksymalne roczne kwoty („pułapy"), które UE może wydać w różnych obszarach polityki („działach") przez okres nie krótszy niż 5 lat. Nowe WRF obejmują okres od 2014 do 2020. Nie są one siedmioletnim budżetem UE, lecz stanowią ramy dla programowania finansowego i dyscypliny budżetowej. Roczny budżet Unii musi być zgodny z WRF.

Nowe WRF zostały podzielone na sześć kategorii wydatków („działów") dotyczących różnych obszarów działań UE („Inteligentny rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu", „Zrównoważony wzrost: Zasoby naturalne", „Bezpieczeństwo i obywatelstwo", „Globalny wymiar Europy", „Administracja", „Wyrównania"). W okresie 2014-2020 pułap dla środków na zobowiązania wynosi 960 mld EUR, a pułap dla środków na płatności wynosi 908 mld EUR (w cenach z roku 2013).

WRF na lata 2014-2020 stanowią element pakietu obejmującego również: decyzję w sprawie zasobów własnych Unii oraz pakiet aktów stanowiących podstawy prawne dla poszczególnych programów, określające warunki kwalifikowalności i kryteria podziału środków finansowych.

Zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony (art. 312 TfUE) WRF na lata 2014-2020 mają formę rozporządzenia Rady, któremu towarzyszy porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami. WRF są przyjmowane przez Radę jednomyślnie po uzyskaniu zgody PE (wymagającej bezwzględnej większości głosów wszystkich posłów).

19 listopada 2013 Parlament Europejski wyraził zgodę na przyjęcie zaproponowanego przez Radę projektu rozporządzenia w sprawie nowych WRF (pkt 1) oraz przyjął decyzję w sprawie zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego (pkt 2). Więcej informacji: Kalendarium prac nad WRF 2014-2020.

Nowe WFR zostały przyjęte przez Radę 2 grudnia 2013.

Funkcjonowanie WRF 2014-2020 zostanie zweryfikowane przez KE w 2016 (tzw. przegląd śródokresowy).

PODSTAWOWE DOKUMENTY:

  1. Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie określenia wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, wersja tymczasowa, s.1.
  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawiezawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami, wersja tymczasowa, s. 32.
  3. Projekt rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020, 11791/13, 17 lipca 2013.

    STRONY INTERNETOWE:

    Unia Europejska:

Polska: