Home > Interparliamentary Cooperation > Conferences in the Sejm > The Treaty of Lisbon - Treaty of... > Spotkania > Spotkania_ZPUŚ_przewodniczący > I Szczyt PPUdŚ

 

hu2024eu-approved-5

AAA Print

I Szczyt PPUdŚ

7.04.2013, MARSYLIA

W spotkaniu uczestniczyli Wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Wenderlich oraz Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

PORZĄDEK DZIENNY

 1. Otwarcie spotkania
 2. Prezentacja wniosków ze spotkania Forum lokalnych i regionalnych władz basenu Morza Śródziemnego
 3. Prezentacja wniosków ze spotkania Śródziemnomorskiego Forum Fundacji Anny Lindh
 4. Debata i wymiana poglądów na temat deklaracji ze spotkania
 5. Przyjęcie deklaracji ze spotkania

wersja pdf

DECLARATION
of the Summit of the Speakers of the UfM Parliaments

Marseilles, 7 April 2013

 

We, the Speakers of the Parliaments of the countries of the Union for the Mediterranean (UfM), meeting in Marseilles for our first summit on 7 April 2013,

 • concerned at the scale of the challenges of democratic transformation in the southern Mediterranean countries and of the economic and financial crisis affecting the EU Mediterranean countries, and at the risk of insecurity and instability in the Sahel- Saharan region,
 • being strongly in favour of further strengthening the role of the UfM as an inclusive project-oriented scheme, which has a tangible positive impact on the lives of the peoples of the region, and applauding the efforts made this year by the UfM Secretariat to implement regional projects in the areas of water management, the promotion of women’s entrepreneurship, employment and logistics,
 • concerned, however, at the lack of political commitment to and financial support for the ambitious projects envisaged at the UfM summit in Paris in 2008,
 • convinced that governments on both shores of the Mediterranean must step up their efforts significantly if they are to meet the legitimate expectations of the people to live in liberty and dignity and bring about human, social and economic development that is sustainable and based on solidarity,
 • emphasising that cooperation between the European Union and its Mediterranean partners in the context of the UfM must place all the partners on an equal footing and must be carried out in the service of all the partners, in a spirit of mutual respect and mutual interest,
 1. Believe that representative democracies with strong parliaments are best placed to respond to political and economic challenges and to prevent divisions emerging between leaders and citizens; call on the national parliaments of the EU Member States and the European Parliament, therefore, to make support for the parliaments of countries in transition a priority in order to lay the foundations for robust and effective parliamentary democracy in the southern and eastern Mediterranean countries;
 2. Consider that the citizens whose views we came to hear at the Anna Lindh Mediterranean Forum in Marseilles are an excellent source of ideas and know-how which States, parliaments and UfM bodies should draw on by establishing a genuine partnership; such a partnership can only be developed on the basis of legislation guaranteeing transparency and freedom of activity for civil society organisations;
 3. Believe that local and regional authorities have a key role to play in supporting the development of sustainable territorial planning policies which take account of local circumstances and in implementing practical and inclusive projects; call on the UfM Member States to step up exchanges of experience and good practice in order to facilitate decentralisation in southern Mediterranean countries as a vital aspect of development and democratic participation;
 4. Consider that parliaments, local authorities, the social partners and civil society should work together to support government efforts to promote regional integration in the southern Mediterranean, where the UfM, through its flexibility, is an indispensable forum to promote regional and sub-regional networks, structures and cooperation projects;
 5. Believe that the visibility of the UfM cooperation framework should be enhanced. Its purpose is to devise solutions in the form of infrastructure, environmental, energy, job-creation, youth and educational projects which should have a recognisable public profile. The national parliaments and the PA-UfM should significantly contribute to forging strong political support, thereby enabling the UfM to focus on project implementation, which is its main task. 2013 is therefore the year of projects and we call on our governments to provide the necessary funding and to honour the commitments they made at the UfM summit in Paris in 2008 and as part of the Deauville partnership; take the view that the considerable needs in terms of infrastructures and support to SME in the region call for the creation of a Development Bank for the Mediterranean;
 6. Invite the UfM Secretariat to continue seeking synergies with public authorities, international financial institutions and the private sector, especially with a view to identifying new initiatives and mobilising necessary resources for funding UfM projects;
 7. Regard as a priority the establishment of a Euro-Mediterranean area of vocational training, higher education, science and research; insist in particular that more structural support be given to the consolidation of the Euro-Mediterranean University and the implementation of its higher education programmes that are in line with UfM initiatives;
 8. Take the view that human dignity, the respect of fundamental rights and gender equality must guide cooperation between the two shores of the Mediterranean, in the interests of rapprochement between the peoples of the countries involved and the promotion of dialogue between cultures, faiths and civilisations as a key factor in the fight against all forms of exclusion, sexism, racism, xenophobia and radicalism; in this respect, wish to see a swift implementation of the planned partnerships for mobility in order to facilitate the circulation of people;
 9. Affirm that under no circumstances should the unresolved conflicts in the region continue to be used as a pretext for delaying the real progress which people are looking to the UfM to make with its projects; at the same time, call on all actors, including the EU and the Arab League, to commit themselves to reviving the Middle East peace negotiations; take the view that a just and definitive settlement of this conflict on the basis of the relevant United Nations resolutions will clear the way for the establishment of lasting peace and stability in the region;
 10. Call on the UfM Member States and the partner institutions to work to promote peace, stability and security in the Sahel-Saharan region and the implementation of codevelopment programmes and programmes to raise economic and social standards in the countries of that region; take the view that effective cooperation and a joint approach based on legal and co-development instruments are essential in order to eradicate terrorism and its links with cross-border organised crime.

wróć do góry

 

wersja pdf

Deklaracja
ze Szczytu Przewodniczących Parlamentów UdŚ
Marsylia, 7 kwietnia 2013

My, przewodniczący parlamentów państw członkowskich Unii dla Śródziemnomorza (UdŚ), zebrani w Marsylii na naszym pierwszym szczycie w dniu 7 kwietnia 2013 r.,

 • zaniepokojeni skalą wyzwań wynikających z transformacji demokratycznej w krajach południowej części basenu Morza Śródziemnego oraz kryzysu gospodarczo-finansowego, w którym znajdują się kraje śródziemnomorskie należące do UE, a także ryzykiem braku bezpieczeństwa i stabilności w regionie sahelo-saharyjskim,
 • popierając stanowczo dalsze wzmocnienie roli UdŚ jako otwartego, zorientowanego na projekty programu, wywierającego rzeczywisty pozytywny wpływ na życie ludzi w regionie i wyrażając uznanie dla wysiłków podjętych w tym roku przez Sekretariat UdŚ w celu wdrożenia projektów regionalnych w obszarze gospodarki wodnej, promocji przedsiębiorczości kobiet, zatrudnienia i logistyki,
 • zaniepokojeni jednak brakiem politycznego zaangażowania i finansowego wsparcia dla ambitnych projektów zaplanowanych podczas szczytu UdŚ w Paryżu w 2008 r.,
 • przekonani, że rządy państw leżących po obu stronach Morza Śródziemnego muszą znacznie zintensyfikować swoje wysiłki, jeśli chcą spełnić uzasadnione oczekiwania obywateli dotyczące życia w wolności i godności oraz zapoczątkować zrównoważony i oparty na solidarności rozwój na płaszczyźnie ludzkiej, społecznej i gospodarczej,
 • podkreślając, że współpraca pomiędzy Unią Europejską a jej śródziemnomorskimi partnerami w kontekście UdŚ musi odbywać się z poszanowaniem równości wszystkich partnerów oraz być realizowana w służbie wszystkich partnerów, w duchu wzajemnego szacunku i wspólnych interesów,
 1. Uważamy, że demokracje przedstawicielskie z silnymi parlamentami są najlepiej przygotowane do tego, aby zmierzyć się z wyzwaniami politycznymi i gospodarczymi oraz zapobiec podziałom między przywódcami a obywatelami; w związku z tym wzywamy parlamenty narodowe państw członkowskich UE i Parlament Europejski, aby potraktowały priorytetowo wsparcie dla parlamentów krajów, w których zachodzą obecnie przemiany, kładąc tym samym podwaliny pod silną i skuteczną demokrację parlamentarną w krajach południowej i wschodniej części basenu Morza Śródziemnego;
 2. Uznajemy, że obywatele, których poglądów mieliśmy okazję wysłuchać na Śródziemnomorskim Forum Fundacji im. Anny Lindh w Marsylii, stanowią znakomite źródło pomysłów i praktycznej wiedzy, z którego państwa, parlamenty i organy UdŚ powinny czerpać poprzez nawiązanie autentycznych relacji partnerskich; partnerstwo takie można wypracować wyłącznie w oparciu o przepisy gwarantujące przejrzystość i swobodę działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
 3. Uważamy, że władze lokalne i regionalne mają do odegrania kluczową rolę we wspieraniu rozwoju polityk zrównoważonego planowania terytorialnego uwzględniających uwarunkowania lokalne oraz w realizacji praktycznych i otwartych projektów; wzywamy państwa członkowskie UdŚ do zintensyfikowania wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w celu ułatwienia decentralizacji w południowych krajach śródziemnomorskich, co stanowi istotny aspekt rozwoju i demokratycznego uczestnictwa;
 4. Uznajemy, że parlamenty, władze lokalne, partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatelskie powinni wspólnie wspierać działania rządów mające na celu promowanie integracji regionalnej w południowej części basenu Morza Śródziemnego, gdzie UdŚ - dzięki swojej elastyczności - stanowi niezbędne forum do promowania regionalnych i subregionalnych sieci, struktur i projektów współpracy;
 5. Uważamy, że należy zwiększyć widoczność ram współpracy UdŚ. Jej celem jest opracowywanie rozwiązań w formie projektów z zakresu infrastruktury, środowiska, energii, tworzenia miejsc pracy, młodzieży i edukacji, które powinny mieć wyraźną specyfikę promującą je wśród opinii publicznej. Parlamenty narodowe i Zgromadzenie Parlamentarne UdŚ powinny wnieść istotny wkład w budowanie silnego wsparcia politycznego, tym samym umożliwiając UdŚ skupienie się na realizacji projektów, co stanowi jej główne zadanie. Rok 2013 jest zatem rokiem projektów. Wzywamy w związku z tym nasze rządy do zapewnienia niezbędnego finansowania i wypełnienia zobowiązań, które zostały podjęte na szczycie UdŚ w Paryżu w 2008 r. oraz w ramach partnerstwa z Deauville; uważamy, że znaczne potrzeby w zakresie infrastruktury i wsparcia MŚP w regionie wymagają utworzenia Banku Rozwoju dla Śródziemnomorza;
 6. Zachęcamy Sekretariat UdŚ do dalszego poszukiwania synergii z władzami publicznymi, międzynarodowymi instytucjami finansowymi i sektorem prywatnym, zwłaszcza w celu identyfikacji nowych inicjatyw i mobilizowania niezbędnych zasobów do finansowania projektów UdŚ;
 7. Uznajemy za kwestię priorytetową utworzenie eurośródziemnomorskiego obszaru szkolenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, nauki i badań; nalegamy zwłaszcza na udzielenie większego wsparcia strukturalnego na rzecz konsolidacji Uniwersytetu Eurośródziemnomorskiego oraz realizacji jego programów szkolnictwa wyższego zgodnych z inicjatywami UdŚ;
 8. Stoimy na stanowisku, że godność ludzka, poszanowanie praw podstawowych i równouprawnienie płci muszą stanowić motyw przewodni współpracy między oboma wybrzeżami Morza Śródziemnego, w interesie zbliżenia między społeczeństwami zaangażowanych krajów i promocji dialogu międzykulturowego, międzywyznaniowego i międzycywilizacyjnego jako kluczowego czynnika w zwalczaniu wszelkich form wykluczenia, seksizmu, rasizmu, ksenofobii i radykalizmu; w związku z tym oczekujemy szybkiego wdrożenia planowanych umów partnerskich na rzecz mobilności w celu wprowadzenia ułatwień dotyczących przepływu osób;
 9. Stwierdzamy, że nierozwiązane konflikty w regionie nie mogą pod żadnym pozorem być dalej wykorzystywane jako pretekst do opóźniania realnych działań, których obywatele oczekują od UdŚ w związku z jej projektami; jednocześnie wzywamy wszystkie zaangażowane podmioty, w tym UE i Ligę Państw Arabskich, aby zaangażowały się w ożywienie negocjacji pokojowych na Bliskim Wschodzie; stoimy na stanowisku, że sprawiedliwe i ostateczne rozwiązanie tego konfliktu na podstawie właściwych rezolucji Narodów Zjednoczonych stworzy warunki do zaprowadzenia trwałego pokoju i stabilności w regionie;
 10. Wzywamy państwa członkowskie UdŚ i instytucje partnerskie do podjęcia działań na rzecz pokoju, stabilności i bezpieczeństwa w regionie sahelo-saharyjskim oraz wdrożenia programów współrozwoju i programów podnoszenia standardów ekonomicznych i społecznych w krajach tego regionu; stoimy na stanowisku, że skuteczna współpraca i wspólne podejście oparte na instrumentach prawnych i instrumentach współrozwoju są niezbędne w celu wyeliminowania terroryzmu i jego powiązań z transgraniczną przestępczością zorganizowaną.

wróć do góry