Home

 

logo slovenia 1

AAA Print

EC initiative: to facilitate the free movement of persons in the EU through better coordination of social security systems30.04.2014

Koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej zapewniają dwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady: 883/2004 oraz 987/2009 (patrz poniżej). Prawo UE w tym przypadku nie zastępuje prawa krajowego, a jedynie koordynuje 32 różne systemy państw członkowskich UE oraz Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii w sytuacji, kiedy występuje element transgraniczny w ramach UE.
Inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu ułatwienie swobodnego przepływu osób w UE poprzez zapewnienie lepszej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczy częściowej zmiany obowiązujących rozporządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch obszarów: koordynacji świadczeń z tytułu bezrobocia oraz świadczeń opieki długoterminowej.
Obejmuje także wprowadzenie w rozporządzeniach poprawek terminologicznych oraz aktualizację niektórych załączników do rozporządzeń.
Ponadto, zaplanowano uproszczenie procedury wprowadzania zmian w załącznikach do rozporządzeń. Obecnie KE ma prawo (delegacja zawarta w art. 92 rozporządzenia 987/2009) zmieniania załączników dotyczących poszczególnych państw członkowskich (rozporządzenia KE), pozostałe załączniki są natomiast zmieniane przez PE i Radę (rozporządzenia PE i Rady). KE chce zaproponować, aby art. 92 dotyczył wszystkich rodzajów załączników.
Inicjatywa KE, zapoczątkowana w 2013 roku, znajduje się w planie prac KE na 2014 rok.

Na podstawie Roadmap: Partial revision of regulations (EC) Nos 883/2004 and 987/2009, 12.03.2013

Podstawa prawna dla regulacji koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych w UE

 1. Art. 48 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii), Dz. Urz. UE 2009 L 284, s. 1.
  Wersja skonsolidowana rozporządzenia 987/2009, zawierająca poprawki wniesione przez rozporządzenia 1244/2010, 465/2012 i 1224/2012.
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii), Dz. Urz. UE wyd. spec. 2004, r. 05, t. 05, s. 72.
  Wersja skonsolidowana rozporządzenia 883/2004, zawierająca poprawki wniesione przez rozporządzenia 988/2009, 1244/2010, 465/2012, 1224/2012 i 517/2013.
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1372/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (Tekst mający znaczenie dla EOG i Szwajcarii), Dz. Urz. UE 2013 L 346, s. 27.

  Wybrane dokumenty Komisji Europejskiej
 5. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczący stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu dodatkowych uprawnień emerytalnych 2005/0214 (COD), COM(2014) 98 wersja ostateczna
 6. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Swobodny przepływ obywateli UE i ich rodzin – pięć skutecznych działań, COM(2013) 837 wersja ostateczna
 7. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu, COM(2012) 173 wersja ostateczna
 8. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Wymiar zewnętrzny unijnej koordynacji zabezpieczenia społecznego, COM(2012) 153 wersja ostateczna

  Informacje w portalu Europa
  Informacje prasowe
 9. Commission welcomes final adoption of Directive on supplementary pension rights, 15.04.2014
 10. Swobodne przemieszczanie się osób: Komisja publikuje przewodnik na temat stosowania „testu miejsca zwykłego pobytu" do celów zabezpieczenia społecznego, 13.01.2014
 11. Swobodny przepływ osób: pięć działań wspierających obywateli, wzrost gospodarczy i zatrudnienie w UE, 25.11.2013
 12. Komisja Europejska wspiera swobodny przepływ osób, 25.11.2013

  Strony internetowe
 13. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE (strona KE)
  - Świadczenia dla bezrobotnych
  - Opieka długoterminowa (EN)

  Publikacje
 14. Practical guide – The applicable legislation in the EU, EEA and in Switzerland (December 2013)

  Raporty trESS*
 15. Key challenges for the social security coordination. Regulations in the perspective of 2020, Think Tank report 2013
 16. Coordination of Unemployment Benefits, Think Tank report 2012
 17. Think Tank report on the coordination of long-term care benefits, Think Tank report 2011
 18. Pozostałe raporty trESS

 

go to top

 

 * Projekt trESS to organizacja szkoleń, sporządzanie raportów i tworzenie sieci z zakresu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w 27 krajach członkowskich. Jest to projekt finansowany przez Komisję Europejską i realizowany przez Uniwersytet w Gandawie. Więcej o trESS.