Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Regional Partnership > Regional Partnership Meetings > VI SPOTKANIE

 

The-logo-for-the-Czech-Presidency-is-made-of-colored

AAA Print

VI SPOTKANIE

25-26.06.2006, WARSZAWA

W spotkaniu uczestniczyli: Marszałek Sejmu Marek Jurek, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Paweł Zalewski, Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i Wicemarszałek Senatu Maciej Płażyński.

PORZĄDEK DZIENNY

  1. Otwarcie spotkania
  2. Wyniki spotkania Rady Europejskiej (Bruksela, 15-16 czerwca 2006 r.)
  3. Reforma polityk unijnych w świetle dokumentu Komisji Europejskiej „Wartości europejskie w zglobalizowanym świecie” (COM(2005) 525 końcowy)
  4. Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej (Kopenhaga, 29 czerwca-2 lipca 2006 r.)
  5. Polityka Unii Europejskiej wobec jej wschodnich sąsiadów (w tym europejska polityka sąsiedztwa)

wersja pdf

JOINT STATEMENT *

At their 6th Meeting, held in Warsaw on 26th June 2006, the Presidents of Parliaments of the Regional Partnership1- Mr. Andreas Khol, President of the National Council of Austria, Mrs. Sissy Roth-Halvax, President of the Bundesrat of Austria, Mr. Přemysl Sobotka, President of the Senate of the Czech Republic, Mr. Marek Jurek, Marshal of the Sejm of the Republic of Poland, Mr. Bogdan Borusewicz, Marshal of the Senate of the Republic of Poland, Mr. France Cukjati, Speaker of the National Assembly of Slovenia, Mr. László Mandur, Deputy Speaker of the Hungarian Parliament, and Special Guests Mr. Georgi Pirinski, Chairman of the Bulgarian Parliament, Mr. Gavrila Vasilescu Secretary of the Standing Bureau of the Senate of the Parliament of Romania, Mr. Valeriu Ştefan Zgonea, Quaestor of the Standing Bureau of the Chamber of Deputies of the Parliament of Romania, made a Joint Statement in which—

(1) they welcomed the European Council’s decisions taken in Brussels on 15th and 16th June 2006;

they stated that

(2) the principles of subsidiarity and proportionality were basic principles of the functioning of the European Union because, like the Community method, they put into practice the idea of the division of powers, which is fundamental to Europe. In this regard they welcomed the respective reference to the role of national parliaments in the conclusions of the European Council from 15th and 16th June 2006;
Thereby an initiative launched by the Presidents of Parliaments of the Regional Partnership in 2005 was now accepted by the European Council;

(3) the solemn political declaration to be taken next March, on the 50th anniversary of the signing of the Treaty of Rome, should remind all European Union members of the principle of solidarity which had been the basic spiritual motivation of the European Union founding fathers;

(4) stated that the strengthening of the family should be a priority of the European social policy;

(5) welcomed with satisfaction the European Council’s position on that issue;

(6) the extended period of the two-way reflection on the future shape of the Union should provide an opportunity to initiate cooperation among national parliaments that would be closer than so far; at the same time, cooperation among national parliaments was a value in itself; horizontal structures, such as the COSAC Conference of Speakers and the IPEX platform for electronic exchange of information, made a way to overcome democratic deficit within the European Union;

(7) improvement of interparliamentary cooperation should apply also to the carrying out of the European Commission’s initiative regarding the forwarding of documentation directly to individual national parliaments; the relevant positions of respective national parliaments, especially with regard to the subsidiarity and proportionality check, should thus be transmitted to the European Commission through the IPEX computer platform;

(8) under the European Union’s Eastern Dimension, the emergence of the European vocation of the Union’s European neighbours, embraced by the Union’s New Neighbourhood Policy, should lead to giving prospects for membership to those of them who were bent on further integration with the European Union and who had the will to carry out reforms necessary to meet the relevant criteria;

(9) in view of their recently gained experience in economic and political transformations and in adopting the acquis communautaire, the parliaments of new Member States from Central Europe were particularly well prepared for assisting new and emerging democracies in the countries embraced by the European Neighbourhood Policy;

(10) the existing acquis communautaire contained hidden reserves that should be revealed through the enforcement of the Single Market freedoms and through making the creation of a better legal environment our priority; at the same time, verification of legislative initiatives still during the legislative process should not be a one-off activity;

(11) they supported the opening of Council meetings to the public, which was a great step in making the EU more transparent;

(12) voiced their conviction that Bulgaria and Romania would join the European Union on 1st January 2007, and launched an appeal to the Parliaments of the Member States to accelerate their respective procedure in order to complete the ratification process of the Accession Treaty in due time;

(13) welcomed the announcement of the admission of Slovenia to the euro zone as of 1st January 2007; and voiced their conviction that all Member States, without any exception, would comply with the Maastricht criteria;

(14) welcomed the dialogue with religious authorities launched by the European Commission, which should enhance appreciation of the common Christian heritage of Europe;

(15) voiced their conviction that by the end of 2007, all countries cooperating with one another within the framework of Regional Partnership should have joined the Schengen area;

(16) supported the creation within the European Union and in cooperation with other interested countries of new instruments to support the principles of democracy, the rule of law, independent courts, press and political freedoms in the countries neighbouring on the European Union;

(17) declared themselves in favour of the adopting by the European Union of its own strategy regarding globalization, derived from the values fundamental to Europe;

(18) decided to convene the next Meeting of the Presidents of Parliaments of the Regional Partnership in Vienna on 23rd – 24th November 2006.


wersja pdf

WSPÓLNE STANOWISKO

Przewodniczący parlamentów państw Partnerstwa Regionalnego uczestniczący w VI spotkaniu w dniu 26 czerwca 2006 roku w Warszawie1- Przewodniczący Rady Narodowej Austrii pan Andreas Khol, Przewodnicząca Bundesratu Austrii pani Sissy Roth-Halvax, Przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej pan Přemysl Sobotka, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pan Marek Jurek, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pan Bogdan Borusewicz, Przewodniczący Parlamentu Słowenii pan France Cukjati, Wiceprzewodniczący Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego pan Laszlo Mandur, oraz uczestniczący jako Specjalni Goście Przewodniczący Parlamentu Bułgarii pan Georgi Pirinski, Sekretarz Prezydium Senatu Rumunii pan Gavrila Vasilescu oraz Kwestor Izby Deputowanych Rumunii pan Valeriu Stefan Zgonea, przyjęli Wspólne Oświadczenie, w którym:

1) witają z zadowoleniem postanowienia Rady Europejskiej z dnia 15 i 16 czerwca 2006 roku w Brukseli;

stwierdzają, że:

2) zasady subsydiarności i proporcjonalności są podstawowymi zasadami funkcjonowania Unii Europejskiej, ponieważ podobnie jak metoda wspólnotowa realizują fundamentalną dla Europy zasadę podziału kompetencji. Dlatego też witają z zadowoleniem odpowiednie odniesienie do roli parlamentów narodowych w konkluzjach Rady Europejskiej z 15 – 16 czerwca 2006.
Tym samym inicjatywa przewodniczących parlamentów Partnerstwa Regionalnego w 2005 r. została zaakceptowana przez Radę Europejską.

3) zapowiadana na marzec przyszłego roku uroczysta deklaracja polityczna w 50. rocznicę podpisania Traktatu Rzymskiego powinna przypomnieć wszystkim członkom Unii Europejskiej o zasadzie solidarności, która była podstawową duchową motywacją ojców założycieli Unii Europejskiej;

4) stwierdzają, że wzmacnianie rodziny powinno być priorytetem europejskiej polityki społecznej;

5) z uznaniem przyjmują stanowisko Rady Europejskiej w sprawie wdrożenia europejskiej polityki energetycznej;

6) przedłużony okres dwutorowej refleksji nad przyszłym kształtem Unii powinien stać się okazją do zainicjowania ściślejszej niż dotąd współpracy parlamentów narodowych. Współpraca parlamentów narodowych jest zarazem wartością samą w sobie. Struktury horyzontalne, takie jak Konferencja Przewodniczących, COSAC oraz platforma elektronicznej wymiany informacji IPEX, stanowią jedną z dróg do przezwyciężenia deficytu demokracji w Unii Europejskiej;

7) poprawa współpracy międzyparlamentarnej powinna mieć zastosowanie także do realizacji inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczącej przekazywania dokumentacji bezpośrednio poszczególnym parlamentom narodowym. Stanowiska parlamentów narodowych zwłaszcza w odniesieniu do kontroli subsydiarności i proporcjonalności powinny być w związku z tym przekazywane Komisji Europejskiej za pomocą platformy informatycznej IPEX;

8) w ramach wymiaru wschodniego Unii Europejskiej, proces ujawniania się europejskich dążeń państw sąsiadujących z Unią, objętych europejską polityką sąsiedztwa, powinien prowadzić do przedstawienia perspektywy członkostwa tym z nich, które mają ambicję dalszej integracji z Unią Europejską oraz wolę prowadzenia reform niezbędnych do spełnienia odpowiednich kryteriów;

9) parlamenty państw członkowskich z Europy Środkowej, ze względu na niedawne doświadczenie w zakresie transformacji ekonomicznej i ustrojowej oraz przyjmowania dorobku prawnego Wspólnot, są szczególnie przygotowane do pomocy młodym i nowo powstającym demokracjom w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa;

10) istniejące acquis communautaire kryje w sobie rezerwy, które powinny zostać ujawnione poprzez wdrażanie swobód jednolitego rynku oraz uznanie za priorytet tworzenia lepszego otoczenia prawnego. Równocześnie weryfikacja inicjatyw legislacyjnych już w czasie trwania procesu legislacyjnego nie powinna być przedsięwzięciem jednorazowym;

11) popierają otwarcie posiedzeń Rady dla publiczności, co jest wielkim krokiem w kierunku uczynienia UE bardziej przejrzystą;

12) wyrażają przekonanie, że Bułgaria i Rumunia przystąpią do Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2007 roku i apelują do parlamentów państw członkowskich o przyspieszenie procedur w celu zakończenia procesu ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego na czas;

13) odnotowują z zadowoleniem zapowiedź przyjęcia Słowenii do strefy euro od 1 stycznia 2007 r. i wyrażają przekonanie, że wszystkie kraje członkowskie, bez wyjątków, spełnią kryteria z Maastricht;

14) witają z zadowoleniem podjęcie dialogu przez Komisję Europejską z autorytetami religijnymi, co powinno przynieść wzrost poczucia wartości wspólnego dziedzictwa chrześcijańskiego Europy;

15) wyrażają przekonanie, że do końca 2007 roku wszystkie państwa współpracujące w ramach Partnerstwa Regionalnego przyłączą się do obszaru Schengen;

16) popierają utworzenie w ramach Unii Europejskiej oraz we współpracy z pozostałymi zainteresowanymi państwami nowych instrumentów służących wspieraniu w krajach sąsiadujących z Unią Europejską zasad demokracji, państwa prawa, niezależnych sądów, wolności prasy i wolności politycznej;

17) opowiadają się za przyjęciem przez Unię Europejską własnej strategii w kwestii globalizacji, wyprowadzonej z wartości fundamentalnych dla Europy;

18) postanawiają, że kolejne Spotkanie Przewodniczących Parlamentów Partnerstwa Regionalnego odbędzie się w Wiedniu, 23-24 listopada 2006 roku.


* Tekst komunikatu opracowany i przyjęty w jęz. angielskim.
1 The Slovakian party was represented by His Excellency Mr. František Ružička, Ambassador of the Slovak Republic in Poland. (Stronę słowacką reprezentował J.E. Pan František Ružička, Ambasador Republiki Słowackiej w Polsce.)

wróć do góry