Home > Interparliamentary Cooperation > Multilateral Parliamentary Cooperation > Regional Partnership > Regional Partnership Meetings > VII SPOTKANIE

 

logo fr

AAA Print

VII SPOTKANIE

23-24.11.2006, WIEDEŃ

W spotkaniu uczestniczył Wicemarszałek Senatu Maciej Płażyński.

PORZĄDEK DZIENNY

 1. Otwarcie spotkania przez przewodniczącą parlamentu austriackiego Barbarę Prammer
 2. Zakończenie procesu rozszerzenia: „Przystąpienie do obszaru Schengen i strefy euro”
 3. Polityka zewnętrzna Unii Europejskiej w obszarze energii
 4. Zasada pomocniczości – ocena pierwszych doświadczeń
 5. Przyszła współpraca na szczeblu przewodniczących i komisji

wersja pdf

CONCLUSIONS *

Under the chairpersonship of the new President of the Austrian National Council, Barbara Prammer, the presidents of the parliaments of the Regional Partnership countries met for their seventh conference on 23 and 24 November 2006 in Vienna. The conference was attended by: France Cukjati (President of the Slovenian National Assembly), Pavol Paška (President of the Slovak National Council), Maciej Płażyński (Vice-President of the Polish Senate), Přemysl Sobotka (President of the Czech Senate), Janez Sušnik (President of the Slovenian National Council), Katalin Szili (President of the Hungarian National Assembly), Miloslav Vlček (President of the Czech Chamber of Deputies).

 1. Cooperation between the parliaments of the Regional Partnership was initiated in the year 2003 with a view to the enlargement of the European Union. Against this backdrop, the presidents of parliaments consider it to be a special mission of the Regional Partnership to ensure the completion of the European Union’s enlargement by the Central and Eastern European countries. In this respect, the presidents of parliaments discussed the imminent enlargement of the Schengen area and the euro zone.
 2. The participants of the conference acknowledged the closing declaration on the “Threats associated with the possible postponement of the enlargement of the Schengen area” which the presidents of the parliaments of the Visegrad Group countries had adopted at their meeting in Košice on 13 November 2006. The presidents of parliament stated that the conditions for accession to the Schengen area by the planned date of October 2007 must be created both on the part of the European Commission, by taking into operation the required information system (SIS II or an alternative system Schengen I for all), and on the part of the Member States by meeting all requirements of the Schengen acquis.
 3. The participants of the conference discussed the state of preparations for accession to the euro zone. They welcomed the fact that Slovenia will join the euro zone as of 1 January 2007 as planned, and welcomed the fact that the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia will also introduce the euro as their currency after meeting the convergence criteria. The participants were in agreement that a common currency constitutes an important step towards European integration and is of great significance for the competitive strength of the European economy.
 4. At the initiative of the Marshal of the Polish Sejm, the presidents of parliaments discussed the foreign policy of the European Union with regard to the energy sector. The presidents of parliaments voiced their support for the priority areas identified in order to ensure sustainable, competitive and secure energy supply: completing the internal European electricity and gas markets, enhancing solidarity between Member States in case of supply shortages, a more sustainable, efficient and diverse energy mix, an integrated approach to tackling climate change by improving energy efficiency and increasing the use of renewable energy sources, a strategic European energy technology plan, and a joint external energy policy.
 5. At their previous meeting on 25 and 26 June 2006 in Warsaw, the presidents of parliaments had discussed the participation of national parliaments in EU affairs at length. At the request of the national parliaments and with the support of the European Council, the European Commission has transmitted all important legislative projects directly to the national parliaments since 1 September 2006, so as to give them an opportunity to comment. The national parliaments are called upon to review projects of the European Union in accordance with the principles of subsidiarity and proportionality. The presidents of parliaments discussed the preliminary results of these review processes by their parliaments. They arrived at the conclusion that cooperation must be further promoted within COSAC (Conference of Community and European Affairs Committees of Parliaments of the European Union) so as to be able to develop the participation of the national parliaments in EU affairs accordingly.
 6. The presidents of parliaments agreed to hold their eighth conference in April 2007 in Praha.

wersja pdf

KONKLUZJE

W dniach 23 i 24 listopada 2004 r. w Wiedniu odbyło się siódme spotkanie przewodniczących parlamentów krajów Partnerstwa Regionalnego, któremu przewodniczyła Barbara Prammer, przewodnicząca Rady Narodowej Austrii. W konferencji uczestniczyli: France Cukjati (przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Słowenii), Pavol Paška (przewodniczący Rady Narodowej Słowacji), Maciej Płażyński (Wicemarszałek Senatu Polski), Přemysl Sobotka (przewodniczący Senatu Czech), Janez Sušnik (przewodniczący Rady Narodowej Słowenii), Katalin Szili (przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Węgier), Miloslav Vlček (przewodniczący Izby Deputowanych Czech).

 1. Współpraca pomiędzy parlamentami Partnerstwa Regionalnego została zapoczątkowana w 2003 roku w związku z perspektywą rozszerzenia Unii Europejskiej. W tym kontekście, przewodniczący parlamentów za szczególne zadanie Partnerstwa Regionalnego uważają zapewnienie zakończenia procesu rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowej i Wschodniej. W związku z tym, przewodniczący parlamentów przeprowadzili dyskusję nad zbliżającym się poszerzeniem obszaru Schengen i strefy euro.
 2. Uczestnicy konferencji przyjęli do wiadomości deklarację końcową w sprawie „Zagrożeń związanych z możliwym odłożeniem w czasie poszerzenia obszaru Schengen”, przyjętą przez przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej na spotkaniu w Koszycach 13 listopada 2006 roku. Przewodniczący parlamentów stwierdzili, że warunki do przystąpienia do obszaru Schengen w zaplanowanym terminie w październiku 2007 r. muszą zostać stworzone zarówno po stronie Komisji Europejskiej, poprzez uruchomienie odpowiedniego systemu informacyjnego (SIS II lub alternatywnego systemu Schengen One for All), jak i po stronie państw członkowskich poprzez spełnienie wszystkich wymagań określonych w dorobku prawnym Schengen.
 3. Uczestnicy konferencji przeprowadzili dyskusję nad stanem przygotowań do przystąpienia do strefy euro. Przyjęli z zadowoleniem fakt, że Słowenia dołączy do strefy euro zgodnie z planem 1 stycznia 2007 r. oraz fakt, że Czechy, Polska, Słowacja i Węgry również wprowadzą euro jako swoją walutę po spełnieniu kryteriów konwergencji. Uczestnicy byli zgodni co do tego, że wspólna waluta stanowi ważny krok w kierunku integracji europejskiej i ma wielkie znaczenie dla konkurencyjnej siły europejskiej gospodarki.
 4. Z inicjatywy Marszałka polskiego Sejmu, przewodniczący parlamentów przeprowadzili dyskusję nad polityką zagraniczną Unii Europejskiej w odniesieniu do energetyki. Przewodniczący parlamentów wyrazili poparcie dla priorytetów określonych w celu zapewnienia trwałego, konkurencyjnego i bezpiecznego zaopatrzenia w energię: zakończenia procesu tworzenia wewnętrznych europejskich rynków elektryczności i gazu; zwiększenia solidarności pomiędzy państwami członkowskimi w przypadku braków w zaopatrzeniu; bardziej trwałej, wydajnej i zdywersyfikowanej struktury dostaw energii; kompleksowego podejścia do wyzwań jakie stawia zmiana klimatu poprzez poprawę wydajności energetycznej i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii; strategicznego europejskiego planu technologii w dziedzinie energetyki i wspólnej zewnętrznej polityki energetycznej.
 5. Na poprzednim spotkaniu 25 i 26 czerwca 2006 r. w Warszawie, przewodniczący parlamentów przeprowadzili szczegółową dyskusję nad udziałem parlamentów narodowych w sprawach unijnych. Na życzenie parlamentów narodowych i przy wsparciu Rady Europejskiej, Komisja Europejska przesyła od 1 września 2006 r. wszystkie ważne projekty legislacyjne bezpośrednio do parlamentów narodowych, tak aby dać im okazję do przedstawienia komentarzy. Parlamenty narodowe są proszone o rozpatrywanie projektów unijnych pod kątem zgodności z zasadami pomocniczości i proporcjonalności. Przewodniczący parlamentów przedyskutowali wstępne rezultaty tych przeglądów w ich parlamentach. Doszli do wniosku, że współpraca musi być dalej rozwijana w ramach COSAC (Konferencja Komisji Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych Parlamentów UE), tak aby umożliwić rozwój uczestnictwa parlamentów narodowych w sprawach Unii Europejskiej.
 6. Przewodniczący parlamentów uzgodnili, że ich ósme spotkanie odbędzie się w kwietniu 2007 r. w Pradze.

* Tekst komunikatu opracowany i przyjęty w jęz. angielskim.

wróć do góry