Drukuj

Reforma wewnętrzna PE VI kadencji

(aktualizacja do 5.10.2009)

18. Prace Grupy Roboczej ds. Reformy Parlamentarnej podsumowano w raporcie końcowym, w którym opisano najważniejsze zmiany regulaminu zaproponowane przez grupę i przyjęte przez Konferencję Przewodniczących. Szczegóły propozycji zmian przedkładanych przez grupę znajdują się w raportach cząstkowych (patrz pkt 5, 11 i 16) . Raport końcowy nie został opublikowany.

17. 6 maja 2009 r. Parlament Europejski przyjął zmiany regulaminu zaproponowane przez Komisję do Spraw Konstytucyjnych w jej sprawozdaniu z 22 kwietnia 2009 roku (sprawozdawca: Richard Corbett). Zmiany dotyczą m. in.

Ponadto PE przyjął zmianę regulaminu dotyczącą funkcji Przewodniczącego seniora sesji inauguracyjnej i każdego innego posiedzenia poświęconego wyborowi Przewodniczącego i Prezydium.
Parlament przyjął również zmiany zaproponowane przez Komisję do Spraw Konstytucyjnych w jej sprawozdaniu z 22 stycznia 2009 r. w sprawie przeglądu Regulaminu w zakresie procedur rozpatrywania petycji (sprawozdawca: Gérard Onesta). Zmiany mają na celu m.in. poprawę przejrzystości i zrozumiałości podstawowych zasad stosowanych przy rozpatrywaniu petycji, bardziej wyraźne określenie związków pomiędzy Komisją Petycji PE, Komisją Europejską, Radą i państwami członkowskimi, a także ustanowienie skutecznego przepisu chroniącego prywatność osób indywidualnych i poufność. Do Regulaminu PE wprowadzono również możliwości wycofania poparcia dla petycji przez składającego.

[Źródło: Informacja prasowa z PE; Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ogólnego przeglądu Regulaminu Parlamentu Europejskiego, P6_TA(2009)0359; Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie zmiany przepisów Regulaminu dotyczących procedury rozpatrywania petycji, P6_TA(2009)0353]

16. 12 i 19 marca 2009 r. Konferencja Przewodniczących przyjęła przedstawione przez Grupę Roboczą ds. Reformy Parlamentarnej propozycje zmian zawarte w jej trzecim raporcie. Konferencja zatwierdziła m.in. następujące zmiany praktyk i procedur Parlamentu Europejskiego:

Propozycje Grupy Roboczej wymagające wprowadzenia zmian w Regulaminie PE zostały przedstawione Komisji Spraw Konstytucyjnych PE.

[Źródło: Informacja prasowa PE: Parliamentary reform: third package adopted; Working Party on Parliamentary Reform: Third Interim Report on committees and delegations]

15. Dnia 9 października 2008 r. Parlament Europejski przyjął decyzję dotyczącą używania przez PE symboli Unii Europejskiej. Do Regulaminu Parlamentu został wprowadzony nowy artykuł 202a, w brzmieniu:

[Źródło: Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie dodania do Regulaminu Parlamentu nowego artykułu 202a dotyczącego wykorzystania przez Parlament symboli Unii Europejskiej, (2007/2240(REG)), 9.10.2008; Informacja prasowa PE Używanie Symboli UE przez Parlament Europejski, 9.10.2008]

14. 18 września 2008 r. Konferencja Przewodniczących przyjęła przedstawione przez Grupę Roboczą ds. Reformy Parlamentarnej propozycje zmian zawarte w jej drugim raporcie. Konferencja zatwierdziła m.in. następujące zmiany praktyk i procedur Parlamentu Europejskiego:

Propozycje grupy roboczej wymagające wprowadzenia zmian w Regulaminie PE zostały przedstawione Komisji do Spraw Konstytucyjnych PE.

[Źródło: Protokół z posiedzenia Konferencji Przewodniczących z dnia 18 września 2008 r., pkt. 6.]

13. Dnia 9 lipca 2008 r. Parlament Europejski przyjął zmiany regulaminu dotyczące zasad tworzenia grup politycznych. Zmiany te wejdą w życie po wyborach do PE w 2009 roku - grupy polityczne będą wtedy musiały składać się z minimum 25 posłów reprezentujących co najmniej 1/4 państw członkowskich (tj. 7 państw). Obecnie do utworzenia grupy politycznej potrzeba minimum 20 posłów, którzy reprezentują przynajmniej 1/5 krajów członkowskich (tj. co najmniej 6 państw).

[Źródło: Informacja prasowa PE Wyższy próg dla grup politycznych w Parlamencie Europejskim, 9.07.2008; EP/Political groups. From 2009, political groups will need to have 25 members from 7 countries, „Bulletin Quotidien Europe”, No. 9702, 12.07.2008; Sprawozdanie w sprawie wprowadzenia zmian w art. 29 Regulaminu Parlamentu Europejskiego - tworzenie grup politycznych, A6-0206/2008, 2.06.2008; Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w art. 29 Regulaminu Parlamentu Europejskiego - tworzenie grup politycznych (2006/2201(REG))]

12. Dnia 8 lipca 2008 roku Parlament Europejski przyjął zmiany regulaminu zaproponowane przez Komisję do Spraw Konstytucyjnych w jej sprawozdaniu z 29 maja 2008 roku. Zmiany dotyczą m. in. procedury kierowania pytań pisemnych do Komisji, Rady i Europejskiego Banku Centralnego i mają na celu ograniczenie nadużywania przez posłów prawa do ich zadawania. Zgodnie z przyjętymi wytycznymi pytania:
- muszą wchodzić w zakres uprawnień i obowiązków danej instytucji oraz mieć związek z interesem ogólnym;
- muszą być zwięzłe i zawierać pytanie zredagowane w zrozumiały sposób;
- nie mogą zawierać obraźliwych sformułowań;
- nie mogą dotyczyć spraw o charakterze ściśle osobistym.
W przypadku, gdy pytanie nie spełnia określonych w regulaminie wymogów, Sekretariat przedstawia autorowi pytania sugestie, w jaki sposób należy sformułować pytanie. Jeżeli w czasie ostatnich sześciu miesięcy zostało zadane identyczne lub podobne pytanie, Sekretariat przekazuje autorowi kopię tego pytania wraz z odpowiedzią. Jeżeli pytanie dotyczy informacji lub danych statystycznych, które zostały udostępnione bibliotece PE, biblioteka informuje o tym posła, który może wycofać pytanie. Na pytania dotyczące powiązanych ze sobą spraw można udzielać wspólnej odpowiedzi.

[Źródło: Informacja prasowa PE New rules on written questions, 8.07.2008; EP/Parliamentary reform. Parliament provides itself with stricter rules on written question - fewer substantial debates in plenary sessions, „Bulletin Quotidien Europe”, No. 9700, 12.07.2008; Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Parlamentu Europejskiego w świetle wniosków zgłoszonych przez grupę roboczą ds. reformy parlamentarnej, dotyczących prac na posiedzeniach plenarnych oraz sprawozdań z własnej inicjatywy (2007/2272(REG))]


11. 21 maja 2008 r. Grupa Robocza ds. Reformy Parlamentarnej przyjęła swój drugi raport dotyczący działalności legislacyjnej i stosunków Parlamentu Europejskiego z innymi instytucjami. Propozycje zmian podzielono na osiem obszarów:

Ponadto w raporcie zawarto wnioski z wizyty Grupy Roboczej w Kongresie Stanów Zjednoczonych, która miała na celu zapoznanie się ze sposobem działania Kongresu i rozwiązaniami, które mogą znaleźć zastosowanie w Parlamencie Europejskim.

[Źródło: Working Party on Parliamentary Reform: Second Interim Report
Part A - Legislative activities and interinstitutional relations

Part B - Deliberations and conclusions]

10. W styczniu 2008 r. weszły w życie zmiany dotyczące organizacji prac PE przyjęte przez Konferencję Przewodniczących 25 października 2007 roku. Propozycje grupy roboczej wymagające wprowadzenia zmian w Regulaminie PE zostały przedstawione Komisji do Spraw Konstytucyjnych PE, która przyjęła 29.05.2008 Sprawozdanie w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Parlamentu Europejskiego w świetle wniosków zgłoszonych przez grupę roboczą ds. reformy parlamentarnej, dotyczących prac na posiedzeniach plenarnych oraz sprawozdań z własnej inicjatywy. Zmiany zawarte w sprawozdaniu dotyczą:

[Źródło: Informacja prasowa PE Parliamentary reform put into practice, 17.01.2008; EP/Reform. Continued reflection by working group on how EP operates, „Bulletin Quotidien Europe”, No. 9582, 18.01.2007; C. Sampol: EP adjusts rules on plenary sessions, „Europolitics”, No. 3450, 17.01.2007, s. 7; Sprawozdanie w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Parlamentu Europejskiego w świetle wniosków zgłoszonych przez grupę roboczą ds. reformy parlamentarnej, dotyczących prac na posiedzeniach plenarnych oraz sprawozdań z własnej inicjatywy, A6-0197/2008, 29.05.2008]

9. Dnia 12 grudnia 2007 r. Konferencja Przewodniczących przyjęła przedstawione przez Grupę Roboczą ds. Reformy Parlamentarnej propozycje zmian dotyczące sprawozdań z inicjatywy własnej. Jednocześnie Konferencja Przewodniczących wprowadziła podział sprawozdań na pięć rodzajów, z których każdy będzie rozpatrywany w PE w ramach odrębnej procedury:

Wprowadzono także ograniczenia dotyczące ilości sprawozdań (6 sprawozdań będących jednocześnie przedmiotem prac danej komisji - dotyczy to sprawozdań nielegislacyjnych, strategicznych oraz sprawozdań z rocznej działalności i monitorujących). W odniesieniu do sprawozdań nielegislacyjnych - ograniczono także ich długość (nie mogą one przekraczać czterech stron).

Konferencja Przewodniczących powierzyła Komisji Spraw Konstytucyjnych PE:

[Źródło: Conference of Presidents, Summary of decisions, Strasbourg, 12 December 2007 oraz C. Sampol: Number of non-legislative reports will now be limited, 8.01.2008]

8. Dnia 5 grudnia 2007 r. Komisja Spraw Konstytucyjnych PE przyjęła Projekt sprawozdania w sprawie dodania do Regulaminu Parlamentu nowego artykułu 202a dotyczącego używania przez Parlament symboli Unii Europejskiej (flagi przedstawiającej krąg dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle, hymnu pochodzącego z "Ody do radości" z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena oraz dewizy „Zjednoczona w różnorodności”).

[Źródło: Projekt sprawozdania w sprawie dodania do Regulaminu Parlamentu nowego artykułu 202a dotyczącego używania przez Parlament symboli Unii Europejskiej, (2007/2240(REG)), 5.12.2007]


7. Dnia 25 października 2007 r. Konferencja Przewodniczących Parlamentu Europejskiego przyjęła propozycje zmian przedstawione przez Grupę Roboczą ds. Reformy Parlamentarnej. Dotyczą one m. in. organizacji głosowań i debat, w ramach których zostanie przewidziany dodatkowy czas dla sprawozdawcy, oraz możliwości zadawania przez posłów pytań i formułowania spontanicznych wypowiedzi. Ożywieniu debat ma służyć także umożliwienie deputowanym przemawiania z miejsc w pierwszych rzędach w sali obrad. Ponadto, Konferencja Przewodniczących usprawni planowanie porządku obrad, wprowadzając aktualizowany co miesiąc kwartalny program zawierający najistotniejsze debaty, oraz określając terminy przeprowadzania debat nad roczną strategią polityczną oraz programem legislacyjnym i prac Komisji.
Zmiany przyjęte przez Konferencję Przewodniczących wejdą w życie w styczniu 2008 roku, natomiast propozycje grupy roboczej wymagające wprowadzenia zmian w Regulaminie PE zostaną przedstawione Komisji do Spraw Konstytucyjnych PE.

[Źródło: Informacja prasowa PE Parliamentary reform proposals adopted; C. Sampol: First EP reform proposals cleared, „Europolitics”, 26 October 2007 oraz dokument Konferencji Przewodniczących Reform of the European Parliament]

6. Dnia 24 września 2007 r. Rzecznik Praw Obywatelskich przyjął zalecenia wstępne w sprawie 3643/2005/(GK)WP. Skarga złożona do rzecznika w sierpniu 2005 r. przez dziennikarza MaltaToday dotyczyła odmowy udostępnienia przez Parlament Europejski danych o pokrywanych z budżetu PE wydatkach pięciu maltańskich posłów. Zdaniem skarżącego, wydatki te pokrywane są ze środków publicznych, czyli pośrednio przez podatników, w związku z czym powinni oni mieć dostęp do informacji o sposobie ich wykorzystania. Parlament uzasadnił swoją odmowę ochroną danych osobowych, stwierdzając także, że publiczna kontrola tych wydatków jest prowadzona przez Komisję ds. Kontroli Budżetowej oraz Trybunał Obrachunkowy. Rzecznik Praw Obywatelskich, po uzyskaniu opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, uznał odmowę udzielenia informacji przez PE za przejaw niewłaściwego administrowania oraz zobowiązał parlament do ponownego rozważenia wniosku skarżącego i przyznania mu dostępu do informacji dotyczących wydatków maltańskich posłów do PE. Parlament Europejski ma przedstawić szczegółową opinię w tej sprawie do 31 grudnia 2007 roku.

[Źródło: Ombudsman: Information concerning MEPs' allowances should be publicly accessible oraz Draft recommendation to the European Parliament in complaint 3643/2005/(GK)WP]

5. We wrześniu 2007 r. Grupa Robocza ds. Reformy Parlamentarnej przedstawiła swój pierwszy raport dotyczący sesji plenarnych i kalendarza prac PE. Propozycje zmian podzielono na sześć obszarów:

Większość spośród proponowanych przez grupę roboczą zmian nie wymaga zmiany Regulaminu PE i może zostać wprowadzona niezwłocznie.

[Źródło: Working Party on Parliamentary Reform: First Interim Report on „The plenary and the calendar of activities” oraz Political groups examine list of practical measures put forward to improve how EP operates, „Bulletin Quotidien Europe”, No. 9507, 22.09.2007]

4. Parlament Europejski w rezolucji z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zwołania konferencji międzyrządowej wezwał „właściwą komisję do rozważenia możliwości ewentualnej zmiany Regulaminu PE, tak aby w ramach działań Parlamentu i w jego pomieszczeniach nadać oficjalny charakter fladze i hymnowi Unii Europejskiej wybranym w traktacie konstytucyjnym”. Przewodniczący PE poinformował Konferencję Przewodniczących podczas posiedzenia w dniu 30 sierpnia 2007 r., że przez okres próbny podczas powitania głów państw przy wejściu do budynku Parlamentu w Strasburgu odgrywany będzie hymn UE i hymn danego państwa.

[Źródło: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zwołania konferencji międzyrządowej: opinia Parlamentu Europejskiego (art. 48 Traktatu UE); Conference of Presidents, Meeting of Thursday, 30 August 2007 – Brussels, Summary of decisions, 05.09.2007; EP decides on European anthem, „Europolitics”, No. 3364, 05.09.2007, s. 13]

3. W kwietniu 2007 r. Grupa Robocza ds. Reformy Parlamentarnej zaproponowała Konferencji Przewodniczących dodanie do kalendarza posiedzeń PE na 2008 r. ośmiu dodatkowych sesji. Miały one odbywać się w Brukseli w środy w południe, co umożliwiłoby Komisji przedstawienie członkom PE najważniejszych decyzji bezpośrednio po ich podjęciu. Propozycja ta została jednak odrzucona podczas głosowania 11 lipca 2007 roku.

[Źródło: C. Sampol: EP reform could be less ambitious than anticipated, „Europolitics”, No. 3373, 18.09.2007, s. 8 oraz Working Party on Parliamentary Reform: First Interim Report on „The plenary and the calendar of activities”]

2. Grupa Robocza ds. Reformy Parlamentarnej na posiedzeniu w dniu 21 marca 2007 r. przyjęła program działań, wyznaczając trzy obszary swoich zainteresowań:

[Źródło: Working Party on Parliamentary Reform: First Interim Report on „The plenary and the calendar of activities”]


1. Dnia 15 lutego 2007 r. Konferencja Przewodniczących powołała z inicjatywy przewodniczącego PE Hansa-Gerta Pötteringa Grupę Roboczą ds. Reformy Parlamentarnej. W jej skład weszło po jednym przedstawicielu z każdej grupy politycznej. Przewodniczącą grupy roboczej została Dagmar Roth-Behrendt (PES).

[Źródło: Informacja prasowa PE Improving the public perception and efficiency of the work of the European Parliament - mandate for a working group on reform of the Parliament, REF.: 20070215IPR03201, 15.02.2007]


* Obecnie posłowie mogą być członkami tylko jednej komisji i zastępcami w najwyżej dwóch innych, jednak kilka komisji ma status „neutralny”, tzn. nie są one wliczane do powyższych limitów.