Strona główna

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Traktat z Lizbony

Spotkania i debaty w Sejmie

(aktualizowane do 1.12.2009)


12. 21 kwietnia 2009 r. Sejm rozpatrzył i 24 kwietnia 2009 r. przyjął informacje dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2008 roku (Prezydencja słoweńska) oraz w okresie lipiec-grudzień 2008 roku (Prezydencja francuska). Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar podkreślił, że Polska stoi na stanowisku, że mimo negatywnego wyniku referendum w Irlandii proces ratyfikacji Traktatu z Lizbony powinien być kontynuowany.

[Źródło: Stenogram z posiedzenia Sejmu; Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2008 r. (podczas Prezydencji słoweńskiej); Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2008 r. (podczas Prezydencji francuskiej)]

11. 22 stycznia 2009 r. w Sejmie odbyła się dyskusja nad sprawozdaniem Komisji do Spraw Unii Europejskiej i Komisji Spraw Zagranicznych o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie rezolucji wzywającej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do jak najszybszego ratyfikowania Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku (druki nr 732 i 1585). Dnia 23 stycznia Sejm przyjął rezolucję w sprawie jak najszybszego ratyfikowania Traktatu z Lizbony, w której stwierdził m. in., że proces ratyfikacji Traktatu z Lizbony powinien być kontynuowany, ponieważ wejście w życie traktatu „przyczyni się do umocnienia i usprawnienia Unii Europejskiej, a także umożliwi jej rozszerzenie i pozwoli na głębszą integrację”. Jednocześnie Sejm zwrócił się do Prezydenta RP o „uwzględnienie woli obu izb parlamentu i o jak najszybsze zakończenie procesu ratyfikacji Traktatu z Lizbony, a także o czynne wspieranie jego ratyfikacji w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej”.

[Źródło: Stenogram z posiedzenia Sejmu, Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie jak najszybszego ratyfikowania Traktatu z Lizbony]

10. 10 lipca w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu rezolucji wzywającej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do jak najszybszego ratyfikowania Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (druk nr 732).

[Źródło: Stenogram z posiedzenia Sejmu]

9. 27 czerwca 2008 r. w Sejmie odbyła się konferencja na temat „Polska w zreformowanej Unii Europejskiej”, zorganizowana przez Komitet Działania na Rzecz Demokracji Europejskiej (Action Committee for European Democracy - ACED) oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych pod auspicjami Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego. Konferencja została podzielona na dwa panele tematyczne: „Przyszłość Traktatu z Lizbony po referendum w Irlandii a pogłębienie demokracji w Unii Europejskiej” oraz „Umocnienie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej”.

[Źródło: Informacja ze strony internetowej Centrum Stosunków Międzynarodowych ]

8. 1 kwietnia 2008 r. Sejm wyraził zgodę na ratyfikację Traktatu z Lizbony przyjmując ustawę o ratyfikacji Traktatu z Lizbony podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (384 głosów „za”, 56 „przeciw”, 12 „wstrzymujących się”). Sejm przyjął również uchwałę w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP Traktatu z Lizbony (353 głosów „za”, 54 „przeciw”, 44 „wstrzymujących się”).

[Źródło: Ustawa z dnia 1 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. oraz Uchwała Sejmu RP z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP Traktatu z Lizbony]

7. 12 marca 2008 r. w Sejmie odbyła się konferencja na temat „Traktat z Lizbony – ratyfikacja i jej konsekwencje”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Kancelarię Sejmu, Kancelarię Senatu oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, pod auspicjami Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego oraz Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza. Konferencja została podzielona na trzy panele tematyczne: „Unia Europejska na arenie międzynarodowej po przyjęciu Traktatu z Lizbony”; „Zmiany instytucjonalne w Unii Europejskiej oraz rola parlamentów narodowych”; „Unia bliżej obywatela - organizacje pozarządowe w debacie o przyszłości Europy po ratyfikacji Traktatu z Lizbony”.

[Źródło: Strona poświęcona konferencji „Traktat z Lizbony – ratyfikacja i jej konsekwencje”]

6. 28 lutego 2008 r. Sejm przyjął uchwałę w sprawie trybu wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Sejm zdecydował, że zgoda na ratyfikację zostanie wyrażona w ustawie uchwalonej w trybie art. 90 ust. 2 Konstytucji RP.

[Źródło: Uchwała Sejmu RP z dnia 28 lutego 2008 r. sprawie trybu wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską]

5. 20 grudnia 2007 r. Sejm przyjął uchwałę w sprawie traktatu reformującego UE podpisanego w Lizbonie 13 grudnia 2007 roku, w której opowiedział się za jak najszybszą ratyfikacją traktatu przez Polskę. W uchwale wyrażono nadzieję, że rząd przedstawi na forum UE propozycje konkretyzacji traktatowych postanowień o solidarności energetycznej UE i że będzie możliwe odstąpienie przez Polskę od protokołu brytyjskiego. Sejm wyraził również przekonanie, że przyjęcie traktatu przyczyni się do wzmocnienia roli parlamentów narodowych w UE oraz do większego ich zaangażowania w debatach narodowych dotyczących spraw europejskich.

[Źródło: Uchwała Sejmu RP z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie traktatu reformującego UE podpisanego w Lizbonie 13 grudnia 2007 r.]

4. 6 lipca 2007 r. na 45. posiedzeniu Sejm rozpatrzył i przyjął informację Rządu o przebiegu i wynikach posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli, które odbyło się w dniach 21-23 czerwca 2007 roku.

[Źródło: Sprawozdanie stenograficzne z 45. posiedzenia Sejmu z dnia 6 lipca 2007 r.]

3. 4 lipca 2007 r. ambasador Republiki Portugalii José Sequeira e Serpa spotkał się z członkami sejmowej Komisja do Spraw Unii Europejskiej, aby przedstawić program prezydencji. José Sequeira e Serpa przypomniał, że Portugalia realizować będzie część osiemnastomiesięcznego programu, który został przyjęty na okres trzech prezydencji: niemieckiej, portugalskiej i słoweńskiej. Podkreślił jednocześnie, że jednym z priorytetów prezydencji portugalskiej jest reforma traktatów.

[Źródło: Biuletyn komisji sejmowych, 2197/V]

2. 28 czerwca 2007 r. Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu wysłuchała informacji ministra spraw zagranicznych o wynikach czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli.

[Źródło: Biuletyn komisji sejmowych, 2161/V]

1. 25 czerwca 2007 r. odbyła się w Sejmie polsko-niemiecka konferencja „Jakiej Konstytucji potrzebuje Europa? Aktualne spostrzeżenia Polski i Niemiec”. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Sobieskiego oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

[Źródło: Informacja ze strony internetowej Instytutu Sobieskiego
http://www.sobieski.org.pl/news.php?id=333]

wróć do góry


Debaty parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego

(aktualizowane do 1.12.2009)

49. 25 listopada 2009 r. Parlament Europejski przyjął decyzję w sprawie dostosowania Regulaminu Parlamentu Europejskiego do Traktatu z Lizbony. Nowe lub zmienione postanowienia dotyczą m.in.: przestrzegania Karty Praw Podstawowych, badania przestrzegania zasady pomocniczości, zwykłej i uproszczonej rewizji traktatów, aktów delegowanych, wyboru przewodniczącego Komisji, procedury budżetowej, współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych.
Ponadto w artykule 11 ust. 3a Regulaminu przewidziano, że państwa członkowskie, którym przyznano, zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z 11 i 12 grudnia 2008 r., dodatkową liczbę mandatów w Parlamencie do końca siódmej kadencji, powinny zostać poproszone o wyznaczenie obserwatorów zgodnie z ich prawem krajowym.
Zmiany Regulaminu PE, które dotyczą stosunków Parlamentu Europejskiego z parlamentami narodowymi zostaną rozpatrzone na sesji plenarnej w styczniu 2010 r.

[Źródło: Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dostosowania Regulaminu Parlamentu Europejskiego do traktatu z Lizbony, P7_TA(2009)0088]

48. 22 października 2009 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie instytucjonalnych aspektów utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ). PE wypowiada się na temat szczegółowych rozwiązań dotyczących organizacji i sposobu funkcjonowania ESDZ, która, zgodnie z Traktatem z Lizbony, w zakresie „klasycznej” polityki zagranicznej (WPZiB i Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony) będzie podporządkowana decyzjom Rady, a w zakresie wspólnych stosunków zewnętrznych – decyzjom Kolegium Komisji.
Parlament opowiada się w szczególności za usytuowaniem ESDZ - z punktu widzenia organizacyjnego i budżetowego - w administracyjnych strukturach Komisji.

[Źródło: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie instytucjonalnych aspektów utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, P7_TA(2009)0057]

47. 7 października 2009 r. w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat wyników referendum w Irlandii w sprawie Traktatu z Lizbony, podczas której przedstawiono oświadczenia Komisji i Rady w tej sprawie. Zadowolenie z wyniku referendum wyrazili szefowie dwóch największych frakcji w PE. Przewodniczący PE Jerzy Buzek wyraził nadzieję, że proces ratyfikacyjny będzie kontynuowany i zakończy się pozytywnym wynikiem również w Polsce i Czechach. Podczas debaty pojawiły się głosy wzywające do rozpoczęcia procedury wyboru Kolegium Komisarzy, bądź to na podstawie Traktatu z Lizbony, bądź Traktatu z Nicei. Ponadto apelowano o publiczną debatę nad przyszłymi kandydatami na stanowisko stałego przewodniczącego Rady Europejskiej.

[Źródło: Informacja prasowa PE, 8.10.2009]

46. 6 października 2009 r. COSAC przyjął konkluzje z XLII spotkania. Konferencja wyraziła zadowolenie z wyniku irlandzkiego referendum w sprawie Traktatu z Lizbony. Jednocześnie w przyjętym stanowisku zwróciła na wzmocnioną rolę parlamentów narodowych w nowym traktacie, a także podkreśliła konieczność wypracowania dobrze funkcjonujących procedur pomiędzy instytucjami UE a parlamentami narodowymi w zakresie kontroli zasady pomocniczości oraz parlamentarnej kontroli nad Europolem i oceny Eurojustu.

[Źródło: Contribution and Conclusions of the XLII COSAC]

45. 15 września 2009 r., przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, w przemówieniu otwierającym pierwsze posiedzenie VII kadencji, przedstawił swoje polityczne priorytety, wśród których znalazły się m.in.: kryzys gospodarczy, energia i ekologia, solidarność europejska, prawa człowieka oraz kwestie instytucjonalne. Przewodniczący wielokrotnie odwoływał się do zmian, jakie przyniesie implementacja Traktatu z Lizbony. Stwierdził, że podstawą reform i bardziej dynamicznych działań Parlamentu Europejskiego powinno być wypracowanie nowego modelu stosunków zarówno z Radą i Komisją, jak też z parlamentami narodowymi.

[Źródło: Informacja prasowa PE, 15.09.2009]

44. 15 września 2009 r., na zaproszenie Jerzego Buzka, ośmioro byłych przewodniczących PE spotkało się w Strasburgu, aby wspólnie zaapelować do obywateli Irlandii o wzięcie udziału w referendum w sprawie Traktatu Lizbońskiego, które ma się odbyć 2 października 2009. Wszyscy przewodniczący wyrazili poparcie dla traktatu, który pozwoli Unii Europejskiej podjąć wyzwania XXI wieku, a przyznając PE większą rolę w procesie legislacyjnym, zwiększy poziom demokracji.

[Źródło: Informacja prasowa PE, 15.09.2009]

43. 14 lipca 2009 r. nowy przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek w swoim przemówieniu inauguracyjnym podkreślił, że aby sprostać wyzwaniom, jakie stoją przed Unią Europejską i Parlamentem Europejskim, konieczne jest wejście w życie Traktatu z Lizbony, z którym będą związane m.in. zmiany wewnątrz samego PE. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się po posiedzeniu inauguracyjnym, Jerzy Buzek podkreślił, że współpraca Parlamentu Europejskiego z parlamentami narodowymi jest ważna m.in. dla przybliżenia obywatelom Unii Europejskiej.

[Źródło: Informacja prasowa z Parlamentu Europejskiego, 14 lipca 2009 r., Informacja prasowa z Parlamentu Europejskiego, 15 lipca 2009 r. oraz zapis wideo konferencji prasowej]

42. 7 maja 2009 r. Parlament Europejski przyjął cztery rezolucje odnoszące się do przyszłego wdrożenia postanowień Traktatu z Lizbony:

1) w sprawie rozwoju stosunków pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi w kontekście postanowień Traktatu z Lizbony (rezolucja zaproponowana przez Komisję do Spraw Konstytucyjnych w jej sprawozdaniu z 9 marca 2009 r.; sprawozdawca: Elmar Brok). Parlament, przyjmując z zadowoleniem nowe uprawnienia parlamentów narodowych zawarte w Traktacie z Lizbony:

 • wzywa do wypracowania nowych form dialogu między PE i parlamentami narodowymi:
  – stworzenia stałej sieci komisji branżowych i zapewnienia środków finansowych na organizację spotkań tych komisji (pkt. 6, 7 i 10);
  – stworzenia eurodeputowanym szerszych możliwości działania (także nieformalnych) na forum parlamentów narodowych (pkt. 9 i 10);
  – włączenia PE do „inicjatywy Barroso” (pkt 16 projektu rezolucji);
  – zintensyfikowania współpracy w zakresie finansowania WPZiB oraz EPBiO (pkt 18);
 • wzywa parlamenty narodowe do wzmocnienia nadzoru nad rządami w zakresie realizacji polityk i działań UE (pkt. 4, 5, 13 projektu rezolucji);
 • wzywa do zakończenia działalności Zgromadzenia Parlamentarnego Unii Zachodnioeuropejskiej z chwilą pełnego i ostatecznego włączenia jej w ramy Unii Europejskiej oraz wejścia w życie traktatu z Lizbony (pkt 20 projektu rezolucji);
 • odnosi się do zadań i organizacji pracy COSAC i udziału w nich PE (pkt. 21-24);

2) w sprawie wpływu traktatu lizbońskiego na rozwój równowagi instytucjonalnej w Unii Europejskiej (rezolucja zaproponowana przez Komisję do Spraw Konstytucyjnych w jej sprawozdaniu z 9 marca 2009 r.; sprawozdawca: Jean-Luc Dehaene). Parlament, przyjmując z zadowoleniem wzmocnienie w Traktacie z Lizbony równowagi instytucjonalnej oraz metody wspólnotowej:

 • wzywa do uregulowania stosunków między poszczególnymi instytucjami:
  – zapewnienia Parlamentowi tych samych praw co Radzie, między innymi w kwestii dostępu do niektórych dokumentów i udziału w niektórych grupach roboczych (pkt 8);
  – sprecyzowania w porozumieniu międzyinstytucjonalnym organizacji i przebiegu konferencji międzyrządowej z określeniem między innymi roli Parlamentu (pkt 10);
  – określenia w regulaminie wewnętrznym Rady Europejskiej zasad regulujących stosunki Rady Europejskiej z Parlamentem, w tym zasad udziału przewodniczącego Parlamentu w posiedzeniach Rady Europejskiej (pkt 15);
  – powierzenia Radzie do Spraw Ogólnych, której przewodniczyłby premier państwa sprawującego rezydencję, zasadniczej funkcji koordynowania działalności różnych składów Rady i rozwiązywania ewentualnych konfliktów pojawiających się na tej płaszczyźnie (pkt. 22, 25 i 28);
  – zawarcia porozumienia w sprawie kalendarza i procedury nominacji przewodniczącego Komisji, wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz przewodniczącego Rady Europejskiej (pkt. 42 i 43);
 • w kontekście zbliżających się wyborów do PE i wyboru przewodniczącego Komisji wzywa:
  – państwa członkowskie do wprowadzenia niezbędnych przepisów prawnych umożliwiających wstępny wybór w czerwcu 2009 r. 18 dodatkowych posłów do Parlamentu Europejskiego, aby umożliwić im uczestniczenie w posiedzeniach Parlamentu Europejskiego w charakterze obserwatorów od daty wejścia w życie traktatu lizbońskiego, a przed ratyfikacją przepisu przejściowego zezwalającego na zwiększenie całkowitej liczby posłów (pkt 11);
  – Radę Europejską do zastosowania nieformalnej procedury uprzedniej konsultacji w sprawie desygnowania przewodniczącego Komisji Europejskiej, przewidzianą traktatem z Lizbony, oraz do wszczęcia procedury mianowania składu kolegium komisarzy po drugim referendum w Irlandii (pkt. 44, 45 i 46);
 • wzywa do wypracowania nowego podejścia do programowania, w tym m.in.:
  – przedstawienia przez premierów państw członkowskich tworzących trójkę osiemnastomiesięcznego wspólnego programu operacyjnego (pkt. 27 i 51),
  – wypracowania umowy kadencyjnej w zakresie prawodawstwa zatwierdzanej przez Komisję, Radę i Parlament Europejski (pkt 49);
  – wypracowania porozumienia między instytucjami co do zmiany ram finansowych zawartych w obecnym porozumieniu międzyinstytucjonalnym w rozporządzenie zawierające ramy finansowe oraz przedłużenia obecnych ram finansowych (2007-2013) do końca 2015 r. (pkt 50);
 • wzywa do uporządkowania kwestii reprezentacji UE na zewnątrz (pkt 61):
  – Komisja – a w szczególności jej przewodniczący – powinna pełnić funkcję reprezentacyjną w zakresie ogółu stosunków zewnętrznych i polityk sektorowych powiązanych z działaniami zewnętrznymi UE (handel zagraniczny, rozwój itp.);
  – wysoki przedstawiciel powinien realizować zadanie prowadzenia (inicjowania i wykonywania) WPZiB, w szczególności poprzez reprezentowanie Unii w kontaktach z krajami trzecimi i w organizacjach międzynarodowych i jednocześnie powinien pełnić rolę reprezentacyjną w zakresie ogółu działań zewnętrznych lub sektorów działań zewnętrznych innych niż WPZiB, ale wówczas podlegając przewodniczącemu Komisji i zgodnie z przyjmowanymi kolegialnie decyzjami w sprawie innych aspektów działań zewnętrznych;

3) w sprawie nowej roli i obowiązków Parlamentu przy wdrażaniu traktatu lizbońskiego (rezolucja zaproponowana przez Komisję do Spraw Konstytucyjnych w jej sprawozdaniu z 9 marca 2009 r.; sprawozdawca: Jo Leinen). Parlament, przyjmując z zadowoleniem nowe uprawnienia PE m.in. w zakresie współdecyzji, procedury budżetowej, procedury zgody, kontroli oraz prawa do informacji i inicjatywy:

 • wzywa do uwzględnienia wzmocnionego prawa PE do informacji:
  – w zakresie spotkań Rady Europejskiej (pkt 56) i programów prezydencji (pkt 57);
  – w zakresie współpracy z wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa o działaniach zewnętrznych Unii (pkt 58);
  – informacji dotyczących negocjowania i zawierania umów międzynarodowych (pkt 59);
 • wzywa do przyjęcia rozstrzygnięć w zakresie prac legislacyjnych podejmowanych przed przyjęciem traktatu z Lizbony:
  – przekazania współprawodawcom wszystkich rozpatrywanych wniosków prawodawczych, w odniesieniu do których mają zastosowanie nowe podstawy prawne (pkt. 74 i 75);
  – zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego uniemożliwiającego przyjęcie rozpatrywanych wniosków prawodawczych dotyczących trzeciego filara, a posiadających wymiar praw podstawowych do czasu wejścia w życie traktatu z Lizbony (pkt 76);
 • wzywa do określenia przyszłych kierunków działań i wypracowania niezbędnych procedur:
  - zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego obejmującego podstawowe cele, które ma zrealizować Unia Europejska po 2009 r. (pkt 77),
  – zmiany porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem i Radą dotyczącego współpracy w dziedzinie polityki zagranicznej, w tym wzajemnej wymiany informacji poufnych (pkt 78);
  – podjęcia działań w celu ustanowienia europejskiej polityki informacji i komunikacji (pkt 81);
  – przedstawienia przez Komisję inicjatywy w sprawie realizacji „inicjatywy obywatelskiej”, określającej wyraźne, proste i przyjazne dla obywateli warunki korzystania z „prawa obywatelskiego” (pkt 82);
  – zbadania i wzmocnienia pozycji Unii w organizacjach międzynarodowych niezwłocznie po wejściu w życie traktatu z Lizbony, kiedy Unia Europejska zastąpi Wspólnoty Europejskie (pkt 85);
  – uzgodnienia strategii mającej na celu zapewnienie spójności pomiędzy przyjętymi aktami prawnymi i kartą praw podstawowych (pkt 86);

4) w sprawie aspektów finansowych traktatu z Lizbony (rezolucja zaproponowana przez Komisję Budżetową w jej sprawozdaniu z 11 marca 2009 r.; sprawozdawca: Catherine Guy-Quint). Parlament, przyjmując z zadowoleniem postępy osiągnięte w Traktacie z Lizbony w dziedzinie kontroli demokratycznej i przejrzystości finansów Unii m.in.:

 • w zakresie środków własnych UE:
  – wyraża ubolewanie, że państwa członkowskie nie wykorzystały okazji do stworzenia bardziej sprawiedliwego, przejrzystego i podlegającego bardziej demokratycznej procedurze decyzyjnej systemu środków własnych Unii (pkt 2 i 3);
  – zwraca się do Rady o jak najczęstsze korzystanie ze specjalnej procedury legislacyjnej przyjmowania środków wykonawczych do decyzji w sprawie środków własnych (pkt 4 i 5);
 • w zakresie wieloletnich ram finansowych (WRF):
  – z żalem zauważa, że w ramach nowej procedury przyjmowania WRF Parlament ma jedynie prawo do wyrażenia zgody, a nie rzeczywiste uprawnienia do współdecydowania i zwraca się do Rady, aby od początku procedury prowadziła systematyczny dialog polityczny z Parlamentem (pkt 9);
  – popiera wprowadzenie WRF obejmujących pięcioletni okres programowania (pkt 12);
  – podkreśla, że przejście do pięcioletniego systemu planowania finansowego może wymagać przedłużenia okresu obowiązywania obecnych WRF do 2016 r. włącznie oraz zaleca, żeby negocjacje dotyczące przyszłych WRF zostały zamknięte na koniec pierwszego kwartału 2016 (pkt 16);
 • w zakresie rocznej procedury budżetowej:
  – z dużym zadowoleniem przyjmuje zniesienie rozróżnienia między wydatkami obowiązkowymi a wydatkami nieobowiązkowymi (pkt. 25 i 26);
  – zachęca Komisję, aby w pełni odgrywała rolę mediatora między Parlamentem a Radą (pkt. 28 i 29);
  – wzywa do wprowadzenia nieformalnych mechanizmów dialogu między instytucjami oraz podkreśla znaczenie zorganizowania w lipcu trójstronnego dialogu (pkt 32 i 36),
  –  zachęca Radę do szybkiego znalezienia porozumienia z Parlamentem w sprawie funkcjonowania komitetu pojednawczego (pkt 41);
 • podkreśla, że wszelkie działania zewnętrzne Unii powinny co do zasady być finansowane ze środków Wspólnoty i tylko w nadzwyczajnych okolicznościach w oparciu o wkłady spoza budżetu Unii (pkt 56);
 • wzywa parlamenty krajowe do corocznego udziału we wspólnej debacie publicznej na temat wytycznych do polityk budżetowych na szczeblu krajowym i wspólnotowym (pkt 58).

[Źródło: Informacja prasowa z PE; Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie aspektów finansowych traktatu lizbońskiego, P6_TA(2009)0374; Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie nowej roli i obowiązków Parlamentu przy wdrażaniu traktatu lizbońskiego, P6_TA(2009)0373; Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie rozwoju stosunków pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi w kontekście postanowień traktatu z Lizbony, P6_TA(2009)0388; Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie wpływu traktatu lizbońskiego na rozwój równowagi instytucjonalnej w Unii Europejskiej, P6_TA(2009)0387; Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. wzywające Komisję do przedłożenia wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie realizacji inicjatywy obywatelskiej, P6_TA(2009)0389]

41. 6 maja 2009 r. Parlament Europejski przyjął zmiany regulaminu zaproponowane przez Komisję do Spraw Konstytucyjnych w jej sprawozdaniach z 22 stycznia 2009 r. w sprawie przeglądu Regulaminu w zakresie procedur rozpatrywania petycji (Sprawozdawca: Gérard Onesta). Zmiany Regulaminu mają na celu m.in. poprawę przejrzystości i zrozumiałości podstawowych zasad stosowanych przy rozpatrywaniu petycji, bardziej wyraźne określenie związków pomiędzy Komisją Petycji PE, Komisją Europejską, Radą i państwami członkowskimi, a także ustanowienie skutecznego przepisu chroniącego prywatność osób indywidualnych i poufność. Wprowadzono również do Regulaminu PE możliwości wycofania poparcia dla petycji przez składającego. Ponadto przyjęta decyzja przewiduje wprowadzenie do Regulaminu PE nowego artykułu dotyczącego inicjatywy obywatelskiej wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony.

[Źródło: Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie zmiany przepisów Regulaminu dotyczących procedury rozpatrywania petycji, P6_TA(2009)0353]

40. 5 maja 2009 r. w Parlamencie Europejskim odbyła się debata poświęcona przygotowaniom do szczytu Rady Europejskiej 18 i 19 czerwca 2009 r. Zarówno premier Czech Alexandr Vondra, jak i przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso wyrazili nadzieję, że na czerwcowym szczycie uda się osiągnąć porozumienie w sprawie gwarancji prawnych dla Irlandii. Jednocześnie premier Czech podkreślił, że prezydencja ma świadomość oczekiwań Parlamentu Europejskiego związanych z procedurą nominowania i zatwierdzenia kandydatury na przewodniczącego Komisji Europejskiej w duchu Traktatu z Lizbony.

[Źródło: Informacja prasowa PE oraz Alexandr Vondra supports Barroso and says June summit will appoint next Commission president and approve “legal guarantees” for Irish on Lisbon treaty, „Bulletin Quotidien Europe”, no. 9895, 6.05.2009]

39. 22 kwietnia 2009 r. Komisja Spraw Konstytucyjnych PE przyjęła projekt decyzji Parlamentu Europejskiego, obejmującej zmiany Regulaminu, które miałyby wejść w życie po ratyfikacji Traktatu z Lizbony (sprawozdawca: Richard Corbett). Dotyczą one m.in.:
- przeniesienia do Regulaminu nowej procedury dla parlamentów narodowych dotyczącej przestrzegania zasad pomocniczości i proporcjonalności,
- procedury rewizji traktatów,
- procedury wyboru przewodniczącego Komisji,
- procedury wystąpienia państwa członkowskiego z UE.

[Źródło: Informacja prasowa PE: Parliamentary reform: third package adopted by Constitutional Affairs Committee; Sprawozdanie dotyczące dostosowania Regulaminu do traktatu z Lizbony, A6-0277/2009]

38. 25 marca 2009 r. w Parlamencie Europejskim odbyła się debata poświęcona omówieniu wyników Rady Europejskiej, która odbyła się w Brukseli 19 i 20 marca 2009 roku. Przewodniczący Parlamentu Hans-Gert Pöttering w swoim wystąpieniu zaapelował do rządu czeskiego o kontynuowanie procesu ratyfikacji Traktatu z Lizbony tak, aby mógł on wejść w życie na początku 2010 roku.

[Źródło: Debata w Parlamencie Europejskim, 25 marca 2009 r. oraz informacja prasowa Parlamentu Europejskiego]

37. 11 marca 2009 r. Komisja Budżetowa PE przyjęła projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie aspektów finansowych Traktatu z Lizbony. Proponowana rezolucja odnosi się m.in. do wzmocnionej roli Parlamentu Europejskiego w procedurze budżetowej oraz możliwości skrócenia okresu, który obejmują wieloletnie ramy finansowe z siedmiu do pięciu lat.

[Źródło: Sprawozdanie w sprawie aspektów finansowych traktatu z Lizbony, A6-0183/2009 (Sprawozdawca: Catherine Guy-Quint) oraz New budget procedure will work in Parliament’s favour, „Europolitics”, 12.03.2009]

36. 28 lutego 2009 r. Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej w swoich konkluzjach ze spotkania, które odbyło się w Paryżu 27 i 28 lutego 2009 r., podkreśliła wzmocnioną rolę parlamentów narodowych przewidzianą w Traktacie z Lizbony. Wezwała Radę do bezpośredniego przekazywania parlamentom narodowym projektów aktów prawnych, które nie są wnioskami Komisji, począwszy od 1 września 2009 r., zgodnie z art. 4 Protokołu w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności załączonego do Traktatu z Lizbony. Konferencja Przewodniczących zaproponowała także, aby w 2009 r. zorganizować wspólne spotkanie parlamentarne poświęcone roli parlamentów narodowych w ocenie i monitorowaniu budowy europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

[Źródło: Conclusions of the Presidency]

35. 14 stycznia 2009 roku premier Republiki Czeskiej Mirek Topolánek przedstawił w Parlamencie Europejskim program prezydencji czeskiej. M. Topolánek zapewnił, że podczas prezydencji będzie kontynuowany dialog z Irlandią na temat przyszłości Traktatu z Lizbony i podkreślił, że konieczne jest znalezienie rozwiązania, które będzie mogło zostać zaakceptowane przez większość Irlandczyków.

[Źródło: Debata w Parlamencie Europejskim, 14 stycznia 2009]

34. 16 grudnia 2008 r. odbyła się w Parlamencie Europejskim debata w sprawie wyników posiedzenia Rady Europejskiej (11-12 grudnia 2008) r. i zakończenia prezydencji francuskiej. Prezydent Nicolas Sarkozy, podsumowując ostatnie pół roku przewodnictwa Francji w Radzie, podkreślił, że 25 państw członkowskich podjęło już pozytywną decyzję w sprawie Traktatu z Lizbony i wyraził nadzieję, że wejdzie on w życie najpóźniej za rok. Przemawiający w imieniu Komisji Europejskiej J. Barroso stwierdził, że kwestia ratyfikacji traktatu należała do najważniejszych spraw, którymi zajmowała się Komisja oraz że porozumienie z Irlandią pozwoli na rozpoczęcie w Unii nowego etapu.

[Źródło: Debata w Parlamencie Europejskim, 16 grudnia 2008 oraz informacja prasowa Parlamentu Europejskiego]

33. 27 listopada 2008 r. opublikowała swój raport Podkomisja ds. Przyszłości Irlandii w Unii Europejskiej, utworzona w irlandzkiej Izbie Reprezentantów po negatywnym wyniku referendum w sprawie Traktatu z Lizbony. Sprawozdanie to składa się z czterech rozdziałów dotyczących: wyzwań po referendum, możliwych scenariuszy przyszłości Irlandii w Unii, lepszego zrozumienia UE przez obywateli oraz wzmocnienia roli parlamentu w sprawach europejskich.

[Źródło: Houses of the Oireachtas. Sub-Committee on Ireland’s Future in the European Union: Ireland’s future in the European Union: Challenges, Issues and Options, November 2008; strona internetowa Podkomisji ds. Przyszłości Irlandii w Unii Europejskiej]

32. 17 listopada 2008 r. Komisja Spraw Konstytucyjnych PE przyjęła projekt rezolucji w sprawie kontynuowania procedur ratyfikacji Traktatu z Lizbony, w którym posłowie apelują, „aby podjęte zostały wszelkie możliwe wysiłki gwarantujące, że Traktat z Lizbony będzie mógł wejść w życie przed wyborami europejskimi w roku 2009”. W dokumencie wezwano także Szwecję i Republikę Czeską do zakończenia procedur ratyfikacyjnych do końca 2008 roku.

[Źródło: Komunikat dla posłów - projekt rezolucji w sprawie kontynuowania procedur ratyfikacji Traktatu z Lizbony, AFCO/6/68955; MEPs consider implementation of Lisbon Treaty is still possible before June 2009 elections, „Bulletin Quotidien Europe”, no. 9785, 19.11.2008]

31. 21 października odbyła się w Parlamencie Europejskim debata na temat szczytu Rady Europejskiej (15-16 października 2008). 22 października przyjęto rezolucję w tej sprawie, w której PE „ponownie wyraża szacunek dla wyniku irlandzkiego referendum i dla wyników procedur ratyfikacyjnych w pozostałych państwach członkowskich oraz uważa, że można rozwiać obawy wyrażone przez Irlandczyków, aby przed wyborami europejskimi znaleźć rozwiązanie, które byłoby do przyjęcia dla wszystkich”. Parlament wyraził także gotowość do udzielenia rządowi i parlamentowi irlandzkiemu „wszelkiej pomocy, jakiej mogą potrzebować w celu przedłożenia zestawu propozycji, które doprowadzą do szerszego, bardziej świadomego konsensusu w społeczeństwie irlandzkim co do przyszłości Irlandii w zreformowanej i umocnionej Unii Europejskiej (...)”. PE wezwał ponadto Radę Europejską do określenia na jej kolejnym posiedzeniu metody i harmonogramu działań w związku z ratyfikacją traktatu.

[Źródło: Debata w Parlamencie Europejskim, 21 października 2008 oraz Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2008 r. w sprawie Rady Europejskiej z 15 i 16 października 2008 r.]

30. 10 lipca 2008 r. w Parlamencie Europejskim Prezydent Francji Nicolas Sarkozy przedstawił założenia programu prezydencji francuskiej w UE. Stwierdził on, że dalsze rozszerzenie UE nie będzie możliwe bez Traktatu z Lizbony i reform instytucjonalnych. Podkreślił także, że Traktat z Lizbony, odrzucony kilka tygodni wcześniej w referendum irlandzkim, był i pozostaje „świadectwem kompromisu dopuszczalnego dla każdego”.

[Źródło: Debata w Parlamencie Europejskim, 10 lipca 2008 oraz informacja prasowa Parlamentu Europejskiego]

29. 24 czerwca 2008 r. w Parlamencie Europejskim odbyła się debata poświęcona omówieniu wyników Rady Europejskiej (Bruksela, 19-20 czerwca 2008 roku). Premier Słowenii Janez Jansa stwierdził w swoim oświadczeniu, że wynik referendum w Irlandii dowodzi kryzysu w postrzeganiu Unii Europejskiej i wspólnej tożsamości. Podkreślił także, że Unia potrzebuje nowych podstaw instytucjonalnych, aby funkcjonować w bardziej demokratyczny i efektywny sposób. Do października, kiedy zostanie podjęta decyzja w sprawie przyszłych działań UE, należy jego zdaniem trzymać się trzech podstawowych ustaleń:
- rozwiązanie kryzysu nie może polegać na podważaniu treści zawartych w Traktacie z Lizbony,
- proces ratyfikacji powinien być kontynuowany,
- głos obywateli Irlandii wyrażony w referendum musi zostać wysłuchany.

Oświadczenie w imieniu Komisji Europejskiej złożył jej przewodniczący José Manuel Barroso, który zaznaczył, że państwa członkowskie mają prawo do kontynuowania procesu ratyfikacji Traktatu z Lizbony. Podkreślił on również, że należy uszanować decyzję podjętą w referendum w Irlandii.

[Źródło: Protokół posiedzenia Parlamentu Europejskiego z 24 czerwca 2008 oraz informacja prasowa Parlamentu Europejskiego]

28. 18 czerwca 2008 r. w Parlamencie Europejskim odbyła się debata priorytetowa przed Radą Europejską (19-20 czerwca 2008 r.) i po referendum w Irlandii, podczas której wysłuchano oświadczeń Komisji i Rady. Minister Spraw Europejskich Słowenii Janez Lenarčič zaznaczył, że proces ratyfikacji powinien być kontynuowany mimo negatywnego wyniku referendum w Irlandii. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso podkreślił, że Rada powinna uszanować decyzję nie tylko Irlandii, ale również tych państw członkowskich, które już ratyfikowały traktat.

[Źródło: Protokół posiedzenia Parlamentu Europejskiego z 18 czerwca 2008]

27. 16 czerwca 2008 r. na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering wygłosił oświadczenie w sprawie referendum w Irlandii. Zaznaczył on, że proces ratyfikacji Traktatu z Lizbony musi być bezwzględnie kontynuowany. Wezwał również rząd Irlandii do przedstawienia propozycji dalszych wspólnych działań zmierzających do zaradzenia zaistniałej sytuacji. Ponadto podkreślił, że celem jest obecnie dopilnowanie, aby traktat został wprowadzony w życie przed wyborami w czerwcu 2009 roku.

[Źródło: Oświadczenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Hansa-Gerta Pötteringa, 16 czerwca 2008]

26. 7-8 maja 2008 r. COSAC, na XXXIX spotkaniu w Bled - Brdo pri Kranju, przyjęła z zadowoleniem podpisanie Traktatu z Lizbony i jego ratyfikowanie przez trzynaście państw członkowskich oraz wezwała parlamenty i obywateli pozostałych państw członkowskich do poparcia Traktatu. COSAC z zadowoleniem przyjęła postanowienia Traktatu z Lizbony odnoszące się do wzmocnionej roli parlamentów narodowych, które umożliwią im większe zaangażowanie w proces decyzyjny Unii Europejskiej. COSAC zauważyła ponadto, że od parlamentów narodowych zależy rozwój mechanizmów ułatwiających korzystanie z większych uprawnień przyznanych przez Traktat.

[Tekst stanowiska i konkluzji przyjętych na XXXIX posiedzeniu COSAC znajduje się na stronie OIDE]

25. 20 lutego 2008 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Traktatu z Lizbony, w której:

  – z zadowoleniem przyjmuje, że w Traktacie z Lizbony wyraźnie poprawiono istniejące traktaty, wzmocniono prawa obywateli europejskich w stosunku do UE oraz zdolność instytucji UE do skuteczniejszego wypełniania swoich zadań;
  – zauważa pewne powody do niepokoju, wynikające z porzucenia w Traktacie z Lizbony podejścia konstytucyjnego, odłożenia wdrożenia ważnych elementów traktatu i włączenia do niego specyficznych rozwiązań dla poszczególnych państw członkowskich;
  – wyraża nadzieję, że wszystkie państwa członkowskie zdołają ratyfikować traktat do 1 stycznia 2009 roku;
  – zaznacza, że oczekuje rychłej publikacji skonsolidowanych traktatów w formie zmienionej Traktatem z Lizbony;
  – ponawia swój apel, aby informować obywateli o treści traktatu w jasny i obiektywny sposób.

[Źródło: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie Traktatu z Lizbony]

24. 13 grudnia 2007 r. podczas posiedzenia Rady Europejskiej, na którym szefowie państw i rządów podpisali Traktat z Lizbony, przewodniczący Parlamentu Europejskiego podkreślił, znaczenie przyjęcia Karty Praw Podstawowych, oraz fakt, że w Traktacie z Lizbony wzmocniono rolę parlamentów narodowych. Jednocześnie zaznaczył, że wszystkim uczestnikom spotkania zależy, by traktat wszedł w życie najpóźniej 1 stycznia 2009.

[Źródło: Tekst przemówienia przewodniczącego PE]

23. 12 grudnia 2007 r. w Parlamencie Europejskim odbyła się debata poświęcona przygotowaniom do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 13-14 grudnia 2007 roku. Występujący w imieniu Rady, minister ds. europejskich Portugalii Manuel Lobo Antunes wyraził nadzieję, że Traktat z Lizbony zostanie szybko ratyfikowany we wszystkich państwach członkowskich i wejdzie w życie w styczniu 2011 roku.

[Źródło: Protokół posiedzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. oraz informacja prasowa Parlamentu Europejskiego]

22. 12 grudnia 2007 r. na uroczystości zorganizowanej podczas sesji plenarnej trzej przewodniczący: Parlamentu Europejskiego - Hans-Gert Pöttering, Rady - José Sócrates oraz Komisji Europejskiej - José Manuel Barroso podpisali Kartę Praw Podstawowych. Przewodniczący PE podkreślił, że karta jest częścią Traktatu z Lizbony, w którym znalazło się odniesienie do karty, co nadaje jej obowiązujący charakter. Uroczystość zakończyła się odegraniem hymnu Unii Europejskiej.

[Źródło: Protokół posiedzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. oraz informacja prasowa Parlamentu Europejskiego]

21. 3-4 grudnia 2007 r. odbyło się w Brukseli czwarte wspólne spotkanie parlamentarne w sprawie przyszłości Europy. Uczestnicy debatowali w trzech grupach roboczych na temat wzmocnienia roli parlamentów narodowych w UE, ratyfikacji i stosowania Traktatu z Lizbony oraz nowego układu instytucjonalnego. Zdaniem Jaimego Gamy, marszałka portugalskiego Zgromadzenia Republiki, parlamenty narodowe są największymi zwycięzcami nowego traktatu. Podczas spotkania Jo Leinen przewodniczący Komisji Spraw Konstytucyjnych zwracał uwagę na konieczność opracowania właściwej strategii informacyjnej, która pozwoli na pełne poinformowanie obywateli o zakresie i celach wdrażanych reform instytucjonalnych.

[Źródło: Portal internetowy konferencji oraz informacja prasowa Parlamentu Europejskiego]

20. 29 listopada 2007 r. Parlament Europejski zatwierdził Kartę Praw Podstawowych (534 głosy „za”, 85 „przeciw”, 21 „wstrzymujących się”). W swojej rezolucji PE upoważnił przewodniczącego, by przed podpisaniem Traktatu z Lizbony uroczyście ogłosił kartę wraz z przewodniczącym Rady Europejskiej i przewodniczącym Komisji.
Parlament zwrócił się również z apelem do Polski i Zjednoczonego Królestwa o podjęcie wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie w kwestii nieograniczonego obowiązywania karty.

[Źródło: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia przez Parlament Europejski Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej]

19. 28 listopada 2007 r. w Parlamencie Europejskim odbyła się debata w sprawie przyszłości Europy z udziałem premiera Hiszpanii José Luísa Rodrígueza Zapatero. Wyraził on zadowolenie z przezwyciężenia kryzysu instytucjonalnego i zachowania w nowym traktacie substancji Traktatu Konstytucyjnego oraz zaznaczył, że należy kontynuować proces integracji, w czym pomogą nowe instrumenty przewidziane w Traktacie z Lizbony, w tym rozszerzenie zasady podejmowania decyzji większością kwalifikowaną.
Była to piąta z cyklu debat o przyszłości Europy z udziałem szefów państw i rządów państw członkowskich Unii Europejskiej.

[Źródło: Protokół posiedzenia Parlamentu Europejskiego z 28 listopada 2007 oraz informacja prasowa Parlamentu Europejskiego]

18. 7-8 listopada 2007 r. w Parlamencie Europejskim odbyła się inauguracja Agory, nowej platformy wymiany opinii między UE a społeczeństwem, z udziałem 400 przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz deputowanych do PE. Uczestnicy dwóch debat plenarnych oraz członkowie grup roboczych analizowali szanse i wyzwania, jakie stwarza nowy traktat reformujący. Uczestnicy opowiedzieli się za zwiększeniem społecznego udziału w procesach demokratycznych w UE oraz za lepszym przepływem informacji pomiędzy obywatelami a instytucjami UE.

[Źródło: Informacja prasowa Parlamentu Europejskiego oraz strona internetowa poświęcona Agorze]

17. 23 października 2007 r. Rada i Komisja Europejska przedstawiły oświadczenie podsumowujące wyniki nieformalnego szczytu głów państw i szefów rządów, który odbył się 18-19 października 2007 r. w Lizbonie. Wśród osiągnięć szczytu premier Portugalii José Sócrates wymienił m.in. kompromis w sprawie mechanizmu z Joaniny, zwiększenie liczby rzeczników generalnych, zatwierdzenie deklaracji rozdzielającej kompetencje między UE a państwa członkowskie oraz ustalenie składu PE. Podkreślił również, że nowy traktat przewiduje większy udział PE w procesie legislacyjnym, wzmocnienie legitymacji demokratycznej Unii oraz usprawnienie procesu decyzyjnego, a także tworzy podstawy lepszej polityki migracyjnej i antyterrorystycznej oraz nadaje moc wiążącą Karcie Praw Podstawowych. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso również wskazał na znaczenie jakie ma nadanie mocy wiążącej Karcie Praw Podstawowych oraz przyznanie większej roli PE w procesie legislacyjnym i wzmocnienie uprawnień parlamentów narodowych.
W odniesieniu do Parlamentu Europejskiego w Lizbonie przyjęto:

[Źródło: Protokół posiedzenia Parlamentu Europejskiego z 11 lipca 2007 – (P6_PV-PROV(2007)07-11) oraz informacja prasowa Parlamentu Europejskiego]

16. 14-16 października 2007 r. COSAC, na XXXVIII spotkaniu w Estoril, przyjęła z zadowoleniem konkluzje prezydencji ze spotkania Rady Europejskiej z 21-22 czerwca 2007 r. oraz fakt, że mandat Konferencji Międzyrządowej przewiduje dalsze wzmacnianie roli parlamentów narodowych w UE. COSAC wierzy, że w rezultacie nowych procedur w zakresie pomocniczości i dodatkowych postanowień traktatu reformującego rola parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego w procesie decyzyjnym UE zostanie wzmocniona. Te nowe mechanizmy muszą, zdaniem COSAC, zapewnić parlamentom narodowym większe zaangażowanie w proces decyzyjny UE i mocniejszą pozycję względem własnych rządów w sprawach UE.
COSAC zwróciła się również o sprecyzowanie w protokole w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, że ośmiotygodniowy okres na kontrolę powinien zaczynać się dopiero wówczas, gdy projekt aktu zostanie przekazany do parlamentów narodowych we wszystkich językach urzędowych UE.

[Tekst stanowiska i konkluzji przyjętych na XXXVIII posiedzeniu COSAC znajduje się na stronie: http://www.cosac.eu/en/meetings/Lisbon2007/plenary/contribution.pdf/]

15. 11 października Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie składu Parlamentu Europejskiego. Parlament:

  – przypomina, że zgodnie z projektem traktatu reformującego, (art. 9a ust. 2) liczba miejsc w PE wynosi 750, przy minimalnej liczbie 6 deputowanych z jednego państwa i maksymalnej 96,
  – powołuje się na zapisaną w tym projekcie zasadę proporcjonalności degresywnej, którą interpretuje w ten sposób, że każdy deputowany z państwa o większej liczbie ludności powinien reprezentować więcej obywateli niż deputowany z państwa o mniejszej liczbie ludności, a ponadto żadne państwo mniej liczebne pod względem liczby ludności nie może mieć więcej miejsc w PE niż państwo bardziej liczebne (por. pkt 6 rezolucji),
  – proponuje podział miejsc, zgodnie z którym Polsce przypadnie 51 miejsc,
  – nalega, aby podczas przeglądu decyzji ustanawiającej skład PE przed wyborami w 2014 r. Rada Europejska rozważyła techniczne i prawne możliwości zastąpienia liczby mieszkańców liczbą europejskich obywateli (por. pkt 13 rezolucji).

Załącznikiem do rezolucji jest projekt decyzji Rady Europejskiej ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego.

[Źródło: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie składu Parlamentu Europejskiego]

14. 10 października 2007 r. w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat przygotowań do nieformalnego szczytu Rady Europejskiej 18-19 października 2007 r. w Lizbonie. Rozmawiano o różnicach między odrzuconym traktatem konstytucyjnym a przygotowywanym właśnie projektem traktatu zmieniającego TUE i TWE. Poruszano m.in. kwestie udziału PE w procedurze mianowania Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, postanowień art. 24 nowego traktatu, dotyczących przekazywania poufnych danych w obszarze stosunków zewnętrznych, stosowania postanowień Karty Praw Podstawowych przez Wielką Brytanię i Polskę oraz usytuowanie postanowień dotyczących kompromisu z Joaniny.

[Źródło: European Parliament still concerned with draft amending treaty, „Bulletin Quotidien Europe”, No. 9520, 11.10.2007]

13. 2 października 2007 r. odbyło się spotkanie przewodniczących grup politycznych w Parlamencie Europejskim z przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso poświęcone stanowi prac nad nowym traktatem. W spotkaniu uczestniczył również przewodniczący Komisji do Spraw Konstytucyjnych PE oraz trzej deputowani reprezentujący Parlament na Konferencji Międzyrządowej.

[Źródło: Member state legal experts' agreement, „Bulletin Quotidien Europe”, No. 9514, 3.10.2007]

12. 26 września 2007 r. trzej deputowani reprezentujący Parlament na Konferencji Międzyrządowej, na konferencji prasowej poświęconej technicznym negocjacjom dotyczącym nowego traktatu, podkreślili, że Parlamentowi udało się umocnić pozycję postanowień dotyczących obywatelstwa UE w nowym traktacie. Jednocześnie deputowani wypowiedzieli się krytycznie na temat postanowień zawartych w art. 24 nowego traktatu, dotyczących przekazywania poufnych danych w obszarze stosunków zewnętrznych, które pozwalają Radzie podejmować decyzje w tej dziedzinie bez udziału PE.

[Źródło: Mr Duff, Mr Brok and Mr Barón Crespo concerned at proposals on data protection included in revised draft treaty, „Bulletin Quotidien Europe”, no. 9510, 27.9.2007]

11. 17 września 2007r. - w wywiadzie przeprowadzonym przez służby prasowe Parlamentu Europejskiego, trzej deputowani reprezentujący Parlament na Konferencji Międzyrządowej podkreślili, że w toku prac nad nowym traktatem PE zwraca szczególną uwagę na kwestie Karty Praw Podstawowych i obywatelstwa UE. Enrique Barón Crespo zaznaczył, że Parlament nie chce by wyjątki od obowiązywania Karty stały się nieodwracalne i doprowadziły do powstania dwóch kategorii obywateli UE. Ponadto trzej deputowani opowiadają się za lepszym dialogiem z partnerami społecznymi, spójną polityką zagraniczną i skutecznym procesem podejmowania decyzji w UE.
W pracach grupy prawników-specjalistów redagujących tekst traktatu biorą udział pracownicy Sekretariatu Parlamentu Europejskiego.

[Źródło: Informacja prasowa Parlamentu Europejskiego]

10. 11 września 2007 r. Komisja do Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego zajęła się projektem sprawozdania w sprawie propozycji zmiany przepisów Traktatu dotyczących składu Parlamentu Europejskiego. Jeden z autorów projektu sprawozdania A. Lamassoure powiedział Komisji do Spraw Konstytucyjnych, że portugalska prezydencja nie zamierza debatować nad podziałem miejsc w PE na szczycie 18-19 października w Lizbonie, a tylko przyjąć stanowisko Parlamentu w tej sprawie.

[Źródło: Projekt sprawozdania w sprawie propozycji zmiany przepisów Traktatu dotyczących składu Parlamentu Europejskiego oraz Broad agreement among MEPs on future allocation of EP seats, „Bulletin Quotidien Europe”, no. 9499, 12.9.2007]

9. 10 września 2007 r. w Parlamencie Europejskim odbyło się sympozjum z okazji setnej rocznicy urodzin Altiero Spinellego, włoskiego deputowanego do PE i wielkiego orędownika konstytucji europejskiej. Przy okazji dyskusji o projekcie konstytucji Spinellego z 1984 r. omawiano temat nowego traktatu reformującego. Podczas dyskusji ujawniły się dwa stanowiska: krytyczne wobec nowego traktatu, jako dalece niewystarczającego dokumentu oraz drugie, zgodnie z którym, pomimo luk, stanowi on sposób przezwyciężenia kryzysu.

[Źródło: Riccardi F.: Lessons to be drawn from European Parliament symposium on Altiero Spinelli’s centenary and his European Constitution project, „Bulletin Quotidien Europe”, no. 9499, 12.9.2007]

8. 6 i 7 września 2007 r. trzej deputowani, reprezentujący Parlament Europejski na Konferencji Międzyrządowej, uczestniczyli w nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w Viana do Castelo, na którym m.in. dokonano oceny toczących się prac w ramach Konferencji Międzyrządowej. Jak podaje Agence Europe, deputowani wezwali do ścisłego przestrzegania mandatu negocjacyjnego przyjętego przez Radę Europejską w czerwcu 2007 r. oraz podkreślili, że chociaż mandat Konferencji Międzyrządowej jest szczegółowy i wyczerpujący, to niektóre kwestie wymagają doprecyzowania, jak np. status Karty Praw Podstawowych, obywatelstwa UE czy wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

[Źródło: Informacja ze strony prezydencji portugalskiej oraz EP to attend meeting of EU foreign ministers in Portugal this weekend and call for clarifications about IGC, „Bulletin Quotidien Europe”, no. 9497, 7.9.2007]

7. 28 sierpnia 2007 r. odbyło się nieformalne spotkanie przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso z trzema deputowanymi, którzy mają reprezentować Parlament Europejski na Konferencji Międzyrządowej. Podczas spotkania ustalono, że PE i Komisja będą blisko współpracować w celu zakończenia prac nad projektem traktatu reformującego na spotkaniu szefów państw i rządów 18-19 października 2007 roku.

[Źródło: Informacja prasowa Parlamentu Europejskiego]

6. 12 lipca 2007 r. szefowie grup politycznych wybrali trzech deputowanych, którzy będą reprezentować Parlament Europejski na Konferencji Międzyrządowej: Elmara Broka (Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów), Enrique Baróna Crespo (Grupa Socjalistyczna) i Andrew Duffa (Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy).

[Źródło: Informacja prasowa Parlamentu Europejskiego]

5. 11 lipca 2007 r. premier Portugalii José Sócrates przedstawił w Parlamencie Europejskim program prezydencji. José Sócrates zapowiedział, że podczas Konferencji Międzyrządowej 23-24 lipca Portugalia zaprezentuje projekt traktatu sporządzony na podstawie instrukcji zawartych w mandacie do zwołania Konferencji oraz podkreślił, że celem prezydencji portugalskiej jest uzyskanie porozumienia w sprawie traktatu reformującego na nieformalnym szczycie Rady w Lizbonie, 18-19 października.

[Źródło: Protokół posiedzenia Parlamentu Europejskiego z 11 lipca 2007 – (P6_PV-PROV(2007)07-11) oraz informacja prasowa Parlamentu Europejskiego]

4. 11 lipca 2007 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie zwołania Konferencji Międzyrządowej (P6_TA-PROV(2007)0328) (PE wyraził opinię zgodnie z art. 48 TUE), w której m.in.:

  – z zadowoleniem przyjął fakt, że mandat do zwołania Konferencji Międzyrządowej jest precyzyjny oraz że zachowuje wiele istotnych postanowień Traktatu Konstytucyjnego, a także że wyznaczono ścisły harmonogram jej zakończenia;
  – wyraził ubolewanie, że zrezygnowano z niektórych ważnych elementów uzgodnionych podczas Konferencji Międzyrządowej w 2004 r.;
  – wezwał Konferencję Międzyrządową do zakończenia prac do końca 2007 r., tak aby nowy traktat mógł wejść w życie odpowiednio wcześnie przed przewidzianymi na 2009 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego;
  – wezwał państwa członkowskie oraz swoich własnych przedstawicieli do zapewnienia pełnej przejrzystości prac prowadzonych przez Konferencję Międzyrządową, zwłaszcza poprzez publikowanie wszystkich dokumentów przedkładanych jej do dyskusji;
  – wyraził swoje zdecydowane postanowienie przedstawienia po wyborach w 2009 r. nowych propozycji dotyczących przyszłego rozwiązania konstytucyjnego dla Unii Europejskiej.

[Źródło: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zwołania konferencji międzyrządowej: opinia Parlamentu Europejskiego (art. 48 Traktatu UE)]

3. 10 lipca 2007 r. podczas spotkania przewodniczących w ramach COSAC sformułowano propozycję, w której zwrócono się o udział przewodniczących komisji spraw europejskich Portugalii, Niemiec i Słowenii (trojka COSAC) w Konferencji Międzyrządowej. Mieliby oni występować w roli obserwatorów i informować pozostałe parlamenty narodowe o pracach Konferencji Międzyrządowej dotyczących przyszłej roli parlamentów narodowych w UE.
W odpowiedzi, w liście z dnia 16 lipca 2007 r. skierowanym do przewodniczącego Zgromadzenia Republiki Portugalii, premier José Sócrates podkreślił, że zasady uczestnictwa w Konferencji Międzyrządowej zostały określone w konkluzjach Rady Europejskiej z 21-22 czerwca 2007 roku. Zgodnie z nimi konferencja będzie prowadzona pod ogólnym zwierzchnictwem szefów państw lub rządów wspieranych przez członków Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych, a Parlament Europejski będzie uczestniczył w jej pracach za pośrednictwem trzech przedstawicieli. José Sócrates zapewnił jednocześnie, że rząd portugalski ma zamiar w pełni i regularnie informować członków parlamentów narodowych o przebiegu prac konferencji.

[Źródło: Letter from the Speaker of Assembleia da República to the Council President concerning the involvement of National Parliaments in the IGC (List przewodniczącego Zgromadzenia Republiki do prezydencji Rady dotyczący udziału parlamentów narodowych w Konferencji Międzyrządowej) oraz Letter from the President of the European Council to the Speaker of the Assembleia de República conserning IGC (List przewodniczącego Rady Europejskiej do przewodniczącego Zgromadzenia Republiki dotyczący Konferencji Międzyrządowej)]

2. 28-29 czerwca 2007 roku w parlamencie Portugalii odbyło się nadzwyczajne Forum Obywateli, w którym uczestniczyło 150 osobowa grupa młodzieży oraz przewodniczący PE Hans-Gert Pottering, wiceprzewodniczący PE Manuel dos Santos i szefowie grup politycznych w PE. Debatowano m.in. na temat traktatu reformującego.

[Źródło: Informacja prasowa Parlamentu Europejskiego]

1. 27 czerwca 2007 r. w Parlamencie Europejskim odbyła się nadzwyczajna sesja plenarna poświęcona wynikom czerwcowego szczytu Rady Europejskiej. Podczas swojego wystąpienia przewodnicząca Radzie kanclerz Niemiec Angela Merkel wymieniła najważniejsze z ustaleń szczytu, które znajdą swoje odzwierciedlenie w traktacie reformującym, takie jak: osobowość prawna UE, podejmowanie decyzji większością kwalifikowaną, system podwójnej większości w Radzie od 2014 roku, stałe przewodnictwo w Radzie, reforma polityki zagranicznej i ustanowienie pełnomocnika ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, wiążący charakter Karty Praw Podstawowych, zwiększenie roli Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych.
W trakcie debaty deputowani odnosili się m.in. do następujących kwestii:
- odrzucenie symboli UE (hymnu i flagi),
- możliwość wyłączenia obowiązywania Karty Praw Podstawowych wobec niektórych państw członkowskich,
- system głosowania w Radzie UE, w tym system pierwiastkowy,
- wykreślenie konkurencji wolnorynkowej z celów UE.
„Większość deputowanych wyrażało zadowolenie z rezultatu szczytu (...)”

[Źródło: Informacja prasowa Parlamentu Europejskiego]

 

wróć do góry