Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Leksykon wielostronnej współpracy... > Europejskie Centrum Badań...

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

LEKSYKON Europejskie Centrum Badań Parlamentarnych i Dokumentacji (ECPRD)

 1. Europejskie Centrum Badań Parlamentarnych i Dokumentacji (The European Centre for Parliamentary Research and Documentation) powstało w 1977 r. z inicjatywy Konferencji Przewodniczących Europejskich Zgromadzeń Parlamentarnych (od 2004 r. - Europejska Konferencja Przewodniczących Parlamentów). Stanowi ono międzynarodową sieć parlamentarnych wydziałów ds. badań i dokumentacji, której celem jest ułatwianie współpracy urzędnikom parlamentów europejskich, odpowiedzialnym za gromadzenie i rozpowszechnianie informacji oraz za prace legislacyjne.
  Członkami ECPRD są Parlament Europejski, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE) oraz izby parlamentów, których przewodniczący są członkami Europejskiej Konferencji Przewodniczących Parlamentów. Ponadto goście specjalni ZPRE bądź parlamenty posiadające status obserwatora w ZPRE mogą uczestniczyć w różnych aktywnościach ECPRD (bez prawa głosowania). Każdy parlament/izba wyznaczają swojego korespondenta, który koordynuje wkład urzędników w prace centrum.
 2. Działalność ECPRD obejmuje przede wszystkim trzy obszary.
  • Seminaria – z inicjatywy parlamentów i za zgodą ECPRD organizuje się seminaria na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym związane z administracją parlamentarną (np. dotyczące parlamentarnych służb bibliotecznych, kodeksów postępowania, archiwów parlamentarnych, służb legislacyjnych, roli komisji ds. europejskich, kwestii dwuizbowości i inne).
  • Kwestionariusze – parlamenty członkowskie mogą za pośrednictwem ECPRD składać zapytania do jednego lub kilku zgromadzeń na określony temat. Odpowiedzi są następnie gromadzone w bazie ECPRD. W przypadku szczególnie ważnych kwestii, ECPRD może opublikować analizę porównawczą sytuacji w poszczególnych państwach i tabele porównawcze.
  • Publikacje ECPRD obejmują:
   • publikacje regularne, np.: Directory – wykaz nazwisk, funkcji i danych kontaktowych urzędników związanych z centrum w poszczególnych parlamentach członkowskich, Activity Report – coroczne sprawozdanie z działalności ECPRD,
   • publikacje ad hoc: publikacje towarzyszące seminariom tematycznym przygotowywanym we współpracy z państwami członkowskimi (dotyczącym m.in. przejrzystości procesu legislacyjnego, roli służb legislacyjnych, zgromadzeń ponadnarodowych i międzynarodowych) oraz przygotowywane w ramach serii poświęconej zagadnieniom praktyk parlamentarnych (dotyczące np. systemów wyborczych, immunitetów parlamentarnych, komisji ds. europejskich).
   Większość publikacji ECPRD można znaleźć na jego stronie internetowej po zalogowaniu.
 3. Działalność ECPRD jest finansowana częściowo z budżetu Parlamentu Europejskiego a częściowo przez ZPRE. Parlamenty członkowskie finansują działalność ECPRD pośrednio, np. poprzez organizowanie spotkań.

Aktualizacja: 21.05.2018