Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Leksykon wielostronnej współpracy... > Zgromadzenie Parlamentarne Unii dla...

 

logo be

AAA Drukuj

LEKSYKON Zgromadzenie Parlamentarne Unii dla Śródziemnomorza (ZPUŚ) / Eurośródziemnomorskie Zgromadzenie Parlamentarne (EMPA)

Strona ZPUŚ

  1. Eurośródziemnomorskie Zgromadzenie Parlamentarne (EMPA) powołano 3 grudnia 2003 w Neapolu decyzją Eurośródziemnomorskiej Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych. Sesja inauguracyjna odbyła się w marcu 2004 roku w Vouliagmeni koło Aten. Zgromadzenie stanowi instytucję utworzoną w ramach procesu barcelońskiego*, który był podstawą do powołania w 2008 Unii dla Śródziemnomorza. Partnerstwo obejmuje trzy dziedziny: dialog w odniesieniu do kwestii politycznych i bezpieczeństwa, partnerstwo w zakresie gospodarki i finansów oraz partnerstwo społeczne, kulturalne i humanitarne.
    Na VI sesji plenarnej Zgromadzenia w dniach 12-14 marca 2010 podjęto decyzję o zmianie nazwy EMPA na Zgromadzenie Parlamentarne Unii dla Śródziemnomorza (ZPUŚ).
  2. Celem ZPUŚ jest wywieranie wpływu na konsolidację i rozwój procesu barcelońskiego oraz przyczynianie się do zwiększenia jego przejrzystości. Pełni ono rolę konsultacyjną w odniesieniu do zagadnień wynikających z partnerstwa eurośródziemnomorskiego. Zgromadzenie kontroluje także stosowanie eurośródziemnomorskich układów o stowarzyszeniu. W jego ramach działa pięć komisji: ds. politycznych, bezpieczeństwa i praw człowieka; ds. gospodarczych i finansowych, społecznych oraz edukacji; ds. promowania jakości życia, kontaktów międzyludzkich i kultury; ds. praw kobiet w krajach eurośródziemnomorskich; ds. energii, środowiska i wody. Zgromadzenie może powoływać grupy robocze i zlecać im sporządzanie projektów sprawozdań i rezolucji.
  3. Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz w roku. Zasiada w nim 280 członków**: 132 członków z UE (83 członków z 28 parlamentów narodowych UE i 49 posłów do Parlamentu Europejskiego), 8 członków parlamentów śródziemnomorskich europejskich krajów partnerskich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra oraz Monako – po 2 członków), 130 członków parlamentów dziesięciu śródziemnomorskich partnerów założycielskich (Algierii, Egiptu, Izraela, Jordanii, Libanu, Maroka, Tunezji, Turcji, Syrii i Autonomii Palestyńskiej) oraz 10 członków parlamentu mauretańskiego. W pracach Zgromadzenia uczestniczy trzech przedstawicieli polskiego parlamentu (dwóch posłów i jeden senator).
  4. Zgromadzenie może przyjmować stanowiska, rezolucje i zwracać się z zaleceniami do eurośródziemnomorskiej konferencji ministrów oraz Rady UE i Komisji Europejskiej. Dokumenty te mogą być także przekazywane przewodniczącym parlamentów i rządom państw biorących udział w procesie barcelońskim oraz innym właściwym podmiotom (np. Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Sekretarzowi Generalnemu Unii dla Śródziemnomorza). Na wniosek konferencji ministrów, Zgromadzenie wydaje opinie, w których proponuje przyjęcie odpowiednich środków dla poszczególnych dziedzin procesu barcelońskiego. Językami roboczymi są angielski, francuski i arabski. Ponadto dokumenty zgromadzenia są tłumaczone na pozostałe języki urzędowe UE oraz na hebrajski i turecki. Dokumenty są publikowane na stronie internetowej ZPUŚ, a część z nich w języku polskim na stronie internetowej OIDE.

Aktualizacja: 11.08.2020

Proces barceloński został zainicjowany w 1995 r. na Eurośródziemnomorskiej Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych w Barcelonie, która przyjęła deklarację i program pracy stanowiące podstawę partnerstwa śródziemnomorskiego. W konferencji uczestniczyło piętnaście ówczesnych państw członkowskich Unii Europejskiej i dwanaście państw partnerstwa śródziemnomorskiego (Algieria, Autonomia Palestyńska, Cypr, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Malta, Maroko, Syria, Tunezja i Turcja). Partnerstwo to skupia się na trzech podstawowych aspektach: kwestiach politycznych i bezpieczeństwa, kwestiach gospodarczych i finansowych oraz partnerstwie społecznym, kulturalnym i humanitarnym.

** Dane na podstawie regulaminu ZPUŚ: Rules of procedure of the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean as approved by the Plenary on 13 May 2017, rule 2 point 2.