Drukuj

Procedura żółtej kartki - COM(2016) 128

Zgodnie z art. 7 Protokołu [nr 2] w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, minimum niezbędne do uruchomienia procedury żółtej kartki stanowiło na dzień 10.05.2016 roku 19 głosów parlamentów narodowych / izb parlamentów narodowych.

Według danych wprowadzonych przez parlamenty narodowe do bazy IPEX, 14 parlamentów / izb dysponujących, w świetle Protokołu nr 2, łącznie 22 głosami, przesłało uzasadnione opinie dotyczące:

COM(2016) 128 wersja ostateczna
Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

Proces legisalcyjny: EUR-Lex   Obserwatorium Legislacyjne

Parlamenty / izby, które przyjęły uzasadnione opinie:
Zgromadzenie Narodowe (BG, 2 głosy), Sabor (HR, 2 głosy), Senat (CZ, 1 głos), Izba Poselska (CZ, 1 głos), Folketing (DK, 2 głosy), Riigikogu (EE, 2 głosy), Zgromadzenie Narodowe (HU, 2 głosy), Saeima (LV, 2 głosy), Seimas (LT, 2 głosy), Senat (PL, 1 głos), Sejm (PL, 1 głos), Senat (RO, 1 głos), Izba Deputowanych (RO, 1 głos), Słowacja (SK, 2 głosy).

Uzasadnione opinie do COM(2016) 128 w bazie IPEX

os 128 pl