Strona główna

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Materiały OIDE

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

 
Wybierz artykuł:
 

Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027 pdf
Opublikowano: 28.09.2018*
Dziedzina: Sprawy ustrojowe i instytucjonalne
14 lutego 2018 Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027 określający cele i sposoby finansowania nowego budżetu Unii. Poniżej sygnalizujemy zasadnicze kwestie zawarte w tym dokumencie, przedstawiamy informacje o dotychczasowym przebiegu prac nad WRF wraz z ważniejszymi dokumentami i publikacjami. 2 maja 2018 Komisja przedstawiła nowy komunikat wraz z zapowiadanym wcześniej formalnym wnioskiem dotyczącym długoterminowego budżetu UE.
Słowa kluczowe: finanse Unii Europejskiej, budżet UE
kreska

Polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej pdf
Opublikowano: 27.09.2018
Dziedzina: Energia i środowisko
Przedstawiono podstawowe dokumenty i strategie regulujące prowadzenie polityki energetyczno-klimatycznej. Omówiono główne cele i działania w ramach tej polityki: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej UE oraz tworzenie unii energetycznej. Zaprezentowano także podstawowe umowy międzynarodowe w sprawie klimatu, których członkiem jest Unia Europejska i jej państwa członkowskie.
Słowa kluczowe: ochrona klimatu, polityka energetyczna, polityka klimatyczna, źródła odnawialne, emisja CO2, efektywność energetyczna, unia energetyczna
kreska

Polityka spójności – plany reformy po 2020 roku pdf
Opublikowano: 27.09.2018
Dziedzina: Polityka regionalna i koordynacja instrumentów polityki strukturalnej
W maju 2018 Komisja Europejska przedstawiła założenia wieloletnich ram finansowych na lata 2021-27 oraz propozycje zmian w ramach polityki spójności. KE przewiduje zmniejszenie środków przeznaczonych na tę politykę, modyfikację wielkości poszczególnych instrumentów oraz kryteriów finansowania. Projekt zmierza do uproszczenia zasad funkcjonowania polityki spójności, ujednolicenia wymogów wydatkowania i rozliczania funduszy oraz jej uelastycznienia dzięki możliwości przesuwania środków między programami.
Słowa kluczowe: spójność ekonomiczna i społeczna, finanse Unii Europejskiej, budżet UE
kreska

Parlament Europejski wobec przyszłości UE  pdf
Opublikowano: 26.09.2018
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
16 lutego 2017 Parlament Europejski przyjął trzy rezolucje zawierające propozycje reformy UE zarówno w oparciu o istniejące postanowienia traktatowe, jak i projektowane przyszłe zmiany traktatów. W kolejnych miesiącach PE wielokrotnie odnosił się w swoich debatach i rezolucjach do przyszłości UE, w tym m.in. do opublikowanych w 2017 dokumentów KE dotyczących przyszłości UE oraz roli parlamentów narodowych. Od stycznia 2018 PE organizuje również cykl debat z szefami rządów państw członkowskich. W opracowaniu zasygnalizowano ważniejsze postulaty PE, uwzględniając w szczególności kwestie dotyczące roli parlamentów narodowych.
Słowa kluczowe: Parlament Europejski, dalszy rozwój UE, traktaty europejskie, parlament narodowy
kreska

Konsultacje obywatelskie nt. przyszłości UE pdf
Opublikowano: 25.09.2018
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
W 2017 prezydent Francji Emmanuel Macron sformułował propozycję zorganizowania w 2018 r. konwencji demokratycznych na temat przyszłości UE. Propozycja została przeanalizowana w raporcie Komisji ds. UE francuskiego Zgromadzenia Narodowego i podjęta przez unijne instytucje.
W opracowaniu przedstawiono dokumenty francuskie, dokumenty UE będące reakcją na francuską inicjatywę i publikacje.
Słowa kluczowe: dalszy rozwój UE, traktaty europejskie, reforma instytucjonalna
kreska

Realizacja jednolitego rynku cyfrowegopdf
Opublikowano: 24.09.2018
Dziedzina: Rynek wewnętrzny
Od czasu uruchomienia strategii jednolitego rynku cyfrowego w maju 2015 roku, Komisja przedstawiła wnioski dotyczące wszystkich 29 inicjatyw uznanych za kluczowe. W informacji wskazano podstawowe dokumenty, strony internetowe oraz wybrane publikacje poświęcone temu zagadnieniu.
Słowa kluczowe: nowe technologie, Internet, technologia cyfrowa, przetwarzanie informacji, technologia informacyjna
kreska

Reforma wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA) pdf
Opublikowano: 05.09.2018
Dziedzina: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
P6 kwietnia 2016 Komisja przedstawiła założenia reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA), a w maju i lipcu 2016  projekty aktów prawnych w tym zakresie. W PE i Radzie trwają prace nad projektami Komisji. Rada Europejska w konkluzjach z 28 czerwca 2018 zwróciła uwagę na potrzebę pilnego dokończenia reformy WESA. 
W opracowaniu zebrano dokumenty programowe, projekty aktów prawnych i wybrane publikacje dotyczące wzmocnienia WESA.
Słowa kluczowe: prawo azylu, uchodźca, przyjmowanie cudzoziemców, program unijny, przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, polityka migracyjna UE
kreska

Brexit - dokumenty pdf
Opublikowano: 27.08.2018
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
23 czerwca 2016 obywatele Zjednoczonego Królestwa opowiedzieli się w za wyjściem z UE. Niniejsze opracowanie przedstawia dokumenty określające stanowiska stron w procesie negocjacji umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE, z uwzględnieniem prac poszczególnych instytucji UE. Kwestie proceduralne zostały omówione w odrębnym opracowaniu: Brexit - kwestie proceduralne.
Słowa kluczowe: Zjednoczone Królestwo, członkostwo w UE
kreska

Grupa zadaniowa ds. pomocniczości, proporcjonalności i „robić mniej, ale efektywniej” pdf
Opublikowano: 11.07.2018
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
1 stycznia 2018 rozpoczęła prace Grupa zadaniowa ds. pomocniczości, proporcjonalności i „robić mniej ale efektywniej”, składająca się z przedstawicieli parlamentów narodowych i Komitetu Regionów, której przewodniczy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans. W opracowaniu omówiono skład i zadania Grupy oraz przedstawiono dotyczące jej dokumenty, w tym raport końcowy z jej prac.
Słowa kluczowe: lepsze stanowienie prawa, zasada subsydiarności, zasada proporcjonalności, Komisja Europejska, parlamenty narodowe
kreska

WPBiO - kalendarium pdf
Opublikowano: 10.07.2018
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
Traktat z Lizbony stworzył podstawy prawne do wzmocnienia współpracy w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE (WPBiO). Począwszy od 2013 r., szczególnie po negatywnym wyniku referendum w sprawie Brexitu, ze strony instytucji UE, a także niektórych państw członkowskich pojawiły się propozycje wzmocnienia WPBiO.
W opracowaniu przedstawiono unijne dokumenty dotyczące najnowszych propozycji w dziedzinie polityki obrony.
Słowa kluczowe: polityka obronna, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony
kreska

Europejska inicjatywa obywatelska pdf
Opublikowano: 10.07.2018
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
W opracowaniu prezentujemy główne wnioski wynikające z dotychczasowego funkcjonowania inicjatywy obywatelskiej wraz z projektem nowego rozporządzenia i dotyczącymi go opiniami unijnych instytucji i organów.
Słowa kluczowe: prawo Unii Europejskiej, obywatelstwo europejskie
kreska

WPBiO - architektura prawno-instytucjonalna pdf
Opublikowano: 02.07.2018
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
Traktat z Lizbony stworzył podstawy prawne do wzmocnienia współpracy w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE (WPBiO), w tym stała współpraca strukturalna, klauzule wzajemnej obrony i solidarności, rozszerzenie zakresu wzmocnionej współpracy oraz tzw. zadań petersberskich.
W opracowaniu omówiono główne postanowienia traktatowe stanowiące podstawę do dyskusji nad wzmocnieniem współpracy w ramach WPBiO oraz instytucje i organy UE zaangażowane w realizację WPBIO, a także zebrano wybrane publikacje na temat wzmocnienia WPBiO.
Słowa kluczowe: polityka obronna, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony
kreska

Przegląd decyzji w sprawie składu Parlamentu Europejskiego pdf
Opublikowano: 29.06.2018
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
Podstawowe zasady dotyczące składu PE zostały określone w art. 14 ust. 2 TUE, a szczegółowe kwestie uregulowano w decyzji nr 2013/312/UE Rady Europejskiej z 28 czerwca 2013 roku. Przegląd tej decyzji miał zostać przeprowadzony z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem kadencji PE 2019–2024. W opracowaniu prezentujemy przebieg prac nad nową decyzją o składzie PE
Słowa kluczowe: Parlament Europejski, skład parlamentu, członek parlamentu, wybory europejskie
kreska

Wspólna polityka rolna po 2020 roku pdf
Opublikowano: 11.06.2018
Dziedzina: rolnictwo
29 listopada 2017 KE opublikowała komunikat nt. przyszłości rolnictwa i produkcji żywności, w którym wskazano kierunki rozwoju WPR po 2020. Szczegółowe rozwiązania znalazły się we wniosku w sprawie wieloletnich ram finansowych oraz trzech wnioskach przedstawionych 1 czerwca 2018.
W opracowaniu omówiono podstawowe założenia reformy WPR oraz odnoszące się do nich stanowisko Polski. Przedstawiono najważniejsze dokumenty oraz wybrane publikacje.
Słowa kluczowe: wspólna polityka rolna, reforma WPR
kreska

Unia finansowa pdf
Opublikowano: 30.05.2018
Dziedzina: Polityka gospodarcza i pieniężna
Jednym z elementów pogłębienia unii gospodarczej i walutowej jest budowa unii finansowej. Obejmuje ona dokończenie tworzenia unii bankowej oraz stworzenie unii rynków kapitałowych. Komisja prowadzi obecnie prace w tym zakresie na podstawie planu opublikowanego 6 grudnia 2017.
W opracowaniu zebrano podstawowe dokumenty oraz wybrane strony internetowe i publikacje elektroniczne.
Słowa kluczowe: polityka finansowania, instytucja finansowa, Unia Gospodarcza i Walutowa, system bankowy, rynek kapitałowy, obszar euro
kreska

Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości pdf
Opublikowano: 29.05.2018
Dziedzina: przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
28 maja 2018 Komisja Europejska opublikowała szóstą unijną tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości – niewiążące narzędzie, które ma zapewnić obiektywne i porównywalne dane na temat efektywności i niezawisłości systemów wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich.
Przedstawiono charakterystykę tablicy, źródła zawartych w niej danych, a także wskazano odnośniki do tekstów poprzednich unijnych tablic wyników wymiaru sprawiedliwości oraz do informacji KE.
Słowa kluczowe: przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, sądownictwo

kreska

Przejrzystość prac legislacyjnych Rady pdf
Opublikowano: 23.05.2018
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
10 marca 2017 Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich (ERPO) rozpoczęła dochodzenie w sprawie jawności dokumentów przyjmowanych w ramach dyskusji nad projektami aktów ustawodawczych w ciałach przygotowawczych Rady. W grudniu 2017 natomiast parlamenty narodowe 26 państw członkowskich skierowały do przewodniczących KE, Rady UE, Rady Europejskiej i Eurogrupy list w sprawie przejrzystości procesu decyzyjnego w UE.
W opracowaniu prezentowane są dokumenty powstające w toku dochodzenia ERPO, zakończonego przedstawieniem zaleceń ERPO w sprawie jawności prac legislacyjnych Rady (OI/2/2017/TE) oraz związane z inicjatywą parlamentów narodowych.
Słowa kluczowe: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Rada Unii Europejskiej, jawność procesów decyzyjnych, parlamenty narodowe
kreska

Unijna strategia dla Bałkanów Zachodnich pdf
Opublikowano: 17.05.2018
Dziedzina: działania zewnętrzne
6 lutego 2018 Komisja Europejska ogłosiła strategię dla Bałkanów Zachodnich, której celem jest wsparcie unijnego procesu rozszerzenia w regionie, obejmującego Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Kosowo, Macedonię oraz Serbię.
Słowa kluczowe: integracja europejska, Bałkany Zachodnie, przystąpienie do Unii Europejskiej, rozszerzanie Unii Europejskiej, strategia przedakcesyjna, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia
kreska

Semestr europejski - przebieg cyklu koordynacji na poziomie Unii i Polski (2011-2018) pdf
Opublikowano: 11.05.2018
Dziedzina: Polityka gospodarcza i pieniężna
Semestr europejski, wprowadzony na mocy rozporządzenia nr 1175/2011, ma na celu koordynację polityk gospodarczych i budżetowych państw członkowskich UE. W opracowaniu przedstawiono schemat semestru, zebrano dokumenty, na podstawie których są realizowane kolejne cykle koordynacji (pierwszy semestr został wdrożony częściowo w 2011 roku), oraz w tabeli podlinkowano chronologicznie dokumenty związane z realizacją semestru w Polsce, w tym zapisy posiedzeń sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: wzrost gospodarczy, kontrola budżetowa, konwergencja gospodarcza, deficyt budżetowy, nadzór wielostronny, obszar euro, program stabilizacji
kreska

Zielone i białe księgi pdf
Opublikowano 13.04.2018
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
Zielone i białe księgi są dokumentami konsultacyjnymi Komisji Europejskiej, które stanowią etap przygotowawczy poprzedzający publikację projektu legislacyjnego czy konkretne działania UE.
Przedstawiono charakterystykę tych dokumentów, metody ich wyszukiwania, a także aktualizowaną listę ostatnio opublikowanych zielonych i białych ksiąg.
Słowa kluczowe: konsultacje publiczne, parlament narodowy
kreska

Rejestr służący przejrzystości pdf
Opublikowano 22.03.2018
Dziedzina: Sprawy ustrojowe i instytucjonalne

28 września 2016 Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie obowiązkowego rejestru grup interesów służącego przejrzystości. Rejestr ma obejmować, oprócz Parlamentu Europejskiego i Komisji, także Radę UE. Prezentujemy dokumenty procesu negocjacji, których przebieg można śledzić na stronie PE.
Słowa kluczowe: jawność administracyjna, wymiana informacji, rejestracja danych
kreska

Prokuratura Europejska pdf
Opublikowano: 29.01.2018
Dziedzina: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Zgodnie z art. 86 ust. 1 TfUE Rada może ustanowić Prokuraturę Europejską w celu zwalczania przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii. Wniosek w tej sprawie KE przedstawiła w lipcu 2013, a w lutym 2017 Rada odnotowała brak jednomyślności, otwierając tym samym możliwość ustanowienia wzmocnionej współpracy. 20 państw członkowskich (Polska nie uczestniczy we wzmocnionej współpracy) przyjęło w październiku 2017 rozporządzenie Rady wdrażające współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskie. W opracowaniu krótko omówiono najważniejsze założenia i przebieg prac nad projektem, odnosząc się m.in. do uruchomienia przez parlamenty narodowe mechanizmu żółtej kartki. Zebrano podstawowe dokumenty wraz z linkami do procesu legislacyjnego oraz wybrane strony internetowe i publikacje elektroniczne.
Słowa kluczowe: Prokuratura Europejska, przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych
kreska

Status i finansowanie europejskich partii politycznych pdf
Opublikowano: 24.01.2018
Dziedzina: Sprawy ustrojowe i instytucjonalne
13 września 2017 Komisja przedstawiła projekt zmiany rozporządzenia nr 1141/2014 w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, który ma zwiększyć rozpoznawalność, transparentność i rozliczalność europejskich partii politycznych, a także czytelność powiązań między nimi a afiliowanymi partiami politycznymi na poziomie państw członkowskich UE. Zasygnalizowano prace nad projektem polskiej ustawy o europejskiej partii i fundacji politycznej. Przedstawiono najważniejsze dokumenty oraz odnośniki do wybranych publikacji i stron internetowych.
Słowa kluczowe words: finansowanie partii, partie polityczne, europejski status prawny
kreska

 

 


 

 

 

Od czasu uruchomienia strategii jednolitego rynku cyfrowego w maju 2015 roku, Komisja przedstawiła wnioski dotyczące wszystkich 29 inicjatyw uznanych za kluczowe. W informacji wskazano podstawowe dokumenty, strony internetowe oraz wybrane publikacje poświęcone temu zagadnieniu.