Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Partnerstwo Regionalne > Spotkania Partnerstwa Regionalnego > XI SPOTKANIE

 

logo slovenia 1

AAA Drukuj

XI SPOTKANIE

16-17.10.2009, LUBLANA

W spotkaniu uczestniczyli Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski i Wicemarszałek Senatu Marek Ziółkowski.

PORZĄDEK DZIENNY

 1. Zmiana klimatu i wyzwania, które stawia zrównoważona polityka transportowa regionu
 2. Zmiana klimatu a rola rolnictwa w polityce zrównoważonego rozwoju regionu
 3. Postanowienia Traktatu z Lizbony dotyczące kontroli pomocniczości – wyzwania dla parlamentów państw Partnerstwa Regionalnego

wersja pdf

JOINT STATEMENT*

Ljubljana, 17 October 2009

The 11th Meeting of the Presidents of Parliaments of Regional Partnership Countries, extended to the participation of Bulgaria, Romania and Croatia, was held in Ljubljana on 16 and 17 October 2009 under the chairmanship of the President of the National Assembly of the Republic of Slovenia Mr. Pavel Gantar.

The meeting was attended by the Speaker of the National Council of the Republic of Austria Ms. Barbara PRAMMER, the Speaker of the Federal Council of the Republic of Austria Mr. Erwin PREINER, the President of the Senate of the Czech Republic Mr. Přemysl SOBOTKA, the President of the Chamber of Deputies of the Czech Republic Mr. Miloslav VLČEK, the Speaker of the National Assembly of the Republic of Hungary Mr. Béla KATONA, the Speaker of the Sejm of the Republic of Poland Mr. Bronislaw KOMOROWSKI, the Deputy President of the Senate of the Republic of Poland Mr. Marek ZIÓŁKOWSKI, the President of the National Council of the Slovak Republic Mr. Pavol PAŠKA, the President of the National Council of the Republic of Slovenia Mr. Blaž KAVČIČ,
and as invited guests
by the President of the National Assembly of the Republic of Bulgaria Ms. Tsetska TSACHEVA, the Speaker of the Parliament of the Republic of Croatia Mr. Luka BEBIĆ and the Vice-President of the Senate of Romania Mr. Teodor MELESCANU.

The discussion focused on:

Climate change and challenges of sustainable transport policy in the region

Adapting to climate change is an all-European and global challenge, which calls for a coordinated response by the European Union as a whole, this being a multisectoral challenge requiring the inclusion of a number of policies.
The rapid economic development, the related increase of transit traffic and, consequently, growing CO2 emissions present a negative impact on the environment.
The Partnership countries noted that a reduction in CO2 emissions was not possible as long as traffic relied predominantly on the use of fossil fuels.
The participants highlighted:

 • the necessity of a timely adoption of a legally binding global agreement;
 • an active policy allowing to develop an environment and society-friendly sustainable mobility, a balanced use of various forms of transport, the development, modernisation and revitalisation of rail transport, the improvement of public transport services;
 • among the Regional Partnership countries there should be a rationalisation of transport in a sustainable way by promoting, establishing and maintaining cross-border public transport links;
 • the efficient use of new, alternative energy sources.

The participants noted that the economic crisis and the challenges of contemporary world also provided an opportunity for a new, green development paradigm that might help overcome the present crisis and contribute to setting up a sustainable economic system. A modification of the pattern of managing mobility needs and a balanced development and reasonable integration of all transport subsystems are of key importance.

Climate change and the role of agriculture within sustainable development policy in the region

As is appears, agriculture will face significant challenges in the future, partly due to climate change. The adaptation of agriculture to climate change is unavoidable since adequate and, in particular, timely response may mitigate the expected negative impacts.
The debate highlighted that:

 • the adaptation of agriculture should be cost-efficient and based on solutions allowing environment friendly competitive farming and sustainable and multifunctional management;
 • while adapting to climate change, particular attention needs to be devoted to agricultural production technologies and measures to promote the use of renewable energy to simultaneously reduce greenhouse gas emissions.

The participants spoke in favour of enhancing cooperation and integration with the scientific community in the EU and other countries, and of sharing the findings of research studies, climate models, and other methodological tools.

The Lisbon Treaty provisions concerning subsidiarity check - challenges for the parliaments of Regional Partnership countries

The participants expressed confidence that the forthcoming entry into force of the Lisbon Treaty would contribute to a more efficient and transparent functioning of the European Union and represented a significant step toward reducing the democratic deficit. They stressed that for the actual implementation of the new, greater role in influencing the decision-making at the level of the European Union, more efficient interparliamentary cooperation was necessary.

It was agreed that the exchange of good practices at the level of national parliaments would be decisive for the efficient conduct of the subsidiarity check, first of all for the use of yellow and orange card procedure as envisaged in Protocol 2 to the Treaty of Lisbon and its impact on EU decision-making. It was reiterated that the Conference of Community and European Affairs Committees (COSAC) and certainly of Speakers of national parliaments of member countries as well were an adequate platform for the exchange of opinions and good practices on the matter.

The participants agreed that the next meeting of the Presidents of Parliaments of Regional Partnership countries would be held in Poland in the autumn of 2010.


wersja pdf

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Lublana, 17 października 2009 r.

11. spotkanie przewodniczących parlamentów państw Partnerstwa Regionalnego, rozszerzone o udział Bułgarii, Rumunii i Chorwacji, odbyło się w Lublanie w dniach 16–17 października 2009 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowenii, Pavla Gantara.

W spotkaniu wzięli udział: Przewodnicząca Rady Narodowej Republiki Austrii,
Barbara Prammer, Przewodniczący Rady Federalnej Republiki Austrii, Erwin Preiner, Przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej, Přemysl Sobotka, Przewodniczący Izby Deputowanych Republiki Czeskiej, Miloslav Vlček, Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Węgier, Béla Katona, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Bronislaw Komorowski, Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Marek Ziólkowski, Przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej, Pavol Paška, Przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowenii, Blaž Kavčič
oraz jako zaproszeni goście
Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Bułgarii, Tsetska Tsacheva, Przewodniczący Parlamentu Republiki Chorwacji, Luka Bebić i Wiceprzewodniczący Senatu Rumunii, Teodor Melescanu.

Dyskusja skoncentrowała się na następujących zagadnieniach:

Zmiana klimatu i wyzwania, które stawia zrównoważona polityka transportowa regionu

Przystosowanie się do zmian klimatu stanowi wyzwanie zarówno ogólnoeuropejskie, jak i światowe, co wymaga skoordynowanej reakcji Unii Europejskiej jako całości, gdyż jest to wyzwanie wielosektorowe, wymagające uwzględnienia szeregu różnych polityk.
Gwałtowny rozwój gospodarczy, związany z tym wzrost ruchu tranzytowego i, co za tym idzie, wzrastająca emisja CO2 wywierają negatywny wpływ na środowisko.
Kraje uczestniczące w Partnerstwie zauważyły, że zmniejszenie emisji CO2 nie jest możliwe dopóki transport bazuje przede wszystkim na paliwach kopalnych.
Uczestnicy zwrócili uwagę na:

 • konieczność przyjęcia w odpowiednim czasie prawnie obowiązującego porozumienia globalnego;
 • aktywną politykę pozwalającą na rozwój zrównoważonego ruchu przyjaznego środowisku i społeczeństwu, zrównoważone korzystanie z różnych form transportu, na rozwój, modernizację i rewitalizację transportu kolejowego, poprawę usług transportu publicznego;
 • potrzebę zrównoważonej racjonalizacji transportu pomiędzy krajami Partnerstwa Regionalnego przez promowanie, tworzenie i utrzymywanie międzynarodowych połączeń transportu publicznego;
 • skuteczne wykorzystanie nowych, alternatywnych źródeł energii.

Uczestnicy zauważyli, że kryzys gospodarczy oraz wyzwania współczesnego świata stwarzają również okazję, by wprowadzić nowy, zielony model rozwoju, który mógłby pomóc w przezwyciężeniu obecnego kryzysu i przyczynić się do ustanowienia zrównoważonego systemu gospodarczego. Zmiana modelu zarządzania potrzebami transportu oraz zrównoważony rozwój i rozsądna integracja wszystkich jego podsystemów mają kluczowe znaczenie.

Zmiana klimatu a rola rolnictwa w polityce zrównoważonego rozwoju regionu

Jak się wydaje, rolnictwo stanie w przyszłości wobec poważnych wyzwań spowodowanych między innymi przez zmiany klimatu. Przystosowanie rolnictwa do zmiany klimatu jest nieuniknione, gdyż odpowiednia i, w szczególności, następująca w odpowiednim czasie reakcja może złagodzić spodziewany negatywny wpływ.
W debacie podkreślono, że:

 • przystosowanie rolnictwa powinno być efektywne pod względem kosztów i oparte na rozwiązaniach pozwalających na rolnictwo konkurencyjne i przyjazne środowisku oraz na zrównoważone i wielofunkcyjne zarządzanie;
 • w trakcie przystosowywania się do zmiany klimatu należy zwracać szczególną uwagę na technologie produkcji rolnej oraz środki propagujące wykorzystywanie energii odnawialnej, aby jednocześnie zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych.

Uczestnicy opowiedzieli się za zwiększeniem współpracy i integracją ze środowiskiem naukowym w UE i innych krajach oraz dzieleniem się wynikami badań naukowych, modelami klimatu i innymi narzędziami metodologicznymi.

Postanowienia Traktatu z Lizbony dotyczące kontroli pomocniczości – wyzwania dla parlamentów państw Partnerstwa Regionalnego

Uczestnicy wyrazili przekonanie, że mające nastąpić wejście w życie Traktatu z Lizbony przyczyni się do bardziej efektywnego i przejrzystego funkcjonowania Unii Europejskiej i że stanowić będzie znaczący krok ku zmniejszeniu deficytu demokratycznego. Podkreślili, że dla wdrożenia nowej, większej roli w wywieraniu wpływu na proces decyzyjny na szczeblu Unii Europejskiej konieczna jest sprawniejsza współpraca międzyparlamentarna.

Zgodzili się, że wymiana dobrych praktyk na szczeblu parlamentów narodowych będzie mieć decydujące znaczenie dla sprawnej kontroli pomocniczości, przede wszystkim dla wykorzystania procedury żółtej i pomarańczowej kartki, tak jak to przewidziano w Protokole 2 do Traktatu z Lizbony i ich wpływu na proces decyzyjny w UE. Powtórzyli, że Konferencja Komisji Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych (COSAC), jak również Konferencja Przewodniczących Parlamentów Narodowych z pewnością stanowią odpowiednie fora wymiany opinii i dobrych praktyk w tej materii.

Uczestnicy uzgodnili, że następne spotkanie przewodniczących parlamentów państw Partnerstwa Regionalnego odbędzie się w Polsce jesienią 2010.


* Tekst oświadczenia opracowany i przyjęty w jęz. angielskim.